Lic Río Eo

 • View
  88

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • ESPAZOS NATURAISLIC Ro Eo

 • Incle a ra de Ribadeo, o curso do Ro Eo desde Santalla, na Ribeira de Piqun, ata a desembocadura e os seus afluentes Rodil, Turia e Trabada, as como un pequeno tramo do Ramalledo. unha rea con importantes valores ecolxicos onde podemos atopar varias zonas diferenciadas cos seus ecosistemas especficos: a costa rochosa de mar aberto fora da ra de Ribadeo, a ra, o esteiro e o ro.

 • SITUACIN:No extremo nords da provincia de Lugo. Fai fronteira co Principado de Asturias. Localidades de referencia: Ribadeo, Trabada, A Pontenova, Ribeira de Piqun, A Fonsagrada.SUPERFICIE: 982 ha CONCELLOS:A Fonsagrada, A Pontenova, Ribadeo, Ribeira de Piqun. Trabada, Riotorto e Meira.VALORES NATURAIS:Bosque de ribeira, esteiro, ro, aves acuticas...

 • PROTECCINLIC: 29 de decembro de 2004.ZEC: 31 de marzo de 2014-Zonas de Especial Proteccin dos Valores Naturais, Ro Eo, de 1.003 ha, e Ribadeo, de 536 ha.-Humidal Protexido Ra de Ribadeo (614 ha)-Zona de Especial Proteccin para as Aves ZEPA Ribadeo (625 ha).-Humidal Ramsar Ra do Eo, 1.740 ha (Compartido con Asturias).-Reserva da Biosfera Ro Eo, Oscos e Terras de Burn-A rea correspndese parcialmente coa IBA 007 Ra do Eo-Praia de Barayo-Ra de Foz, includa no inventario de SEO/BirdLife (1998).

 • XEOLOXAOs ros forman estreitos vales encaixados, ags no esteiro que se abre formando amplas reas de sedimentos de area e lama. As rochas mis comns son as lousas, os xistos e as cuarcitas.Val do Rodil en Vilarpescozo.O Eo en Trabada

 • CLIMAAtlntico, mis fro nas serras.

 • RO EOTen un percorrido sinuoso e de pendente suave. Comeza cun val amplo e logo encixase ata a Pontenova. No curso baixo forma chairas aluviais e terrazas e un esteiro de extensas marismas que quedan ao descuberto na baixamar.O Eo en Montefurado (Ribeira de Piqun)

 • NACEMENTO E FONTES: Fonteo (Baleira). A fonte mis lonxana a do rego do Lameirn, na serra do Miradoiro, a 780 m de altitude.LONXITUDE: 91,5 km (79 por Galiza)DESEMBOCADURA: Ra de Ribadeo (mar Cantbrico)TIPO DE RXIME: Pluvial con achegas de neve. Presenta augas altas invernais e unha moderada estiaxe.CAUDAL: 19,61 m3/sSERRAS MIS IMPORTANTES: OESTE: serras do Miradoiro, Vacariza, Meira, Pousadoiro, Carracedo, Cadeira, Penalonga e Mondigo. LESTE: serras de Madoura, Lastra, Hospital, Follabal, Ouroso e Bobia.AFLUENTES POLA DEREITA: Rodil, Bidueiro,Turia, Oura e SuarnAFLUENTES POLA ESQUERDA: Martn, La, Xudn, Riotorto, Carreirach,Trabada, Ferreira e Grande.

 • O Eo Ribeira de Piqun

 • O Eo no couto de Salmen (A Pontenova)

 • O Eo na Pontenova

 • rea de lecer A Choza, na ra de Abres (Trabada)

 • Esteiro do Eo

 • Esteiro do Eo

 • RO RODILNace na Serra do Invernal (A Fonsagrada) e percorre as terras da Fonsagrada e Ribeira de Piqun onde se xunta co Eo. Os principais afluentes son: Esteiro, Penide, Pontign, Veiga de Logares, San Estevo e Vaovello.

 • Antes de xuntarse o Eo e o Rodil circulan paralelos en sentido contrario separados por un lombo rochoso que foi perforado (Montefurado)para facer pasar a auga do Rodil e mover este muo situado beira do Eo.

 • FERVENZAS DO QUEIXOIRO: No lugar de O Queixoiro, ( A Bastida- A Fonsagrada), no rego do Queixoiro, un afluente do Rodil que discorre por un terreo de lousas con santes de cuarcitas mis resistentes e forma numerosos rpidos e varias fervenzas. A primeira mide arredor de 15 m de altura e a segunda 12 m.

 • RO TURIA: Nace no Coto de Frades e xntase co Eo na Pontenova.

 • RO TRABADA: Nace na serra da Cadeira e recolle as augas do concello de Trabada.Desembocadura do Trabada no Eo.

 • RA DE RIBADEO Ten forma alongada e estreita (10 km de lonxitude e 800 m de anchura media) e est limitada por unha costa de cants rochosos de lousas, xistos e areiscas. O curso baixo do Eo forma chairas aluviais moi planas e terrazas dando lugar a un esteiro de extensas marismas que quedan ao descuberto na baixamar no que abondan as sebas, os xuncos, os carrizos e as canaveiras. Boca da ra de Ribadeo

 • Ra de Ribadeo con Castropol ( esquerda) e Ribadeo ( dereita).

 • Esteiro do Eo. Os esteiros son lugares onde bule a vida, onde existe unha gran variedade de plantas e animais especialistas en soportar os cambios que se producen varias veces ao da.

 • Cants do oeste da ra de Ribadeo

 • Pena Furada, na boca da ra de Ribadeo

 • Faro na Illa da Pancha na costa exterior da Ra de Ribadeo, no linde do espazo.

 • TIPOS DE HBITATS DO ANEXO I DA DIRECTIVA 92/43/CEE-Bancos de area cubertos permanentemente por auga maria, pouco profunda-Esteiros-Chairas lamacentas ou areentas que non estn cubertos de auga na baixamar-Grandes calas e baas pouco profundas-Arrecifes-Vexetacin anual sobre argazos-Vexetacin perenne de codos-Cants con vexetacin das costas atlnticas e blticas-Vexetacin anual pioneira conSalicorniae outras especies de zonas lamacentas ou areentas-Pasteiros salinos atlnticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)-Matogueiras halfilas mediterrneas e termoatlnticas (Sarcocornetea fructicosae)-Dunas mbiles embrionarias-Dunas mbiles de litoral conAmmophila arenaria(dunas brancas)-Ros dos pisos basal a montano con vexetacin deRanunculion fluitantise de Callitricho-Batrachion-Ros de ribeiras lamacentas con vexetacin deChenopodion rubrip.p. e deBidentionp.p.-Queirogais secos europeos-Queirogais secos atlnticos costeiros deErica vagans-Matogueiras arborescentes deLaurus nobilis-Zonas subestpicas de gramneas e anuais doThero-Brachypodietea-Prados con molinias sobre substratos calcreos, turbosos ou arxilo-limosos (Molinion caeruleae)-Prados hmidos mediterrneos de herbas altas doMolinion-Holoschoenion-Megaforbios eutrofos hidrfilos das orlas de chaira e dos pisos montano a alpino-Prados pobres de sega de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)--Turbeiras calcarias doCladium mariscuse con especies doCaricion davallianae-Mananciais petrificantes con formacin de tuf (Cratoneurion)-Encostas rochosas silceas con vexetacin casmoftica-Rochedos silceos con vexetacin pioneira doSedo-Scleranthionou doSedo albi-Veronicion dillenii-Furnas marias-Bosques aluviais deAlnus glutinosaeFraxinus excelsior(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)-Carballeiras galaico-portugueses conQuercus robureQuercus pyrenaica-Soutos

 • FLORAO ro Eo ten unha boa e variada flora acutica e de ribeira con bosques mixtos de amieiras, salgueiros, freixos, bidueiros, avelairas, carballos... e numerosas especies arbustivas e herbceas entre as que se atopan algunhas pouco comns en Galiza como os fentos (Vandenboschia speciosa, Woodwardia radicans,) e os brins (Sphagnum pylaesii), equisetos... No esteiro abondan as sebas, os xuncos (Juncus maritimus), os carrizos e as canaveiras. Algns vales acollen fragas atlnticas ben conservadas cunha gran biodiversidade: A Marronda, Carballido, San Xes, O Cabanal, Veiga de Logares...

 • ESPECIES DO ANEXO II DA DIRECTIVA 92/43/CEENarcissus asturiensisTrichomanes speciosumWoodwardia radicansDetalle do fentoWoodwardia radicans

 • Amieira (Alnus glutinosa), unha rbore totalmente dependente da auga.Os Vaos (ro Rodil)

 • (Filipendula ulmaria), florece en beirais e lugares hmidos.

 • Herba porqueira (Eupatorium cannabinum)

 • Callitriche stagnalis Avelo (Hypericum androsaemum)Xestela (Equisetum arvense)

 • Herba salgueira e carrizos no esteiro do Eo

 • Carrizos e salgueiros

 • Plantas de marismas: Halimione portulacoides e Spartina maritima

 • FAUNAAo longo do curso do ro podemos atopar lontra, furapresas (Galemys pyrenaicus); garza real, picapeixe (Alcedo athis); as como moluscos de inters como o mexilln de ro (Margaritifera margaritifera) e nas marxes de algn dos seus afluentes a pouco comn Elona quimperana, unha caracola de cuncha aplanada. dos poucos ros galegos onde se pesca habitualmente o salmn. Tamn hai lampreas e cangrexos de ro.Ra patilonga (Rana iberica). Vive nas beiras dos rios limpos e con corrente.

 • ESPECIES DO ANEXO II DA DIRECTIVA 92/43/CEEInvertebradosAustropotamobius pallipesCoenagrion mercurialeElona quimperianaGeomalacus maculosusLucanus cervusMargaritifera margaritiferaOxygastra curtisiiPeixesAlosa alosaAlosa fallaxChondrostoma polylepisPetromyzon marinusSalmo salarAnfibiosChioglossa lusitanicaDiscoglossus galganoiRptiles Lacerta monticolaLacerta schreiberiMamferosGalemys pyrenaicusLutra lutraMyotis emarginatusMyotis myotisRhinolophus ferrumequinumRhinolophus hipposiderosElona quimperianaLontra (Lutra lutra)

 • Patos rabudos (Anas acuta)O esteiro do Eo acolle importantes poboacins de aves acuticas invernantes. Destaca o nmero de especies pouco comns noutras reas como o pato asubiador (Anas penelope), o pato rabudo (Anas acuta), o mazarico real (Numenius arquata), o mergulln de pescozo negro e o bilurico escuro (Tringa erythropus).

 • Bilurico bailn (Actitis hypoleucos). Percorre as beiras do esteiro buscando invertebrados para alimentarse

 • Exemplar xuvenil de lavanco real (Anas platyrrhynchos). Os lavancos cran entre a vexetacin dos tramos lentos dos ros e nas beiras dos esteiros.

 • Garza real (Ardea cinerea)

 • ACTIVIDADESSubministro de augas para as poboacins e a agricultura, pesca, acuicultura, xeracin de enerxa elctrica (hai minicentrais no Eo e no Rodil), lecerPraia fluvial en Chao do Pousadoiro.

 • Na Pontenova consrvanse os fornos de calcinacin do mineral de ferro.HISTORIA-PATRIMONIO CULTURALO Eo foi un ro intensamente empregado para mover enxeos hidrulicos: muos, ferreras, batns e moas de afiar.Na sa cunca foi importante noutros tempos a mineira de ferro