27

Neokolonyalismo -report -4th grading -3rd year

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

Page 1: Neokolonyalismo -report -4th grading -3rd year
Page 2: Neokolonyalismo -report -4th grading -3rd year
Page 3: Neokolonyalismo -report -4th grading -3rd year
Page 4: Neokolonyalismo -report -4th grading -3rd year
Page 5: Neokolonyalismo -report -4th grading -3rd year

KATIBAYAN NG NEOKOLONYALISMO

• Ang kasalukuyang karanasan ng mga bansa sa daigdig na kabilang sa hindi-mauunlad na bansa ay malinaw na katibayan ng neokolonyalismo o pagiging sunud-sunuran pa rin matapos ang kolonisasyon

• Sinasabing natamo na diumano ang kalayaang political sa pamamagitan ng pagpapalayas sa mga mananakop

Page 6: Neokolonyalismo -report -4th grading -3rd year
Page 7: Neokolonyalismo -report -4th grading -3rd year

• Tambakan ng sobrang produkto;

• Tagasuplay ng murang lakas-paggawa;

• Imbakan ng nakalalason at nakakapinsalang mga basura (toxic waste) tulad ng depektibong teknolohiya, langis, lubricant at iba’t ibang kemikal mula sa mga base military ng U.S.;

• Pagyakap sa kulturang Amerikano; at

• Pinagkukunan ng likas na yaman.

Page 8: Neokolonyalismo -report -4th grading -3rd year

Pagpapalaganap ng kamalayang kanluranin

Hollywood film tulad ng James Bond

Series at ang sikat na Music Channel ay

ang MTV

• Sumasailalim ang mga umuunlad (developing) at hindi maunlad (underdeveloped) na bansa sa cultural colonization o kolonisasyon ng kultura.

• Batay ito sa kanilang paniniwala na ang kanluran o mauunlad na bansa (developed) ang nakahihigit.

Page 9: Neokolonyalismo -report -4th grading -3rd year

Hollywood film tulad ng James Bond

Series at ang sikat na Music Channel ay

ang MTV

• Naipakikilala at naipalalaganap ng mga bansang kanluranin sa mga paraang ito ang kanilang kultura at kaisipan sa iba pang panig ng daigdig.

Pagpapalaganap ng kamalayang kanluranin

Page 10: Neokolonyalismo -report -4th grading -3rd year

Kasabay nito ang pag-impluwensya sa kamalayan ng mga mamamayan ng mga umuunlad at hindi mauunlad na bansa na ang kulturang Kanluranin ang pamantayan ng moderno at maunlad na lipunan.

Page 11: Neokolonyalismo -report -4th grading -3rd year

Kaya mahalaga na maging mapanuri ang mga mamamayan sa anumang kaisipang ipinapalaganap ng Kanluran sa pamamagitan ng globalisasyon ng kultura, teknolohiya, at media.

Page 12: Neokolonyalismo -report -4th grading -3rd year

Kolonisasyon Politikal• Upang higit na mapasailalim sa control ng

superpower ang isang bansa, pinopondohan o sinusuportahan nito ang pagtatag at pagpapatakbo ng isang pamahalaang diktatoryal na kinasangkapan upang maging sunod-sunuran sa dikta nito.

• Todo-suporta ang U.S. superpower sa mga pamahalaang diktatoryal upang pangalagaan ang kanyang pambansang interes at maging lunsaran din para sa patuloy na pagpapalaganap ng interes nito sa rehiyon.

Page 13: Neokolonyalismo -report -4th grading -3rd year

• Ang isang pamahalaang ay diktatoryal kapag lahat ng kapangyarihan ay nasa kamay ng iisang pinuno o pangkat.

• Halimbawa nito ay ang mga tinaguriang banana republic sa Central America tulad ng Horundas, Guatemala, at Costa Rica na ang tanging produkto ay saging.

Page 14: Neokolonyalismo -report -4th grading -3rd year

• Dinidiktahan ng U.S. ang mga naturang bansa sa Central America kung anong produkto lamang ang maaari nilang itanim.

• Kasabay nito, nilalapastangan ng U.S. ang soberanya ng bansa sa pamamagitan ng pagkontrol sa lehitimong pamahalaan ng mga ito na naging sunod-sunuran sila sa dayuhang interes.

Page 15: Neokolonyalismo -report -4th grading -3rd year

Pagkalubog sa Dayuhang Utang

International Monetary Fund at World Bank

• Ang mga International financial institution ay tumutukoy sa mga organisasyong pandaigdigan na itinatag at kinabibilangan ng maraming bansa.

• Samantala ang regional financial institution ay mga organisasyong panrehiyon na itinatag at kinabibilangan ng mga bansa sa rehiyon at ilang mauunlad na bansa na nagkakaloob ng donasyon o tulong pinansyal

Page 16: Neokolonyalismo -report -4th grading -3rd year

• Ang mga International financial institution ay tumutukoy sa mga organisasyong pandaigdigan na itinatag at kinabibilangan ng maraming bansa.

• Samantala ang regional financial institution ay mga organisasyong panrehiyon na itinatag at kinabibilangan ng mga bansa sa rehiyon at ilang mauunlad na bansa na nagkakaloob ng donasyon o tulong pinansyal

Asian Development Fund (ADB),

African Developmment Bank (AfDB), at

European Investment Bank

Pagkalubog sa Dayuhang Utang

Page 17: Neokolonyalismo -report -4th grading -3rd year

• Kalunos-lunos ang kalagayan ng mahihirap na bansa na tuluyan nang natali sa pagbabayad ng utang panlabas (foreign debt).• Sa maraming pagkakataon, may mga panibagong pagkakautang ang mga bansang ito sa mga international o multilateral financial institution at regional financial institution kung saan ang inaasahang halaga na makukuha ay ipambabayad din sa natitirang utang.

Page 18: Neokolonyalismo -report -4th grading -3rd year

Crisis, Trap, cycle

• Ang ganitong kalunos-lunos na sitwasyon kung saan umuutang ang isang bansa para ipambayad sa dating utang at tinatawag na Debt

Page 19: Neokolonyalismo -report -4th grading -3rd year
Page 20: Neokolonyalismo -report -4th grading -3rd year
Page 21: Neokolonyalismo -report -4th grading -3rd year

Bunga ng laganap na debt crisis, nanawagan ang Simbahan sa pamamagitan ng Jubilee 2000 na kanselahin na lamang ng mayayamang bansa ang napakalaking pagkakautang ng mahihirap na bansa bilang pagkakautang ng mahihirap na bansa bilang pagpapakita ng kanilang pagmamalasakit at pakikiisa

Page 22: Neokolonyalismo -report -4th grading -3rd year
Page 23: Neokolonyalismo -report -4th grading -3rd year
Page 24: Neokolonyalismo -report -4th grading -3rd year
Page 25: Neokolonyalismo -report -4th grading -3rd year
Page 26: Neokolonyalismo -report -4th grading -3rd year
Page 27: Neokolonyalismo -report -4th grading -3rd year