Menú gener 2015

  • View
    453

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Menú gener 2015

1. ENSALADA D'ENCIAM,LTOMACA 1 COL LLOMBARDA MACARRONS A LA BoLoNvEsA AMB SALSA DE TDMAcA,v1 2 cEBA,CARLOTA 1 CARNCHOPPED DE TITOT I FORMATGE AMB CARLOTA,CARABASSA I PORROFRUITAM 5' 123,453 ENSALADA D ENCIAM, TOMACA I REMOLATXA Ir CLOSQUES A AMB SALSA DE TOMACA,CEBA I TONYINASAN JACOBO FRUITAr i 1,2,3 4,5 9 *ENSALADA D'ENCIAM TOMACA I CARLDTA ESPAGUETIS AMB BACON,CEBA 1 FORMATGE GRATINATSTRUITA FRANCESA FRUITA 1,2,4,5,s,9,11 13 *AMS SALSA DE TOMACANLLONGANISSES DE MAGRE AMB SALSA DE ROMAN]y 51245511 lENSALADA D 'ENCIAM,PUR DE VERDURES I LLEGUMSFILET DE PEIX EMPANAT E 1,2,4,5,e,9,11,13 sa 3. Soja 4.G u _n5 ENSALADA D ' ENc1AM.CARLOTA 1 ouvEs PUR DE VERDURES AMB TORRADETS FILET DE PEIx "ORLY" AMB MAIONESA LCTIC ENSALADA D'ENC1AM,'TOMACA!DAcsA ARRS A LA CUBANAI OU RATLLATFRUITATOMACA I POMAAMB TORRADETSLACTICMmmm!Que bo. .. Els teus mens per aGener 2015Men escolarENSALADA D TNLIAM,TOMACA |DACSA ESPAGUETIS AMB YOWACA,FRMATGE I ALFABREGAIRUITA FRANCESAFRUITAEI 1,2,4,s, *ENSALADA D "ENCIAM TOMACA I CARLOIA SOPA DE PLUJA AMB POLLASTRE I VERDURES POLLAS l RE AL FDRN EN EL SEU SUCFRUITATOMACA I POMA LLENTILLES AMB CREILLA I VERDURESPIZZAAMB SALSA DE TOMACA, PERNIL DOLC I FURMAGE IOGUR_ LENSALADA ESPECIAL AMB ENCIAM,TOMACA,CARLDTA;OLIVES,DACSA,TONYINA I OU BULLIT28 LASANYA AMB CARM 1 VERDURESFRUITA1.2.314sam unax x l r EENSALADA D ENCIAM,TOMACA I CEBA SOPA MERAVELLA AMB POLLASTRE IVERDURESHAMBURGUESA A LA Pl ANXA AMB QUETXUF I CREILLES XIPSFRUITA 1,2,3,4,5,s,11,*ENSALADA D 'ENCIAM,TOMACA I POMA POTATGE DE CIGRONS AMB ESPINACS,CREILLA I OU RATLLAT PIZZAAMB SALSA DE TOMACA,TONYINA,CEBA,OLIVES NEGRES I FORMATGEIOGUR TOMACA I CE_BA GUISAT DE CREILLESA LA MARINERA AMB SEPIA I PENQUESTRUITA FRANCESAFRUITA12345ss91o13*__,ENSALADA D ' ENCIAM,TOMACA I DACSA SOPA MERAVELLA AMB PLLASRE I VERDURESMANDONGUILLES DE CARN AMB sALsA DE TOMACA (ARRS BLANCFRUITAn 1,2,3 sara?liq}qmncuunmrrj Salwkuuilu: n zENSALADA ESPECIAL AM8 ENCIAM,ToMAcA,CAKLOTA,oLlvEs,DACSA,TONYINA I ou BULLITFIDEUA AMB GALLINETA,C_AP DE RAP,CALAMARS x CLOTXINES FRUHAl 1,2,3,4,5689 * J ENSALADA ESPECIAL AMB ENcxAM,TOMACA,CARLOTA,i OLIVES,DAcsA,TONYINA x r ou BUl LIT APAELLA VALENCIANA AMB POLLASTRE.COSTELLAY LLEGUMS I VERDURES FRUITA1245s9*ENSALADA ESPECIAL AMB ENCIAM,TOMACA.CARLOT/ r OLIVES,DACSA,TONVINA I DU BULLIT23 ARRS AL FORN AMB NAP,CRELLA,CIGRONS,PANXETA.COSTELLAI BUTIFARRA LAcnc ENSALADA D'ENCIAM,TOMACA I POMA FESOLS ESTOFATSAMB xomco,pANxErA, CREILLA I VERDURESo PzzAAMB sALsA DE TOMACA, PERNIL DOLC I FORMATGEIDGURa 1 , ,m 1,2,2 2. g .: msnm S|9P Igor-tam A I g lmwna;amos snneeu egaagaggusggog glequeguggn name aguas,l t mg zep Q gg qegauoo e Samoa gem aganpmd un sageuossap uenD meu enla un e uawue un, p samsguemoogogm uenedogd t sauaogogw ga ua o agggJogJ;ga ua ong-sa;sa uenb xganpmd sa enb epenmo ggaeugwmuora V > l guagqma emgmedtuag e sguzmgge sga segaucosap Ogg - eg JmgAa e Jad sgeugno g snJo sguauxgge sgap ogamedas z 1 Q g seJou z ap wgxew apoye un ua Jezgggggna:B ua en gl g i se anb sguamggegp saxqos seg g Jgumsuoa e Jed Slldld sgumugge ' =gi e!sge sagquad sguemgge sga egauuo o ejegsgaa - egoegugsep e 19d gegaedse ngxgegg ep sago aJgenb o san 1 sossed sguanss sge xgenes sus ue sguasaJd g enBge qme (gged qme uaBuam se enh saggmg g sagnpgan) k I gasa uannd anb semsguegoogagm sga uanbggdgggmu sm:Jgtunsuoa a uaBeA sa anb sguawgge sga JEABn - g sag uanbsam anb uaggAa sexgeq saJngeJaduJag euemgas 19d sapeaA sagJeA sagegeq g sdeJp sgs Jegnueo - 1g lt seg squemgge sgep qgoegeuaa g ggoeiagggsa v Bdsjuawgga sga que uagoeggoo anh sgggsuegn gg sge g ssgogy ns seg oqes g egusgea en ga que {agan - sog-gwnsuoo 219d ssggesse:age sgaugp Jegndguem soggsamop sgemgue sga uenb sgusmggmp saJqos o sados sesges seg ggng - JEOOI usq ga Jasnp saJdsepg sguatugge sga JeJedaJd samsguegouaogm sgs aJngAeJqos uannd ap sueqe oqes g egusgea enBge qme SUELLI seg eg-eAeg-g - ' z g g uo sepa);sauoz uapanb enb Jgpadmg a Jed sog-xgaJqoa zep seu sguamgge sgap agemazgeemmag o o sguamgge eggeo o eugm e ad sauoongu:ga sasn gs - g ggaegedaJd eg gueJnp sewsguexoojagw l b d d d b pqneedode d d I - zen e) Luoo ue Jgueg 9p 53H segggegam JgnpoJ uepo en sga g 1 gJgpa tu!e Ja 22593351;sgueuggga sge us sguasaJd samsgussomogm sge ueugmggasJagger;o JgBaJg emos ua zsguewgge sgep qgooog g a d ros sguamgge sgep auag ggg eg Jguaguau:e19 Jgn as e san gsaq sauuou s91 sm:g geugna sgusgugge a Jad (sueqoo saggegew sauosgad g suegoue sepessweqme Jeggeg ep segneg sE| d) sgggsuegn soxgegew sga Jesn DN - sganbgx ua guawgegoadsa snaj es a Jeqgue uapod sggmnsum es e ad SIEJEGBJ enb segggegew uenbsgnpojd g sguewgge sge uaugweguoo a!uegsa sgenb sgap sgmedas (SSJHDJGA umguag ua uexgegsgxe enb sawsguegaomgm sge soxgad sugew sooseJg sguawggs enb egg/ e e Jed ogaemasuoa g euaggug:sauuou sagggzues sga aggaogu ga ua JBODHCQ - saun Jgnes yesssoeu sa exdwoa eg Ja;ep sggdsacgsguawggep ggoeuasuooeuesm y, "'ap sgegggenb seg uzaxeguauxoo seu:gsanby e99 "zze "ser s59 se;s29 "ves ' 'nz me 9'99 9'72 we s92 me z'9z rw vas 99a 9'22 su su:91a 922 21s nz .9'23 90s ros 99a OZ rat 59g un 9'09 vc su rav 91s vzz 9'92 saugeox"EL '98 81.9 VOL i "g ' ' El 4 , uatu gsanbep sgegueuj sga gump mapllagktnb g _ ' r e A g g 3 a g v g o 3 sguawgge sgap soxgag g sgegpgugoqgewsaugagogd ap sumodpgd- ' _ . , Q g 3 e J n e 3g S a a r .' g ap {UHSBJ un Luansom ga uggaenugluo:v aeguazuad o Aggguenb epeuguggagsp aun ua egauasaJd uanBugg sguegunu V ,> J o e p sndgg sguagaggp sga Igenb eg ua epexqgggnba pgaeguawgge v eun aJpugJ,ep UJSL] egqepnges epgA ap gggsa un JEHO 19d - 'eJ S Azu y: