MODEL-MODEL PENGAJARAN

  • View
    5.970

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Subjek - Pedagogi Dalam PTV

Text of MODEL-MODEL PENGAJARAN

  • 1. UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIAFAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL (FPTek)

2. AHLI KUMPULANNOOR HAFIZAH BINTI ABD RAHIM HB100083KHAIRATUL ARIFAH BINTI BADARIHB100080NOOR AZLINA BINTI ABD RAHIMHB100215UMMU SAKINAH BINTI MOHAMAD SUBRI HB100141 3. Secara umumnya bahagian-bahagian dalamm o d e l p e n g a j a r a n d i b a h a g i k a n ke p a d a e n a m iaitu :A n a l i s a a t a u m e n g e n a l p a s t i ke p e r l u a nRekabentukPenghasilan Prototaip Pembangunan & ImplemantasiPenilaianIntegrasi & Penyemakan 4. MODEL SIMMODEL ADDIEMODEL GLASERMODEL ASSUREMODEL TABAMODEL SUCHMANMODEL PENDEKATAN SISTEMMODEL PENGAJARAN BILIK DARJAHMODEL PENGAJARAN MAKMAL DAN BENGKEL 5. GURUISIOBJEKTIFMURIDPERSEKITARAN 6. GURU DAN MURIDPerlu pertimbangkan pengalaman yang sediaada, sifat semulajadi dan gaya 7. OBJEKTIFEksplisit (jangka masa panjang)Menekankan Domain kognitif PsikomotorAfektif 8. ISIPengetahuan dalam bentukKonsepFaktorMesejAlat bantu mengajar 9. PERSEKITARANSuasana Dekat JauhKedudukanOrganisasiSosio ekonomiLokasi bilik darjahAspek budaya 10. GuruObjektifIsi Persekitaran Murid 11. ApaAdakah perasaan gurumurid memahamiterhadapmurid- gurunya? muridnya?Adakah muridApa reaksi yakingurudengan terhadap kemahiran murid serta yang kebolehanlemah? guru? Keberkesanan interaksi guru dengan murid 12. Adakah Adakahobjektif persediaan pelajarangurudipertimbanmemenuhigkan dengankeperluan baik olehobjektif? guru?Apakah Adakah reaksi gurumungkinterhadapguru objektif-menentukanobjektifobjektif tersirat?eksplisit danobjektiftersirat?Kesesuaian objektif dengan minat murid 13. Apakah kesanAdakahobjektifobjektif nyatayang terhadapdinyatakanmurid yangitu menitik lemah? beratkanperubahantingkahlakuApakah murid?kesanobjektif implisit?Pengaruh objektif kepada murid 14. Guru Isi ObjektifPersediaan pengajaran oleh guru Adakah isi yangAdakah alat bantu disediakan olehmengajarguru menepatidisediakan dan objektif-objektifdigunakan dengannyata? berkesan ? 15. MuridIsi ObjektifPerancangan pembelajaran oleh murid Adakah isipelajaran yangAdakah isi dipelajari murid pelajaran ituakan mencapaimengambil kira objektif-objektifpengetahuan sedia nyata? ada pada murid? 16. IsiMuridGuru Pendekatan kepada isi Apakahjenis alatAdakah isi itu Perlukahbantumungkin guru ubahmengajarmencapaisuai isiyangobjektifyang sedia diperlukan? pelajaran?ada? 17. Objektif MuridGuruPenilaian objektifAdakah Adakah Adakah fahaman objektifpersediaan eksplisit ituobjektif oleh objektif itumurid samamementingkandifikirkanperubahan seperti yang dengandifahamkan tingkah lakuteliti ?murid?guru? 18. PersekitaranMuridGuru Penilaian objektifApakah aspek-aspekAdakah aspek-aspekpersekitaranpersekitaran setempat yangsetempat digunakan menolong dalam untuk memperkaya penyediaan alat isi pelajaran?bantu? 19. Interaksi wujud antara pemboleh ubah Tentukan objektif dengan jelasMemberi perhatian pada setiap unsur semasa rancangan mengajar Aras pencapaian objektif tidak terlalu tinggi Isi disusun- dari mudah ke rumit Isi pelajaran sejajar dengan minat, pengetahuan sedia ada dan kebolehan pelajar Persekitaran perlu dipertimbangkanContoh berdasarkan lingkungan pengalaman pelajar 20. MODEL ADDIEAnalysis (Analisis)Design (Rekabentuk)Development (Pembangunan)Implementation (Perlaksanaan)Evaluation (Penilaian) 21. ANALYSIS (ANALISIS) Proses penentuanMelibatkan Mengenalpasti masalah Punca masalahMencari Faktor masalah Analisis pengguna Merangkumi Analisis persekitaran Kenalpasti matlamat 22. REKABENTUK (DESIGN) Rekabentuk Menjelaskan StrukturpandanganPendekatan teori keseluruhan Mediamengenai Teknologi Pembentukan objektif yangkhusus untuk pengajaran MelibatkanPembinaan item untukprosesujian Pemilihan strategipengajaran 23. PEMBANGUNAN (DEVELOPEMENT)Membina sistem sebenarMenggunakan semua elemenmedia dan teknologiElemen haruslah sesuai dengankeperluanMaklumat yang dianalisis akandirekabentukkan dan diuji dalamfasa ini 24. Murid dapat Penilaian akanmeningkatkan dibuat bagikemahiranmemastikanberfikir dan keberkesanan kemahiranterhadap proses belajar yang dilakukan Objektif yangditetapkan oleh guru tercapaidiakhir sesi pembelajaranIMPLIKASI MODEL ADDIE DIDALAM BILIK DARJAH 25. Robert Glaser (1962) Diasaskan oleh Objektif pengajaran Pengetahuan sedia adaDibahagikan kepada 4 Kaedah pengajaran komponen Penilaian pencapaian 26. Objektif PengajaranPengetahuan sedia adaMaklum balasKaedah mengajarPenilaian pencapaian 27. Objektif yang perlu OBJEKTIFdicapai PENGAJARANSetelah selesai Pegetahuan sedia ada pada pengajaran murid-murid sebelum pengajaran. Termasuk :PENGETAHUAN Kebolehan intelekKeadaan motivasiSEDIA ADAPenentu sosialPENERANGANBudaya SETIAPKaedah yang dirancang KOMPONEN KAEDAHdengan baik akan membawa MENGAJAR prestasi dihajati Kaedah mengajar harusberbeza-beza mengikutobjektif Terdiri daripada ujian atau PENILAIAN pemerhatian yang digunakan untuk menentukan sejauh mana objektif- objektif pengajaran tercapai 28. Sekiranya penilaianmenunjukkan prestasi pelajar yang kurangmemuaskan, satu atausemua komponen perlulah diubah suai 29. Membantu meningkatkan keberkesanan pengajaran Pentingnya semua komponen Penilaian memberi maklum balas boleh digunakan di dalam perancangan seterusnya Semua komponen saling mempengaruhi pengajaran pembelajaran Guru akan berusaha mengesan punca kelemahan daripada setiap komponen Guru akan mencari strategi pengajaran yang berkesan bagi mengatasi kelemahanKeberkesanan proses pengajaran akan meningkat dan pembelajaran akan lebih bermakna serta berkesan 30. MODEL ASSURE 31. PENGENALANdiperkenalkan oleh Heinich, Molanda, Russell (1989)sediakan panduan untuk rancang dan kendalikanpengajaran yang gunakan mediaterdapat 6 langkah utama 32. DEFINISI ASSURE nalyse learner (Analisis pelajar) tate objective (nyatakan objektif) elect, modify or make media ( pilih, baiki atau bina media) se media (gunakan media) equire learner participation (pelajar mengambil bahagian) valuate materials (menilai) 33. LANGKAH MODELASSUREANALISIS PELAJARkenalpasti kesediaan & pengetahuan sedia ada pelajarberkaitan tajuk yang hendak diajar.kaji umur, bakat, kelas serta taraf ekonomi pelajar untukmemudahkan proses P & P. 34. NYATAKAN OBJEKTIF Nyatakan objektif dengan khusus berdasarkan pencapaian yang dirancangkan Biasanya diambil dari sukatan pelajaran, panduan kurikulum atau buku teks 35. PILIH, BAIKI ATAU BINA MEDIAGuru pilih media bersesuaian dengan objektifpengajaran.Media rosak atau kurang sesuai hendaklah dibaikiJika media yang ada tidak bersesuaian, guru perlu binamedia yang baru sesuai dengan tajuk. 36. MENGGUNAKAN MEDIAMedia digunakan terhadap kumpulan sasaran.Rancang aktiviti-aktiviti yang menarik minat dan berimotivasi kepada murid 37. PELAJAR MENGAMBILBAHAGIANPelajar buat latihan, simulasi, perbincangan, latihtubi, kuiz dan lain-lain 38. NILAI DAN SEMAK BAHANMenilai dan semak semula bahan yang telah digunakanBertujuan untuk mengetahui keberkesanan pengajarandan pembelajaran 39. IMPLIKASIBertujuan untuk sediakan panduan merancang dankendalikan pengajaran yang perlukan penggunaan mediaLebih fokus kepada proses pembelajaran dan pengajarandi bilik darjahGuru berperanan penting dalam penyediaan mediabagi tujuan pembelajaran 40. SAMB. IMPLIKASIMementingkan penglibatan pelajar untuk pengukuhanAkhir pelajaran, guru perlu buat penilaiankeberkesanan proses P & P 41. MODEL TABA 42. PENGENALANtekankan penyusunan bahan-bahanpengajaran dalam suatu sistem - untukmeningkatkan kemahiran berfikir pelajar.utamakan penyusunan maklumat dalamproses pengajaran dan pembelajaranmengikut prinsip dari yang diketahui kepada yang tidak diketahui dari konkrit kepada abstrak. dari yang senang kepada yang susah 43. Model Hilda Taba DATAGENERALISASI KONSEP (Konkrit) (Abstrak) Proses Struktur Prosespembelajaranpengetahuan perancanganAplikasiPrinsipApakah generalisasi yangInterprestasi Generalisasi hendak saya ajar?TerjemahanKonsep Apakah konsep yangIngatan Data perlu diperolehi? Apakah data yang dikehendaki? 44. KONSEP STRUKTUR PENGETAHUAN Dibentuk penyusunan bahan-bahan pengajaran dalam suatusistem yang sesuai 4 peringkat utama:Abstrak PRINSIP GENERALISASIKONSEPDATAKonkrit 45. HURAIAN PERINGKATKONSEPPERINGKAT ISI PELAJARAN Penyusunan Susun fakta-fakta dengan perhatikan ciri-ciri datapersamaan dan perbezaan MembentukGolong dan kelaskan fakta-fakta berdasarkan ciri- konsepciri persamaan supaya jadi kategori tertentu Generalisasi Buat kesimpulan atau generalisasi ke atas hubungan antara kategori yang dibentuk Aplikasi Penggunaan generalisasi atau kesimpulan dalam situasi baru 46. CONTOH KONSEPSTRUKTUR PENGETAHUANCONTOH 1Mata Pelajaran: SainsPembentukan konsep: Ciri-ciri benda hidupPemilihan dan pemeringkatan isi pelajaran: Peringkat Isi PelajaranContoh-contoh benda hidup dan bukan hidup untuk1. Penyusunan Datakenal pasti ciri-ciri perbezaanKelaskan ciri-ciri: berkumuh, membiak, bernafas,2. Pembentukan konsepbergerak untuk jadi satu kategori tertentu.Buat generalisasi: benda-benda hidup boleh membiak,3. Pembentukan Hukumberkumuh, bernafas, bergerakKenal pasti benda-benda lain berdasarkan generalisasi4. Aplikasiyang telah didapati 47. CONTOH 2: GeneralisasiSemua burung berbulu pelepah KonsepBurung helang berbulu pelepahBurung merpati bebulu pelepahBurung hantu berbulu pelepahBurung garuda berbulu pelepah DataGambar burung Slaid burungFakta berkenaan burung 48. IMPLIKASI MODEL TABAMengaitkan struktur pengetahuan dengan prosesperancangan dan pembelajaranMempertimbang penyusunan data, pembentukankonsep dan buat generalisasi dari konkrit kepadaabstrak.Teknik meningkatkan daya pemikiran pelajar yangamat penting untuk peroleh dan kuasai generalisasi /prinsip yang abstrak. 49. Kemahiran berfikir boleh diajar Penglibatan pelajarKebolehan berfikirperlu ditekankan setiap individuberbeza KESIMPULAN Setiap pelajarberupaya berfikir Sikap dan minat murid Strategi pe