46
ARALIN 32: Mga IDEOLOHIYANG laganap sa Daigdig ts of the Round Table

Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year

ARALIN 32:

Mga IDEOLOHIYANG

laganap sa Daigdig

Knights of the Round Table

Page 2: Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year

IDEOLOHIYA

KONSERBATISMO

LIBERALISMO

KAPITALISMO

DEMOKRASYA

SOSYALISMO

KOMUNISMO

PASISMO at PEMINISMO

Page 3: Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year

Ano ang IDEOLOHIYA ??? Nagsisilbing kaisipan, pamuntunan o pundasyon ng sistemang pang ekonomiya at pampulitikal ng bansa.

Nagbibigkis sa mamamayan upang maging isang nagkakaisang lakas.

Page 4: Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year

KONSERBATISMO

laganap noong Middle Ages Edward Burke ( 1729-1797 ) layuning mapanatili ang kaayusan (status quo ) pinahahalagahan ang mga tradisyon ng nakaraang henerasyon kaysa sa makabagong sistema. Mga saligang Prinsipyo : kaayusan , pagkamakabayan, moralidad at katapatan Binibigyang diin ang mahahalagang papel na ginampanan ng moralidad bilang pamantayan ng pag papasya, pamamahala at pakikipag ugnayan.

Page 5: Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year

“ May mga taong sadyang isinilang na nakahihigit sa

iba. Taglay nila ang husay at kasanayan bunga ng kanilang katayuan sa

buhay”

Page 6: Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year

Pinairal ang KONSERBATISMO bilang pamuntunan at patakaran.

MGA PATAKARAN 1) Pagpapanatili ng

namamayaning kaayusan sa negosyo

2) Paghina ng impluwensya ng unyon ng manggagawa sa ilalim ng kanyang katungkulan.

3) Tumututol sa Komunismo.Margaret Thatcher

Page 7: Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year

LIBERALISMOpagkilala sa kakayahan ng isang indibidwal na makapag ambag sa lipunan sa iba’t ibang paraan, kapasidad at antas. Kakayahan ng isang indibidwal na mapaunlad ang sarili. Dapat ang mga patakaran ng pamahalaan ang magsilbing instrumento upang bumuti ang negosyo at pamumuhunan. Kabilang ang mga bansang U.S.

Canada at Japan

Page 8: Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year

KAPITALISMO

Tumutukoy sa sistemang pang ekonomiya pag-iipon ng kapital upang higit na mapalago ang negosyo at mapalaki ang tubo ng mga mamumuhunan. Kompetisyon sa mga negosyante ang dahilan ng pagpapahusay ng kalidad ng produkto.Naniniwala sa konseptong pribadong pag mamay-ari bilang karapatan ng mamamayan.

Page 9: Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year

LIBERALISMO PAGKAKAPAREHO KAPITALISMO

IDEOLOHIYANG TUMUTUKOY SA SISTEMA NG GOBYERNO

BINIBIGYANG DIIN ANG KAHALAGAHAN NG BAWAT INDIBIDWAL

ISANG SISTEMANG PANG EKONOMIYA

KAKAYAHAN NG ISANG INDIBIDWAL NA NILINANG PARA MAKAPAG-AMBAG SA LIPUNAN

PAREHONG MAY KOMPETISYON SA MGA NEGOSYANTE

PAGIIPON NG KAPITAL UPANG MAPALAGO ANG NEGOSYO AT MAPALAKI ANG TUBO.

Page 10: Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year

DEMOKRASYA

Ideolohiya at uri ng pamahalaan na nagpapatamasa sa lahat ng pantay na karapatan.Pinamumunuan ng isang kinatawan sa pamamagitan ng halalan ang isang mamamayan ay maaring bumoto, tumakbo bilang kandidato, at maluklok sa posisyon.May mga karapatan ding bumuo ng samahan , makapag pahayag ng saloobin , magmay ari ng ari arian maipagtanggol ang sarili.Pagkilala sa Minorya Pang masang Organisasyon

Page 11: Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year

SOSYALISMO

Umusbong noong panahon ng Rebolusyong Industriyal.Tugon sa hindi makataong relasyon ng bourgeoisie at mga proletariat tugon sa problemang hatid ng kapitalismo. ito ay nakabatay sa pantay, sama sama at makataong pamamalakad.Tinutuligsa ang pananaw ng mga kapitalista ang pagbuwag sa pribadong pagmamay ari ang sagot upang wakasan ang kontrol ng bourgeoisie sa moda ng produksyon

Page 12: Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year

SOSYALISMO

sapilitang pagbawi sa mga kapitalista ng mga makinarya at mapapsailalim ito ng estado pagbuwag sa paghahari ng mga kapitalista at mapapalitan ito ng mga mangagawa.Dahil dito ang lahat ay makikinabang sa ekonomiya . Mga bansang yumakap sa Ideolohiyang ito. Cuba North Korea

China Vietnam

Page 13: Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year

KOMUNISMO

Nais lansagin ang di pagkakapantay- pantay ng mga mamamayan batay sa uri na kinabibilangan nagsisilibing kasing batayan ng pagkakawatak watak ng tao ang estado sa buhayNag-ugat dahil sa di makatarungang sistema ng kapitalismo Ayon dito dahil sa pagnanais ng kapitalista na mag karooon ng malaking tubo ay ginigipit niya ang mga manggagawa sa pamamagitan ng mababang pagpapasahod.

Page 14: Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year

KOMUNISMO

ang kagamitan sa produksyon ay pinangangasiwaan ng mamamayan.Pantay pantay ang karapatan ng bawat isa.Wala nang pangangailangan sa estado kung kaya kusa na itong mawawala.

Ang komunismo ang pinakamataas na yugto na

maaaring abutin ng ebolusyon sa lipunan

Page 15: Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year

PASISMO Nakabatay sa paniniwalang napapailalim ang kapakanan ng mamamayan sa tunguhin ng estado.Isinusulong nag isang estadong pinamumunuan ng isang partido tutol sa anumang uri ng oposisyon. gumagamit ng ibat ibang uri ng represyon o pag supil sa mga hindi sumasang ayon sa pamamalakad nito. kontrolado nila ang mass media at gumagamit ng propaganda. kung sa konserbatismo ang katayuan panglipunan ay nakabatay sa kayamanan sa pasismo naman ay nakabatay naman sa lahi , etnisidad, lahi at nasyonalidad, Ito ang katwiran ni Adolf Hitler nang iutos niya nag pagpuksa sa mga Jew noong Hllocaust.

Page 16: Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year

Benito Mussolini

GERMANY

ITALY

Page 17: Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year

PEMINISMO

Nagsusulong ng kagalingan ng kababaihan at karapatang matamasa ang karapatang natatamasa ng kalalakihan. Mga karapatang itinaguyod : bumoto , kumandidato at mahalal. Karapatan sa ari-arian, sa pinagtatrabahuhan , at sa karapatang reproduktibo. proteksyon ng kababaihan sa diskriminasyon

Page 18: Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year

Tunggalian ng Ideolihiya

Nagkaroon ng PROXY WAR sa pagitan ng North Korea at South Korea noong kasagsagan ng Cold War.

Walang nagwagi at Nagresulta lamang ito sa pagkamatay ng maraming sundalo at pagkawasak ng industriya ng Dalawang bansa.

USSR North Korea South Korea United States

VS

Page 19: Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year

Tunggalian ng Ideolihiya

Nagkaroon ng PROXY WAR sa pagitan naman ng North Vietnam at South Vietnam. Napag-isa ang dalawang bansa sa ilalim ng Sosyalismo. Ngunit nagresulta naman ito sa pagkamatay ng mga tao at pinsala sa ari-arian.Malinaw na ang panghihimasok ng mga Super power o World power tulad ng USSR at US na may sari-sariling layunin.

Page 20: Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year

Tunggalian ng Ideolihiya

Sa Pilipinas, ang lokasyon nito ay naging kapaki pakinabang sa US. Upang maiwasan ang komunismo sa Asya, nagtayo sila ng mga Base Militar sa Kapuluan tulad sa Clark Airbase at Subic Naval Base. Ginamit ng mga amerikano ang mga ito bilang imbakan ng langis. Ngunit agad din itong nagsara noong 1991 nang hindi naipagtibay ng senado ang ekstensiyon nito.

Page 21: Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year

Ugnayan ng Pampolitikang Ideolohiya sa Sistemang Pang-

ekonomiya

Ang North Korea ay may sentralisadong plano o Central Planning. Mahigpit nitong ipinapatupad ang mga patakaran ng pamahalaan sa pagmamay-ari at pakikipagkalakalan. Hindi ito sang-ayon sa Globalisasyon at hindi kabilang sa WTO (World Trade Organization)

Page 22: Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year

Ugnayan ng Pampolitikang Ideolohiya sa Sistemang Pang-

ekonomiya

Ang Kaso ng US bilang tagapagtaguyod ng Liberalismo at Kapitalismosa daigdig. Ipinapakita nila ito sa pamamagitan ng pagsuporta sa Globalisasyon at integrasyon sa World Market. Sa Kaso ng US at North Korea ,makikita ito sa impluwensya ng pampolitikang ideolohiya sa pang- ekonomiya ng kanilang bansa.

Page 23: Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year

Ugnayan ng Pampolitikang Ideolohiya sa Sistemang Pang-

ekonomiya

Ang kasalukuyang sistema ng China ay may kakaibang sitwasyon

dahil sosyalismo ang pundasyon politikal nito ngunit nagiging sistamang kapitalista ito. Ang pagsali rin ng China sa World Trade Organization noong 2001 ang nagpapatunay dito

Page 24: Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year

Kasaysayan at Epekto ng Cold

War

Page 25: Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year

Cold War

Digmaan ng Nagtutunggaliang ideolohiya ng dalawang makapangyarihan o Super Powers.

U.S.S.R. United States

Sosyalismo Kapitalismo

Page 26: Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year

Kahulugan ng Domino Theory at ang Pagkabuo ng mga Alyansa

Patakaran ng US at USSR ang manghimasok sa mga bansang

tinaguriang Third World.

Mga Bansang Hindi yumakap sa Kapitalismo (Industriyalisado sa First World) o Komunismo (Industriyalisado sa Second World)

Page 27: Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year

Kahulugan ng Domino Theory at ang Pagkabuo ng mga Alyansa

Ang Third World sa kasalukuyan ay yumakap ng Kapitalismo at Komunismo. Tumutukoy ito sa mga bansang mahihirap at karaniwang dating kolonya. Sa Africa, ang kabilang sa Third World ay ang Somalia, Rwanda, Nigeria, Ethiopia, at iba pa.Sa Asya, Myanmar, Vietnam, Laos, Cambodia, Sri Lanka, Bangladesh, Pilipinas at iba pa.

Page 28: Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year

Kahulugan ng Domino Theory at ang Pagkabuo ng mga Alyansa

Tulad ng Domino, kapag hindi sila kumilos ay maiimpluwensyahan ng isa’t isa ang mga bansang kalapit nila.Sa Domino Theory, kapag may isang komunista sa rehiyon, hindi maglalaon ay maiimpluwensyahan din ng ideolohiyang taglay nito ang mga kalapit na bansa.

Page 29: Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year

Kahulugan ng Domino Theory at ang Pagkabuo ng mga Alyansa

Nahati ang Germany sa Dalawa. Ang West Germany na kakampi ng US at ang East Germany na kakampi ng USSR at sila’y nahati ng dahil sa Berlin Wall. Kalaunan ay nahati na rin ang buong Europa. Yumakap sa Kapitalismo ang Kanlurang Europa at Komunismo naman sa Silangang Europa

Page 30: Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year

• Great Britain• France• Belgium• Netherlands• West Germany

• Poland• East Germany• Romania• Bulgaria• Hungary• Albania• Yugoslavia• Czechoslovakia

Page 31: Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year

Winston Churchill•IRON CURTAIN

•Tumutukoy sa balakid sa pagitan ng

Kanluran at Silangang Europe na

nagresulta sa pagpigil sa pag-uugnayan nito.

Page 32: Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year

Mga Alyansang Nabuo

• Ang NATO (North Atlantic Treaty Organization

• Nabuo noong 1949

• Ang Warsaw Pact • Nabuo noong 1955

Page 33: Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year

Ang PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA

•Ito’y naitatag noong 1949 nang matagumpay na maitaguyod ni MAO ZEDONG ang Komunismo sa China.•Tatlong dekadang nakipagtunggali si Mao Zedong kay Chiang Kai – shek at sa mga Hapones.•Noong 1949, napalayas si Chiang Kai-shek sa mainland at nagtungo ito sa Taiwan

Page 34: Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year

IBA’T IBANG ANYO NG

COLD WAR

PROXY WAR

ARMS RACEESPIONAGE

PROPAGANDA WARFARE SPACE RACE

Page 35: Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year

Ang Proxy War ng mga Kaalyado ng U.S. At U.S.S.R

•Tumatalakay sa mga digmaan na sa halip na ang mga SUPERPOWERS ang magtunggali, Ito’y pinangunahan ng kanilang mga Satellite, Client State o nama’y mga Kaalyadong bansa

V.SKAPITALISTAKOMUNISTA

Page 36: Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year

Ang Space Race ng U.S. At U.S.S.R.

ANG USSR

Noong 1957, Inilunsad ng U.S.S.R. ang Sputnik I na ang

kauna – unahang Space Satellite.

Noong 1961, Si Yuri Gagarin na isang Russian

Cosmonaut ang unang taong nakaikot sa

daigdig.

ANG U.S.

Noong 1958, inilunsad naman ng U.S. ang

Explorer I na isa ring Space Satellite

Noong 1969, tumuntong si

Neil Armstrong sa buwan

kasama si Edwin Aldrin na lulan ng Apollo 11

Page 37: Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year

YURI GAGARIN NEIL ARMSTRONG

Page 38: Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year

Pagpaparami ng Armas

• Dahil sa Paranoia na nananaig, nagparamihan sila ng produksiyon ng mga Armas upang maungusan ang katunggali.

• Dahil sa kanila’y nanatili ang Balance of Power, ngunit nagkaroon din naman ng Balance of Terror na pumigil sa kanilang dalawa na magkaroon ng Digmaang Nukleyar

Page 39: Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year

Ang SALT I (1969 – 1972)•Nilimitahan ang lugar na mapaglulunsaran ng missile.•Ngunit hindi naman ito nagtagumpay.

Ang SALT II•Binigyang diin ang ugnayan ng U.S. at U.S.S.R dahil dito nakasentro ang pagpaparami ng armas.•Hindi rin ito nagtagumpay

Page 40: Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year

Propaganda Warfare

MEDIA

TELEBISYON

TEATRO

PATALASTAS

IBANG PORMA NG PANITIKAN

Page 41: Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year
Page 42: Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year

Espionage

• Noong 1960, nagpulong sa Paris ang mga kinatawan ng dalawang bansa kasama ang kinatawan ng France at Great Britain

• Naudlot ang usapan nang sabihin ni Nikita Khrushchev na may napabagsak ang soviet missile na isang U-2 o eroplanong amerikano na may lulan na mga kamera at kagamitang pang – espiya.

Page 43: Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year

• Dahil sa Aerial Photographs ng U.S., may nakita silang ballistic missile sa Cuba pati na rin ang mga launching site o lugar na paglulunsaran ng missile.

• Nagpatupad si Pangulong John F. Kennedy ng isang Blockade o pagharang sa Cuba.

Page 44: Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year

NIKITA KHRUSHCHEV

Page 45: Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year

• Tuluyan nang nabuo muli ang Germany• Nabuwag na rin ang U.S.S.R. Dahil sa

pagtanggap sa reporma ni Mikhail Gorbachev• Nagkaroon ng New World Order na

pinangunahan ni Pangulong George Bush ng U.S.

• Pagkakaroon ng Gulf War noong 1990 – 1991 sa pangunguna ng U.S.at Iraq na pinamumunuan ni Saddam Hussein.

Yugto Matapos ang Cold War

Page 46: Mga ideolohiya at ang cold war -report -4th grading -3rd year

SADDAM HUSSEIN GULF WAR