of 21 /21
Administratieve procedures - procedurele aspecten Jan Beleyn m.m.v. Meindert Gees Brugge 13 juni 2012

Presentatie voetbalwet (Publius)

  • Upload
    publius

  • View
    1.092

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Presentatie voetbalwet (Publius)

Page 1: Presentatie voetbalwet (Publius)

Administratieve procedures - procedurele aspecten

Jan Beleyn

m.m.v.

Meindert Gees

Brugge

13 juni 2012

Page 2: Presentatie voetbalwet (Publius)

Verwelkoming

• Inleiding en voorstelling • Doel en opzet van deze uiteenzetting• Bundel?

Page 3: Presentatie voetbalwet (Publius)

Voetbalwet: procedurele aspecten administratieve wapens tegen de voetbaloorlog

Page 4: Presentatie voetbalwet (Publius)

Outline: procedurele aspecten

• Praktijkgerichte commentaar bij de administratieve procedure uit de Voetbalwet– Welke feiten worden administratiefrechtelijk beteugeld door de Voetbalwet?– Wie overtreedt?– Administratieve procedure of strafrechtelijke vervolging?– Administratieve procedure?– Welke sancties?– Wijze van beroep?

Page 5: Presentatie voetbalwet (Publius)

Voetbalwet: procedurele aspecten

• Welke feiten worden administratiefrechtelijk beteugeld door de Voetbalwet?– Algemene en bijzondere verplichtingen van organisatoren en overkoepelende

sportbond• Bijv. opstellen reglement inwendige orde, regeling van burgerrechtelijke uitsluiting en regeling inzake

afgifte van voorwerpen in het reglement van inwendige orde, controleren van naleving van reglement van inwendige orde, verzekeren van ticketbeheer, edm.

Page 6: Presentatie voetbalwet (Publius)

Voetbalwet: procedurele aspecten

• Welke feiten worden administratiefrechtelijk beteugeld door de Voetbalwet?– Feiten die het verloop van de nationale of international voetbalwedstrijd kunnen

verstoren:– Quid verloop van de wedstrijd?: Vanaf het openen van de poorten van het stadion, tot het sluiten van de poorten.

(Pol. Brugge, 12 november 2009, TGR-TWVR 2010, afl. 2, 108)– Het gedrag dient niet in te houden dat de wedstrijd dient te worden stilgelegd. Het volstaat dat de beleving van de toeschouwers wordt

gehinderd. (Cass. AR C.09.0104.N, 21 februari 2011)

• in het stadion / perimeter gooien of schieten van voorwerpen (artikel 20 en 20bis)• het onrechtmatig betreden of poging tot betreden van het stadion / perimeter (artikel 21)• niet opvolgen van richtlijnen of bevelen van veiligheidsverantwoordelijke, steward, politie- of

hulpdiensten (artikel 21bis)• hulp bieden bij onrechtmatige betreding (artikel 21ter)• zonder geldig toegangsbewijs zones betreden of pogen betreden die niet voor publiek toegankelijk

zijn (artikel 22)• in het stadion / perimeter / ter gelegenheid van een voetbalwedstrijd aanzetten tot slagen en

verwondingen, haat en woede t.o.v. één of meerdere personen (artikel 23 en 23bis)– Licht gebaar van speler n.a.v. racistische uitlatingen door de toeschouwers, zonder reactie scheidsrechter of organisatoren van de wedstrijd,

kan niet worden beschouwd als begaan door een persoon die beschikt over zijn vrije wil. (Pol. Verviers, 9 oktober 2008, JLMB 2008, afl. 35, 1578)

• binnensmokkelen, poging tot of bezit van pyrotechnisch materiaal bedoeld voor licht, rook of lawaai te produceren (artikel 23ter)

Page 7: Presentatie voetbalwet (Publius)

Voetbalwet: procedurele aspecten

• Welke feiten worden administratiefrechtelijk beteugeld door de Voetbalwet?– Feiten die het verloop van de nationale of international voetbalwedstrijd kunnen

verstoren– Temporele en territoriale uitbreiding: artikel 19, tweede t.e.m. vijfde lid

• bepaalde overtredingen begaan in de perimeter vijf uur voor de aanvang en vijf uur na het einde van de voetbalwedstrijd

• omwille van en ter gelegenheid van een voetbalwedstrijd aanzet tot slagen en verwondingen, haat of woede ten opzichte van een of meerdere personen op het grondgebied van het Koninkrijk

Page 8: Presentatie voetbalwet (Publius)

Voetbalwet: procedurele aspecten

• Welke overtreders?– Voetbalsupporters– Organisatoren van een voetbalwedstrijd– Voetballers– Overkoepelende sportbond– Minderjarigen?

Page 9: Presentatie voetbalwet (Publius)

Voetbalwet: procedurele aspecten

• Administratieve procedure of strafrechtelijke vervolging?– artikel 35 Voetbalwet: “De procureur des Konings beschikt over een termijn van

een maand, te rekenen van de dag van ontvangst van het afschrift van het proces-verbaal bedoeld in artikel 25 om de ambtenaar bedoeld (in artikel 26, § 1 eerste lid), in te lichten dat een opsporingsonderzoek of een gerechtelijk onderzoek werd opgestart of een strafrechtelijke vervolging (of een vervolging in het kader van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming) werd ingesteld. Vóór het verstrijken van deze termijn kan de ambtenaar bedoeld in artikel 26, eerste lid, geen administratieve sanctie opleggen (op basis van de artikelen 24 tot 24quater), behoudens voorafgaande mededeling door de procureur des Konings dat deze geen gevolg aan het feit wenst te geven. De in het vorige lid vermelde mededeling door de procureur des Konings, doet de mogelijkheid vervallen voor de (in artikel 26, § 1 eerste lid), bedoelde ambtenaar om een administratieve sanctie op te leggen (op basis van de artikelen 24 tot 24quater).”

Page 10: Presentatie voetbalwet (Publius)

Voetbalwet: procedurele aspecten

• Administratieve procedure of strafrechtelijke vervolging?– Artikel 35 iuncto 25 Voetbalwet: beperking risico dubbele bestraffing– Bij vordering O.M. vervalt mogelijkheid administratieve sanctie– Na 1 maand vervalt mogelijkheid strafvordering – Strafrechtelijke vervolging aangewezen?

• Verjaringstermijn• meer waarborgen voor slachtoffers• burgerlijke partijstelling• mogelijkheid zwaardere straf (b.v. vrijheidsstraf)

– Administratiefrechtelijke vervolging aangewezen?• “teneinde de zaken op een snelle wijze af te handelen en ook aangezien een dergelijk systeem

minder repressief is voor de betrokken personen dan een strafrechtelijke aanpak (geen enkele vrijheidsberovende maatregel wordt voorzien - welnu, dergelijke maatregelen bedoeld door artikel 7 van het Strafwetboek zijn zwaarder dan een geldboete, de administratieve sancties worden niet opgenomen in het strafregister van de betrokkene, ... )”(Parl. St., Kamer, 1997-1998, nr. 152/1, pp. 1-2)

Page 11: Presentatie voetbalwet (Publius)

Voetbalwet: procedurele aspecten

• Administratieve procedure?– Vaststelling bij proces-verbaal (artikel 25 Voetbalwet)

• vaststelling door politieambtenaar (artikel 18 en 24 tot 24quater)• voor organisatoren en overkoepelende sportbond ook vaststelling door een daartoe door de Koning

aangewezen ambtenaar • pv heeft geen bijzondere bewijswaarde• bewijs kan daarbij geleverd worden door alle bewijsmiddelen waarover tegensprekelijk debat is

gevoerd en waarvan de rechter op onaantastbare wijze de bewijswaarde beoordeelt. Uit de omstandigheid dat de beelden van een video, die het bewijs kunnen opleveren van de gestrafte feiten, op een internetsite werden ontdekt, kan niet worden afgeleid dat het om een ongeoorloofd bewijsmiddel gaat (Cass. AR C.10.0078.F, 4 november 2010)

– OM heeft 1 maand na ontvangst pv opsporingsonderzoek, , gerechtelijk onderzoek, strafrechtelijke vervolging dan wel vervolging in het kader van Jeugdbeschermingswet

– In tussentijd i.p. moratorium

Page 12: Presentatie voetbalwet (Publius)

Voetbalwet: procedurele aspecten

• Administratieve procedure?– Aangetekende zending (artikel 26 Voetbalwet) met vermelding van (op straffe

van nietigheid):• de feiten waarvoor de procedure is opgestart• het feit dat de overtreder de gelegenheid heeft om binnen 30 dagen te rekenen van de datum van

kennisgeving van de aangetekende brief, zijn verweermiddelen uiteen te zetten bij een ter post aangetekende brief, en dat hij (het recht heeft om bij die gelegenheid de in het eerste lid bedoelde ambtenaar expliciet om een mondelinge verdediging van zijn zaak te verzoeken)

• het feit dat de overtreder het recht heeft om zich te laten bijstaan door een raadsman• het feit dat de overtreder het recht heeft zijn dossier te consulteren• een kopie van het proces-verbaal, gevoegd als bijlage

Page 13: Presentatie voetbalwet (Publius)

Voetbalwet: procedurele aspecten

• Administratieve procedure?– Verweer binnen 30 dagen van kennisgeving van de aangetekend brief via

aangetekend schrijven (zoniet kan deze buiten beschouwing worden gelaten), begindatum is dus kennisgeving van de brief

– Vraag tot horen dient expliciet geuit te worden– Mondelinge verdediging voor de Voetbalcel– Niet noodzakelijk ambtenaar die gehoord heeft die sanctie oplegt, delegatie is

mogelijk op basis van de Voetbalwet• beslissing dient genomen te worden door dezelfde persoon die de betrokkene hoorde in zijn

verdediging. (Pol. Brugge, 10 mei 2001, T. Vred. 2003, afl. 10, 466)• de ambtenaar die in voorkomend geval de overtreder in zijn verdediging hoort en de ambtenaar die

de overtreder de sanctie oplegt, moet dezelfde ambtenaar zijn. (Cass. AR C.02.0182.N, 19 november 2004)

• wetgevend initiatief: invoeging artikel 26§3 Voetbalwet• in de mate dat de ambtenaar die betrokkene verhoort schriftelijk verslag uitbrengt aan de ambtenaar

die de sanctie oplegt en deze hiervan, alvorens de sanctie wordt opgelegd, kennis neemt is er geen sprake van een ongeoorloofd onderscheid. (Arbitragehof 29 november 2006, nr. 178/2006)

Page 14: Presentatie voetbalwet (Publius)

Voetbalwet: procedurele aspecten

• Administratieve procedure?– Beslissing administratieve sanctie heeft uitvoerbare kracht na één maand, te

rekenen vanaf de kennisgeving van de beslissing– Motivering: bedrag en duur– Proportioneel– Beslissing dient genomen te worden binnen 6 maanden van de feiten– Kennisgeving

• binnen 10 werkdagen na de vervaltermijn van 6 maanden (artikel 30, derde lid Voetbalwet na Cass. 16 april 2004 RW 2004-05, 1056 en Cass. 3 mei 2004, T. Gem. 2005, 199)

• bevat uitnodiging tot betaling

Page 15: Presentatie voetbalwet (Publius)

Voetbalwet: procedurele aspecten

• Administratieve procedure?– Minderjarigen (artikel 26§2 Voetbalwet)

• naar aanleiding van Arbitragehof nr. 155/2002, 6 november 2002• aangetekende brief aan de minderjarige en aan vader en moeder,voogden of personen die gezag

over hem uitoefenen• altijd uitnodiging mondelinge verdediging• kopie verhoor aan minderjarige en aan vader en moeder,voogden of personen die gezag over hem

uitoefenen• stafhouder wordt aangeschreven naar aanleiding van opmaak proces-verbaal• stafhouder of BJB wijst advocaat aan• “De voetbalwet voorziet aldus in specifieke procedurele

waarborgen voor de minderjarigen, die geïnspireerdzijn op die waarin de wet van 8 april 1965 voorziet,wat betreft de beslissing van de door de Koningaangewezen ambtenaar : informatie meegedeeld aan de personen die de minderjarige onder hun bewaringhebben, verhoor van de minderjarige en aanwezigheidvan een advocaat.” In die zin doet de Voetbalwet niet op een onevenredige wijze afbreuk aan de rechten van minderjarigen.(Arbitragehof nr. 98/2005, 1 juni 2005)

• aparte sanctie: administratief stadionverbod voor een duur van 3 maanden tot 5 jaar

Page 16: Presentatie voetbalwet (Publius)

Voetbalwet: procedurele aspecten

• Mogelijke administratieve sancties?– Administratieve geldboete

• minima en maxima in de Voetbalwet• het feit dat het opleggen van zware administratieve geldboeten niet aan de exclusieve bevoegdheid

van de rechterlijke macht worden voorbehouden is niet onverzoenbaar met artikel 6 EVRM (GwH 31 mei 2011, nummer 100/2011)

– Administratief stadionverbod– Administratief perimeterverbod

• valt samen met stadionverbod• optioneel

– Administratieve aanmeldingsplicht (maximaal 3 maand)– Administratief verbod tot het verlaten van het grondgebied– Stadionverbod als veiligheidsmaatregel door de aangewezen politieambtenaar

Page 17: Presentatie voetbalwet (Publius)

Voetbalwet: procedurele aspecten

– Minima en maxima in de Voetbalwet– Verzachtende omstandigheden – Opschorting, uitstel of probatie niet toepasselijk op administratieve geldboeten

• Arbitragehof 28 november 2001, nr. 153/2001 • Arbitragehof 16 juni 2004, nr. 105/2004• GwH 11 maart 2009, nr. 42/09• administratieve sancties voor feiten die niet strafrechtelijk sanctioneerbaar zijn: niet van toepassing• administratieve sancties voor feiten die wel strafrechtelijk sanctioneerbaar zijn: discussie

– Uitvoerbare kracht van de administratieve sanctie: 1 maand na kennisgeving– Administratieve sancties kunnen niet met uitstel van tenuitvoerlegging worden

uitgesproken. (Cass. AR C.05.0233.N, 7 februari 2008) – Quid stadionverbod als beveiligingsmaatregel? Geen beroep mogelijk (Cass. AR

C.01.0128.N, 17 januari 2002)

Page 18: Presentatie voetbalwet (Publius)

Voetbalwet: procedurele aspecten

• Beroep?– Verzoekschrift bij de politierechtbank / jeugdrechtbank

• geen uiteenzetting grieven in verzoekschrift is niet ontvankelijk verzoekschrift conform artikel 1057 Ger. W. (Pol Dendermonde 9 december 2005, RW 2007-08, afl. 28, 1165)

• sui generis. Artikel 1057 Ger. W. vindt geen toepassing. (Pol Mechelen 28 februari 2007, RW 2007-08, afl. 28, 1165)

• sui generis. Geen wettelijke basis om te poneren dat de grieven uiteengezet dienen te worden.(Pol. Mechelen 3 september 2008, T. Pol. 2009, afl. 1, 44)

• op tegenspraak. (Pol. Luik 30 januari 2006, JLMB 2006, 750) • op tegenspraak. (De Roy, C. “Bestrijding van overlast blijkt een lastige juridische klus: over de

wijziging van de gemeentelijke administratieve sancties”, RW 2005-06, afl. 12, 445)– Termijn? Binnen één maand vanaf de dag van de afgifte van de brief (dus niet

dag van kennisname) (Pol. Gent, 27 mei 2004, T. Vred. 2005, afl. 2, 55)• echter artikel 31 §1, derde lid Voetbalwet iuncto artikel 53bis, 2° Ger. W.• belangrijk is dat het beroep bij de politierechtbank niet gelijkstaat aan het hoger beroep uit artikel 105

ev. Ger. W. (Cass. 23 april 2007, RW 2007-08, afl. 28, 1153)• verlenging van de termijn conform artikel 50 Ger. W. is dan ook niet van toepassing (Pol. Brugge 21

juni 2007, RW 2007-08, afl. 28, 1166)– Territoriale bevoegdheid? Artikel 624 Ger. W. ?

Page 19: Presentatie voetbalwet (Publius)

Voetbalwet: procedurele aspecten

• Beroep?– OM dient op de zitting aanwezig te zijn en advies uit te brengen

(Pol. Brugge, 19 februari 2009, RW 2009-10, afl. 17, 725)• mededeling aan OM is raadzaam. Dit wordt evenwel niet op straffe van nietigheid door de Voetbalwet

voorgeschreven• bij procedures aanhangig bij de jeugdrechtbank kan worden verwezen naar artikel 765 Ger. W.

– Burgerrechtelijke procedure (actori incumbit probatio)– Volle rechtsmacht

• de politierechtbank / jeugdrechtbank oordeelt over wettigheid en proportionaliteit.• beslissing van een bestuurlijke overheid dient onderworpen te worden aan een a posteriori controle

van een rechtscollege met volle rechtsmacht. Indien het bestuur beschikt over mogelijkheid de omvang van de sanctie aan te passen, dient het al dan niet correcte gebruik van die bevoegdheden door de rechter worden gecontroleerd. (Arbitragehof nr. 14/2006, 25 maart 2006)

• de rechter kan evenwel niet om loutere redenen van opportuniteit of tegen de wettelijke regels in, boeten kwijtschelden of verminderen. (Cass. AR. F.05.0102.F, 30 november 2006, onuitg.)

– Schorsende werking (artikel 28 Voetbalwet)– Geen hoger beroep na vonnis, wel buitengewone rechtsmiddelen (artikel 31, §1

Voetbalwet) niet schorsend

Page 20: Presentatie voetbalwet (Publius)

Vragen

• Fire away…

Page 21: Presentatie voetbalwet (Publius)

Gegevens

Jan Beleyn (met medewerking van Meindert Gees)

[email protected]

PUBLIUS advocaten

Pres. Kennedypark 6/24  8500 Kortrijk Belgium

t +32 (0)56 74 56 00  f +32 (0)56 74 56 01 

www.publius.be