Mulakan dengan blogging

 • View
  131

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Cara mudah untuk mula blogging.

Transcript

 • 1. MULAKAN DENGAN BLOGGING
  PROF. DR. MOHAMED AMIN EMBI
  PUSAT PEMBANGUNAN AKADEMIK

2. LANGKAH 1
3. Pergike: http://www.blogger.com/
4. LANGKAH 2
Mendaftar
5. 1
Untukmembina blog, andaperlumempunyaiakaun Google. KlikGet started untukmembuatakauntersebut.
6. Untukmembuatakaun Google, andadikehendakimengisiborangdalamtalian.
2
Kemudian, klik CONTINUE
3
7. Untukpengesahanakaun, andaperlumemilihsamadauntukmendapatkankodpengesahanmelaluimesejteksataupanggilansuara.
4
7
5
Pilihnegaraanda
Klik Send verification code to my mobile phone. Nomborkodtersebutakandihantarterusketelefonanda.
6
Masukkannombortelefonandabermuladengankodnegara.
8. 8
Setelahandamenerimakodpengesahan.Masukkannomborkodtersebutdisini.
Kemudianklik Verify.
9
9. LANGKAH 3
Menamakan Blog
10. 1
Masukkannama blog anda. Andajugabolehmengubahnamatersebutkemudian.
Klikdisiniuntukmenyemakketersediaannama blog anda.
Selepasitu, klikCONTINUE .
2
3
11. LANGKAH 3
MemilihTemplat
12. 1
Pilihtemplatanda (andabolehmenukartemplatpadabila-bilamasa).
Kemudian, klik CONTINUE.
2
13. 3
Sekarang, blog andasudahsiapdibina. Andabolehmulamenuliscatatan (posting) danmengubahsuai blog anda.
Klikdisiniuntukmulablogging.
4
14. LANGKAH 5
Mencatat (Posting)
15. 1
Padapaparan blog anda, klik New Post yang beradadibahagianatassebelahkanan.
16. 2
Masukkanjudulcatatananda.
Taipteksdisini.
3
Kemudian, andabolehmemilihuntuk SAVE NOW atau PREVIEW. Jikaandasudahbersediauntukmenerbitcatatantersebutandabolehklikpada PUBLISH POST.
4
17. Semasamengeditteks,Andabolehmemasukkanpautan (link), imejatau video.
5
Andajugabolehmemuatnaik video dari folder andaataudaripada YouTube.
18. LANGKAH 6
MengulasCatatan
19. Mukainiakandipaparkandanandabolehmulamenuliskomenanda.
2
1
Untukmengulas, bukacatatan yanghendakandaulaskan, danklikComment.
Kemudian, klikpadaPost Comment.Andaboleh Previewulasantersebutsebelumditerbitkan.
3
20. LANGKAH 7
Mengubahsuai Blog
21. Untukmengubahsuai blog, klik Design yang beradapadabahagianatassebelahkanananda.
1
22. 3
Kemudianandaboleh Preview danSave.
2
Halamaniniakandipaparkandanandabolehklikdanmengheretmukaelemen blog andamengikutlokasikesukaan.
23. Andajugabolehmenambahgajetkeblog andasertamemilihpelbagaigajet yang disediakan.
4
24. TAMAT