Luận văn giá thành công ty sơn Đức Việt

  • View
    5.268

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

  • 1. Kho lun tt nghip -1-Trng i hc Cng on LI M UTrong h thng ch tiu k ton doanh nghip, chi ph sn xut v gi thnh l haich tiu c bn, c mi quan h khng kht vi nhau v c ngha quan trng trong vicxc nh kt qu sn xut kinh doanh m c th l li nhun thu c t hot ng snxut kinh doanh .Mun tn ti v pht trin trong nn kinh t th trng th hot ngsn xut kinh doanh em li li nhun nhiu hay t cng phi b p c chi ph b ra. t c mc tiu , doanh nghip phi khng ngng nng cao cht lng, h gi thnhsn phm nhm tng cng kh nng cnh tranh, chim th phn ln, lm tng doanhthu.Mt trong nhng bin php hu hiu gip cho doanh nghip c th ng vng trn thtrng l h gi thnh sn phm. Trong qu trnh sn xut kinh doanh ca mnh, cc doanh nghip cn hch ton chiph u vo mt cch hp l, tm ra cc bin php tt nht gim chi ph khng cn thitnhm trnh lng ph.Vic hch ton chi ph sn xut chnh xc s gip doanh nghip nhnthc ng tnh hnh thc t t ra cc phng thc qun l chi ph sn xut nhm lmtt cng tc tnh gi thnh sn phm.Nh vy k ton tp hp chi ph sn xut v tnh githnh sn phm l mt khu quan trng v l trng tm ca ton b cng tc k ton trongcc doanh nghip sn xut. Nhn thc c tm quan trng ca vn trn, qua thi gian tm hiu v thc tcng tc t chc hch ton ti Cng ty C phn Sn Vit c, c s gip nhit tnhca c gio GS.TS ng Th Loan, Ban lnh o cng ty v c bit l cc c ch,anh ch Phng k ton, em chn ti Hon thin k ton chi ph sn xut v tnhgi thnh sn phm ti Cng ty C phn Sn Vit c cho kho lun tt nghip camnh.Ngoi li m u v phn kt thc, kho lun ca em c 3 phn chnh:Phn I: C s l lun chung v k ton chi ph sn xut v gi thnh sn phmtrong cc doanh nghip sn xut.Phn II: Thc trng k ton chi ph sn xut v tnh gi thnh sn phm sn xutti Cng ty C phn Sn Vit c. Phn III: Mt s kin nhm hon thin cng tc k ton chi ph sn xut v tnhgi thnh sn phm sn xut ti Cng ty C phn Sn Vit c.Sinh vin: Nguyn Th B Lp KT 1A

2. Kho lun tt nghip -2- Trng i hc Cng on Mc d em nhn c nhiu s gip t gio vin hng dn cng vi cc cch, anh ch trong Ban lnh o v trong Phng k ton; ng thi bn thn em c s cgng nhng do trnh cn hn ch nn kho lun ca em khng trnh khi c nhngthiu st trong ni dung cng nh hnh thc.Do , em mong nhn c s ng gp kin bn kho lun ca em c hon thin hn. Em xin chn thnh cm n.Sinh vin: Nguyn Th BLp KT 1A 3. Kho lun tt nghip-3-Trng i hc Cng on PHN I : C S L LUN CHUNG V K TON CHI PH SN XUT V TNH GI THNH SN PHM TRONG DOANH NGHIP SN XUT1.1 Bn cht v ni dung kinh t ca chi ph sn xut v gi thnh sn phm trong cc doanh nghip sn xut1.1.1 Bn cht v ni dung ca chi ph sn xut1.1.1.1 Khi nim chi ph sn xutQu trnh sn xut kinh doanh ca doanh nghip l qu trnh bin i mt cch c thc v c mc ch cc yu t sn xut u vo hnh thnh cc sn phm lao v, dchv nht nh.Bt k doanh nghip no khi tin hnh sn xut kinh doanh nht nh phi kthp hi ha 3 yu t: T liu lao ng, i tng lao ng v sc lao ng.S tham giaca 3 yu t trn vo qu trnh hot ng sn xut kinh doanh c s khc nhau, t hnhthnh nn cc chi ph sn xut tng ng.Ngha l chi ph sn xut khng nhng bao gmyu t lao ng sng lin quan n vic s dng lao ng sng (tin lng, tin cng), laong vt ha (khu hao ti sn c nh, chi ph v nguyn vt liu, nhin liu..) m cn baogm mt s khon m thc cht l mt phn gi tr mi sng to ra (cc khon trch theolng nh BHXH, BHYT, KPCD, li vay ngn hng..)Cc chi ph ca doanh nghip lun c tnh ton, o lng bng tin trong mtkhong thi gian xc nh. Nh vy chi ph sn xut trong doanh nghip l biu hin bng tin ca ton b cchao ph v lao ng sng v lao ng vt ha m doanh nghip b ra trong mt thi knht nh.1.1.1.2 Phn loi chi ph sn xut thun tin trong cng tc qun l v hch ton ngi ta tin hnh phn loi chiph vi cc ch tiu phn loi nh sau:a. Phn loi chi ph sn xut theo yu t (ni dung kinh t)Theo cch phn loi ny, cn c vo tnh cht kinh t, ni dung kinh t ca chi phsn xut khc nhau chia ra thnh cc yu t chi ph. Mi yu t chi ph ch bao gmnhng chi ph c cng ni dung kinh t, c th nh sau:Sinh vin: Nguyn Th B Lp KT 1A 4. Kho lun tt nghip -4-Trng i hc Cng onChi ph nguyn vt liu: Bao gm nguyn vt liu chnh, nguyn vt liu ph, ph tngthay th, vt liu v thit b xy dng c bn m doanh nghip s dng cho cc ha ngsn xut kinh doanh trong kChi ph nhn cng: Bao gm ton b s tin cng phi tr, cc khon trch theo lngnh: Bo him x hi, bo him y t, kinh ph cng on i vi lao ng trc tip snxut.Chi ph khu hao ti sn c nh: Bao gm ton b s tin trch khu hao ti sn s dngcho doanh nghip sn xut kinh doanh.Chi ph dch v mua ngoi: Bao gm s tin phi tr cho cc dch v mua ngoi phc vcho hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip (tin in, nc, in thoi..)Chi ph khc bng tin: Bao gm ton b chi ph khc ngoi cc yu t trn.b. Phn loi chi ph theo cc khon mc chi ph trong ga thnhTheo cch phn loi ny chi ph c phn thnh:Chi ph nguyn vt liu trc tip: Bao gm chi ph v cc loi nguyn vt liu chnh,nguyn vt liu ph, nhin liu s dng cho mc ch trc tip sn xut, ch to sn phm.Chi ph nhn cng trc tip: Bao gm ton b tin lng, tin cng v cc khon phcp mang tnh cht tin lng tr cho cng nhn trc tip sn xut, ch to sn phm haythc hin cc lao v dch v cng vi cc khon trch theo t l quy nh cho cc quBHXH, BHYT, KPCD (phn tnh vo chi ph).Chi ph sn xut chung: Bao gm cc chi ph cn li pht sinh trong phm vi phnxng, b phn sn xut sau khi loi tr chi ph nguyn vt liu v chi ph nhn cngtrc tip ni trn.c. Phn loi chi ph theo mi quan h ca chi ph vi khi lng cng vic, sn phmhon thnhTheo cch phn loi ny chi ph bao gm:Chi ph kh bin (Bin ph): L cc chi ph thay i v tng s, t l thun vi sthay i ca khi lng sn phm sn xut trong k.Tuy nhin, cc chi ph bin i nutnh trn mt n v sn phm th li c tnh c nh.Chi ph bt bin (nh ph): L cc chi ph khng bin i theo khi lng cngvic sn phm hon thnh. Cc chi ph ny nu tnh cho mt n v sn phm th li c sbin i nu s lng sn phm thay i.Sinh vin: Nguyn Th BLp KT 1A 5. Kho lun tt nghip-5-Trng i hc Cng onTrong thc t chng ta cn gp loi chi ph m bn thn n bao gm c cc yu tca nh ph v bin ph. chnh l chi ph hn hp. Vic phn loi chi ph ny c ngha quan trng trong cng tc qun tr kinhdoanh, phn tch im ha vn, phc v cho vic qun l cn thit h gi thnh snphm, nng cao hiu qu kinh doanh.d. Phn loi chi ph theo phng php tp hp chi ph sn xut v mi quan h vii tng chi ph Theo cch phn loi ny, chi ph sn xut c chia thnh chi ph trc tip v chiph gin tip.Chi ph trc tip: L nhng chi ph pht sinh c quan h trc tip n vic sn xut mtsn phm nht nh.Nhng chi ph khi pht sinh, k ton cn c vo s liu chng t kton ghi trc tip cho tng i tng chu chi ph.Chi ph gin tip: L nhng chi ph sn xut c lin quan n vic sn xut nhiu loi snphm.Nhng chi ph ny, khi pht sinh, k ton phi tin hnh tp hp, phn b cho cci tng c lin quan theo tiu thc phn b thch hp.e. Phn loi chi ph theo ni dung cu thnh ca chi phCch phn loi ny cho ta thy c v tr ca tng loi chi ph trong sn phm, t t chc cng tc k ton tp hp chi ph sn xut thch hp.Chi ph tng hp: L chi ph do nhiu yu t khc nhau tp hp li c cng mt cngdng nh chi ph sn xut chung.Chi ph n nht: L chi ph do mt yu t duy nht cu thnh nh nguyn vt liu chnhdung trong sn xut.1.1.2. Bn cht v ni dung ca gi thnh sn phm1.1.2.1 Khi nim gi thnh sn phm Gi thnh sn phm l biu hin bng tin ca ton b cc khon hao ph v laong sng v lao ng vt ha c lin quan n khi lng cng tc, sn phm, lao v hon thnh. Tt c cc khon chi ph (pht sinh trong k, k trc chuyn sang) v cc chi phtrch trc c lin quan n khi lng sn phm, lao v, dch v hon thnh s to nnch tiu gi thnh sn phm.Nh vy ta c cng thc xc nh gi thnh l:Sinh vin: Nguyn Th B Lp KT 1A 6. Kho lun tt nghip-6-Trng i hc Cng onTng gi thnhChi ph sn xut Chi ph sn xut Chi ph sn xutsn phm hon = d dang u k + pht sinh trong_ d dang cui k thnh k Ch tiu gi thnh sn phm lun cha ng hai mt khc nhau vn c bn trong, nl chi ph sn xut chi ra v lng gi tr s dng thu c cu thnh trong khi lngsn phm, cng vc, lao v hon thnh.Nh vy, bn cht ca gi thnh sn phm ls chuyn dch gi tr cc yu t chi ph vo nhng sn phm, cng vic, lao v honthnh.V n l tr thnh thc o chi ph, l cn c, l c s, l xut pht im xydng gi c v b p chi ph.1.1.2.2 Phn loi gi thnh sn phm p ng cc yu cu ca qun l, hch ton v k hoch ha gi thnh cng nhyu cu xy dng gi c hng ha, gi thnh c xem xt di nhiu gc , nhiu phmvi tnh ton khc nhau.a. Phn loi gi thnh theo ngun s liu v cch tnhTheo cch phn loi ny, gi thnh bao gm gi thnh k hoch, gi thnh thc tv gi thnh nh mc.Gi thnh k hoch: Loi gi thnh ny c xc nh trc khi bc vo kinh doanhtrn c s gi thnh thc t k trc v cc nh mc, cc d ton chi ph ca k k hoch.Gi thnh nh mc: Ging vi gi thnh k hoch, gi thnh nh mc cng c xcnh trc khi bt u sn xut sn phm.Tuy nhin, gi thnh nh mc c xc nhtrn c s cc nh mc chi ph hin hnh ti tng thi im nht nh trong k k hoch(thng l ngy u thng).Do gi thnh nh mc lun thay i ph hp vi s thayi ca cc nh mc chi ph t c trong qu trnh sn xut sn phm.Gi thnh thc t: Gi thnh thc t c xc nh sau khi kt thc qu trnh sn xut snphm trn c s cc chi ph pht sinh trong qu trnh sn xut sn phm.b. Phn loi gi thnh theo phm vi pht sinh chi phGi thnh sn xut (Gi thnh cng xng): L ch tiu phn nh tt c nhng chi phpht sinh lin quan n vic sn xut, ch to sn phm trong phm vi phn xng, bphn sn xut, bao gm chi ph nguyn vt liu trc tip, chi ph nhn cng trc tip, vchi ph sn xut chung.Sinh vin: Nguyn Th B Lp KT 1A 7. Kho lun tt nghip-7-Trng i hc Cng onGi thnh tiu th (Gi thnh ton b): L ch tiu gi thnh c xc nh trn c stp hp cc chi ph pht sinh trong phm vi ton doanh nghip.Gi thnh ton b Gi thnh sn Chi ph bnChi ph qunca sn phm tiu=phm sn xut +hng + l doanhthnghip1.1.3 i tng v phng php hch ton chi ph sn xut, tnh gi thnh sn phmsn xut trong oanh nghip1.1.3.1 i tng k ton chi ph sn xut v tnh gi thnh sn phmtrong doanh nghip sn xuty l cng vic u tin m nh nh qun l phi tin hnh tin hnh tp hpchi ph sn xut v tnh gi thnh sn phm mt cch chnh xc.Vn ny c tm quantrng c bit c trong l lun cng nh thc tin hch ton v l ni dung c bn nht cat chc hch ton chi ph sn xut, tnh gi thnh sn phm. i tng k ton chi ph sn xut l phm vi, gii hn tp hp chi ph nhm png nhu cu kim sot chi ph v tnh gi thnh sn phm.Nh vy, thc cht ca vic xcnh i tng k ton chi ph sn xut l vic xc nh gii hn tp hp chi ph hay xcnh ni pht sinh chi ph v ni chu chi ph.Cn xc nh i tng tnh gi thnh l vicxc nh sn phm,, bn thnh phm, cng vic, lao v hon thnh i hi phi tnh githnh mt n v. i tng c th l sn phm cui cng ca quy trnh sn xut hayang trn dy chuyn sn xut ty theo yu cu ca ch hch ton kinh t m doanhnghip ang p dng v qu trnh tiu th sn phm. xc nh ng n i tng ca k ton chi ph sn xut vi i tng tnh githnh sn phm, ta cn cn c vo cc y