of 168 /168

MODUL RBT TAHUN 4

Embed Size (px)

Text of MODUL RBT TAHUN 4

Page 1: MODUL RBT TAHUN 4
Page 2: MODUL RBT TAHUN 4
Page 3: MODUL RBT TAHUN 4

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

MODUL PENGAJARAN

REKA BENTUK &

TEKNOLOGI

TAHUN 4

Terbitan

Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum

2013

Page 4: MODUL RBT TAHUN 4

Cetakan Pertama 2013 © Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, audio dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Page 5: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

iii

KANDUNGAN

Muka surat

RUKUN NEGARA vii

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN viii

MODUL PENGAJARAN TEKNIKAL

1. 1.0 Organisasi dan Keselamatan Bengkel 3

1.1 Mengenal Pasti Struktur Organisasi Bengkel.

1.1.1 Menyatakan struktur organisasi bengkel berpandukan carta.

1.1.2 Menyediakan jadual tugas berpandukan struktur organisasi

bengkel. 1.2 Mengenal Pasti Peraturan Dan Keselamatan Bengkel.

1.2.1 Menyatakan peraturan dan keselamatan am, diri, alatan

dan bahan berpandukan carta. 1.2.2 Mengamalkan peraturan dan keselamatan ketika berada di

dalam bengkel berpandukan peraturan keselamatan.

2. 2.0 Asas Teknologi

2.1 Memasang Dan Membuka Kit Model Berfungsi. 13

2.1.1 Membaca dan memahami manual.

2.1.2 Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan yang

digunakan untuk memasang dan membuka kit model seperti

pemutar skru mata rata, pemutar skru Philip, playar muncung

tirus dan sepana hujung terbuka. 2.1.3 Mengenal pasti nama dan fungsi komponen kit model seperti

motor, gear, gandar, roda, kerangka, suis dan pemegang bateri. 2.1.4 Memasang komponen kit model berpandukan manual.

2.1.5 Menguji kefungsian kit model.

2.1.6 Membuka dan menyimpan komponen kit model.

3. 3.0 Reka Bentuk

3.1 Mereka Bentuk Projek Eksperimental. 23

3.1.1 Menyatakan masalah berpandukan situasi yang diberi.

3.1.2 Mengumpul maklumat berkaitan penyataan masalah.

3.1.3 Menjana idea kreatif dalam bentuk lakaran bagi menyelesaikan

masalah.

Page 6: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

iv

3.1.4 Memilih satu lakaran untuk projek eksperimental.

3.1.5 Mengenal pasti jenis alatan dan bahan berdasarkan projek

eksperimental. 3.1.6 Membina, menguji dan menambah baik projek eksperimental.

3.1.7 Membuat persembahan projek eksperimental secara lisan.

3.1.8 Mengumpulkan catatan dan lakaran mengenai projek

eksperimental sebagai dokumentasi projek.

4. 4.0 Penghasilan Projek

4.1 Menghasilkan Projek Berasaskan Bahan Bukan Logam Dengan Litar Elektrik. 43

4.1.1 Mengenal pasti projek berpandukan manual.

4.1.2 Menyatakan bahan bukan logam yang akan digunakan seperti

kayu, papan lapis, medium-density fibreboard (MDF), plastik dan

mounting board. 4.1.3 Membuat anggaran kos bahan dan komponen.

4.1.4 Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan yang digunakan

untuk membina projek iaitu pita pengukur, pembaris keluli,

sesiku L, pensel tukang kayu, gunting serba guna, gergaji puting,

gergaji rencong manual (manual mitre saw), apit G, gerudi mudah

alih, gerimit, tukul Warrington, tukul kuku kambing, pemotong sisi

dan pelucut wayar. 4.1.5 Menyatakan bahan pengikat dan pencantum seperti paku,

skru, glu, bol dan nat. 4.1.6 Menyediakan alatan dan bahan.

4.1.7 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang

digunakan untuk membuat projek. 4.1.8 Memasang bahan projek menggunakan pengikat dan

pencantum. 4.1.9 Membuat kemasan projek menggunakan bahan iaitu cat

sembur atau pelekat. 4.1.10 Menyatakan nama, simbol dan fungsi komponen elektrik iaitu

mentol, bateri dan suis. 4.1.11 Membuat penyambungan litar elektrik.

4.1.12 Membaca litar skematik dan litar bergambar berdasarkan

manual. 4.1.13 Membuat penyambungan litar elektrik pada projek.

4.1.14 Menguji kefungsian projek.

4.1.15 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan.

Page 7: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

v

MODUL PENGAJARAN SAINS RUMAH TANGGA

5. 6.0 Sains Rumah Tangga

6.1 Menghasilkan Artikel Jahitan. 91

6.1.1 Menyatakan artikel jahitan dan kegunaannya seperti beg

pensel, sarung kusyen, kusyen mini dan penggantung surat. 6.1.2 Mengenal pasti alatan jahitan iaitu gunting kertas, gunting fabrik,

pembaris lurus, pita ukur, roda surih, kertas karbon tukang jahit,

kapur tukang jahit, peretas jahitan, jarum peniti dan

jarum jahit tangan. 6.1.3 Menyatakan jenis bahan jahitan iaitu fabrik dan benang.

6.1.4 Mengenal pasti jenis mata jahitan tangan iaitu jahitan kia,

jelujur kasar dan jelujur halus. 6.1.5 Memilih artikel jahitan berpandukan manual.

6.1.6 Menyediakan alatan dan bahan berdasarkan manual yang dipilih.

6.1.7 Menyusun atur pola, menggunting fabrik dan memindahkan

tanda pola. 6.1.8 Menjahit artikel jahitan dengan jahitan tangan.

6.1.9 Menyatakan jenis bahan hiasan seperti butang, renda

dan riben. 6.1.10 Memilih bahan hiasan mengikut artikel jahitan.

6.1.11 Menghias artikel jahitan menggunakan bahan hiasan

yang dipilih.

PANEL PENGGUBAL MODUL KSSR RBT TEKNIKAL 153

PANEL PENGGUBAL MODUL KSSR RBT SAINS RUMAH TANGGA 155

Page 8: MODUL RBT TAHUN 4
Page 9: MODUL RBT TAHUN 4

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita- cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi- tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai- bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip- prinsip yang berikut:

• KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN • KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA • KELUHURAN PERLEMBAGAAN • KEDAULATAN UNDANG-UNDANG • KESOPANAN DAN KESUSILAAN

vii

Page 10: MODUL RBT TAHUN 4

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih

memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk

melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan

dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan

warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak

mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan

diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran

keluarga, masyarakat dan negara.

viii

Page 11: MODUL RBT TAHUN 4

0 0

MODUL PENGAJARAN

TEKNIKAL

Page 12: MODUL RBT TAHUN 4
Page 13: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

3

TAJUK

1.0 ORGANISASI DAN KESELAMATAN BENGKEL

MASA

60 minit

STANDARD KANDUNGAN

1.1 Mengenal pasti struktur organisasi bengkel 1.2 Mengenal pasti peraturan dan keselamatan bengkel

STANDARD PEMBELAJARAN

1.1.1 Menyatakan struktur organisasi bengkel berpandukan

carta. 1.1.2 Menyediakan jadual tugas berpandukan struktur

organisasi bengkel. 1.2.1 Menyatakan peraturan dan keselamatan am, diri, alatan

dan bahan berpandukan carta. 1.2.2 Mengamalkan peraturan dan keselamatan ketika berada

di dalam bengkel berpandukan peraturan keselamatan.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1. Menyediakan struktur organisasi bengkel. 2. Menyatakan cara menyimpan alatan dan bahan dengan

selamat. 3. Mengamalkan langkah keselamatan semasa menjalankan

aktiviti.

RINGKASAN

Murid dapat mengenal pasti dan menyediakan struktur organisasi bengkel serta dapat mengamalkan peraturan dan keselamatan bengkel.

KEMAHIRAN

1. Boleh berperanan dalam organisasi. 2. Mengamalkan langkah keselamatan semasa menjalankan

aktiviti.

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

1. Keusahawanan(EK5) – Prinsip tanggungjawab sosial 2. Nilai murni – berdisiplin dan mematuhi peraturan

BAHAN BANTU MENGAJAR

1. Carta keselamatan 2. Kotak pertolongan cemas 3. Alat pemadam api 4. Apron 5. Panel alatan.

Page 14: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

4

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Set Induksi

Guru menceritakan kepentingan untuk melantik seorang pemimpin dalam sesebuah organisasi. - Pemimpin sebagai contoh teladan kepada organisasi.

Langkah 1 1. Guru menunjukkan satu contoh carta organisasi bengkel

dan menerangkan tugas-tugas bagi setiap jawatan seperti fomen, penolong fomen dan ketua kumpulan. (Rujuk 2.1)

2. Murid memilih fomen dan penolong fomen. 3. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan.

Setelah itu, setiap kumpulan dikehendaki melantik seorang ketua. ( HOTS – mengabungkan idea dengan menggunakan pemikiran yang kreatif untuk menghasilkan idea )

Langkah 2 1. Guru mengagihkan tugasan di bengkel seperti menyapu

sampah, menyusun kerusi dan meja, memadam papan hitam dan menyusun alatan tangan berpandukan kumpulan yang telah ditetapkan. (Rujuk 2.1)

2. Guru mengedarkan lembaran peraturan dan keselamatan. (Rujuk 2.2 dan 2.3)

3. Guru menerangkan peraturan dan keselamatan am, diri, alat dan bahan serta meminta murid untuk menampalkan ke dalam buku latihan.

4. Guru menerangkan kepentingan peti pertolongan cemas dan alat pemadam api. (Rujuk 2.6)

Penutup

Guru membuat rumusan tentang pelajaran hari ini dan memberi penghargaan kepada murid yang dapat melengkapkan tugasan yang diberi.

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

1. Guru mengedarkan satu lampiran struktur organisasi

bengkel yang kosong kepada setiap murid untuk dilengkapkan.

2. Murid menyenaraikan jenis-jenis tugasan di dalam bengkel.

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid telah didedahkan dengan peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi di sekolah.

REFLEKSI

Page 15: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

5

Maklumat Rujukan dan Pengetahuan Berkaitan : 1. Pengenalan

1. Bengkel RBT adalah tempat melakukan aktiviti kemahiran yang pelbagai. 2. Aktiviti pembelajaran dan amalan kerja praktis memerlukan organisasi dan peraturan

keselamatan yang menyeluruh. 3. Organisasi bengkel merupakan satu sistem kerja yang teratur dan selamat yang

perlu dilaksanakan oleh murid apabila berada di dalam bengkel. 4. Secara khusus, organisasi bengkel merangkumi aspek-aspek penting seperti yang

berikut:

2. Pengurusan Organisasi Bengkel dan Keselamatan 2.1 Struktur organisasi bengkel

1. Organisasi bengkel merupakan suatu sistem pengurusan bengkel supaya lebih

sistematik. 2. Murid perlu melaksanakan setiap tugasan yang diberikan ketika berada di

dalam bengkel. 3. Tujuan organisasi bengkel ialah:

a) Memastikan keselamatan alatan dan bahan b) Memastikan pelajar bersikap bertanggungjawab c) Memastikan keselamatan murid d) Memastikan bengkel sentiasa bersih

Alat bantuan kecemasan

Penyenggaraan bengkel

Keselamatan alatan dan bahan

Keselamatan diri dan rakan

Keselamatan am di tempat kerja

Struktur organisasi bengkel

ORGANISASI BENGKEL

Page 16: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

6

4. Berikut adalah contoh struktur organisasi bengkel.

5. Berikut adalah contoh jadual tugasan murid.

TUGASAN MINGGU 1 2 3 4

(a) Menyapu lantai (b) Menyimpan alatan dan bahan (c) Menyusun kerusi dan membersihkan meja kerja (d) Menutup tingkap dan suis

A D C B

B C D A

C B A D

D A B C

2.2 Keselamatan am di tempat kerja.

1. Dapatkan kebenaran guru sebelum masuk ke dalam bengkel. 2. Jangan bawa beg masuk ke dalam bengkel. 3. Buka tingkap dan pintu sebelum memulakan kerja. 4. Gunakan alatan dan bahan dengan cara yang betul dan cermat. 5. Laporkan kemalangan yang berlaku kepada guru dengan segera. 6. Bersihkan meja kerja dan kawasan bengkel setelah selesai menjalankan aktiviti. 7. Tutup semua suis sebelum meninggalkan bengkel. 8. Pastikan alatan, bahan dan perkakasan sentiasa diselenggara dan disimpan selepas

digunakan.

GURU

FOMEN

PENOLONG FOMEN

KUMPULAN A

KETUA KUMPULAN

AHLI

KUMPULAN:

KUMPULAN C

KETUA KUMPULAN

AHLI

KUMPULAN:

KUMPULAN B

KETUA KUMPULAN

AHLI

KUMPULAN:

KUMPULAN D

KETUA KUMPULAN

AHLI

KUMPULAN:

Page 17: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

7

2.3 Keselamatan diri dan rakan

1. Dilarang memakai barang perhiasan semasa berada di dalam bengkel. 2. Pakai pakaian yang sesuai dan kemas serta memakai kasut. 3. Ikat rambut yang panjang dengan kemas atau tudung dimasukkan ke dalam apron. 4. Fahami langkah kerja sebelum memulakannya. Tanya guru sekiranya terdapat

sebarang keraguan. 5. Jangan bermain atau bergurau di dalam bengkel. 6. Cuci tangan selepas melakukan aktiviti.

Contoh pakaian yang sesuai di dalam bengkel.

2.4 Penyenggaraan Bengkel RBT.

1. Bengkel RBT perlu disenggara supaya sentiasa berada dalam keadaan bersih, kemas dan teratur sepanjang masa.

2. Kerja-kerja menyenggara bengkel dapat dilaksanakan dengan lancar deng an mengadakan satu jadual tugasan murid.

3. Bengkel yang disenggara dengan baik dapat mengelakkan berlakunya kemalangan ketika berada di bengkel di samping mewujudkan suasana yang kondusif dan selamat.

Contoh bengkel yang kondusif

Page 18: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

8

2.5 Keselamatan Alatan dan Bahan

1. Bahan-bahan dan alatan haruslah digunakan dengan berhemah dan cermat. 2. Semua alatan hendaklah disusun pada rak atau panel alatan dengan teratur. 3. Alatan yang telah digunakan perlu dibersihkan dan disimpan di tempat asalnya. 4. Bahan-bahan yang berbahaya dan mudah terbakar hendaklah disimpan di tempat

yang sesuai dan selamat. 5. Sebarang kerosakan atau kehilangan alatan mesti dilaporkan kepada guru. 6. Pastikan alat-alat yang tajam, berat dan boleh mencedera kan hendaklah digantung

dengan kemas dan selamat.

Panel alatan tangan Tempat penyimpanan bahan-bahan berbahaya 2.6 Alatan bantuan kecemasan.

Peti Pertolongan Cemas

1. Peti pertolongan cemas digunakan untuk merawat luka atau kecederaan ringan.

2. Peti pertolongan cemas perlu diletakkan di tempat yang mudah dilihat dan senang untuk digunakan.

3. Peti pertolongan cemas perlu mempunyai ubat-ubatan, bahan raw atan luka dan k ecederaan seperti: i) Ubat luka ii) Iodin iii) Kain pembalut luka iv) Kapas v) Kain anduh vi) Gunting vii) Plaster

4. Murid perlu mendapat nasihat dan panduan guru sebelum menggunakan ubat-ubatan dan bah an rawatan.

Page 19: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

9

Alat Pemadam Api

1. Alat pemadam api di gunakan untuk memadam api sekiranya berlaku kebakaran kecil.

2. Aspek-aspek asas yang berikut perlu diketahui oleh murid berkenaan dengan alat pemadam api: i) Alat pemadam api pe rlu diletakkan di

tempat yang mudah diambil apabila diperlukan.

ii) Dapatkan bantuan guru untuk menunjukkan cara menggunakan alat pemadam api.

iii) Periksa alat pemadam api dari semasa ke semasa supaya alat itu berada dal am keadaan yang baik.

Page 20: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

10

Nama : .................................................................. Tahun : ..................... Lembaran Kerja. (Penilaian pengajaran dan pembelajaran) Lengkapkan struktur organisasi bengkel di bawah:

KUMPULAN A

KETUA KUMPULAN

………………

AHLI

KUMPULAN:

………………

………………

………………

………………

KUMPULAN C

KETUA KUMPULAN

………………

AHLI

KUMPULAN:

………………

………………

………………

………………

KUMPULAN B

KETUA KUMPULAN

………………

AHLI

KUMPULAN:

………………

………………

………………

………………

KUMPULAN D

KETUA KUMPULAN

………………

AHLI

KUMPULAN:

………………

………………

………………

………………

Page 21: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

11

Nama : .................................................................. Tahun : ..................... Lembaran Kerja. (Penilaian pengajaran dan pembelajaran) Tandakan ( ) pada pernyataan yang betul dan ( ) pada pernyataan yang salah.

1. Murid bermain dan bergurau di dalam bengkel. ( )

2. Murid membawa beg masuk ke dalam bengkel. ( )

3. Murid menyusun semula kerusi dan membersihkan meja kerja. ( )

4. Murid membuka semua tingkap dan pintu untuk pengudaraan. ( )

5. Murid tidak melaporkan kemalangan kepada guru. ( )

6. Memakai kasut semasa berada di dalam bengkel. ( )

7. Bermain atau bergurau semasa membuat aktiviti di bengkel. ( )

8. Basuh tangan selepas melakukan aktiviti. ( )

9. Tutup semua suis elektrik sebelum masuk ke bengkel. ( )

10. Laporkan kemalangan yang berlaku kepada guru bertugas. ( )

Page 22: MODUL RBT TAHUN 4
Page 23: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

13

TAJUK

2.0 ASAS TEKNOLOGI

MASA

60 minit

STANDARD KANDUNGAN

2.1 Memasang dan membuka kit model berfungsi

STANDARD PEMBELAJARAN

2.1.1 Membaca dan memahami manual. 2.1.2 Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan yang

digunakan untuk memasang dan membuka kit model seperti pemutar skru mata rata, pemutar skru Philip, playar muncung tirus dan sepana hujung terbuka.

2.1.3 Mengenal pasti nama dan fungsi komponen kit model seperti motor, gear, gandar, roda, kerangka, suis dan pemegang bateri.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1. Membaca manual dengan betul. 2. Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan dengan betul. 3. Menyatakan nama dan fungsi komponen kit model.

RINGKASAN

Murid dapat membaca manual, mengenalpasti nama dan fungsi alatan tangan serta komponen kit model.

KEMAHIRAN

1. Membaca manual. 2. Menggunakan alatan dengan betul

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

1. Keusahawanan (EK4) – pengetahuan teknologi 2. Kreativiti – menggunakan kaedah atau prosedur dengan

mengenal pasti ciri-ciri yang betul 3. Nilai murni – bekerjasama, cermat dan bersungguh-sungguh

BAHAN BANTU MENGAJAR

1. Kit model 2. Manual 3. Carta 4. Alatan tangan.

Page 24: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

14

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Set Induksi

Guru mempamerkan kit model yang telah siap dipasang kepada murid.

Langkah 1 1. Guru mengedarkan kit model kepada setiap kumpulan. 2. Murid membaca dan memahami manual kit model dengan

bimbingan guru. ( HOTS – mentafsir )

Langkah 2 1. Murid menyatakan nama, fungsi dan cara menggunakan

alatan tangan dengan bimbingan guru. 2. Murid menyatakan nama dan fungsi komponen kit model

seperti motor, gear, gandar, roda, kerangka, suis dan pemegang bateri dengan bimbingan guru.

Penutup

Murid dan guru bersama-sama menyanyikan lagu ‘ Papaku pulang dari kota’.

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Guru mengedarkan lembaran kerja untuk dilengkapkan seperti lampiran.

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid telah mempelajari berkaitan dengan kit model dalam mata pelajaran Dunia Sains dan Teknologi.

REFLEKSI

Page 25: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

15

TAJUK

2.0 ASAS TEKNOLOGI

MASA

60 minit

STANDARD KANDUNGAN

2.1 Memasang dan membuka kit model berfungsi

STANDARD PEMBELAJARAN

2.1.4 Memasang komponen kit model berpandukan manual. 2.1.5 Menguji kefungsian kit model. 2.1.6 Membuka dan menyimpan komponen kit model.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1. Memasang komponen kit model berpandukan manual

dengan betul. 2. Menguji kefungsian kit model. 3. Menyatakan cara yang betul untuk membuka dan

menyimpan kit model.

RINGKASAN

Murid dapat memasang, membuka dan menyimpan kit model.

KEMAHIRAN

1. Membaca manual. 2. Menggunakan alatan tangan dengan betul. 3. Memasang, membuka dan menyimpan kit model dengan

betul.

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

1. Keusahawanan (EK5) – mengamalkan nilai moral dan

beretika. 2. Kreativiti – boleh mengendalikan komponen dengan

selamat. 3. Nilai murni - bekerjasama, berhati-hati dan

bertanggungjawab

BAHAN BANTU MENGAJAR

1. Kit model 2. Manual 3. Alatan tangan.

Page 26: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

16

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Set Induksi 1. Guru menunjukkan kit model yang berfungsi kepada murid. 2. Guru mengedarkan satu set kit model kepada setiap individu

/ kumpulan. Langkah 1. Murid membaca manual yang telah dibekalkan. Murid

melakukan aktiviti memasang kit model berpandukan manual secara individu / berkumpulan.

2. Murid menguji kit model yang telah dipasang dan membuat pembaikan sekiranya tidak berfungsi. ( HOTS – menggabung idea dengan menggunakan pemikiran yang kreatif untuk menghasilkan idea )

Penutup

Murid membuka dan menyimpan kit model. Guru memberi penghargaan kepada kumpulan yang berjaya memasang kit model.

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

1. Guru menilai kit model yang telah siap dipasang. 2. Guru mengedarkan lembaran kerja untuk dilengkapkan.

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid telah mempelajari asas binaan kit model dalam mata pelajaran Dunia Sains dan Teknologi.

REFLEKSI

Page 27: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

17

Maklumat Rujukan dan Pengetahuan Berkaitan : 1. Alatan tangan

ALATAN TANGAN

NAMA

KEGUNAAN

Pemutar skru philip

Untuk mengetat dan melonggarkan skru kepala philip.

Pemutar skru rata

Untuk mengetat dan melonggarkan skru kepala belah.

Kunci Allen

Untuk mengetat dan melonggarkan skru kepala Allen.

Playar muncung tirus

Untuk memegang komponen yang kecil.

Sepana hujung terbuka

Untuk mengetat dan melonggarkan bol dan nat.

Page 28: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

18

2. Komponen kit model

GAMBAR KOMPONEN

NAMA KOMPONEN

FUNGSI

Motor

Untuk menggerakan gear pada kit model.

Gear

Untuk menukar kelajuan atau arah pergerakan.

Gandar

Untuk menyambung dan menggerakan roda.

Roda

Untuk mengurangkan daya geseran dan memudahkan pergerakan kit model.

Kerangka

Sebagai tapak untuk memasang motor, gear, pemegang bateri dan suis pada kit model.

Suis

Untuk menyambung dan memutuskan litar elektrik.

Pemegang bateri

Sebagai tapak untuk meletakan bateri pada kerangka kit model.

Page 29: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

19

3. Pemasangan kit model. Sebelum aktiviti pemasangan kit model dijalankan, murid mestilah merujuk dan memahami terlebih dahulu manual pemasangan yang dibekalkan bagi setiap kit model.

Contoh pemasangan kit model.

6. Kit model kereta yang telah siap dan sedia untuk diuji.

5. Pasangkan badan kereta pada kerangka.

4. Pasangkan bateri pada pemegang bateri.

3. Pasangkan motor pada tempat yang betul.

2. Pasangkan set roda pada gandar 1. Pasangkan set gear pada gandar

Page 30: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

20

4. Pengujian kit model. Pengujian kit model dilakukan bagi memastikan kit model berfungsi secara normal. Sekiranya kit model tidak berfungsi atau berfungsi secara tidak normal, pembaikan haruslah dilakukan. Setelah pembaikan dibuat, pengujian dilaksanakan semula. 5. Membuka dan menyimpan kit model. Kit model yang telah siap dipasang dan diuji akan dibuka semula. Guru perlu membimbing murid untuk memastikan setiap komponen dibuka dengan cermat dan tidak rosak. Semua komponen disimpan semula ke dalam kotak atau bekas penyimpanan yang disediakan. Cadangan Aktiviti

Page 31: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

21

Nama : .................................................................. Tahun : ..................... Lembaran Kerja. (Penilaian pengajaran dan pembelajaran) Namakan alatan tangan berikut dan fungsinya di dalam ruangan yang disediakan.

ALATAN TANGAN NAMA KEGUNAAN

Page 32: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

22

Nama : .................................................................. Tahun : ..................... Lembaran Kerja. (Penilaian pengajaran dan pembelajaran) Nyatakan fungsi komponen yang diberikan.

KOMPONEN FUNGSI

Page 33: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

23

TAJUK

3.0 REKA BENTUK

MASA

60 Minit

STANDARD KANDUNGAN

3.1 Mereka bentuk projek eksperimental

STANDARD PEMBELAJARAN

3.1.1 Menyatakan masalah berpandukan situasi yang diberi. 3.1.2 Mengumpul maklumat berkaitan penyataan masalah. 3.1.3 Menjana idea kreatif dalam bentuk lakaran bagi menyelesaikan masalah. 3.1.4 Memilih satu lakaran untuk projek eksperimental.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1. Mengenal pasti masalah daripada situasi diberi guru. 2. Mengumpul maklumat daripada masalah yang

dinyatakan. 3. Menghasilkan lakaran penjanaan idea. 4. Memilih lakaran bagi projek eksperimental.

RINGKASAN

Murid akan dapat mengenal pasti masalah, mengumpul maklumat, menghasilkan lakaran penjanaan idea dan memilih lakaran projek eksperimental.

KEMAHIRAN

1. Mengumpulkan maklumat. 2. Membuat lakaran.

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

1. Keusahawanan (EK2) – Boleh menyenarai dan

mengumpul maklumat. 2. Kreativiti dan inovasi – Boleh memberi banyak idea. 3. Nilai murni – Daya usaha

BAHAN BANTU MENGAJAR

1. Ketulan ais 2. Gambar produk sedia ada

Page 34: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

24

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Set Induksi Guru meletakkan seketul ais yang berada dalam bekas di atas meja. Murid diminta memerhatikan ais tersebut. Guru menunjukkan gambar berkaitan bongkah ais. Langkah 1 Guru bertanya kepada murid apakah perubahan fizikal yang akan berlaku kepada ais pada suhu bilik. Murid melakukan sesi sumbang saran untuk mendapatkan maklumat penyelesaian masalah. (HOTS – menilai) Langkah 2 Guru meminta murid melakukan proses penjanaan idea dengan menghasilkan beberapa lakaran. Murid membuat lakaran dan memilih lakaran terbaik sebagai projek eksperimental. (HOTS – merekacipta) Penutup Murid membuat rumusan tentang aktiviti yang telah dijalankan.

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Semua murid dapat membuat beberapa lakaran berdasarkan masalah yang diberikan.

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid telah didedahkan dengan asas sains dan teknologi semasa belajar mata pelajaran Dunia Sains dan Teknologi.

REFLEKSI

Page 35: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

25

Maklumat Rujukan dan Pengetahuan Berkaitan : Mereka Bentuk Projek Eksperimental Setiap rekaan mempunyai reka be ntuk tertentu. Untuk menghasilkan reka bentuk tersebut,

terdapat beberapa langkah yang perlu diikuti antaranya:

1. Menyatakan masalah

2. Mengumpul maklumat

3. Menjana idea kreatif dalam bentuk lakaran

4. Memilih lakaran terbaik

5. Mengenal pasti jenis alatan dan bahan

6. Membina, menguji dan menambah baik projek eksperimental

7. Membuat persembahan projek eksperimental

8. Mendokumentasi projek eksperimental

Projek eksperimental ialah projek yang bersifat percubaan terhadap reka bentuk projek

sebenar.

1. Menyatakan masalah Situasi di bawah menunjukkan satu contoh masalah. Murid diminta merujuk grafik di bawah dan

berbincang dalam kumpulan untuk mengenal pasti masalah daripada situasi tersebut.

Rajah menunjukkan situasi masalah yang dihadapi

Page 36: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

26

2. Mengumpul Maklumat Murid hendaklah memilih cara terbaik bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Penyelesaian terbaik terhadap masalah pencairan ais dan mengekalkan bentuk ais. Berikut

adalah kaedah mengumpulkan maklumat.

Rajah menunjukkan kaedah mengumpul maklumat

Page 37: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

27

A. Sifat Fizikal Ais Ais (pepejal) boleh berubah menjadi air (cecair) dan seterusnya menjadi wap air (gas). Seketul ais yang diletakkan ke dalam gelas atau bekas dan dibiarkan pada suhu bi lik akan menjadi cair perlahan-lahan. Ini ialah kerana ais tersebut telah menyerap tenaga haba dari sekeliling dan berubah menjadi air. Ais dikatakan telah melebur dan proses perubahan ini dipanggil peleburan. Suhu di mana ais melebur dipanggil takat lebur. Takat lebur ais ialah 0 .

Bebas Tenaga Haba

Ais (pepejal) Ais (cecair)

Serap Tenaga Haba

Rajah menunjukan perubahan fizikal seketul ais

Rajah menunjukan perubahan air dalam tiga keadaan

Page 38: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

28

B. Penebat haba Bagi mengekalkan fizikal ais, proses yang digunakan adalah penebatan haba. Pengekalan fizikal dan sifat ais dapat dikekalkan apabila penyerapan haba dari udara dihalang secara konduksi. Contoh bahan yang boleh digunakan sebagai penebat haba adalah :

Polisterina Serbuk kayu Sekam padi Fabrik Seramik Tanah Garam (menurunkan suhu)

Langkah Kerja/ Amali : Langkah 1:

a) Murid membuat e ksperimen untuk memerhatikan perubahan si fat ais apabila

didedahkan pada suhu bilik.

b) Murid membincangkan bagaimana ais boleh berubah menjadi cecair.

c) Murid mengenal pasti masalah projek eksperimental bagaimana untuk

mengekalkan fizikal dan sifat ais dalam tempoh yang paling maksima.

Langkah 2:

a) Murid menyatakan kaedah atau produk sedia ada bagi mengekalkan fizikal ais.

b) Murid memberi contoh bahan-bahan yang boleh berfungsi sebagai penebat

haba.

c) Murid membincangkan bagaimana penebat haba berfungsi.

Langkah 3:

a) Murid membuat bebe rapa lakaran penjanaan idea untuk melambatkan proses

peleburan ais.

b) Murid melakar dengan pemantauan guru.

c) Murid membincangkan lakaran yang telah dihasilkan.

d) Murid memilih lakaran untuk dihasilkan sebagai projek eksperimental.

Page 39: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

29

Ujian Kendiri/Penilaian :

NAMA MURID :______________________________________ TAHUN : _______________

LEMBARAN KERJA

Arahan: a) Jawab semua soalan

Rajah 1

1. Rajah 1 menunjukkan ketulan ais. Apakah yang akan terjadi pada ketulan ais tersebut

apabila terdedah pada suhu bilik. Tandakan ( √ ) pada jawapan yang betul.

Pencairan

Pemanasan

Pengekalan

2. Bagi mengekalkan fizikal ais, proses yang digunakan adalah penebatan haba.

Tandakan ( √ ) bagi bahan yang boleh digunakan sebagai penebat haba.

Polisterina

Besi

Serbuk kayu

Sekam padi

Page 40: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran

Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

30

Arahan: a)

Lakarkan tiga idea penyelesaian berkaitan penyataan masalah pada ruang yang disediakan.

b) Pilih satu lakaran pilihan bagi projek eksperim

ental pada ruang yang disediakan.

Idea 1 Idea 2 Idea 3

Lakaran idea pilihan

Page 41: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

31

TAJUK

3.0 REKA BENTUK

MASA

60 Minit

STANDARD KANDUNGAN

3.1 Mereka bentuk projek eksperimental

STANDARD PEMBELAJARAN

3.1.5 Mengenal pasti jenis alatan dan bahan berdasarkan projek eksperimental. 3.1.6 Membina, menguji dan menambah baik projek eksperimental.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1. Mengenal pasti jenis alatan dan bahan yang digunakan. 2. Membina projek eksperimental dengan menggunakan

alatan dan bahan yang telah disenaraikan. 3. Membuat pengujian pada projek eksperimental yang

telah dihasilkan. 4. Membuat penambahbaikan projek.

RINGKASAN

Murid dapat menghasilkan projek eksperimental berdasarkan alatan dan bahan yang digunakan.

KEMAHIRAN

1. Membina projek eksperimental daripada

bahan dan peralatan yang telah disenaraikan. 2. Menganalisis projek eksperimental daripada pengujian projek.

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

1. Keusahawanan (EK4) – membina projek eksperimental 2. Kreativiti dan inovasi 3. Nilai murni – Berhati-hati

BAHAN BANTU MENGAJAR

Bahan sebenar – peralatan dan bahan yang telah disenaraikan.

Page 42: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

32

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Set Induksi Guru bertanyakan kepada murid alatan tangan yang pernah mereka lihat di rumah. Setelah itu, guru membuat imbasan semula mengenai lakaran pilihan yang telah dipilih murid pada pengajaran dan pembelajaran yang lalu. Langkah 1 Murid menyenaraikan peralatan dan bahan yang sesuai dengan lakaran yang telah dipilih untuk menghasilkan projek eksperimental. Murid menyediakan bahan dan peralatan yang akan digunakan dengan bimbingan guru. Langkah 2 Murid membina dan menguji projek eksperimental dengan bantuan dan pemantauan guru. Murid menganalisis daripada ujian yang dijalankan dan melakukan penambahbaikan jika perlu. (HOTS – membina dan menguji) Penutup Murid membuat rumusan tentang aktiviti yang telah dijalankan.

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

1. Semua murid dapat menggunakan peralatan dan bahan

untuk menghasilkan projek eksperimental dengan cara yang betul.

2. Murid dapat menguji projek eksperimental dan membuat penambahbaikan.

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid pernah melihat alatan dan bahan yang digunakan pada projek eksperimental ini.

REFLEKSI

Page 43: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

33

Maklumat Rujukan dan Pengetahuan Berkaitan : Langkah 1

a) Guru menerangkan semula lakaran projek eksperimental yang dipilih. b) Guru menyoal murid berkaitan alatan dan bahan yang sesuai digunakan untuk

menjalankan projek. c) Murid menyenaraikan alatan dan bahan yang akan digunakan.

AlatanTangan

Gambar

Nama

Kegunaan

Pisau pelbagai guna

Untuk memotong polisterina

Gunting

Untuk memotong pita pelekat

Pembaris

Untuk kerja mengukur

Page 44: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

34

Bahan

Gambar

Nama Bahan

Kelebihan

Polisterina

i. Ringan dan mudah

dipotong. ii. Merupakan bahan

penebat haba.

Pita pelekat

i. Mudah untuk

mencantumkan dua bahagian polisterin.

ii. Mudah digunakan.

Langkah 2

a) Guru menerangkan beberapa faktor keselamatan semasa menggunakan alatan. b) Guru menunjuk cara penggunaan alatan tangan secara berkumpulan.

Page 45: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

35

Projek :Membina bekas menyimpan ais

1. Kenal pasti lakaran penyelesaian yang dipilih.

2. Terjemahkan lakaran penyelesaian yang dipilih kepada bentuk 3D.

Struktur / Rangka Bentuk

Page 46: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

36

3. Sediakan alatan dan bahan yang diperlukan.

Pisau

Gunting

Pembaris

Polisterina

Pita pelekat

Page 47: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

37

4. Bina projek eksperimental berdasarkan lakaran.

Gambar

Aktiviti

Kerja mengukur dan menanda polisterina

Kerja memotong polisterina

Kerja memotong pita pelekat

Kerja mencantum bahagian polisterina

Page 48: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

38

5. Menguji projek eksperimental dan membuat penambahbaikan.

Contoh projek yang telah siap Laporan Ujian Projek Eksperimental

Bil

Perkara

Keputusan

Ya Tidak

1

Kecairan ais dalam masa 5 minit

2

Kecairan ais dalam masa 10 minit

Berjaya Tidak

Keputusan Ujian

Cadangan Penambahbaikan

Page 49: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

39

TAJUK

3.0 REKA BENTUK

MASA

60 Minit

STANDARD KANDUNGAN

3.1 Mereka bentuk projek eksperimental

STANDARD PEMBELAJARAN

3.1.7 Membuat persembahan projek eksperimental secara lisan. 3.1.8 Mengumpulkan catatan dan lakaran mengenai projek eksperimental sebagai dokumentasi projek.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1. Membuat persembahan projek secara lisan. 2. Mengumpulkan catatan dan lakaran mengenai projek eksperimental sebagai dokumentasi projek.

RINGKASAN

Murid dapat mendokumentasi dan mempersembahkan projek eksperimental yang telah dibuat.

KEMAHIRAN

1. Berkomunikasi secara berkesan. 2. Mendokumentasikan projek.

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

1. Keusahawanan (EK1) – berkomunikasi dengan baik. 2. Kreativiti dan inovasi. 3. Nilai murni – mengamalkan keselamatan 4. TMK – menggunakan perisian persembahan

BAHAN BANTU MENGAJAR

1. Bahan sebenar – ais 2. Projek eksperimental yang dibina

Page 50: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

40

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Set Induksi Guru membuat imbasan semula mengenai projek eksperimental yang telah dipilih dan dibina oleh murid pada sesi pengajaran dan pembelajaran yang lalu. Langkah 1 Murid bersedia dengan projek eksperimental dan bahan dokumentasi yang telah dibuat untuk sesi persembahan projek. Langkah 2 Murid mempersembahkan hasil projek masing-masing secara lisan. Murid diberi galakan dan bimbingan untuk bersoal jawab dengan rakan mereka yang membuat persembahan. (HOTS – menilai idea) Langkah 3 Murid mengumpulkan catatan dan lakaran mengenai projek eksperimental yang telah dibuat sebagai dokumentasi projek. Penutup Murid membuat rumusan tentang aktiviti yang telah dijalankan.

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Penilaian adalah berdasarkan hasil projek yang dibina, sesi persembahan projek dan bahan dokumentasi yang dikumpulkan.

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid pernah dilatih untuk berkomunikasi dengan baik.

REFLEKSI

Page 51: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

41

Maklumat Rujukan dan Pengetahuan Berkaitan : 1. Membuat persembahan projek eksperimental

a. Murid boleh meminta bantuan rakan dalam menyediakan bahan untuk membuat

persembahan projek.

b. Setiap murid perlu membuat persembahan projek secara lisan dengan bantuan seperti

gambar, lakaran atau persembahan multimedia di depan murid-murid lain.

Murid sedang membuat persembahan projek eksperimental

. 2. Semua maklumat seperti penerangan ringkas projek, senarai alat tangan yang digunakan,

senarai bahan yang digunakan dan lakaran perlu dimasukkan ke dalam fail untuk

dijadikan eviden.

3.. Cadangan penilaian seperti contoh di bawah ini.

Bil Kriteria Peratus Markah

1 Reka bentuk 30

2 Berfungsi 20

3 Mudah digunakan 20

4 Persembahan 20

5 Dokumentasi 10

Jumlah 100

Page 52: MODUL RBT TAHUN 4
Page 53: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

43

TAJUK

4.0 PENGHASILAN PROJEK

MASA

60 minit

STANDARD KANDUNGAN

4.1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dengan

litar elektrik.

STANDARD PEMBELAJARAN

4.1.1 Mengenal pasti projek berpandukan manual. 4.1.2 Menyatakan bahan bukan logam yang akan digunakan seperti

kayu, papan lapis, medium-density fibreboard (MDF), plastik dan mounting board.

4.1.3 Membuat anggaran kos bahan dan komponen.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Membaca manual dengan betul. 2. Menyatakan bahan bukan logam berdasarkan manual yang

diberi. 3. Menentukan kos bahan dan komponen. 4.

RINGKASAN

Murid dapat memahami manual, menentukan bahan dan kos.

KEMAHIRAN

1. Boleh membaca manual.

2. Mengenal pasti bahan yang akan digunakan.

3. Membuat anggaran kos berdasarkan maklumat guru.

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

1. Keusahawanan

EK1 - Boleh mencipta sesuatu EK3 – Membuat anggaran kos

2. Kreativiti dan Inovatif – menjana idea 3. Nilai murni – boleh berkomunikasi dengan baik

BAHAN BANTU MENGAJAR

1. Alatan tangan 2. Bahan berkaitan 3. Gambarajah projek

Page 54: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

44

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Set induksi Guru bersoal jawab dengan murid mengenai kemudahan pencahayaan di rumah. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk projek yang akan dibuat iaitu lampu tidur. Langkah 1

- Murid dikehendaki membaca manual dengan bimbingan guru. (Rujuk lampiran 1)

- Murid mengenalpasti bahan utama projek. Langkah 2

- Guru menerangkan jenis-jenis bahan bukan logam: kayu, papan lapis, medium-density fibreboard (MDF), plastik dan mounting board. (Lampiran 2)

Langkah 3 - Guru memberikan maklumat kos bahan mengikut harga

semasa. - Guru menerangkan kaedah mengira kos .(Rujuk lampiran 3) - Murid membuat anggaran kos dengan cara yang betul.

(HOTS – menganggarkan kos)

Penutup - Murid membuat rumusan tentang pelajaran pada hari ini

dengan bimbingan guru.

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid pernah mempelajari bahan bukan logam dalam mata pelajaran Dunia Sains dan Teknologi.

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Penilaian secara lisan dilakukan pada akhir tajuk semasa proses pengajaran dan pembelajaran.

REFLEKSI

Page 55: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

45

Lampiran 1 Manual Lampu Kecemasan

Rajah 1.1 : Rajah lengkap projek lampu kecemasan Rajah 1.2 : Rajah bahagian tapak dinding lampu Rajah 1.3 : Rajah cara memotong botol plastik dengan menggunakan NT-Cutter.

Lubangkan

Mentol dan

soket

Page 56: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

46

Rajah 1.4 : Membuat kemasan pada bongkah kayu dan MDF dengan menggunakan cat sembur Rajah 1.5 : Pemasangan wayar, mentol, bateri dan

suis dilakukan. Gam digunakan untuk melekatkan bahagian bawah botol plastik dengan bongkah dasar kayu.

Rajah 1.6 : Litar skematik yang digunakan dalam

projek membina lampu kecemasan

mentol suis

gam

bateri

mentol

cat sembur

suis

Nat skrew

Page 57: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

47

TUDUNG LAMPU

SUIS TEKAN TUTUP

BEKAS

WAYAR

PEMEGANG MENTOL

BATERI

BONGKAH PENYAMBUNG

Pandangan sisi Pandangan belakang

Bahagian meletakkan penyambung bateri

Bahagian meletakkan suis tekan tutup dan bekas simpanan syiling

Bahagian pemasangan mentol

Page 58: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

48

Lampiran 2 BAHAN BUKAN LOGAM

BIL BAHAN NAMA

1

Kayu

2

Papan lapis

3

MDF (Medium Density Fiberboard)

4

Botol plastik 1500ml

5

Mounting board

Page 59: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

49

Lampiran 3 ANGGARAN KOS PROJEK

BAHAN / KOMPONEN

KUANTITI

KOS SEUNIT

JUMLAH

Kayu

10mm x 70mm x 120mm

10mm x 70mm x 200mm

1

1

RM1.00

RM1.50

Wayar 500mm 1 RM0.50

Suis 1 RM1.50

Pemegang mentol 1 RM1.50

Pemegang bateri 1 RM2.00

Mentol 2.5V 1 RM0.50

Bongkah penyambung 1 RM0.30

Bahan kemasan dan pengikat - RM3.00

Bateri saiz AA 1.5V 2 RM2.00

ANGGARAN KOS UNTUK SATU PROJEK

Page 60: MODUL RBT TAHUN 4
Page 61: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

51

TAJUK

4.0 PENGHASILAN PROJEK

MASA

60 minit

STANDARD KANDUNGAN

4.1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dengan litar elektrik.

STANDARD PEMBELAJARAN

4.1.4 Menyatakan nama dan fungsi alatan tangan yang digunakan untuk membina projek iaitu pita pengukur, pembaris keluli, sesiku L, pensel tukang kayu, gunting serba guna, gergaji puting, gergaji rencong manual (manual mitre saw), apit G, gerudi mudah alih, gerimit, tukul Warrington, tukul kuku kambing, pemotong sisi dan pelucut wayar. 4.1.5 Menyatakan bahan pengikat dan pencantum seperti paku, skru, glu, bol dan nat.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Menyatakan nama dan fungsi alat tangan iaitu pita

pengukur, pembaris keluli, sesiku L, pensel tukang kayu, gunting serba guna, gergaji puting, gergaji rencong manual (manual mitre saw), apit G, gerudi mudah alih, gerimit, tukul warrington, tukul kuku kambing, pemotong sisi dan pelucut wayar.

2. Menyatakan bahan pengikat dan pencantum seperti paku, skru, glu, bol dan nat.

RINGKASAN

Murid dapat menyatakan nama dan fungsi alat tangan dan memahami bahan pengikat dan pencantum seperti paku, skru, glu, bol dan nat.

KEMAHIRAN

1. Boleh menggunakan semua alatan tangan dengan cara

yang betul. 2. Membezakan penggunaan bahan pengikat dan pencantum.

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

1. Keusahawanan

(EK4) – Pengetahuan tentang teknologi 2. Nilai murni - Bertanggungjawab

Page 62: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

52

BAHAN BANTU MENGAJAR

1. Alatan tangan, 2. Bahan 3. Gambarajah projek

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Set induksi

1. Guru mempamerkan beberapa alat tangan di atas meja. 2. Guru bertanya kepada murid bagaimana cara memotong

wayar dan alat tangan yang manakah paling sesuai. Langkah 1 1. Murid dengan bimbingan guru menyediakan alatan tangan

di atas meja. 2. Murid meyatakan nama serta fungsi alatan tangan. Langkah 2 1. Murid menggunakan alatan tangan dengan teknik yang

betul bersama bahan yang disediakan. 2. Guru membimbing murid yang menghadapi masalah

dalam penggunaan alatan tangan. Langkah 3 1. Guru menerangkan bahan pengikat dan pencantum serta

kegunaannya. 2. Murid menyatakan contoh bahan pengikat dan pencantum.

Penutup: 1. Murid dengan bimbingan guru merumus kembali pelajaran pada hari ini. 2. Murid menjawab soalan dari lembaran kerja.

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

1. Guru menyediakan soalan latihan (lampiran 1 dan 2) 2. Murid boleh menjawab secara lisan atau bertulis.

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid telah diperkenalkan kepada peralatan dan bahan semasa di rumah.

REFLEKSI

Page 63: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

53

1. Alatan tangan dan mesin

BIL ALATAN FUNGSI CARA PENGGUNAAN

1

Nama:Pembaris Keluli.

Mengukur dan memindahkan jarak.

1. Letakkan pembaris keluli di atas permukaan yang hendak diukur dengan lurus.

2. Tandakan ukuran yang hendak dibuat pada bahan kerja.

2

Nama :Pita Pengukur

Mengukur jarak yang lebih panjang.

Tarik pita mengikut ukuran yang diperlukan. Tanda ukuran pada bahan.

3

Nama: Pensel Tukang

Kayu

Menanda dan membuat garisan pada bahan.

Letak mata pensel rapat pada pembaris dan tandakan atau gariskan pada bahan.

4

Nama : Sesiku L

Menguji ketepatan

sudut 90°. Menguji kerataan

permukaan bahan. Membuat garisan

bersudut tepat.

Rapatkan badan sesiku L ke bahagian sisi kayu.

Gariskan bahagian yang hendak diukur dengan pensel.

5

Nama: Gergaji Puting

Memotong kayu bersaiz kecil dan membuat tanggam.

Letakkan mata gergaji atas garisan yang telah ditandakan. Mulakan menggergaji dengan cara menarik mata gergaji. Gunakan keseluruhan mata gergaji untuk proses menggergaji.

Page 64: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

54

6

Nama:Tukul Warrington

Menukul paku panel.

Gunakan bahagian muka rata untuk paku kecil dan kepala lintang dibahagian bersudut atau sempit.

7

Nama:

Tukul Kuku Kambing

Menukul dan mencabut paku.

Gunakan bahagian muka rata untuk memaku dan bahagian kuku untuk mencabut paku.

8

Nama:Gerimit

Membuat lubang kecil.

Letak mata gerimit pada tanda tepat 90° dan tekan kuat sambil memutar hingga mendapat kedalaman lubang yang mencukupi.

9.

Nama : Pelucut wayar

Melucutkan penebat wayar.

Cengkam hujung mata pelucut pada wayar dan tarik pelucut wayar sehingga penebat wayar terputus.

10.

Nama : Pemotong sisi

Memotong wayar dan kaki komponen elektronik.

Kepit hujung pemotong sisi, pada wayar atau kaki komponen .hingga putus.

Page 65: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

55

11.

Nama : gergaji rencong manual (manual mitre saw)

Memotong kayu bersaiz kecil dengan pelbagai sudut.

Letakkan mata gergaji atas garisan yang telah ditandakan. Mulakan menggergaji dengan cara menarik mata gergaji. Gunakan keseluruhan mata gergaji untuk proses menggergaji.

Page 66: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

56

Bahan pengikat dan pencantum Paku 1. Paku digunakan untuk mencantum dan memasang kepingan kayu.

2. Paku diperbuat daripada keluli lembut.

3. Dua jenis paku yang biasa digunakan ialah:

a) Paku kepala rata

b) Paku Panel

4. Paku kepala rata digunakan untuk kerja am dalam pembinaan berasaskan kayu dan

membuat perabot.

5. Tukul kuku kambing untuk mengetuk paku kepala rata.

6. Paku panel digunakan dalam kerja untuk memaku papan lapis

7. Tukul warrington digunakan untuk mengetuk paku paku panel.

8. Kepala paku panel dibenamkan ke dalam kayu untuk tujuan kemasan

9. Saiz paku ditentukan oleh panjang batangnya.

kepala batang panjang mata paku kepala rata paku panel cara memaku

Memaku lurus Memaku serong

Page 67: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

57

Skru 1. Skru diperbuat daripada keluli lembut, kuprum, atau loyang.

2. Skru digunakan untuk mengikat kepingan kayu atau logam.

3. Skru dipasang menggunakan pemutar skru rata atau pemutar skru Phillips.

4. Skru yang biasa digunakan ialah skru kepala benam dan skru kepala bulat.

5. Cengkaman skru lebih kuat berbanding dengan paku.

Jenis skru benam sendiri Glu

1. Glu digunakan untuk mencantum bahan projek supaya kukuh dan ketat.

2. Terdapat tiga jenis glu, iaitu:

Glu sentuh digunakan untuk mencantum dua bahan yang berlainan jenis seperti

kayu dan logam.

Glu PVA (polyvinylacetate) digunakan dengan meluas untuk cantuman kayu. Glu

PVA mudah digunakan, tetapi tidak kalis air

Glu panas digunakan untuk mencantum dua bahan yang sama atau berlainan. Rod

glu dicairkan menggunakan hot glue gun

Page 68: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

58

Bol dan nat 1. Bol dan nat digunakan untuk mengikat dua bahagian secara sementara.

2. Diperbuat daripada keluli lembut .

3. Saiz bol ditentukan oleh panjang dan diameter batangnya.

4. Nat biasanya terdapat dalam dua bentuk.

a) Nat segi empat

b) Nat segi enam (heksagon)

Nat segi empat Nat segi enam

Page 69: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

59

Lampiran 1 NAMA MURID : ________________________________

NAMA PROJEK : ________________________________

TEMA : ________________________________

LEMBARAN KERJA : ALATAN TANGAN

BIL ALATAN KEGUNAAN

1

Nama:............................

Nama:..................................

.......................................................................................

...............................................................................

2

Nama:.......................................

.......................................................................................

.......................................................................................

4

Nama:.....................................

.......................................................................................

......................................................................................

6

Nama:.......................................

.......................................................................................

.......................................................................................

8

Nama:...................................

.......................................................................................

.......................................................................................

Page 70: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

60

Lampiran 2 Nama murid : __________________________________________________ Kelas : ____________________________ Nama projek : ____________________________

1. Namakan jenis pengikat pada rajah di bawah

a) ______________________ b) ______________________

c) ______________________ d) ______________________ e) ______________________ f) ______________________

2. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul

a) Paku digunakan untuk ____________________ dua keping papan

b) Tukul warrington digunakan mengetuk paku ____________________

c) Paku panel sesuai digunakan untuk memaku ____________________

Page 71: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

61

TAJUK

4.0 PENGHASILAN PROJEK

MASA

60 minit

STANDARD KANDUNGAN

4.1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam

dengan litar elektrik

STANDARD PEMBELAJARAN

4.1.6 Menyediakan alatan dan bahan. 4.1.7 Mengukur, menanda dan memotong bahan yang

digunakan untuk membuat projek.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Menyediakan alatan dan bahan berpandukan manual 2. Mengukur, menanda dan memo tong bahan dengan

kaedah yang betul dan ukuran yang tepat.

RINGKASAN

Murid dapat menyediakan bahan dan alatan untuk melakukan aktiviti mengukur, menanda dan memotong bahan dengan cara yang betul .

KEMAHIRAN

1. Mengenalpasti bahan dan alatan tangan 2. Mengukur dengan tepat menggunakan pembaris keluli dan

pita ukur. 3. Menanda garisan bersudut tepat menggunakan sesiku L. 4. Memotong kayu dengan tepat menggunakan gergaji puting/

gergaji rencong manual.

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

1. Keusahawanan

(EK 1) - Berorientasikan Pencapaian 2. Kreativiti dan Inovatif 3. Nilai Murni – mengamalkan langkah keselamatan

BAHAN BANTU MENGAJAR

1. Pita mengukur 2. Pembaris keluli 3. Sesiku L 4. Gergaji puting 5. Gergaji rencong manual 6. Kayu beroti 7. Pensel 8. Carta berkaitan

Page 72: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

62

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Set induksi Guru menggunakan pengetahuan sedia ada murid berkaitan alatan tangan pada pelajaran yang lepas. Langkah 1 1. Murid merujuk kepada manual untuk menyediakan bahan

pada yang dikehendaki. 2. Murid menyenaraikan alatan dan bahan yang diperlukan

untuk membuat projek. Langkah 2 1. Murid menyediakan alatan dan bahan yang diperlukan. 2. Murid melakukan aktiviti mengukur kayu menggunakan

pembaris keluli/pita ukur. 3. Murid menanda garis bersudut tepat menggunakan sesiku

L.(HOTS – mengaplikasi) 4. Guru menunjukkan cara memotong kayu dengan

menggunakan gergaji putting/gergaji rencong manual 5. Murid melakukan kerja memotong pada kayu yang telah

ditanda. Penutup Guru membuat rumusan pada semua hasil kerja murid Penyelenggaraan bengkel –

murid membersihkan bengkel, menyimpan, membersihkan alatan dan menyimpan bahan projek.

Nota: Guru boleh mengumpulkan bahan murid untuk disambung pada sesi pengajaran dan pembelajaran akan datang

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Guru menyediakan lembaran kerja pada murid

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid sudah mempelajari kemahiran proses sains iaitu mengukur menggunakan nombor dalam matapelajaran Dunia Sains dan Teknologi

REFLEKSI

Page 73: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

63

A. Penyediaan alatan dan bahan Sebelum memulakan kerja pembinaan projek yang dicadangkan, penyediaan alatan dan bahan yang betul perlu dilakukan. Penyediaan alatan dan bahan mestilah berpandukan manual yang telah ditetapkan oleh guru (pemilihan projek bergantung kepada guru). Ini bertujuan supaya kerja-kerja yang akan dilakukan berjalan dengan lancar dan teratur.

B. Mengukur, menanda dan memotong Langkah kerja bagi contoh projek lampu tidur Langkah 1

1 Rujuk kepada manual untuk mendapatkan ukuran yang dikehendaki.

2 Ukur kayu kepada ukuran yang dikehendaki dengan menggunakan pembaris keluli Bahagian A – 120 mm X 70 mm X 10 mm (Panjang X Lebar X Tinggi) Bahagian B – 200 mm X 70 mm X 10 mm (Panjang X Lebar X Tinggi)

3 Tanda dengan menggunakan sesiku L:

120 mm 200 mm

(i) Menanda dengan pembaris keluli (iii) menanda dengan sesiku L

(iii) Ukur dan tanda bentuk bahagian hujung

30

3535

Page 74: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

64

Langkah 2

1. Potong kayu. Bahagian A dan bahagian B mengikut ukuran

Memotong kayu dengan gergaji puting Langkah 3

1. Cantumkan kayu bahagian A dan bahagian B. 2. Gunakan paku panel dan tukul warington untuk mencantum.

Mengunakan tukul warrington

Kerja mencantum dilakukan

Page 75: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

65

Nama : ____________________________ Kelas : ____________________________ Nyatakan aktiviti bagi rajah di bawah berpandukan senarai yang disediakan

Menanda garisan bersudut tepat Menguji kepersegian Menguji kerataan

Mengergaji kayu Mengukur jarak Memaku

1. _______________________________ 2. _______________________________

3. _______________________________ 4. _______________________________

5. _______________________________ 6. _______________________________

Page 76: MODUL RBT TAHUN 4
Page 77: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

67

TAJUK 4.0 PENGHASILAN PROJEK

MASA

60 minit

STANDARD KANDUNGAN

4.1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam

dengan litar elektrik.

STANDARD PEMBELAJARAN

4.1.8 Memasang bahan projek menggunakan pengikat dan pencantum.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Memasang bahan projek menggunakan pengikat dan

pencantum.

RINGKASAN

Murid dapat mengenali dan memasang bahan pengikat dan pencantum.

KEMAHIRAN

Memasang pengikat dan pencantum dengan kemas.

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

1. Keusahawanan EK 4- Merancang sesuatu projek dengan teliti 2. Kreativiti dan inovatif – boleh mencipta. 3. Nilai murni - bekerjasama dan bersabar.

BAHAN BANTU MENGAJAR

1. Bahan pengikat dan pencantum. 2. Manual projek.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Set induksi 1. Guru bersoaljawab dengan murid mengenai cara-cara

sesuatu projek itu dibina. 2. Guru mencungkil pengetahuan murid berkaitan dengan

bahan pengikat dan pencantum. Langkah 1 1. Guru menunjuk dan menerangkan nama bahan pencantum

seperti paku, skru, glu, bolt dan nat kepada murid sebagai mengimbas kembali tajuk yang lepas.

2. Guru menunjukkan contoh cantuman tersebut yang terdapat di dalam bengkel.

Page 78: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

68

Langkah 2 1. Guru menunjukkan cara membuat cantuman mengikut jenis

bahan. 2. Murid membuat proses cantuman kayu dengan

menggunakan paku panel. (HOTS – mengaplikasi) Penutup Murid membuat rumusan dan penilaian dengan bimbingan guru. Penyelengaraan bengkel –

murid membersihkan bengkel, menyimpan dan membersihkan alatan, menyimpan bahan projek.

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Guru menyediakan lembaran kerja pada murid (lihat lampiran 2)

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid sudah mempel ajari kemahiran manipulatif dalam mengguna dan mengendalikan peralatan dengan selamat.

REFLEKSI

Page 79: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

69

Memasang bahan projek menggunakan pengikat dan pencantum.

Page 80: MODUL RBT TAHUN 4
Page 81: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

71

TAJUK

4.0 PENGHASILAN PROJEK

MASA

60 minit

STANDARD KANDUNGAN

4.1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dengan litar elektrik.

STANDARD PEMBELAJARAN

4.1.9 Membuat kemasan projek menggunakan bahan iaitu cat

sembur atau pelekat.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Membuat kemasan projek menggunakan cat sembur dengan cara yang betul. 2. Membuat kemasan menggunakan pelekat dengan kemas.

RINGKASAN

Murid boleh membuat kerja kemasan dengan betul

KEMAHIRAN 1. Mengecat dengan cat sembur 2. Membuat kemasan menggunakan pelekat.

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

1. Keusahawanan EK3 - Melaksana projek mengikut langkah-langkah yang telah disediakan. - Daya kreativiti dan inovasi. 2. Nilai murni - Kerjasama, kebersihan, jimat cermat

BAHAN BANTU MENGAJAR

1. Cat sembur 2. Pelekat

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Set Induksi 1. Guru menunjukkan contoh projek yang telah siap tetapi

berbeza cara kemasannya. 2. Guru dan murid bersoaljawab kepentingan membuat

kemasan.

Langkah 1 1. Guru membuat tunjuk cara tentang penggunaan cat

sembur dan pelekat. 2. Murid menggunakan kertas las untuk melicinkan

permukaan kayu.(HOTS – aplikasi)

Page 82: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

72

3. Bersihkan permukaan kayu daripada habuk dan kotoran. Langkah 2 1. Murid melakukan kemasan menggunakan cat semburan

atau pelekat pada permukaan projek. (HOTS – mereka cipta)

2. Murid menampal pelekat pada projek mengikut kreativiti. Penutup Murid membuat rumusan pada hasil kerja.

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Murid menjawab latihan pengukuhan.

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid pernah mewarna lukisan atau mengecat rumah.

REFLEKSI

Page 83: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

73

Kemasan Projek 1. Kertas Las

Licinkan permukaan projek menggunakan kertas las mengikut arah ira kayu . 2 . Cat Semburan

Contoh cat sembur yang terdapat di pasaran

Page 84: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

74

Langkah-langkah menggunakan cat sembur

1. Goncang cat sembur lebih kurang selama 1 minit ( rujuk arahan pada tin cat sembur)

2. Pastikan muncung tepat menghala ke permukaan yang hendak disembur

3. Tekan picu dan buat semburan dari kanan ke kiri atau sebaliknya pada kadar gerakan yang sekata.

4. Buatlah latihan menyembur dengan kaedah yang betul beberapa kali terlebih dahulu pada bahan reja yang sesuai. Dapatkan pengiktirafan guru.

Page 85: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

75

Pelekat Pelekat adalah kepingan kertas atau plastik yang bercorak. Ia boleh digunakan sebagai kemasan dan hiasan seperti pada cabinet dapur, meja alat tulis, pada dinding dan sebagainya. Terdapat pelbagai bentuk , saiz dan warna pelekat di pasaran. Contoh-contoh perekat ;

Page 86: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

76

LATIHAN

Nama murid : _______________________ Kelas : ______________________ A Jawab semua soalan di bawah

1) Nyatakan tujuan kerja kemasan.

a. ______________________________________________________________ b. _____________________________________________________________

2) Apakah bahan yang digunakan untuk melicinkan permukaan projek ? _________________________________ 3) Berikan satu contoh bahan kemasan __________________________________ 4) Pelekat terbahagi kepada 2 jenis iaitu

a) _________________ b) __________________. B) Padankan gambar dengan jawapan yang betul.

Pelekat

Melicinkan permukaan projek

Menyembur cat

Page 87: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

77

TAJUK

4.0 : Penghasilan Projek

MASA

60 minit

STANDARD KANDUNGAN

4.1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dan litar elektrik

STANDARD PEMBELAJARAN

4.1.10 Menyatakan nama, simbol dan fungsi komponen elektrik iaitu mentol, bateri dan suis. 4.1.11 Membuat penyambungan litar elektrik. 4.1.12 Membaca litar skematik dan litar bergambar berdasarkan manual.

OBJEKTIF PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Menyatakan nama, simbol dan fungsi komponen. 2. Membuat penyambungan litar. 3. Membaca litar skematik dan litar bergambar.

RINGKASAN

Murid dapat mengenal komponen elektrik serta boleh memasang litar berdasarkan litar skematik dan litar bergambar.

KEMAHIRAN

1. Menggunakan alatan tangan dengan betul. 2. Memasang komponen elektrik pada litar.

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

1. Keusahawanan EK1 - Berdaya tahan - Kesanggupan belajar daripada kesilapan. 2. Nilai murni - Berhati-hati - Kerjasama - Kebersihan

BAHAN BANTU MENGAJAR

1. Litar skematik dan litar bergambar. 2. Alatan tangan yang berkaitan 3. Bahan yang berkaitan projek

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Set Induksi 1. Menunjukkan lampu suluh kepada murid.

2. Bersoal jawab dengan murid tentang lampu suluh dan komponen yang terdapat pada lampu suluh.

Page 88: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

78

Langkah 1 1. Guru menyatakan nama, fungsi dan simbol komponen

elektrik . 2. Guru menunjuk cara pemasangan litar kepada murid. Langkah 2 1. Murid memahami litar bergambar penyambungan litar elektrik. 2. Murid menyediakan bahan dan alatan. 3. Murid membuat penyambungan litar. ( HOTS – merekacipta) Langkah 3 1. Menyemak sambungan litar.(HOTS – menilai) 2. Menguji kefungsian litar (HOTS – menilai) 3. Membuat penambahbaikan jika perlu Penutup 1. Mengemas dan menyimpan alatan dan bahan.

PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

Guru menyediakan beberapa soalan berkaitan dengan litar elektrik. (Sila rujuk lembaran kerja)

PENGETAHUAN SEDIA ADA MURID

Murid pernah menggunakan lampu suluh.

REFLEKSI

Page 89: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

79

1. Komponen elektrik

BIL

NAMA KOMPONEN FUNGSI SIMBOL

1.

Mentol

Menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga cahaya

2.

Bateri

Membekalkan tenaga elektrik

3..

Suis

Digunakan untuk menyambung dan memutuskan arus

2. Bahan tambahan projek litar elektrik

BIL

BAHAN

KEGUNAAN

1

Pemegang bateri

Memegang atau meletakkan bateri

2

Pemegang mentol

Memegang mentol

3

Wayar

Membuat penyambungan dan m engalirkan arus elektrik

Page 90: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

80

3. Alatan tangan

Bil

Alat tangan

Kegunaan

1 Pelucut wayar

Melucutkan penebat pada wayar

2 Pemotong sisi

Memotong wayar

3 Pemutar skru

Melonggarkan dan mengetatkan skru

Litar bergambar

Mentol dan bekas mentol

Wayar

Bateri dan bekas bateri

Suis

Page 91: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

81

Bateri Suis Mentol

Litar skematik Kaedah penyambungan litar elektrik

1. Sediakan bahan dan komponen yang diperlukan.

2. Lucutkan hujung wayar dengan menggunakan pelucut wayar.

3. Sambungkan wayar A kepada bekas bateri dan sius.

4. Sambungkan wayar B kepada suis dan mentol.

5. Akhir sekali sambungkan wayar C kepada mentol dan bekas bateri.

6. Masukkan bateri ke dalam bekas bateri.

7. Uji litar dengan menyambungkan suis. ( sekiranya mentol tidak menyala )

8. Semak penyambungan dan uji semula.

Wayar C

Wayar A

Wayar B

Bekas mentol dan mentol

Suis

Bekas bateri dan bateri

Page 92: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

82

Lembaran Kerja NAMA MURID : ___________________________

KELAS : ___________________________

ALATAN TANGAN DAN KOMPONEN

BIL BAHAN / ALATAN FUNGSI

1

Nama:....................................

2

Nama:.....................................

3

Nama:....................................

4

Nama:.....................................

5

Nama:....................................

6

Nama:.......................................

7

Nama:.....................................

Page 93: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

83

TAJUK

4.0 : Penghasilan Projek

MASA

60 minit

STANDARD KANDUNGAN

4.1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dan litar elektrik

STANDARD PEMBELAJARAN

4.1.13 Membuat penyambungan litar elektrik pada projek 4.1.14 Menguji kefungsian projek. 4.1.15 Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Membuat penyambungan litar 2. Menguji kefungsian litar 3. Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan

RINGKASAN

Murid boleh menyambung litar berdasarkan litar skematik dan litar bergambar pada projek dengan betul.

KEMAHIRAN

1. Menggunakan alat tangan dengan betul. 2. Menyambung litar pada projek.

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

Keusahawanan EK1 - Berani mengambil risiko - Kesanggupan belajar daripada kesilapan. Nilai murni - bekerjasama - jimat cermat - mengutamakan kebersihan - bertanggungjawab

BAHAN BANTUAN MENGAJAR

1. Lukisan skematik dan litar bergambar 2. Alatan tangan yang berkaitan 3. Bahan yang berkaitan

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Set Induksi 1. Guru menunjukkan pelbagai bentuk lampu tidur kepada murid. 2. Guru bersoal jawab tentang penggunaannya kepada murid.

Page 94: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

84

Langkah 1. Guru menunjukkan contoh projek yang telah siap dibina kepada murid. 2. Guru menunjukkan pada murid cara pemasangan litar projek lampu kecemasan.

Langkah 2 1. Murid memahami litar bergambar bagi pemasangan litar elektrik pada projek berpandukan manual. (HOTS – merekacipta) 2. Murid menyediakan bahan dan alatan. 3. Murid membuat pemasangan litar pada projek. (HOTS- menilai)

Langkah 3 1. Murid menyemak sambungan litar. 2. Murid menguji kefungsian litar. (HOTS- menilai) 3. Murid membuat pembaikan jika perlu

Penutup 1. Murid membuat rumusan berkaitan aktiviti pada hari ini. 2. Murid mengemas dan menyimpan alatan dan bahan.

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Guru menyediakan beberapa soalan berkaitan dengan litar elektrik. (Sila rujuk lembaran kerja)

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid pernah melihat dan menggunakan lampu meja.

REFLEKSI

Page 95: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

85

A. Memasang litar elektrik pada projek

1. Tebuk lubang pada papan dengan gerudi untuk memasukkan wayar

2. Tebuk lubang pada corong lampu plastik dengan gerimit untuk memasukkan wayar.

3. Sapu glu pada pemegang mentol untuk dilekatkan pada corong lampu

4. Lekatkan pemegang mentol padam corong lampu.

5. Pasang bekas bateri pada bahagian belakang projek dengan menggunakan glu.

6. Sambung wayar dari bateri ke mentol menggunakan bongkah penyambung penyambung

7. Sambung wayar pada suis

Page 96: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

86

B. Menguji kefungsian projek

Setelah komponen dan litar elektrik lengkap dipasang, kerja pengujian litar dapat dijalankan

dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Pastikan mentol lampu dipasang pada pemegang mentol dengan kemas.

2. Pasang bateri mengikut kekutuban yang betul. (Kekutuban positif dan negatif)

3. Hidupkan suis dengan kemas.

4. Lihat mentol. Jika mentol menyala menunjukkan sambungan lengkap.

Sekiranya litar elektrik tidak berfungsi, buat pemeriksaan berikut:

1. Periksa kekutuban bateri.

2. Periksa sambungan wayar sama ada longgar atau terputus.

3. Periksa filament mentol sama ada terbakar atau tidak.

Projek yang telah siap dipasang dengan litar elektrik

Page 97: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

87

C. Penyelenggaraan dan penyimapanan peralatan

1. Alatan tangan yang telah digunakan untuk menjalankan aktiviti dan membuat projek perlu disenggara dan disimpan pada tempat yang telah dikhaskan.

2. Alatan tangan perlu disenggara dan disimpan dengan baik supaya:

(a) Alatan tangan dalam keadaan baik (b) Sentiasa tersusun dan teratur (c) Mudah diambil apabila digunakan (d) Tahan lebih lama (e) Selamat apabila digunakan

3. Penyenggaraan alatan tangan dapat dilakukan dengan cara: (a) Membersihkan alatan tangan (b) Meminyakan alatan tangan (c) Menyimpan alatan tangan

Rajah panel alatan tangan

Page 98: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

88

Lembaran Kerja

NAMA MURID : ___________________________

KELAS : ___________________________

Labelkan komponen pada lampu tidur.

MENTOL

BATERI

WAYAR

SUIS

Page 99: MODUL RBT TAHUN 4

0 0

MODUL PENGAJARAN

SAINS RUMAH TANGGA

Page 100: MODUL RBT TAHUN 4
Page 101: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

91

TAJUK 6.0 SAINS RUMAHTANGGA

MASA

60 minit (2 waktu)

STANDARD KANDUNGAN

6.1 Menghasilkan Artikel Jahitan

STANDARD PEMBELAJARAN

6.1.1 Menyatakan artikel jahitan dan kegunaannya seperti beg pensel, sarung kusyen, kusyen mini dan penggantung surat. 6.1.2 Mengenal pasti alatan jahitan iaitu gunting kertas, gunting

fabrik, pembaris lurus, pita ukur, roda surih, kertas karbon tukang jahit, kapur tukang jahit, peretas jahitan, jarum peniti, dan jarum jahit tangan.

6.1.3 Menyatakan jenis bahan jahitan iaitu fabrik dan benang.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Menyatakan artikel jahitan dan kegunaannya. 2. *Mengenal pasti alatan jahitan. 3. Menyatakan jenis bahan jahitan.

RINGKASAN

Murid dapat menyatakan contoh artikel jahitan serta dapat mengenal pasti alatan jahitan dan menyatakan jenis bahan jahitan dengan betul.

KEMAHIRAN

1. Menamakan alatan jahitan. 2. Menyatakan jenis bahan jahitan.

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

1. Keusahawanan: (EK3) – berjaya menjalankan tugasan

mengikut perancangan 2. Kreativiti & Inovatif – boleh menjana idea 3. Nilai murni -Jimat cermat, keselamatan 4. Pendidikan Alam Sekitar

BAHAN BANTU MENGAJAR

1. Artikel jahitan 2. Kit alatan jahitan 3. LCD projector 4. Carta 5. Lembaran kerja

Page 102: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

92

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Set Induksi 1. Guru menunjukkan beberapa contoh artikel jahitan. 2. Guru bersoal jawab dengan murid:

a. Apakah nama artikel jahitan ini? Jawapan : Alas dulang, permainan lembut, sarung kotak tisu. b. Dimanakah kamu biasa melihat artikel jahitan ini? Jawapan : Di rumah, pasar raya, pasar malam. c. Bolehkah kamu menghasilkan artikel seperti ini? Jawapan : Pelbagai respon dari murid.

3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan pembelajaran pada hari ini.

Langkah 1 1. Guru mengedarkan alatan jahitan bagi setiap kumpulan iaitu gunting kertas, gunting fabrik, pembaris lurus, pita ukur, roda surih, kertas karbon tukang jahit, peretas jahitan, jarum peniti, kapur tukang jahit, dan jarum jahit tangan. 2. Guru memperkenalkan setiap alatan jahitan dan kegunaannya. Langkah 2 Guru menerangkan jenis bahan jahitan iaitu fabrik dan benang sambil mengedarkan contoh bahan itu. Penutup 1. Murid dan guru merumuskan isi pelajaran yang telah

dipelajari hari ini. 2. Formen mengarahkan ketua kumpulan mengumpul dan

memulangkan semula alatan jahitan.

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Murid menjawab soalan secara bertulis dalam lembaran kerja yang diedarkan oleh guru. (Rujuk Lampiran 6a dan 6b)

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid pernah melihat dan memiliki contoh-contoh artikel yang dinyatakan. Murid juga pernah melihat dan memiliki alatan jahitan seperti gunting fabrik, jarum jahit, jarum peniti, pita pengukur, fabrik dan benang,.

REFLEKSI

Page 103: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

93

Info Guru. Maklumat Rujukan dan Pengetahuan Berkaitan :

1. Alatan jahitan

BIL

ALATAN

FUNGSI

1

Gunting kertas

Menggunting kertas atau pola.

2

Gunting fabrik

Menggunting fabrik sahaja.

3

Pembaris lurus

Mengukur, menanda dan membuat garisan pada pola.

4

Pita ukur

Mengukur fabrik Mengambil ukuran badan

Page 104: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

94

5

Roda surih

Memindahkan tanda pola ke fabrik.

6

Kertas karbon tukang jahit

Memindahkan tanda pola, garisan dan motif ke fabrik dengan menggunakan roda surih.

7

Peretas jahitan

Meretas dan menanggalkan mata jahitan.

Memotong lubang butang.

8

Jarum peniti

Menyemat pola pada fabrik. Menyemat kepingan fabrik sebelum

menjahit jelujur.

Page 105: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

95

9

Jarum jahit tangan

Menjahit fabrik dengan jahitan tangan.

10

Kapur tukang jahit

Menanda pada fabrik.

Page 106: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

96

2. Bahan Jahitan

BIL

BAHAN

1

Fabrik

2

Benang

Page 107: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

97

Lampiran 1

NAMA MURID :________________________________ KELAS :______________

LEMBARAN KERJA ALATAN JAHITAN DAN FUNGSI

BIL

ALATAN

FUNGSI

1

Nama alat:....................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

2

Nama alat:.......................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

.

3

Nama alat:.....................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Page 108: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

98

4

Nama alatan:......................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

5

Nama alat:....................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

6

Nama alat: ....................................

..................................................................

.................................................................

..................................................................

..................................................................

Page 109: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

99

Lampiran 2 A. Padankan jawapan yang betul berdasarkan pernyataan yang diberi.

1

Memindahkan tanda pola, garisan dan motif ke fabrik dengan menggunakan roda surih.

2

Menggunting kertas atau pola.

3

Digunakan untuk mengukur dan menanda pada pola.

4

Alatan digunakan untuk memindahkan tanda pola pada fabrik.

5

Alatan yang digunakan untuk menyemat kepingan fabrik sebelum menjahit jelujur.

Jarum peniti

Gunting kertas

Kapur tukang jahit

Kertas karbon jahit

Pembaris lurus

B. Tandakan ( √ ) untuk pernyataan yang betul dan ( X ) untuk pernyataan yang salah.

1. Jarum peniti digunakan untuk menyemat fabrik sebelum menggunting. ( )

2. Gunakan pensil warna untuk menanda fabrik. ( )

3. Gunting fabrik boleh digunakan untuk menggunting kertas. ( )

4. Kapur tukang jahit terdapat di dalam pelbagai warna. ( )

5. Pita ukur digunakan untuk mengambil ukuran badan. ( )

Page 110: MODUL RBT TAHUN 4
Page 111: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

101

TAJUK

SAINS RUMAHTANGGA

MASA

60 minit (2 waktu)

STANDARD KANDUNGAN

6.1 Menghasilkan Artikel Jahitan

STANDARD PEMBELAJARAN

6.1.4 Mengenal pasti jenis mata jahitan tangan iaitu jahitan kia, jelujur kasar dan jelujur halus.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Menyatakan jenis mata jahitan tangan. 2. Menyatakan kegunaan mata jahitan tangan. 3. Menjahit mata jahitan tangan.

RINGKASAN

Murid dapat menjalankan kerja amali menjahit mata jahitan tangan iaitu jahitan kia, jelujur kasar dan jelujur halus dengan bimbingan guru.

KEMAHIRAN

Menjahit mata jahitan tangan pada kepingan fabrik contoh.

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

1. Keusahawanan EK1 – Berdaya tahan

- Murid tidak berputus asa 2. Pendidikan Alam Sekitar 3. Nilai murni – patriotisme

- keselamatan - Tekun

BAHAN BANTU MENGAJAR

1. Contoh jahitan tangan 2. Contoh pakaian sekolah 3. Kit alat jahitan 4. Bahan jahitan 5. LCD projector 6. Lampiran

Page 112: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

102

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Set Induksi 1.Guru menunjukkan 2 helai pakaian sekolah

a. Lencana sekolah yang meretas b. Lencana sekolah yang disemat dengan jarum peniti.

2. Guru mengajukan soalan: a. Apakah yang perlu kamu lakukan pada lencana sekolah yang meretas ini? Jawapan : terima sahaja jawapan yang dilontar oleh murid b. Apakah keburukan memakai lencana sekolah yang disemat dengan jarum peniti? Jawapan : terima sahaja jawapan yang dilontar oleh murid 3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan unsur patriotisme dan tajuk pembelajaran hari ini. Langkah 1 Guru menunjukkan contoh mata jahitan tangan dan menerangkan kegunaannya. Langkah 2 1. Guru menunjuk cara menjahit mata jahitan tangan dalam kumpulan kecil. 2. Guru juga mempamerkan gambar rajah cara menjahit mata jahitan dengan berbantukan komputer. Langkah 3 Fomen mengedarkan alatan dan bahan mengikut kumpulan. Langkah 4 Murid menjalankan aktiviti menjahit dengan bimbingan guru. Aktiviti Pengukuhan: Soalan lisan 1. Sebutkan tiga jenis mata jahitan tangan yang telah

dipelajari? 2. Apakah kegunaan jahitan kia? 3. Jahitan manakah yang lebih kukuh?

Penutup 1. Murid mempamerkan hasil kerja dan memberi komen 2. Guru memberi komen dan pujian hasil kerja murid.

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Murid menjawab soalan secara bertulis dalam lembaran kerja yang diedarkan oleh guru. (Rujuk Lampiran 3)

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid pernah melihat ibu/tukang jahit menjahit jahitan tangan pada fabrik.

REFLEKSI

Page 113: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

103

Maklumat rujukan dan pengetahuan berkaitan; Jenis mata jahitan tangan

Jenis Jahitan Kegunaan Langkah menjahit Jahitan kia

1. Untuk memula dan mematikan jahitan.

2. Untuk menggantikan jahitan mesin.

3. Sebagai jahitan hiasan.

4. Mencantumkan dua atau lebih kepingan fabrik.

1.Masukkan jarum dari A terus ke B dengan jarak 4 mm.

2.Tarik jarum dan tinggalkan hujung benang 30 mm.

3.Ulangi proses menjahit dari A ke B dan sekali lagi.

Page 114: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

104

4. Kemudian masukkan jarum dari A ke C dengan jarak 4 mm dari B. Tarik jarum. Undur semula jarum ke B dan cucuk jarum ke D pula.

5.Ulangi proses menjahit hingga siap.

6. Matikan jahitan dengan jahitan kia dan gunting kedud-dua hujung benang hingga tinggal 5mm.

Page 115: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

105

Jelujur kasar

1. Digunakan sebagai jahitan sementara. 2. Untuk menetapkan 2 atau lebih lapisan fabrik.

1. Mula menjahit dengan jahitan kia.

2. Terus menjahit dari A ke B dengan jarak yang sama antara 10mm hingga 15mm.

3. Ulang langkah 2 dan jahit sehingga siap.

Page 116: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

106

4. Matikan jahitan dengan jahitan kia.

Jelujur halus

1. Untuk mencantum 2 atau lebih kepingan fabrik. 2. Sebagai jahitan hiasan.

1.Mula menjahit dengan jahitan kia.

2.Terus menjahit dari A ke B dengan jarak yang sama antara 3 mm hingga 4 mm.

3. Ulang langkah 2 dan jahit sehingga siap. 4. Gunakan hujung mata jarum semasa menjahit.

Page 117: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

107

Maklumat rujukan dan pengetahuan berkaitan; 1. Guru hendaklah menyemai semangat patriotisme semasa set induksi. Contoh : Guru menerangkan kepada murid bahawa lencana sekolah yang meretas masih boleh dibaiki dan jangan dibuang. Guru juga menegaskan kepada murid bahawa lencana sekolah adalah lambang kebanggaan kita dan perlu dijaga dengan baik.

2. Guru menegaskan faktor keselamatan semasa pengajaran dan pembelajaran amali jahitan.

Contoh : 1. Murid tidak bermain dengan alatan jahitan yang diedarkan oleh fomen. 2. Benang tidak terlalu panjang untuk mengelakkan benang tersimpul dan jarum tercucuk rakan.

5. Matikan jahitan dengan jahitan kia.

Page 118: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

108

Lampiran 1

NAMA MURID :________________________________ KELAS: _______________ A. Gariskan jawapan yang betul pada pernyataan di bawah. 1. Jahitan ( kia , jelujur kasar) boleh digunakan apabila tiada mesin untuk menjahit. 2. Jahitan ( jelujur kasar , kia ) adalah jahitan sementara. 3. Jahitan ( jelujur halus , jelujur kasar ) adalah lebih kukuh. 4. Setiap jahitan tangan dimulakan dan dimatikan dengan jahitan ( kia , jelujur halus). 5. Jahitan ( jelujur halus , jelujur kasar ) boleh digunakan sebagai jahitan hiasan. B. Namakan jenis mata jahitan dalam gambar rajah yang diberi.

a. ________________________

Page 119: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

109

TAJUK 6.0 SAINS RUMAHTANGGA

MASA

60 minit (2 waktu)

STANDARD KANDUNGAN

6.1 Menghasilkan Artikel Jahitan

STANDARD PEMBELAJARAN

6.1.5 Memilih artikel jahitan berpandukan manual 6.1.6 Menyediakan alatan dan bahan berdasarkan manual yang dipilih. 6.1.7 Menyusun atur pola, menggunting fabrik dan memindahkan tanda pola.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Memilih artikel jahitan. 2. Menyediakan alatan dan bahan. 3. Menyusun atur pola, menggunting fabrik dan memindahkan

tanda pola.

RINGKASAN

Guru dan murid membincangkan contoh artikel yang akan dijahit dengan panduan manual yang diberi. Murid akan memilih alatan dan bahan yang akan digunakan. Seterusnya guru akan menerangkan cara menyusun atur pola, menggunting dan memindahkan tanda pola.

KEMAHIRAN

1. Menyusun atur pola. 2. Menggunting fabrik. 3. Memindah tanda pola.

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

1. Keusahawanan EK3 - Melaksana projek mengikut langkah-langkah yang disediakan. -Murid berupaya menjalankan tugasan mengikut Perancangan. 2. Nilai murni - teliti - tekun - sistematik 3. Pendidikan Alam Sekitar- kitar semula dan kebersihan

Page 120: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

110

BAHAN BANTU MENGAJAR

1. Contoh artikel yang telah siap beserta manual (pola) 2. Kit alatan jahitan 3. Bahan- bahan jahitan 4. Kertas lembaran kerja

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Set Induksi 1. Guru menunjukkan satu contoh artikel yang telah siap dijahit dan mengajukan soalan kepada murid. Soalan: a. Apakah alatan dan bahan yang diperlukan bagi menghasilkan artikel ini? b. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pembelajaran hari ini.

Langkah 1 1. Guru mempamerkan beberapa contoh a rtikel bersama

manual. 2. Murid memilih manual artikel, alatan dan bahan dengan bimbingan guru.

Langkah 2 Guru menunjuk cara: 1. Menyusun atur pola di atas fabrik. 2. Menggunting fabrik. 3. Memindahkan tanda pola ke fabrik

Langkah 3 1. Murid menjalankan aktiviti dengan bimbingan guru. 2. Murid menyimpan fabrik yang telah siap digunting ke

dalam bekas berlabel yang disediakan.

Penutup Murid diminta menceritakan pengalaman pembelajaran pada hari ini.

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Murid melengkapkan senarai semak secara bertulis dalam lampiran yang diedarkan oleh guru. (Rujuk Lampiran 4)

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid pernah melihat alatan dan bahan jahitan di rumah dan di pasar raya.

REFLEKSI

Page 121: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

111

A. Cara menggunting fabrik.

1. Letak sebelah tangan di atas fabrik semasa menggunting.

2. Gunting fabrik dengan guntingan yang panjang dan sekata.

Maklumat rujukan dan pengetahuan berkaitan; C. Memindahkan tanda pola.

Maklumat tambahan guru

A. Menyusun atur pola 1. Letakkan pola di atas fabrik. 2. Susun pola mengikut tanda pola. 3. Semat, dengan jarum peniti. (Rujuk m/s 4, cara menyemat peniti)

Page 122: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

112

B. Menggunting Fabrik

a. Gunakan gunting yang tajam. b. Letakkan sebelah tangan di atas fabrik.

c. Gunting fabrik dengan gerakan guntingan yang panjang dan sekata. d. Fabrik tidak boleh diangkat semasa menggunting. e. Hasil guntingan mestilah kemas dan tidak berambu-rambu.

C. Memindahkan tanda pola.

1. Pindahkan tanda pola (garisan pemadan) ke atas fabrik menggunakan roda surih dan kertas karbon tukang jahit.

2. Cabut jarum peniti dan tanggalkan pola. Tanda Pola Maksud Penerangan

Ira lurus

Susun pola mengikut ira fabrik.

Tanda lipatan

Letakkan pada lipatan fabrik.

- - - - - - -

Garisan pemadan

Bahagian yang hendak dijahit

Page 123: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

113

Lampiran 4

NAMA MURID :________________________________ KELAS :________________

SENARAI SEMAK PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

Bil Item Ya Tidak

1 Memilih manual artikel yang sesuai mengikut kemampuan.

2 Menyediakan alatan jahitan yang betul.

3 Menyediakan bahan jahitan yang betul.

4 Menyusun atur pola di atas fabrik dengan betul.

5 Menggunting fabrik dengan menggunakan teknik yang betul.

6 Memindahkan tanda pola ke atas fabrik dengan betul.

7 Menggunakan alatan jahitan dengan betul.

8 Mengamalkan ciri-ciri keselamatan semasa amali.

9 Mengamalkan peraturan dan keselamatan di bengkel.

10 Merasa seronok dapat menghasilkan artikel jahitan.

Page 124: MODUL RBT TAHUN 4
Page 125: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

115

TAJUK 6.0 SAINS RUMAHTANGGA

MASA

60 minit

STANDARD KANDUNGAN

6.1. Menghasilkan Artikel Jahitan

STANDARD PEMBELAJARAN

6.1.8 Menghasilkan artikel jahitan dengan jahitan tangan.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : Menjahit satu contoh artikel dengan menggunakan jahitan tangan.

RINGKASAN

Murid dapat menjahit artikel jahitan yang dipilih dengan menggunakan jahitan tangan.

KEMAHIRAN

Menjahit satu art ikel menggunakan jahitan kia, jahitan jelujur kasar dan jahitan jelujur halus dengan langkah yang betul.

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

1. Keusahawanan

EK4 – Menggunakan sumber yang pelbagai/ sumber alternatif/ sumber kitar semula.

- Murid boleh menggunakan sumber alternatif/ bahan kitar semula untuk menghasilkan sesuatu produk .

2. Nilai murni – sistematik, teliti, berhati-hati 3. Pendidikan alam sekitar

BAHAN BANTU MENGAJAR

1. Carta jahitan tangan 2. Kit alatan jahitan 3. Bahan jahitan 4. TMK

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Set Induksi Guru menunjukkan satu contoh artikel yang telah siap digunting mengikut pola yang dipilih. Soalan :

a. Apakah yang perlu kamu lakukan untuk mencantumkan kepingan fabrik ini.

Jawapan ; jahitan tangan/jahitan mesin

Page 126: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

116

Langkah 1 Formen membantu guru mengedarkan semula kepingan fabrik yang telah siap digunting mengikut nama. Langkah 2 Guru menggunakan LCD untuk mengimbas semula car a menjahit mata jahitan tangan. Langkah 3 1. Murid menjahit artikel jahitan artikel dengan panduan LCD. 2. Guru membimbing murid menjahit artikel. Penutup Hasil kerja murid di pamerkan dan murid memberi komen. Guru memberi pujian kepada murid yang menghasilkan jahitan yang kemas. Guru meminta murid mel ayari internet/ mengumpul gambar bahan hiasan dari majalah untuk pelajaran akan dating.

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Murid melengkapkan lembaran kerja yang diedar oleh guru. (Rujuk lampiran 5)

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid telah mempelajari jahitan tang an pada pelajaran yang lepas.

REFLEKSI

Page 127: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

117

Maklumat Rujukan dan Pengetahuan Berkaitan :

MENJAHIT ARTIKEL JAHITAN

SARUNG KUSYEN MINI

Page 128: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

118

Langkah 1 Sediakan Pola Ukuran Sarung Kusyen Bahagian hadapan : Panjang 21 cm X Lebar 21 cm ( 1 keping)

Page 129: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

119

Bahagian Belakang : Panjang 21 cm X Lebar 12 cm (2 keping)

Page 130: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

120

Menyusun atur pola di atas fabrik

Page 131: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

121

Langkah 2

Menyediakan kepingan belakang sarung kusyen mini.

1. Sediakan kelepet di hujung tiap kepingan.

2. Tetapkan kelepet dengan jahitan jelujur halus.

Langkah 3

Jahit butang katup di ke dua-dua belah A dan B.

Page 132: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

122

Langkah 4

Mencantumkan kepingan hadapan dan belakang

1. Lapiskan kepingan belakang ke atas kepingan hadapan.

2. Pin dan jahit jelujur kasar di garisan pemadan.

3. Jahit jelujur halus satu jahit kia sebagai jahitan tetap.

Langkah 5

Terbalikkan sarung kusyen yang telah siap dijahit ke sebelah luar.

Page 133: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

123

MENJAHIT ARTIKEL JAHITAN

KUSYEN BULAN BINTANG

Page 134: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

124

POLA

1. Bahagian hadapan dan belakang

2. Bahagian kelopak bintang

Page 135: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

125

Susun atur pola di atas fabrik

Page 136: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

126

Kelopak hadapan (bulan)

Bahan hiasan

- butang hiasan

- jahitan sulaman

Jelujur halus

Page 137: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

127

3. (a)Cantumkan lima kelopak bintang pada tepi kusyen bahagian belakang.

(b)Cantumkan kedua-dua keping bahagian hadapan dan belakang kusyen dengan

jahitan jelujur kasar dan tetapkan dengan jelujur halus atau kia.

(c) Tinggalkan sedikit ruang untuk mengisi kapas ke dalam kusyen.

Page 138: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

128

MMENJAHIT BEG COMEL

Bahan

1. Fabrik sederhana tebal

2. Bahan untuk tangkai beg (tiub plastik)

3. Benang jahit

4. Bahan hiasan

- butang

- reben

- lain-lain bahan hiasan yang sesuai

Page 139: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

129

POLA BEG COMEL

Page 140: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

130

Susun atur pola beg comel di atas fabrik

Cara menjahit

Langkah menjahit

1. Lipat fabrik mengikut garisan tengah (GT) dengan sebelah luar berhadapan.

2. Jahit jelujur halus di bawah garisan kelepet.

Jelujur halus

Garisan kelepet

GT

Page 141: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

131

3. Kemaskan kelim di kedua-dua tepi dengan jahitan jelujur halus

4.

5.

6. Masukkan tangkai di ruang kelepet, kedutkan dan matikan kedutan dengan jahitan kia.

7. Jahit kia/ jahit jelujur halus untuk meneguhkan pangkal tangkai beg. 8. Hiaskan beg.

Page 142: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

132

PPENGGANTUNG SURAT

BAHAN

1. Fabrik bercorak/ Gingham (37 cm X 26 cm)

2. Fabrik tanpa corak (19 cm X 17 cm)

3. Bahan hiasan – riben kecil, butang, tali kod (1.5m)

4. Rod PVC

5. Benang jahit

Page 143: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

133

POLA PENGGANTUNG SURAT

POLA A

POLA B

Page 144: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

134

Susun atur pola di atas fabrik

POLA A

POLA B

Page 145: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

135

Langkah 1 Menjahit Kelepet Bahagian Tepi Pola A 1. Buat kelepet di kedua-dua bahagian

tepi. 2. Semat jarum peniti dan jahit jelujur

kasar untuk menetapkan kelepet. 3. Tanggalkan jarum peniti. Jahit jelujur

halus dan matikan dengan jahitan kia. 4. Tanggalkan jelujur kasar dan tekan

dengan seterika.

Langkah 2 Menjahit Kelepet Bahagian Atas dan Bawah Pola A 1. Buat kelepet di bahagian atas dan

bawah pola A. 2. Semat jarum peniti dan jahit jelujur

kasar untuk menetapkan kelepet. 3. Tanggalkan jarum peniti. Jahit jelujur

halus dan matikan dengan jahitan kia. 4. Tanggalkan jelujur kasar dan tekan

dengan seterika.

Pola A

S.D

Pola A

S.D

Jelujur halus Jelujur kasar

Jarum peniti

Jarum peniti

Jelujur halus

Jelujur kasar

Page 146: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

136

Jahit jelujur kasar disekeliling poket.

3. Tanggalkan jarum peniti. Jahit jelujur halus di sekelilingnya.

Page 147: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

137

Page 148: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

138

Lampiran 4 Lampiran 5

Maklumat rujukan dan pengetahuan berkaitan

1. Cuci tangan sebelum memulakan kerja menjahit.

2. Guru memastikan murid menggunakan selembar benang semasa menjahit.

3. Guru memastikan murid tidak menggunakan benang yang terlalu panjang sebelum

menjahit untuk mengelakkan :

3.1. Benang bersimpul

3.2. Kemalangan (jarum mungkin akan tercucuk rakan)

4. Mulakan jahitan dari kanan ke kiri

5. Murid perlu menyimpan semua alatan ditempat yang betul selepas menjahit.

6. Murid hendaklah mengemas dan membersihkan meja kerja dan bengkel.

Page 149: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

139

Lampiran 5

NAMA MURID :________________________________ KELAS :________________

A. Susunkan langkah menghasilkan artikel jahitan yang betul mengikut urutan.

Sediakan alatan dan bahan yang sesuai

Pilih artikel berpandukan manual

Gunting fabrik

Pindahkan tanda pola pada fabrik

Susun pola di atas fabrik

Jahit artikel

Page 150: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

140

B. Namakan alatan dan bahan jahitan yang digunakan untuk menjahit artikel dalam gambar rajah

yang diberi.

Alatan jahitan tangan

1.________________________________

2.________________________________

3.________________________________

Bahan dan bahan hiasan

1.________________________________

2.________________________________

3.________________________________

Page 151: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

141

TAJUK

6.0 SAINS RUMAHTANGGA

MASA

60 minit

STANDARD KANDUNGAN

6.1. Menghasilkan Artikel Jahitan

STANDARD PEMBELAJARAN

6.1.9 Menyatakan jenis bahan hiasan seperti butang,

renda dan riben. 6.1.10 Memilih bahan hiasan mengikut artikel jahitan. 6.1.11 Menghias artikel jahitan menggunakan bahan hiasan yang dipilih.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1. Menyatakan jenis bahan hiasan 2. Memilih bahan hiasan mengikut artikel 3. Menghias artikel dengan bahan hiasan yang dipilih.

RINGKASAN

Murid dapat memilih dan menghias artikel dengan bahan hiasan yang sesuai.

KEMAHIRAN

1. Menyatakan bahan hiasan 2. Memilih bahan hiasan yang sesuai 3. Menghias artikel dengan bahan hiasan yang dipilih

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

1. Keusahawanan EK 1 – Daya kreatif dan inovasi

- Murid boleh mencipta atau mereka cipta sesuatu 2. Kreativiti dan inovasi – mereka cipta atau memilih idea terbaik untuk inovasi 3. Nilai murni – berhati-hati, teliti, berdikari, jimat cermat 4. Pendidikan alam sekitar

BAHAN BANTU MENGAJAR

1. Kit alatan jahitan. 2. Contoh bahan hiasan. 3. Artikel yang dihias dengan pelbagai hiasan.

Page 152: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

142

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Set Induksi Guru menunjukkan dua contoh artikel (satu artikel dihias , satu artikel tanpa hiasan). Murid diminta membanding beza artilkel jahitan Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaran hari ini. Langkah 1 1. Guru menunjukkan pelbagai jenis bahan hiasan. 2. Guru menerangkan pelbagai jenis bahan hiasan dan kesesuaiannya dengan artikel. Langkah 2 Guru menerangkan dan menunjuk cara menghias artikel. Langkah 3 1. Murid memilih bahan hiasan yang sesuai mengikut artikel yang dipilih. 2. Murid menjahit dan menghias artikel dengan bahan hiasan mengikut kreativiti sendiri. HOTS: mereka cipta – kreatif untuk menghasilkan idea Penutup 1. Murid mempamerkan hasil kerja. 2. Murid menceritakan secara ringkas tentang hasil kerja mereka.

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Guru membuat penilaian hasil kerja murid dengan menggunakan borang skor dan borang pemarkahan .

PENGETAHUAN SEDIA ADA

Murid pernah melihat bahan hiasan pada pakaian dan yang dijual di kedai atau pasar raya.

REFLEKSI

Page 153: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

143

Maklumat rujukan dan pengetahuan berkaitan

Contoh-contoh kusyen mini yang dihias.

Jenis-jenis bahan hiasan

Butang berlubang Manik Renda

Tampal hias Bahan tampal cantum Tampal hias

Page 154: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

144

Cara B

Maklumat rujukan dan pengetahuan berkaitan Cara menghias artikel Cara A - Menghias menggunakan reben

1. Gunakan benang yang sama warna dengan fabrik semasa menjahit.

2. Gunakan kekabu/kapas/fiber/perca kain untuk mengisi kusyen.

3. Lidi boleh digunakan untuk memasukkan kekabu/kapas/fiber/perca kain supaya

kusyen lebih kemas.

4. Cara menjahit hiasan;

a. Ukur panjang reben yang dikehendaki dan gunting. b. Letak reben dan semat di S.L fabrik c. Jahit jelujur halus

Page 155: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

145

a. Ukur panjang reben yang dikehendaki b. Lipat 2 untuk mendapatkan lipatan yang sama panjang c. Letak pada bahagian yang hendak dihias dan sematkan dengan jarum peniti d. Tetapkan dengan jahitan kia/jelujur pada tanda lipatan e. Simpulkan reben

Page 156: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

146

Cara C

a. Menggunakan butang berlubang

1. Jahitan Kia di S.D di bahagian yang hendak dijahit.

2. Keluarkan jarum ke S.L

3. Masukkan jarum ke lubang A dan keluarkan ke lubang B menembusi fabrik.

4. Ulangi proses menjahit sebanyak 5 atau 7 kali.

5. Matikan dengan Jahitan kia di S.D

Page 157: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

147

Corak Jahitan pada butang berlubang empat

Cara D

Menghias menggunakan Renda

Langkah 1

1. Ukur panjang renda yang dikehendaki dan lebihkan ukuran 6 cm.

2. Lipat 1 cm tepi renda ke S.D.

3. Letakkan renda di bawah kelepet dan sematkan

4. Kedutkan sedikit renda pada bahagian sudut kelepet

5. Jahit jelujur kasar

6. Cabut peniti

7. Jahit jelujur halus/kia

8. Tanggalkan jelujur kasar.

Page 158: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

148

Bahagian tepi renda

Page 159: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

149

Nama :____________________________________ Tahun :____________________________________

Borang skor

BIL NAMA TARIKH JAHITAN (30)

KREATIVITI (30)

KEKEMASAN (20)

KEBERSIHAN (20)

JUM (100)

GRED

Page 160: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

150

Kreiteria pemarkahan

GRED SKOR KRETERIA

A 40 Boleh menghasilkan artikel mengikut manual yang cantik,

kemas dan bersih.

B 30 Boleh menghasilkan artikel mengikut manual yang cantik dan

kemas.

C 20 Boleh menghasilkan artikel mengikut manual yang cantik.

D 10 Boleh menghasilkan artikel.

Rujukan; Cantik : menarik Kemas : benang tidak berambu dan mata jahitan tidak longgar Bersih : tidak kotor

Page 161: MODUL RBT TAHUN 4

Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

151

Borang Pemarkahan BIL NAMA MURID GRED SKOR

Page 162: MODUL RBT TAHUN 4
Page 163: MODUL RBT TAHUN 4

Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

153

PANEL PENGGUBAL MODUL KSSR RBT TEKNIKAL

BIL. NAMA

1 CIK MASSITA BINTI RAMLAN BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

2 EN. MAZLAN BIN HJ. TALIB BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

3 PN. NUR FAEEZA BINTI ABD GHAFAR BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

4 EN. KAHAR BIN ISMAIL LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA, JLN DUTA 50604, KUALA LUMPUR

5 EN AZLAN BIN ARSHAD SRK STELLA MARIS (M), KANGAR, PERLIS

6 EN. SHAHRIL BIN KAMARUDIN SK INDERA MAHKOTA UTAMA, KUANTAN, PAHANG

7 EN. NORHAYAT BIN MARZUKI FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN, UPM, SERDANG, SELANGOR

8 EN. WOOK BIN SAIDON SK BOTA KIRI, 32600 BOTA, PERAK

9 EN. ROSLI BIN HARUN IPG KAMPUS PEREMPUAN MELAYU, DURIAN DAUN, MELAKA

10 HJ. SYED HADZIR BIN SYED HUSSIN IPG KAMPUS TUN HUSSIEN ONN, BATU PAHAT

11 EN. NOORADZHAR BIN MOHD ZAIN JEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI, JOHOR

12 EN. MOHAMAD LATIFF BIN SAARI SK BUKIT KERAYONG, KUALA SELANGOR, SELANGOR

13 EN. MOHAMAD HILMI BIN ABDULLAH SK SUNGAI PUSU, GOMBAK, SELANGOR

14 EN. MOHD RAHIM BIN MOHD SHARIF SK SRI LANGAT, BANTING, SELANGOR

15 EN. AZLAN BIN DERAMAN SK JURU, BUKIT MERTAJAM, SEBERANG PERAI, PULAU PINANG

16 EN. IDRIS BIN MOHAMAD DARUM SK KAMPUNG IDAMAN, PELABUHAN KLANG, SELANGOR

17 EN. MAHAMAD SHUKRI BIN JUSOH SK TOH INDERA WANGSA AHMAD, BATU GAJAH, PERAK.

18 PN. HJH. AISHAH BINTI ABD RASHID SK PULAU SERAI, DUNGUN, TERENGGANU

19 EN. ABDUL HALIM BIN MOHD HANIFA SK BUKIT MINYAK, BUKIT MERTAJAM, SEBERANG PERAI, PULAU PINANG

Page 164: MODUL RBT TAHUN 4

Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

154

20 EN. SUHARTO BIN SALLEH SK CHE DERIS, KOTA BHARU, KELANTAN.

21 EN. MOHD ASRI BIN ARIFFIN SMK PERMATANG RAWA, BUKIT MERTAJAM, SEBERANG PERAI, PULAU PINANG

22 PN. HJH. FAIZAH BINTI ISMAIL SMK BANDAR TUN RAZAK, CHERAS, KUALA LUMPUR

23 HJ. ZULKIFLY BIN THAHIR SBP INTEGRASI SELANDAR, MELAKA.

24 EN. WAN AZNEE BIN ALIAS SMK TAMAN TASIK, 34000 TAIPING, PERAK

25 EN. KHAIRUDDIN BIN RAZALI SK TAMAN JANA, KAMUNTING TAIPING PERAK

26 EN. DAUD BIN KAMSANY SK WANGSA JAYA, SEKSYEN 4, WANGSA MAJU, 53300 KUALA LUMPUR

27 EN. MUHAMAD IKHWAN BIN ZAINAL SK TMN SERI GOMBAK 2, TMN SERI GOMBAK, BT CAVES 68100, SELANGOR

28 EN. MURSHID BIN ISMAIL SMK SRI MUDA, PENAGA 13200 SEBERANG PRAI, PULAU PINANG

29 EN. AHMAD SOFI BIN YOB@MAAROF SMK KUBOR PANJANG, 06760 ALOR SETAR, KEDAH

30 EN. NOORHASHIMI BIN MOHD ZAIN SMK SYED HASSAN, JLN SEKOLAH DERMA, 01000 KANGAR, PERLIS

31 EN. MOHD YAAKUB BIN KHALID SMK AGAMA SHEIKH HAJI MOHD SAID, JLN TUNKU KURSHIAH, 70400 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

Page 165: MODUL RBT TAHUN 4

Draf Modul Pengajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tahun 4

155

PANEL PENGGUBAL MODUL KSSR RBT SAINS RUMAH TANGGA

BIL. NAMA

1 PN. JAMILAH BINTI ABDUL RASHID BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

2 RAHAYU BINTI HJ. JAAPAR BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

3 SYAHROM AZHAM BIN AZLAN TAN BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

4 PN. HJH. LATIFAH BINTI HASSAN SK TELOK KEMANG, PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN

5 PN. SITI ZARINA BINTI AZIRUN SMK JLN KEBUN, SEKSYEN 32, 40460 SHAH ALAM , SELANGOR

6 PN. HJH. HAMIDAH BINTI HASSAN JABATAN PELAJARAN, NEGERI KELANTAN

7 PN. HJH. FUZIAH BINTI HARUN IPG, KAMPUS PEREMPUAN MELAYU, DURIAN DAUN, MELAKA

8 PN. RUBAIZAH BINTI MD DIN SK PALONG 9(F), GEMAS, NEGERI SEMBILAN

9 PN. SARINA BINTI DESA SK PASUKAN POLIS HUTAN, 31150 ULU KINTA, IPOH, PERAK.

10 PN. RATNA BINTI ISMAIL SK KGV, EMPANGAN SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

11 PN. HJH. JAMIAH BINTI MOHD SALLEH SMK TUNKU MAHMUD ISKANDAR, SG.MATI, MUAR JOHOR

12 PN. HJH. MASAHMAH BINTI JARKASE SMK CHAAH, 85400 CHAAH, SEGAMAT, JOHOR.

13 PN. ANITA BINTI HASHIM SMK SEKSYEN 1, BANDAR KINRARA, 47180 PUCHONG, SELANGOR

14 PN. HJH. MASYATI BINTI MAIL SMK DATUK BENDAHARA, JLN PEGAWAI, 77000 JASIN, MELAKA.

15 PN. HJH. RAHIMAH BINTI ELIAS SMK SRI GADING, BATU PAHAT, JOHOR

16 PN. MAKHTOM BINTI ABDULLAH SMK MAMBAU, JLN PORT DICKSON, 70300 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

Page 166: MODUL RBT TAHUN 4
Page 167: MODUL RBT TAHUN 4
Page 168: MODUL RBT TAHUN 4