Click here to load reader

Kõmsi keel ja kirjandus

 • View
  193

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Kõmsi keel ja kirjandus

 • 1

  1. AINEVALDKOND KEEL JA KIRJANDUS

  1. 1. ldalused

  1.1.1. Keele- ja kirjanduspdevus Phikooli lpetaja:

  1) vrtustab keelt kui rahvuskultuuri kandjat ja avaliku suhtluse vahendit; 2) teadvustab keeleoskust pioskuste alusena ning identiteedi osana; 3) omandab phiteadmised keelest ja saavutab igekirjaoskuse; 4) vljendab end selgelt ja asjakohaselt nii suuliselt kui ka kirjalikult, arvestades kultuuris

  vlja kujunenud keelekasutustavasid;

  5) kuulab, loeb ja kirjutab mtestatult eri liiki tekste ning esitab teavet eri viisidel; 6) kasutab asjakohaselt erinevaid suhtluskanaleid ning suudab leida, kriitiliselt hinnata ja

  kasutada meedias ja internetis pakutavat teavet;

  7) vrtustab nii rahvuskirjandust kui ka teiste rahvaste kirjandust, nii oma rahva primuskultuuri ja traditsioone kui ka kultuurilist mitmekesisust;

  8) tajub kirjandusteost kui kunstiteost, mistab selle kunstilisi vrtusi; 9) loeb eakohast vrtkirjandust, kujundades kirjanduse kaudu oma klbelisi

  tekspidamisi ning rikastades mtte- ja tundemaailma;

  10) suudab kujundada ja vljendada isiklikku arvamust ning tunnustab ja arvestab teiste inimeste arvamust;

  11) oskab ppida, hangib teavet eri allikatest, kasutab sna- ja ksiraamatuid.

  1.1.2. Ainevaldkonna ppeained Ainevaldkonna kohustuslikud ppeained on eesti keel ja kirjandus. Eesti keelt pitakse 1.- 9.

  klassini, kirjandust 5.- 9. klassini.

  Eesti keele ja kirjanduse ndalatundide jaotumine kooliastmeti.

  I kooliaste Eesti keel 18 tundi

  II kooliaste Eesti keel - 11 ndalatundi

  Kirjandus - 4 ndalatundi

  1.1.3. Ainevaldkonna kirjeldus Keel on rahvuskultuuri ja rahvusliku identiteedi kandja ning tema valdamine knes ja kirjas

  on inimese mtlemisvime kujunemise, vaimse arengu ning sotsialiseerumise alus ja eeldusi.

  Eesti keele hea valdamine on eduka ppimise eeldus kigis ppeaineis. Ainevaldkonna

  ppeained toetavad eesktt pilase emakeele- ja kirjanduspdevuse ning kommunikatiivsete

  oskuste arengut. Ainevaldkonna ppeainetes omandatakse keele- ja kirjandusteadmisi ning

  erinevaid lugemise, kirjutamise ja suhtlemise kogemusi. Teadmiste ning kogemuste alusel

  kujuneb pilasest teadlik, aktiivne ja vastutustundlik lugeja, kirjutaja ning suhtleja.

  Ainevaldkonna ppeained toetavad ka pilase identiteedi ja enesetunnetuse kujunemist ning

  kultuurilist ja sotsiaalset arengut.

  1.1.4. ldpdevuste kujundamine ainevaldkonna ppeainetes

  Kultuuri- ja

  vrtuspdevus

  Klbeliste ja esteetilis-emotsionaalsete vrtuste ja kultuurivrtuste

  kujundamine loetavate ilukirjandus- ja aimetekstide alusel.

 • 2

  Keel kui rahvuskultuuri kandja.

  Keeleoskus kui inimese identiteedi thtis osa.

  Funktsionaalse kirjaoskuse vrtustamine

  Teadlik kriitiline suhtumine teabeallikatesse, sh meediasse

  Sotsiaalne ja

  kodanikupdevus

  pilase maailmapildi avardamine

  Ettekujutuse loomine inimsuhetest, kaaslaste ideede tunnustamine ja

  teistega arvestamine.

  Koostoskuste kujundamine paaris- ja rhmat kigus.

  Olusid arvestava eetilise suhtluse kujundamine suuliste ja kirjalike eri

  laadi lesannete kaudu.

  Enesemratlus-

  pdevus

  Meedia- ja kirjandustekstidest kui ka pilaste igapevaelust lhtuvate

  eakohaste probleemide arutamine, seisukohavtu ja lahenduste

  otsimine

  Positiivse minapildi loomine.

  pilaste eriprade ja annete vljatoomine loovlesannete ja erinevate

  piolukordade kaudu.

  pipdevus Kuulamis- ja lugemisoskuse arendamine

  Eri liiki tekstide mistmine.

  Fakti ja arvamuse eristamine.

  Teabe hankimine eri allikatest ja selle kriitiline kasutamine

  Eri liiki tekstide koostamine.

  Oma arvamuse kujundamine ja snastamine.

  Suhtluspdevus Suulise ja kirjaliku suhtluse oskuse kujundamine.

  Suhtluspartneri arvestamine.

  Sobiva kitumisviisi valimine.

  Oma seisukohtade esitamise ja phjendamise oskuse ning suhtlemise

  kujundamine diskuteerimise ja vitluse kaudu.

  Ettevtlikkus-

  pdevus

  pilaste osalemine projektides, mis eeldavad pilaste omaalgatust ja

  aktiivsust ning keele- ja kirjandusteadmiste rakendamist ning

  tiendamist eri allikatest

  Ettevtlikkuse ja vastutustunde kujundamine igapevaelust lhtuvate

  eakohaste probleemide arutamise ja lahenduste otsimisega.

  Matemaatika-,

  loodusteaduste ja

  tehnoloogiaalane

  pdevus

  Matemaatikapdevuse vajalikkuse ksitlemine erinevates elu- ja

  tegevusvaldkondades.

  Teabegraafika vi muu visuaalse info lugemisoskuse arendamine.

  Mthikute teisendamise kaudu arvutusoskuse edendamine.

  Teadusliku teabe eristamine ilukirjanduslikust ja populaarteaduslikust.

  Tehnoloogiliste abivahendite kasutamine tekstide loomisel,

  korrigeerimisel ja esitamisel.

  1.1.5. Liming teiste ainevaldkondadega

  Vrkeel Vrkeelte grammatilist ssteemi tundma ppides on toeks

  emakeeletundides omandatud keelemisted.

  Vrsnade ppimine soodustab vrkeelte ppimist.

  Vliskirjanduse autorite ja teostega tutvumine tekitab huvi vrkeelte

  ppimise vastu

 • 3

  pitavas vrkeeles kirjutavate autorite teoste lugemine ja arutamine

  svendab huvi pitava keele maa, selle kultuuri ning kirjanduse

  originaalkeeles lugemise vastu.

  Matemaatika Eesti keele ja kirjanduse tundides arendatav lugemisoskus soodustab

  ppetekstide ja tekstlesannete mistmist.

  Arvsnade igekirja ppimine toetab korrektse matemaatilise kirjaoskuse

  omandamist.

  Heade pitulemuste ja korrektse keelekasutuse saavutamine eeldab, et ka

  matemaatikatundides ttataks tekstiga ppesisu vi -lesande mistmise

  nimel.

  Kirjalikes tdes nutakse elementaarsete igekirjanuete jrgimist.

  Loodusained ppe- ja teabetekstide mistmine eeldab samuti head lugemisoskust ja

  tekstitd.

  pilane peab ppima igesti kirjutama kohanimesid ning loodusnhtuste ja

  loodusobjektide nimetusi.

  Loodusalased tekstid eesti keele ppekirjanduses ning loetavas

  ilukirjanduses aitavad loodust tundma ppida ja vrtustada..

  Loodusainetes omandatud snavara ning teadmised soodustavad

  kirjandusteoste looduskirjelduste mistmist, kujutluspiltide teket ja

  emotsionaalset mju lugejale

  Sotsiaalained Ilukirjandusteoste lugemine ja anals toetavad maailmapildi kujunemist,

  ajaloosndmuste ja arengu mistmist ning hiskonnaelus ja inimsuhetes

  orienteerumist.

  Kirjandustekste valides ja ksitledes peetakse silmas hiskonnaelus

  olulisi valdkondi: vrtused ja klblus; suhted kodus ja koolis; omakultuur

  ja kultuuriline mitmekesisus; kodanikuhiskond ja rahvussuhted.

  Sotsiaalaineid ppides omandatud teadmised toetavad ajaloost, hiskonna

  arengust ja toimimisest ning inimesest kirjandusteostes

  kajastatud hiskonnaelu probleemide ja inimsuhete mistmist.

  Keeletundides pitakse riikide, henduste, organisatsioonide, ajalooliste

  isikute, ajaloosndmuste nimetuste igekirja norme; Neid kinnistatakse

  konkreetsete nidete phjal ajaloo- ja hiskonnatundides.

  Arutlusoskust ning info hankimise, tlgendamise ja kasutamise oskust

  arendatakse nii ainevaldkonna kui ka sotsiaalainete ppes sisult erinevate

  tekstidega ttades.

  Kunstiained Kirjandusteose anals seostatuna illustratsioonide vaatlusega soodustab

  kunsti vljendusvahendite eripra mistmist.

  Reklaami terviklik ksitlemine keeleppes eeldab ka visuaalsete

  komponentide eritlemist ja analsi, mida viks teha koosts

  kunstipetajaga

  Kirjandusteose ksitluse illustreerimine vastava ajastu muusikaga

  soodustab arusaamist muusika emotsionaalsest mjust ning kunstilistest

  vljendusvahenditest

  Kirjanduse ja muusikapetuse hisosa on (rahva)laul, selle tekst ja

  esitamine, mis eeldab ainepetajate koostd

  Kehaline

  kasvatus

  Elukogemuste saamine meedia ja kirjandustekstide valiku kaudu.

  Vrtustava eluhoiaku kujundamine plakateid ja esitlusi koostades.

  Tervislike eluviiside propageerimine vitluse kaudu.

  Eluliste olukordade dramatiseerimine ja rollimngudes kajastamine.

 • 4

  Tehnoloogia Tehnoloogia rakendamisega kaasnevate vimaluste ja ohtude hindamine.

  Tehnilisi vahendeid kasutades ohutus- ning intellektuaalomandi kaitse

  nuete jrgimine.

  1.1.6. Lbivad teemade rakendamise vimalusi.

  Elukestev pe ja

  karjri

  planeerimine

  Arendatakse pilaste suhtlus- ja koostoskusi, suutlikkust oma

  arvamust kujundada ja vljendada ning probleeme lahendada.

  Eneseanalsiks vajaliku snavara kujundamine.

  Eneseanalsi tulemuste kasutamine tulevase haridustee ja telu

  planeerimisel.

  ppetegevus vimaldab pilasel mrgata oma ainespetsiifilisi kalduvusi

  ning arendada loomevimeid.

  Vahetu kokkupuutumine tmaailmaga (ainevaldkonnaga seotud ametite

  tutvustamine jm)

  Dokumentide koostamine tle kandideerimiseks ja pingute

  jtkamiseks.

  Keskkond ja

  jkusuutlik

  areng

  Tervis ja ohutus

  Taotletakse pilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks,

  keskkonnateadlikuks, vastutustundlikuks ning tervist ja turvalisust

  vrtustavaks inimeseks.

  Arengusuundumisi toetatakse teemakohaste tekstide, sh meediatekstide

  valiku ja analsi ning neis tstatatud probleemide le arutlemisega

  suulises ja kirjalikus vormis

  Kodanikualgatus

  ja ettevtlikkus

  hiskonna probleemide mrkamine ja neile lahenduste otsimine.

  Kultuuriline

  identiteet

  pilastes kujuneb arusaam endast, teadmine oma juurtest, eesti keele

  erikujudest (nt Mulgi, Vr