Mates 4 eso

  • View
    7.694

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. MMAATTEEMMTTIIQQUUEESS44rrtt EESSOOPresentaci del curs2014/2015

2. 11.. CCOONNTTIINNGGUUTTSS MMAATTEEMMTTIIQQUUEESS 44EESSOO 3. CCOONNTTIINNGGUUTTSS 11 AAVVAALLUUAACCII 4. CCOONNTTIINNGGUUTTSS 22AAVVAALLUUAACCII 5. CCOONNTTIINNGGUUTTSS 33AAVVAALLUUAACCII 6. 22.. TTEEMMPPOORRIITTZZAACCII MMAATTEEMMTTIIQQUUEESS44 EESSOO 7. 22.. TTEEMMPPOORRIITTZZAACCII:: 8. 22.. TTEEMMPPOORRIITTZZAACCII 9. 33.. CCRRIITTEERRIISS DD AAVVAALLUUAACCII 10. 33.. CCRRIITTEERRIISS DD AAVVAALLUUAACCII::70%20%10%Proves objectivesTreball realitzatsTreball diari 11. 33.. CCRRIITTEERRIISS DD AAVVAALLUUAACCII::Proves objectives (70%):Tres exmens per trimestre.Exmens d un tema sencerTindran el mateix pesSavisaran amb una setmana dantelaciSi no es ve el dia de lexamen cal justificar-ho. Esfar lexamen el dia segent de classe si est benjustificat.Si no queda susps i sha danardirectament a la recuperaci 12. 33.. CCRRIITTEERRIISS DD AAVVAALLUUAACCII::Treballs realitzats (20%):Es far un treball de cada unitatS entregar el dia de cada provaConsistir en entregar amb molt bonapresentaci una col.lecci d exercicis de cadatema a partir duna plantilla que shaur dedescarregar del Moodle de lassignatura 13. 33.. CCRRIITTEERRIISS DD AAVVAALLUUAACCII::Treballs realitzats (20%):Si no es presenten els treballs lavaluaci ambuns mnims de presentaci i de continguts nosacceptaran i l avaluaci constar com asuspesa (fins que sentreguin en condicions) 14. 33.. CCRRIITTEERRIISS DD AAVVAALLUUAACCII::Treball diari (10%):ActitudPuntualitatParticipaci a classe i a casa (Moodle) 15. 33.. CCRRIITTEERRIISS DD AAVVAALLUUAACCII::MatesMoodlePlataforma escolar per potenciar ls de les TICUsuari: alumneContrasenya : alumne2013 16. 33.. CCRRIITTEERRIISS DD AAVVAALLUUAACCII::Recursos del MatesMoodleDescrregues de plantilles dels treballsDescrregues de formularisEnllaos a videos del youtube(professor virtual 1 / professor virtual 2)Jocs matemtics 17. 44.. CCRRIITTEERRIISS DDEERREECCUUPPEERRAACCIIOONNSS 18. 44.. RREECCUUPPEERRAACCIIOONNSSRecuperacions trimestrals: durant el cursRecuperacions ordinries: mes de junyRecuperacions extraordinries: mes de setembre 19. 44..11 RREECCUUPPEERRAACCIIOONNSS TTRRIIMMEESSTTRRAALLSSEs far un examen de recuperaci cada trimestre1 avaluaci:primera setmana desprs vacances de Nadal2 avaluaci:primera setmana desprs vacances de Setmana Santa3 avaluaci:setmana de recuperacions final 20. 44..11 RREECCUUPPEERRAACCIIOONNSS TTRRIIMMEESSTTRRAALLSSEn aquestes recuperacions trimestral shaurdentregar un treball i fer una prova objectiva.Treball: 30 %Examen: 70 % Si no sentrega el treball no es recuperarlavaluaci encara que lexamen estigui aprovat En el cas de que saprovi es recuperar amb un 5. 21. 44..22 RREECCUUPPEERRAACCIIOONNSS OORRDDIINNRRIIEESS((JJUUNNYY))Si no es recupera una o ms avaluaci durant elcurs s haur de fer una prova extraordinria elmes de juny de les avaluacions pendents.No s haur dentregar cap treball el mes dejuny.Lexamen conta el 100 %.S hauran de recuperar TOTES les avaluacionspendents.En cas d aprovar la nota ser de 5 22. 4.3 RREECCUUPPEERRAACCII EEXXTTRRAAOORRDDIINNRRIIAA((SSEETTEEMMBBRREE))Si no es recupera extraordinriament el mes dejuny s haur de fer una prova de mnims alsetembre de TOT el cursAquesta recuperaci ser global: TOT EL CURS. 23. 4.3 RREECCUUPPEERRAACCII EEXXTTRRAAOORRDDIINNRRIIAA((SSEETTEEMMBBRREE))Aquesta prova tindr dos parts:Prova objectiva ( 70 %).Treball d estiu (30 %).Per aprovar cal obtenir un 5 com a mnim.L entrega del treball destiu s obligatria per talde poder recuperar l assignatura.En cas de recuperar la nota de l alumne ser de5. 24. 55.. MMIILLLLOORRAARR NNOOTTAAEls alumnes que vulguin pujar nota el mes dejuny podran fer-ho a criteri del professor. En capcas es baixar la nota final assolida durant elcurs.Proves Cangur 2015:Es seleccionaran 10 alumnes en funci delsresultats de la 1 avaluaci.La nota final potpujar un 10 % si es treuen bons resultats a laprova Cangur. 25. MMOOLLTT BBOONN CCUURRSS AA TTOOTTHHOOMM!!