Click here to load reader

Ppt habilitats lingüístiques

  • View
    289

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Ppt habilitats lingüístiques

  • 1. Conscincia fonolgicaAutors:Magda FerrerLorena Murillo

2. Qu pretenem?... Fer un continu entre all que saprn a Educaci Infantil i lanova metodologia amb la que es troben els nins i nines a laEducaci Primria Prevenci, detecci, suport als nous aprenentatgesrelacionats amb la lectoescriptura Fer una proposta did{ctica per al primer curs dEducaciPrimria per que es pugui dur a terme al llarg de tot el cursi que pugui donar orientaci a la metodologia de laula. 3. Qu s aix?Conscincia fonolgica s el coneixement explcit delestructura sonora de les parauless a dir: poder manipular i reconixer els distintssegments sonors de les paraules: paraules, sllabes ifonemes. 4. Els tres nivells de conscincia fonolgica Conscincia sillbica : tenir conscincia de les sllabes queformen la paraula. Conscincia intrasillbica: habilitat per a la reproducci de rimeso per reconixer-les, aix com sabre si una paraula comena per lamateixa lletra que altre.Aquest dos nivells es refereixen a lexpressi oral, no escrita, de laparaula. Tamb aquestes dues conscincies sadquireixen abans delaprenentatge de lescriptura. Conscincia fonmica: consciencia del fonemes que cont unaparaula, tant vocals com consonants. 5. Pensem si aix s aix Leducaci primria ha de mantenir la coherncia necessriaamb leducaci infantil i amb leducaci secundria obligatria igarantir la coordinaci entre les etapes, per tal dassegurar unatransici adequada de lalumnat entre etapes i facilitar lacontinutat del seu procs educatiu 6. Nosaltres us demanem... s importat seguir fent activitats per a la millora deldesenvolupament de la conscincia fonolgica? Per qu pensau que ho s? A quines habilitats lingstiques, principalment, afecten elseu correcte desenvolupament? 7. Sentit bidireccional conscincia fonolgicai lectoescriptura: Conscincia fonolgica com factor causal de la lectura:-Ladquisici de la conscincia s un requisit necessari per iniciar-seen el procs daprenentatge de la lectoescriptura.-Descobrir el sons que corresponen a cada lletra o grup de lletrespermetr identificar paraules no familiars. Concincia fonolgica com conseqncia de la lectura:-Quan aprenem lalfabet descobrim la correspodncia fonema-grafema. Les lletres ens facilitem la conscincia de les unitatsfonolgiques. 8. Els nostres objectius- Facilitar els processos corresponents a laprenentatge de lalectoescriptura en letapa de 1 dEducaci Primria: Reconixer que les paraules parlades es componen per sons. Aprendre a segmentar , allar i identificar els sons. Comprendre la relaci i associaci entre fonema i grafema.- Prevenir dificultats daprenentatge posteriors.- Detectar alumnes/as amb possibles riscs no detectats ambanterioritat.- Desenvolupar i millorar la discriminaci auditiva de fonemes.- Desenvolupar i millorar la percepci de la parla.- Ampliar vocabulari i camps semntics.- Millorar el llenguatge oral.- Fomentar el treball en equip.- Respectar lordre i el torn dintervenci a laula. 9. Els nostres continguts... Instrumentar els aprenentatges de la lectoescritura a 1erde EP, s a dir, la capacitat daplicar i entendresignificativament els nous aprenentatges. Prevenci de dificultats. Millora de la discriminaci de la parla. Millora de la percepci de la parla. Ampliaci del lxic. Estratgies i desenvolupament del treball en grup. Mtodes dintervenci respectant els torns. 10. Com ho posarem en prctica? Activitats Seguiment del procs Avaluaci 11. Materials i agrupaments Bsics i fcils de trobar a laula. La falta de recursos mai no pot ser una excusa Tots els jocs es poden adaptar i fer-los ms atractiusamb ls de les TIC. La correcta utilitzaci dels materials siguin els quesiguin el formats sn clau per una bona execuci delprojecte. Recursos humans: tutor/a i professor/a de suport(PT,AL) Recursos despai: aula del centre. 12. AGRUPACIONS s el docent qui, ja sigui per motius de rtio, despai, denecessitats educatives, de canvi de materials o metodologia,variar els agrupaments proposats en conseqncia. s important no oblidar lesperit inclusiu, motivador i decooperaci dels jocs, treballar amb un material correcte i saberintegrar la unitat dins de la planificaci de laula. 13. Metodologa recomenada Abans de comenar cap activitat conv, a ms de explicar-la oralment, fersuports visuals, posar un exemple i fer unes rondes de prova. La comprensi del joc assegura una prctica lingstica ms completa. El vocabulari i les imatges que sutilitzin han ser conegudes. Si veiem quehi ha dubtes podem recrrer amb exemples daltres jocs i en cas extremde que els nins no agafin el fil del joc o perdin linters, hem de canviarautomticament i cercar una variant ms motivadora. Els jocs es poden modificar, no noms per altres cicles, sin tamb sinecessitem variar la dificultat o adaptar- la a diferents necessitats delalumnat. Per exemple utilitzant menys targes, reduint vocabulari. Tamb hem de deixar que manipulin abans els materials. 14. s important tenir en compte la varietat geogrfica, el lloc deresidncia, per ajustar el model dexplicaci a lhora de contarals jugadors qu passa amb unes paraules, uns sons, en concreten el seu lloc de procedncia. Hem de tenir clars els objectius de les activitats. Per aix shadadquirir lh{bit de la correcci en lexpressi. Es recomana tenir aquest recull dactivitats per anar jugant detant en tant per refrescar aprenentatges i aprofundir en eldomini de ls del vocabulari. Algunes daquestes activitats poden ser incorporades dins de lametodologia habitual de laula. A algunes activitats se triar{ un cap dequip per repartir targes,fer de vocal..etc. 15. Activitats Activitats davaluaci NIVELL DE RIMA NIVELL SILLBIC NIVELL INTRASILLBIC NIVELL SEGMENTAL-Rimes:VA DE RIMESLLIBRE DE POEMES-Paraules i frases:JOC AMB PARAULES-Sllabes:LANELLEL SUCCESSOR DEL REI-Sons principi i final de paraula:PARAULES DE DOS SONSGRUPS CONSONNTICSPILOTA ENCADENADA-Lletrejo:PRONUNCIANT PARAULESLES TISORES DE QUATRE EN QUATRE Trivial 16. ACTIVITAT: VA DE RIMES OBJECTIU: escoltar lapariat , pronunciar-ho de forma correcta iidentificar els versos amb la mateixa rima. MATERIALS: es poden dissenyar targetes amb una part delapariat en cadascuna i una imatge que ho acompanyi. Convtenir-ne bastants perqu hi hagi varietat. AGRUPACIONS: si es pot, asseguts en terra en una catifa, mirant aldocent. 17. VA DE RIMESA la tardor i ambvent,agafes castanyes almoment!ACTIVITAT: sexplica als nens/as que han deformar un poema, per que el text est separat ihan de fer-ho entre tots. Es comena llegint elprimer vers del nostre poema dapariats, perexemple:A la tardor i amb ventTots repetiran la frase un parell de vegades amb lafinalitat de memoritzar-la. A continuaci esllegeixen un parell o tres de segones partsdapariats amb la finalitat de que localitzin lacorrecta:i es vas veure pel dia / i ho guarda a la nit / svermell / agafes cantanyes al moment!Una vegada localitzin la correcta, es posaran lesfitxes a la catifa a la vista de tots on lapariatcomplet est representat en escrits com endibuixos. Daquesta forma, es poden anar formantapariats i fins i tot un poema si lactivitat esprepara tenint en compte la mtrica. 18. ACTIVITAT: LANELL OBJECTIU: pronunciar correctament i seguir el ritme marcatmentres es recita o canta. MATERIALS: anell ( o similar) i la can AGRUPACIONS: estan asseguts en cercle per amb espaisuficient per crrer o moures. 19. LANELL ACTIVITAT: es colloquen en un cercleamb les mans agafades dels palmells.Un dels alumnes/as van caminantdarrere dels companys/as mentresaquests canten la can mitjanantpulsacions que separen les sllaba ( laprin- ce-sa del cas-tell..). En acabar,deixar lanell en mans dalg quehaur de perseguir-li i en cas de noaconseguir-li en una volta, ser elproper a deixar lobjecte. Aquest joc, sconegut pels nens/as en general, per laqual cosa fa que sigui molt dinmic ipossibilita la introducci de lobjectiusrelacionats amb aquest projecte.LA PRINCESA DEL CASTELLHA PERDUT EL SEU ANELLJO HO TINCTU HO VOLS?DONCS PRESA, AQU TENS 20. PILOTAENCADENADA OBJECTIU: adquirir agilitat en lacerca de paraules que comencin pelmateix so. MATERIALS: una pilota. AGRUPACIONS: formant un cercle enpeu. ACTIVITAT: el joc comena amb eldocent, que diu una paraula i la hipassa a un alumne/a a latzar. Sha dedir una paraula que comenci pelmateix so en que acaba lanterior, perexemple, una cadena podria ser aix:cami-s-sabata-animal.. s dinmic i resulta molt divertit,sobretot perqu dna lloc a paraulesinventades que provoquen el riureentre els nens/as. 21. QUI VOL JUGAR ?????QUATRE VOLUNTARIS??? GRCIES!!!!!! 22. LES TISORES OBJECTIU: manipularparaules per descobrir denoves. Descontextualitzar-lesdels seus significats. MATERIALS:Quatre blocs de colorsdiferents de 20 dibuixoscadascun.Un plaf per bloc amb undibuix dunes estisores. AGRUPACIONS: fer 4 grups de4 o 6 nins/es mxim 23. LES TISORES Tenim 4 blocs amb les segents dinmiques:BLOC A: es talla la primera lletra (canell anell)BLOC B : es tallen les primeres lletres (ampolla olla)BLOC C: es talla la darrera lletra (banya bany)BLOC D: es tallen les darreres lletres (pltan - plat ) El cap de cada grup barreja les cartes i reparteix les targesentre tots els jugadors. Una vegada les tenen, deixem unestona per a qu les observen i es fixin si podem formarparelles 24. VOLEU PROVAR? 25. Com ho avaluam?-Avaluaci del alumnes-Avaluaci de les activitats.-NIVELL DE RIMA-NIVELL SILLBIC-NIVELL-INTRASILLBIC-NIVELL SEGMENTAL 26. Com ho avaluam? Lobjectiu davaluar s possibilitar una millora en lesactuacions. Seguint les pautes de les caracterstiques prpiesdel cicle, aquesta ha de ser global, contnua i formativa, per laqual cosa cal saber el qu savalua, amb que mtodes shadavaluar i en quin moment. s recomanable que el temps no superi els 30 min i que elsrecursos de personal docent a laula siguin suficients perassegurar-se que els nens estiguin atents. Avaluaci formativa i peridica del procs dels alumnes(observacional amb enregistrament) Avaluaci de la unitat (graella amb tems) 27. ACTIVITAT DAVALUACIAmb aquesta prova, es p