Metodický pokyn k vymezení standardu veřejných knihovnických

 • View
  316

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 1. Porada profesionlnch knihovenokresu Brno-venkov Mstsk knihovna Kuim 1. 12. 2011

2. VCHODISKA

 • Vztahuje se na knihovny zapsan v evidenci MK R
 • Vechna ustanoven maj povahu doporuen, nejsou-li toton s ustanovenmi KZ nebo provdc vyhlky
 • Pro krajsk knihovny a knihovny psobc
 • ve velkomstech se indiktory pouij pimen
 • s ohledem na funkci knihovny a jej postaven ve mst
 • Pokyn vychz z obecnch princip Manifestu IFLA/UNESCO o veejnch knihovnch z roku 1994 a nvazn smrnice IFLA: Sluby veejnch knihoven
 • z roku 2010

3. KATEGORIE A INDIKTORY

 • Provozn doba knihovny pro veejnost
 • Tvorba knihovnho fondu a informanch zdroj
 • Umstn knihovny v obci
 • Plocha knihovny pro uivatele
 • Studijn msta
 • Pstup k internetu a informanm technologim
 • Webov prezentace knihovny
 • Elektronick katalog knihovny na internetu
 • Pracovnci knihovny a jejich vzdlvn
 • Men spokojenosti uivatel knihovny

4. PROVOZN DOBA KNIHOVNYPRO VEEJNOST Doporuen hodnota Doporuen hodnota Celosttn prmr 2009/2002 Poet obyvatel 2005 2011 Poet hodin tdn Do 500 5-10 5-10 3 2-3 501-1 000 10-15 5 -15 4 4 1 001-3 000 15-20 15- 23 11 12 3 001-5 000 20-25 23-28 23 20 5 001-10 000 25-35 28-40 28 26 10 001-20 000 35-45 40 -45 35 30 20 001-40 000 45-50 45-50 42 40 40 001- 50 a vce 50 a vce 48 42 5. TVORBA KNIHOVNHO FONDUA INFORMANCH ZDROJ Doporuen hodnotaped novelou Celosttn prmr 2002 Nov doporuen hodnota Celosttn prmr 2009 stka vK/ 1 obyvatele 25-35 22 30-45 26 6. UMSTN KNIHOVNY V OBCI

 • Doporuuje se umstn knihovny v centru sdelnho tvaru nebo v blzkosti centra. Dochzkov vzdlenost pro okruh pm psobnosti nem peshnout 15 minut p chze nebo jzdy veejnm dopravnm prostedkem hromadn dopravy nebo autem.
 • Pokud dochzkovvzdlenost peshne uveden indiktor, je vhodn zajistit dostupnost knihovnickch slueb zzenm poboky, pojzdnou knihovnou nebo jinm zpsobem.

7. PLOCHA KNIHOVNY URENPRO UIVATELE

 • Indiktor:
 • Knihovna m k dispozici nejmn 60m na 1 000 obyvatel obce nebo spdov oblasti. V obcch do 1 000 obyvatel se tento ukazatel pouije v pimenm rozsahu tak, aby byly zajitny vechny funkce knihovny.

8. STUDIJN MSTAPRO UIVATELE KNIHOVNY Doporuen hodnota2005 Doporuen hodnota2011 Celosttn prmr2009/2002 Poet obyvatelPoet studijnch mst Do 500 4 a 5 4 a 5 5 5 501-1 000 6 a 8 6 a 8 6 7 1 001-3 000 9 a 10 9 a 10 9 9 3 001-5 000 10 a 18 10 a 18 14 14 5 001-10 000 20 a 28 20 a 28 22 17 10 001-20 000 28 a 40 28 a 70 34 23 20 001-40 000 40 a 75 70 a 120 76 33 40 001- 75 a vce 120 a vce 198 105 9. PSTUP K INTERNETU A INFORMANM TECHNOLOGIM Doporuen hodnota2005 Doporuen hodnota2011 Celost. prmr2009/2002 Poet obyvatelPoet stanic Do 500 1 a 2 1 a 2 1 1 501-1 000 2 2 1 1 1 001-3 000 2 a 3 2 a 3 2 2 3 001-5 000 3 a 5 3 a 5 3 2 5 001-10 000 5 a 7 5 a10 5 3 10 001-20 000 7 a 10 10 15 8 4 20 001-40 000 10 a 15 15 a 20 19 9 40 001- 15 a vce 20a vce 36 13 10. WEBOV PREZENTACE KNIHOVNY

 • Webov prezentace knihovny mus zahrnovat alespo tyto daje:
 • Nzev a sdlo knihovny, kontaktn daje, nzev zizovatele (provozovatele), strunou charakteristiku knihovny, vet oddlen (existuj-li), provozn dobu, knihovn d, pehled nabzench slueb, poplatky. Zkladnm doporuenm dajem
 • je odkaz na Souborn katalog R, dal spolupracujc knihovny
 • a na centrln sluby, nap. Ptejte se knihovny.
 • Webov prezentace je zpracovna vsouladu spravidly tvorby pstupnho webu sohledem na poteby zrakov a sluchov znevhodnnch uivatel a uivatel se snenou hybnost rukou nebo poruchami soustedn.

11. ELEKTRONICK KATALOG KNIHOVNY (OPAC) NA INTERNETU

 • Indiktor:
 • Knihovny psobc v obcch s potem obyvatel vym ne 500 nabz elektronick katalog knihovny, kter me veejnost vyuvat prostednictvm dlkovho pstupu.

12. PRACOVNCI KNIHOVNYA JEJICH VZDLVN

 • Indiktor:
 • Dalmu odbornmu vzdlvn je ron
 • na 1 pracovnka vnovno minimln 48 pracovnch hodin .Pracovnci psobc vknihovnch srozsahem provozn doby menm ne 10 provoznch hodin tdn absolvuj dal odborn vzdlvn ron vrozsahunejmn 8 pracovnch hodin .

13. MEN SPOKOJENOSTI UIVATEL KNIHOVNY

 • Indiktor spokojenosti uivatel knihovny starch 15 let:
 • Vce ne 90 % uivatel hodnot sluby knihovny jako dost dobr nebo velmi dobr.
 • kla pro hodnocen spokojenosti slueb knihovny : velmi dobr, dobr, pimen, patn, velmi patn.
 • Indiktor spokojenosti uivatel knihovny do 15 let:
 • Vce jak 75 % dt a mldee hodnot sluby knihovny stupnm dobr.
 • kla pro hodnocen spokojenosti slueb knihovny: dobr, pimen, patn.

14. Vyhodnocovn plnn standardu knihovnickch slueb

 • Na mstn rovni provd provozovatel knihovny
 • Na krajsk rovni krajsk knihovna (ppadn ve spoluprci s povenmi knihovnami)
 • Na celosttn rovni Nrodn knihovna R
 • nejmn jedenkrt za dva roky prostednictvm internetu zveejn knihovny vsledky
 • Nejdle po uplynut kadch pti let budou indiktory porovnny se skutenm stavem VKIS

15. ZVR

 • Zpracovvejte ve svch knihovnch VRON ZPRVY,
 • i kdy to po vs nikdo oficiln nechce. Je to pleitost, jak:
 • zviditelnit a propagovat innost knihovny
 • poskytnout zizovateli (obci/mstu) materil, kterm me obohatit vsledky sv ostatn innosti
 • informovat o standardu VKIS a poukzat na mru plnn jednotlivch ukazatel.
 • Nebojte se dlat przkumy tensk spokojenosti, pomohou vm zlepit image knihovny a ve vsledku sluby, kter poskytujete.