Mt lm q1 tagalog

  • View
    3.806

  • Download
    34

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. 3 Mother Tongue Learners Materials Ang kagamitan sa pagtuturong ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan, kolehiyo, at / o unibersidad. Hinihikayat namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag-email ng kanilang puna at mungkahi sa Kagawaran ng Edukasyon sa action@deped.gov.ph. Kagawaran ng Edukasyon Republika ng Pilipinas

2. Mother Tongue- Based Multilingual Education Ikatlong Baitang Kagamitan ng Mag-aaral Unang Edisyon, 2013 ISBN: 978- 971-9601-31-9 Paunawa hinggil sa karapatang-sipi. Isinasaad ng Seksiyon 176 ng BatasPambansa Bilang 8293: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa ano mang akda ng Pamahalaan ng Pilipinas. Gayon pa man, kailangan muna ang pahintulot ng pamahalaan o tanggapan kung saan ginawa ang isang akda upang magamit sa pagkakakitaan ang nasabing akda. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang patawan ng bayad na royalty bilang kondisyon. Ang mga akda / materyales (mga kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand names, tatak o trademarks, atbp.) na ginamit sa aklat na ito ay sa nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsikapang mahanap at mahingi ang pahintulot ng mga may karapatang-ari upang magamit ang mga akdang ito. Hindi inaangkin ni kinakatawan ng mga tagapaglathala (publisher) at may-akda ang karapatang-aring iyon. Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon Kalihim: Br. Armin A. Luistro FSC Pangalawang Kalihim: Dina S. Ocampo, Ph.D. BEE Director: Marilyn D. Dimaano, Ed.D. Inilimbag sa Pilipinas ng MGO Enterprises Department of Education-Instructional Materials Council Secretariat (DepEd-IMCS) Office Address: 2nd Floor Dorm G, PSC Complex, Meralco Avenue, Pasig City, Philippines 1600 Telefax: (02) 634-1054 or 634-1072 E-mail Address: imcsetd@yahoo.com Development Team of the Learners Module Consultant and Editor: Dr. Felicitas Pado Dr.Rosalina J. Villaneza Ms. Editha Macayaon Authors: Ms. Nelia D. Bamba Ms. Lilibeth A. Magtang Ms. Claire B. Barcelona Ms. Florita R. Matic Ms. Edelyn B. Briones Ms. Irene T. Pilapil Ms. Grethel Laura M. Cadiong Ms. Robina B. delos Reyes Ms. Franlyn R. Corporal Ms. Raquel C. Solis Ms. Florinda Dimansana Ms. Arabella May Z. Soniega Dr. Victoria D. Mangaser Ms. Dina F. Bazan Graphic Artist: Layout Artist: 3. Table of Contents Quarter1: Knowing Myself and My Family Lesson 1: My Family and I . Lesson 2: My Family and I: Healthy Habits ... Lesson 3: Things I Enjoy and People I Like1.... Lesson 4: My Favorite Animals and Plants ............................................. Lesson 5: Things I Love t Do Favorite Activities, Hobbies, Sports Lesson 6: Care for the Environment Lesson 7: My Family and Our Roles Lesson 8: Members of the Family, Pride of My Family .. Lesson 9: My Family and Our Roles Summative TEST .. 4. Unang Kuwarter Unang Linggo Gawain 1 Ang kuwento ay binubuo ng mga elemento. Buuin ang hinihinging detalye upang mabuo ang talaan tungkol sa kuwentong Aking Alaga Talaan ng Tagpuan Talaan ng Tauhan Sabihin at Alamin 5. Ang kuwento ay may tatlong elemento: ito ay ang tagpuan, tauhan at mga pangyayari. Ang tagpuan ay nagsasaad kung saan at kailan nangyari ang kuwento. Ang tauhan ay ang mga tao na gumanap sa kuwento. Ang mga pangyayari naman ang nagpapakita ng mga naging suliranin at kalutasan sa kuwento. Talaan ng mga Pangyayari Tandaan 6. Ang pangngalan ay ngalan ng tao, bagay lugar o pangyayari. Gawain 2 Basahin ang mga pangungusap mula sa ating kuwento: Halina sa Bukid a. Nakakita ng kuting si Tatay sa damuhan. b. Nasiyahan si Greg sa pagmamasid ng mga tutubi sa paligid. Basahin ang sumusunod na pangungusap mula sa kuwentong Halina Sa Bukid A. Nakakita ng kuting si Tatay sa damuhan. B. Nasiyahan si Greg sa mga tutubi sa paligid. Sa pangungusap A, sino ang nakakita ng kuting? Ano ang nakita ng tatay? Nasaan ang kuting? Salungguhitan ang mga pangalan na inyong binanggit? Sa pangungusap B, sino ang nasiyahang magmasid ng mga tutubi sa paligid? Ano ang kaniyang namasid? Nasaan ang mga tutubi? Salungguhitan ang mga pangalan na inyong binanggit? Ano ang tawag sa mga salitang may salungguhit? Ano ang pangngalan? Tandaan 7. Gawain 3: Sipiin ang tsart sa inyong kuwaderno. Isulat ang pangngalan sa angkop na kahon. Pangngalan Tao Lugar Bagay ate upuan walis pambura silid -aklatan aklat bag tatay Tiya Rose Subukin 8. Basahin ang kuwento. Basahin nang wasto ang mga salita at may angkop na damdamin. Basahin at Alamin Ang Pag-uwi ni Sally Ni: Nelia D. Bamba Uuwi si Sally ngayon! sabi ni nanay. Pumunta na tayo sa terminal ng bus upang salubungin siya. Isasama ko si Tatay at Ben upang magbuhat ng mga bagahe ni SallyNagpaiwan na si tiya Rosa upang maghanda ng masarap at paboritong pagkain ni Sally. Hindi na ako makapaghintay, nanay.! Pagkatapos ng dalawang buwang pagtatrabaho ay uuwi na siya ang sabi ni Ben Ano kaya ang pasalubong niya sa akin? Dumating at umalis na ang mga bus. Nasaan na kaya si Sally? tanong ni Tatay. Malapit nang lumubog ang araw, hintayin na lang natin ang susunod na bus, baka naman doon sakay si Sally, nag-aalalang sabi ni Nanay. Uminom ng tubig si Ben at itinago ang kanyang luha. Nanay, huwag kang mag alala, sigurado akong nsaa susunod na bus na si Sally. Heto na ang huling bus mula sa lungsod! wika ng Tatay. Umasa tayong diyan na nakasakay si Sally. Nang bumukas ang pinto, patakbo at masayang bumaba si Sally at sabay sabing, sa wakas! Nanay, Tatay nandito na ako!. Nag-alala kaming lahat sa iyo wika ni Tatay. Halika na, naghihintay na ang paborito mong pagkain sa bahay sabi ni Nanay. Tinulungan ni Tatay at ni Ben si Sally upang buhatin ang kaniyang bag, nang mapansin ni Ben na may isa pang bag na dala si Sally. Ben, ibinili kita ng tatlong bagong t-shirts at back pack, wika ni Sally. Maraming salamat, pero ang mas importante ay magkakasama na ulit tayong lahat. 9. Sagutin ang mga tanong. 1. Sino ang uuwi? 2. Sino ang susundo sa kaniya sa istasyon ng bus? 3. Sa palagay mo, ano ang nararamdaman ng pamilya? 4. Ganoon din kaya ang pakiramdam ni Sally? 5. Bakit nagpaiwan sa bahay si Tiya Rosa? 6. Bakit nag-aala si nanay? 7. Ano ang naramdaman ng pamilya? Isadula. 8. Ano ang naramdaman ni Ben? Isadula. Isipin 10. Lingguhang Pagtataya Gawain # 1: Sipiin ang tsart sa inyong kuwaderno. Punan ng tamang sagot ayon sa kanilang mga uri. Isulat kung ang mga ito ay tao, lugar o bagay. 1. pambura guro opisina lapis sabon entablado tiya silid- aklatan tsokolate ina 11. Gawain # 2: Basahin ang pangungusap, Isulat ang nga pangngalang may salungguhit sa tamang kahon. a. Nilibot ni Julie ang kulungan ng manok at nakita niya ang mga manok. b. Ang pusa ay kasabay na tumatakbo ng mga aso. c. Inutusan sila ng Nanay na makipaglaro ng holen sa iyo. d. Makikita sa dalampasigan ang makukulay na payong. e. hindi ko siya mapabangon sa kama. f. Bumili si Jim ng isang kahon na may lamang dalawang paso. Pangngalan Isahan Maramihan 12. Unang Kuwarter Ikalawang Linggo Gawain 1: Basahin ang mga pangungusap mula sa kuwentong Lipad! Lipad! 1. May bagong saranggola si Tatay. May mga batang lalaki na nagpapalipad ng saranggola sa bukid. Sabihin at Alamin 13. Ang pangngalang isahan ay nagbibigay ngalan sa iisang bagay. (Singular nouns are used to name one thing) Ang maramihang pangngalan, ay nagbibigay ngalan sa dalawa o higit pang mga bagay. (Plural nouns are used to name two or more things) 2. Iniabot ng Nanay kay Marlon ang isang plato na may isang nilagang itlog, tatlong pirasong keso at dalawang piraso ng bilog na tinapay. Ano ang napansin ninyo sa mga salitang may salungguhit sa pangungusap? Paano sila nagkakaiba? Ano ang isahang pangngalan?? Ano ang maramihang pangalan? Gawain 2: Pakinggan ang panuto na sasabihin ng guro. Sipiin ang tsart at ilagay dito ang inyong sagot. Pangngalan Tandaan Subukin 14. Isahan Maramihan Basahin ang kuwento nang wasto,may tamang diin at ekspresyon. Prutas na Makatas ni: Nelia D. Bamba Beep, beep, beep! Narito ang bus! Nagkagulo ang mga bata sa pagkuha ng kani- knilang bag. Uuwi na tayo, Biyernes na rin sa wakas ang sabi ng mga bata. Narito na ba ang lahat? tanong ni Mang Peping. Hintay! ang sabi ni Miguel. Naiwan ko ang aking lagayan ng tubig, uhaw na uhaw ako, kailangan kong uminom, napagod ako sa aming praktis ng balibol. Wow! Tumingin kayong lahat sa labas! Nakikita ninyo ba ang mga tindahan ng prutas sa gilid ng kalsada? Maraming melon,suha, pinya at bayabas, mukhang makatas at sariwa ang wika ni Marie. Oo nga, wala ang mga iyan kahapon ang sabi ni Miguel. Basahin at Alamin 15. Panahon ngayon ng anihan ang sabi ni Mang Peping. Ang mag prutas na iyan ay kaani lamang ng mga magsasaka sa kanilang bukid Sana ay nakita ni Nanay ang mga prutas, sigurado ako, bibili siya ang sabi ni Miguel. Mahilig akong kumain ng mga prutas, ang sabi niya mabuti ito sa kalusugan. Nais ko, nais ko, makatas na prutas. Oo nga, tayo na! Tayo nang uminom ng katas ng prutas, wika ng mga bata. Bahagyang sinimulan ng mga bata ang pagpalakpak hanggang nakalikha sila ng isang ritmo na naging rap. Suha, suha, makatas na suha Kainin, katasin tayo ay palulusugin. Melon, melon,makatas na melon Masarap lalo na kung mainit ang panahon Pinya, pinya makatas na pinya Maasim, matamis talagang masustansiya. Sagutin ang tanong. 1. Sino ang mga tauhan sa kuwento? 2. Ano ang kanilang ginagawa sa loob ng bus? Bakit? 3. Ano ang kanilang ginagawa habang sila ay nasa loob ng bus? Basahin ang pangungusap mula sa Lipad! Lipad! 1. Binigyan ng Nanay si Marlon ng isang plato na may kanin, itlog at isang tasa ng sopas. Isipin 16. 2. Magdadala si Nanay ng mga nasa latang juice at mga piraso ng tinapay. Alin ang mga pangngalan sa pangungusap? Alin ang mga pangngalan na maaaring bilangin? Alin ang mga pangngalan na hindi nabibilang? Alin ang pangngalang pamilang? Alin ang pangngalang di pamilang? Ano ang ibig sabihin ng pangngalang pamilang?? Ano ang ibig sabihin ng pangn