Linus konsep literasi

Embed Size (px)

Text of Linus konsep literasi

 • 1. SaringanLiterasi dan Numerasi( Literacy and Numeracy Screening ) 1 PROGRAM LINUS

2. LATAR BELAKANG

 • Satu daripadaNational Key Result Area (NKRA)
 • semua murid yangtidak mempunyai masalah pembelajaranberkeupayaan untuk menguasaiasas literasi dan numerasiselepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah menjelang 2012 .
 • LP menyediakan instrumen saringan untuk menyaring, mengesan dan mengenalpasti penguasaan murid Tahun 1, 2 dan 3
 • LP telah mengadakan beberapa siri mesyuarat dan mengadakan wacana intelek dengan pelbagai pihak dalam usaha pengkonsepsian dan perekaan bentuk instrumen

2 3. REKA BENTUKINSTRUMEN SARINGAN

 • Berdasarkan 12 konstruk asas literasi dan numerasi yang merangkumi definisi literasi dan numerasi
 • Kesemuanya tergolong dalam asas literasi dan numerasi sejajar dengan definisi yang telah ditetapkan oleh pihak Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK)
 • Murid yang menguasai kesemua 12 konstruk itu dianggap telah menguasai asas literasi dan numerasi.
 • Murid yang tidak menguasai kesemua 12 konstruk itu akan melalui kelas pemulihan program LINUS atau kelas khas murid bermasalah pembelajaran.

3 4. SARINGAN 3 MURID ARUS PERDANA Kelas Pendidikan Khas SARINGAN 1 IKUT PROGRAM LINUS Pemulihan Masalah Pembelajaran atau Keperluan KhasPemeriksaan Doktor Tidak / Ya MURID TAHUN 1 MURID TAHUN 2 SARINGAN 2 IKUT PROGRAM LINUS Pemulihan IKUT PROGRAM LINUS Pemulihan SARINGAN 1 (Tahun 2) Guru Pemulihan GuruBM/Matematik Petunjuk Tidak / Ya Tidak / Ya Bermasalah Pembelajaran MuridBiasa Murid Tegar 5. PENGENDALIANINSTRUMEN SARINGAN

  • Tiga saringanmulai tahun 2010
  • Saringan 1
  • Untuk semua murid Tahun 1 - bulan Mac 2010
  • Saringan 2
  • Untuk murid Tahun 1 yang tidak melepasi Saringan 1 - Jun 2010
  • Saringan 3
  • Untuk murid Tahun1 yang tidak melepasi Saringan 2 - September 2010
  • Keputusan Saringan 3 (Tahun 3) dalam bulan September 2012 akan dijadikan ukuran pencapaian KPI.

4 6. INSTRUMEN SARINGAN

 • Instrumen Saringan 1, Saringan 2 dan Saringan 3 mengukur konstruk yang sama
 • Item bagi setiap instrumen dibina berdasarkan kedalaman kandungan ( depth of the content ) yang akur dengan perkara yang dipelajari murid dalam tahun berkenaan.

3 7. INSTRUMEN SARINGAN

 • Semua instrumen Saringan LINUS dibina oleh LP tetapi proses saringan dilaksanakan oleh guru secara individu atau kumpulan kecil murid.
 • Proses saringan dilaksanakan secara standard dijalankan secara serentak terhadap semua murid dengan kaedah pengendalian dan jadual yang sama.
 • Proses saringan boleh dilaksanakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran.
 • Ketiga-tiga saringan MESTI dilaksanakan oleh guru

3 8. INSTRUMEN SARINGAN 3 9. INSTRUMEN SARINGAN 3 10. Definisi Literasi Keupayaan untuk membaca, menulis dan memahami perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran serta komunikasi harianKonstruk 1 Keupayaanmembunyikan dan menulis huruf vokal dan konsonan Konstruk 2 Keupayaanmembunyikan dan menulis suku kata terbukaKonstruk 3 Keupayaanmembacadan menulis perkataan suku kata terbukaKonstruk 4 Keupayaan membunyikan dan menulis suka kata tertutup Konstruk 5 Keupayaanmembaca dan menulis perkataan suku kata tertutupKonstruk 6 Keupayaanmembaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ng Konstruk 7 Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata vokal tunggal Konstruk 8 Keupayaanmembaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong dan vokal berganding Konstruk 9 Keupayaanmembaca dan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan berganding Kosntruk 10 Keupayaanmembaca dan menulis perkataan berimbuhan awalan dan akhiran Konstruk11 Keupayaanmembaca dan menulis ayat mudah Konstruk 12 Keupayaanmembaca dan memahami bahan rangsangan secara lisan atau penulisan 11. PENTADBIRAN SARINGAN 1

 • 2.1 Terima softcopy instrumen daripada LPM ke PPD
 • Dokumen di PDF
 • Dihantar dalam talian (portal PPD)
 • Fail: PERDANA
 • KAP
 • Tarikah terima : Minggu ke 3 Jan 2010

12. PENTADBIRAN SARINGAN 1

 • 2.3 Pentadbiran Instrumen Linus
 • Jenis instrumen :
  • Literasi Membaca
  • Numerasi Secara Lisan
  • Literasi Menulis
  • Numerasi Secara Bertulis

13. PENTADBIRAN SARINGAN 1

 • 2.3 Pentadbiran Instrumen Linus
 • Jenis instrumen :
 • On-going assessment; 1 - 28 Feb
  • Literasi Membaca
  • Numerasi Lisan
  • Standardise; 1 5 Mac
  • Literasi Menulis
  • Numerasi Menulis

14. Sekian, terima kasih