MY Bachelor Thesis

  • View
    548

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of MY Bachelor Thesis

KATOLCKA UNIVERZITA VRUOMBERKU

PEDAGOGICK FAKULTA

Rozvoj Kokovskho mikroreginu

aktivcia internch zdrojov

BAKALRSKA PRCA

B201010710384

2010 Antnia FicovKATOLCKA UNIVERZITA V RUOMBERKU

Pedagogick fakulta

Rozvoj Kokovskho mikroreginu

aktivcia internch zdrojov

Bakalrska prca

B201010710384

tudijn program: 3.3.15 Manament

Katedra manamentu amarketingu

Vedci bakalrskej prce: Doc. RNDr. udmila Lys, PhD.

POPRAD 2010 Antnia Ficov

PROTOKOL O ZADAN ZVERENEJ PRCE

Meno a priezvisko tudenta: Antnia Ficov

Trval bydlisko:

Han nad/ Cirochou 181, 06783 Humenn

tudijn program:

3. 3. 15 manament

Druh zverenej prce: bakalrska prca

Nzov zverenej prce: Rozvoj Kokovskho mikroreginu aktivcia

internch zdrojov

Cie prce: Nvrh novch prvkov vKokovskom mikroregine

lohy:

1. Analza sasnho stavu, urenie kladnch azpornch strnok, charakteristika

2. Kokovskho mikroreginu . Kokovsk mikroregin aokolit reginy.

3. Vypracovanie projektu pre zlepenie situcie vslade splnom regionlneho

rozvoja danej lokality, monosti vyuitia fondov E pre rozvoj cestovnho ruchu.

4. Navrhn azapoji nov aktivity pre spestrenie azatraktvnenie cestovnho ruchu

vdanej oblasti /vidiecka turistika a agroturistika /, vyuitia prrodnch krs atradci reginu.

Odporan literatra:

1. SNIK V., GONROVA Z.: Cestovn ruch, vybran kapitoly. Bratislava:Ekonm, 20022. vantnerov ., Koiak R.: Ekonomika miestnej samosprvy, BB, 2005

3. Bik J.: Regionlny manament amarketing, Ekonm, 2006

4. Falan, Paiak : Regionlny rozvoj Slovenska, vchodisk asasn stav, BA, 2004

Miesto a dtum zadania zverenej prce: Poprad 15.12.2008

Dtum odovzdania zverenej prce: Poprad 07. 04. 2010

Vedci zverenej prce: Doc. RNDr. udmila Lys, PhD. Vedenie vyie uvedenej prce prijmam:

............................................................................

Dtum a podpis vedceho prce

Nzov tmy, cie prce aodporan literatru schvaujem: prof. Ing. Michal Pruinsk, CSc.

............................................................................

Dtum a podpis vedceho katedry

Prevzat na tudijnom oddelen PF KU da: Podpis:

ESTN VYHLSENIE

Vyhlasujem, e som bakalrsku prcu spracovala samostatne a e som uviedla vetky pouit pramene a literatru, z ktorch som erpala.Poprad, 07. 04. 2010 ................................................................

Antnia FicovPoakovanie

Dovoujem si poakova vetkm, ktor mi akmkovek spsobom pomohli pri spracovan tejto bakalrskej prce. Moje poakovanie patr najm vedcej prce Doc. RNDr. udmile Lysej, PhD. za uiton rady, podnety a nvrhy pri psan mojej bakalrskej prce. Osobitn poakovanie patr Ing. Hofericovej, predsedkyni Kokovskho mikroreginu aIng. kubovi zRegionlnej rozvojovej agentry v HE za poskytnut podklady acenn rady.

...............................................................

Antnia FicovABSTRAKTFICOV Antnia: Rozvoj Kokovskho mikroreginu aktivcia internch zdrojov. [Bakalrska prca]. Antnia Ficov Poprad : Katolcka univerzita vRuomberku. Pedagogick fakulta. Katedra manamentu amarketingu. Vedci bakalrskej prce: Doc. RNDr. udmila Lys, PhD. Stupe odbornej kvalifikcie: bakalr (v skratke Bc.). Poprad: Pedagogick fakulta Katolckej univerzity v Ruomberku, 2010. 71 strn.

Cieom bakalrskej prce je pomocou metdy analzy poukza na sasn stav Kokovskho mikroreginu, jeho regionlny rozvoj, jeho potencil pre rozvoj zemia a navrhn perspektvne prvky pre zlepenie situcie vmikroregine. Prca pozostva z troch kapitol. Prv kapitola ponka teoreticko-metodick pohad na problematiku regionlneho rozvoja a regionlnej politiky veobecne. Druh kapitola je charakteristick fyzicko-geografickou analzou socio-ekonomickej sfry Kokovskho mikroreginu, kde sa neskr analyzuje zemie aj vo vzahu k regionlnemu rozvoju, jeho monosti apredpoklady. V tretej kapitole s rozobrat konkrtne nedostatky, pomocou dotaznkovho prieskumu aSWOT analzy, a navrhnut rieenia na ich odstrnenie ako projekt BioFarma.

Kov slov: regionlny rozvoj, Kokovsk mikroregin, analza sasnho stavu, SWOT analzaABSTRACT

The aim of this thesis is using the method analyzes we're pointing to the current situation microregion of Koskovce, the regional development, its potential for development of the territory and perspectives elements for improving the situation in microregion. The work consists of three main chapters. The first chapter provides a theoretical and methodological insight into the problems of regional development and regional policy in general. The second chapter is characterized by physical-geographical analysis of the socio-economic sphere microregion, where the territory was later analyzed in relation to regional development, its possibilities, assumptions and its limitations. The third chapter discusses the specific deficiencies by using a questionnaire survey and SWOT analysis, and to proposed solutions for example project Biofarma remedied.

Key words: regional development, microregion of Koskovce, analysis of the current situation, SWOT analysisPREDHOVORSrozvojom udskej spolonosti azvyovanm zloitosti jej organizcie sa objavila potreba ovplyvova rozvoj udskch aktivt vpriestore. Vzah lovek krajina sa zaal prehlbova, priom aisko tohto vzahu sa postupne zaalo presva smerom kloveku. Ten zana krajinu vraznejie ovplyvova apretvra, oho vsledkom bolo neskr jej o najefektvnejie vyuvanie pre maximlny socio-ekonomick rozvoj. Vposlednom obdob dochdza kprehodnocovaniu tohto jednostrannho zamerania na loveka aobjavuj sa snahy ohadanie rovnovhy vtomto vzahu. Ich cieom nie je obmedzova alebo eliminova udsk aktivity, ale njs vchodisko akceptovaten tak pre loveka ajeho socio-ekonomick potreby ako aj pre krajinu, ktor je priestorom, kde lovek tieto svoje potreby uspokojuje.

Tto bakalrska prca pojednva oloveku resp. udskej spolonosti realizujcej auspokojujcej svoje potreby vuritom priestore (mikroregine). Pozornos je zameran na socio-ekonomick aktivity aich rozvoj vKokovskom mikroregine, prostrednctvom ktorch si spolonos svoje potreby uspokojuje, pretoe virom slova zmysle je jednm zo zkladnch znakov samotnej podstaty loveka.

Pri spracvan tejto prce som vyuvala ako knin zdroje tak aj internetov strnky, i u portl tatistickho radu SR, Obchodn register i Slovensk agentru ivotnho prostredia a pod. Sasou prce s aj mapov zobrazenia znzornen vprlohe, ktor pomhaj pri opise Kokovskho mikroreginu. Taktie SWOT analza adotaznkov prieskum, pri ktorom chcem poakova Ing. Hofericovej za pomoc pri rozdan dotaznkov vjednotlivch obciach Kokovskho mikroreginu.

OBSAH

VOD10111 TEORETICK VCHODISK PRCE

111.1 Regin ako zkladn pojem

121.1.1 Vymedzenie reginov aich typolgia

131.1.2 Vznam mikroreginov vrozvoji vidieka

151.1.3 Regionlna koordincia trukturlnej pomoci vo Walese

151.1.4 Vyuvanie trukturlnej pomoci na Slovensku

161.1.5 Prnosy a nedostatky pri vyuvan trukturlnej pomoci na Slovensku

171.2 Regionlny rozvoj

191.2.1 Princpy zemnho plnovania

191.2.2 Regionlny marketing

201.2.3 Regionlny manament

211.3 Regionlne disparity

221.3.1 Decentralizcia aregionlne rozdiely

231.4 Regionlna politika

251.5 Financovanie obecnch samosprv

261.6 trukturlne fondy E

282 KOKOVSK MIKROREGIN

282.1 Zdruenie Kokovce

282. 1.1 Strun histria jednotlivch obc

322.1.2 Prrodn charakteristiky

332.2 Demografick situcia

332.2.1 Vvoj potu obyvateov

352.2.2 Vekov truktra obyvatestva vyjadren v %

352.2.3 truktra obyvatestva poda nrodnost

372.2.4 truktra obyvatestva poda ukonenho vzdelania

372.2.5 Vvoj nezamestnanosti

392.2.6 Ekonomick aktivita obyvatestva

402.3 Infratruktra asluby

402.4 Charakteristika okolitch mikroreginov

412.5 SWOT analza

412.5.1 Rozbor problmov vKM

433 Monosti rozvoja vKokovskom mikroregine

433.1 Vsledky prieskumu nzorov obyvatestva

433.1.1 Dotaznkov prieskum

473.2 nvrhy priort rozvoja agroturistiky

483.3 NVRH ProjektU BioFarma

513.4 Produkty vrozvoji Kokovskho mikroreginu

523.4.1 Nvrh iastkovch produktov

53ZVER

54ZOZNAM POUITEJ LITERATRY

57PRLOHA

TOC \o "1-3" \h \z \u

ZOZNAM PRLOH

Prloha 1 HDP, Mzda, Podiel investci

Prloha 2 Nstroje regionlnej politiky

Prloha 3 Regionlny operan program (ROP) na roky 2007-2013

Prloha 4 Riadiace orgny operanch programov

Prloha 5 Mapov znzornenie Kokovskho mikroreginu

Prloha 6 Celkov poet podnikateskch subjektov Prloha 7 Infratruktra Prloha 8 Akn plny sdrazom aj na fondy E

Prloha 9 SWOT analzy

Prloha 10 Dotaznkov prieskum

ZOZNAM ILUSTRCI

Obrzok 1 Vzjomn svislos medzi