Prevencija nasilja među mladima kultura doma

Embed Size (px)

Text of Prevencija nasilja među mladima kultura doma

1. Projekt: RECITE STOP NASILJU! Prevencija nasilja meu uenicima Voditelji: Jelena Mami, prof. mr.sc. Andreja Marceti Uenici edukatori: Ema Milovi Anamarija Gregurovi Antonio Matoevi 2. Moduli 1. Kultura doma 2. Neprimjerene pojavnosti u domu i okolini 3. Prevencija nasilja u razliitim okolnostima 4. Spolno / rodno nasilje i nasilje u vezama 3. KULTURA DOMA cilj informirati uenike o osnovnim elementima organizacijske kulture osvijestiti vanost i unaprijediti kulturu ustanove ishodi ponaati se u skladu s pozitivnom kulturom ustanove primjenjivati asertivne obrasce ponaanja prepoznati sastavne elemente organizacijske kulture (vrijednosti, norme i obiaji, komunikacija) 4. NEPRIMJERENE POJAVNOSTI U DOMU I OKOLINI Cilj prevenirati neprimjereno ponaanje te promovirati prilagoeno ponaanje u socijalnim situacijama analizirati nasilnika ponaanja u sportu i na stadionima Ishodi analizirati, povezati, usvojiti sadraje odgovornog ponaanja analizirati neprimjerene oblike ponaanja (neprimjerena komunikacija, stigmatizacija, omalovaavanje, vrijeanje) promovirati odgovorno ponaanje primijeniti nenasilnu komunikaciju 5. PREVENCIJA NASILJA U RAZLIITIM OKOLNOSTIMA Cilj osposobiti uenike za prepoznavanje oblika nasilnog ponaanja promovirati pravo na sigurnost i zatitu od nasilja analizirati nasilnika ponaanja Ishodi primijeniti nenasilna metode u rjeavanju problema iskazati empatiju prema vrnjacima i odraslima promovirati odgovorno ponaanje primijeniti nenasilnu komunikaciju 6. SPOLNO / RODNO NASILJE I NASILJE U VEZAMA Cilj usvojiti informacije o rodno uvjetovanom nasilju zapoeti proces povezivanja vlastitog ponaanja i vlastite svakodnevne komunikacije s rodnim / spolnim nasiljem i uvaavanjem informirati se o nainima pomaganja prilikom izloenosti nasilju u vezama Ishodi prepoznati razliite oblike rodno uvjetovanog nasilja prepoznati naine pomaganja sebi i drugima u sluaju izloenosti spolno / rodno uvjetovanom nasilju prepoznati obiljeja nasilne veze definirati razliite oblike i mogue posljedice nasilnog spolnog ponaanja 7. KULTURA DOMA 8. 8 Organizacijska kultura zajedniko miljenje ideologija koherentni skup uvjerenja skup podijeljenih osnovnih vrijednosti temeljne pretpostavke zajednika vjerovanja vana shvaanja kolektivne elje kolektivno programiranje svijesti 9. 9 Funkcije kulture odreivanje granica osjeaj identiteta razvoj pripadnosti stabilnost sustava znaenje okoline 10. SASTAVNICEORGANIZACIJSKE KULTURE ORGANIZACIJSKE VRIJEDNOSTI sve ono to je dobro za organizaciju i to bi se moralo ili trebalo dogoditi ORGANIZACIJSKA KLIMA radna atmosfera u organizaciji, a utjee na motivaciju, proizvodnost, kreativnost i inovacije MENADERSKI STIL ponaanje rukovodeih osoba i uprave poduzea 11. IZGLED I UGOAJ DOMA MEULJUDSKI ODNOSI U DOMU PRAVILA PONAANJA U DOMU IZBORNI / POSEBNI PROGRAMI I AKTIVNOSTI U DOMU Kultura doma 12. Radionica Kultura doma 13. Anketni upitnik 14. Autoritet ugled, utjecaj; nadmonost (duhovna, moralna, pravna), zakonita vlast, zakon koji je na snazi; priznata veliina (u nekoj struci), priznat strunjak in, djelo, princip, institucija, zakon, misao, itd. koji imaju snagu utjecaja na osnovu potovanja zbog vrijednosti, uvjerljivosti, duhovne snage 15. AUTORITARNI STIL / AUTORITATIVNI STIL AUTORITARNI STIL kombinacija emocionalne hladnoe i vrste kontrole Veliki voa zapovijeda i oekuje pokoravanje vodi uz pomo davanja ili ustezanja nagrada i kazni delegira i donosi odluke bez pitanja podreenog za miljenje brzo donosi odluke jednosmjerni kanali komunikacije previsoki zahtjevi, strog nadzor i kontrola emocionalna hladnoa uenje samokontrole (vladanja sobom) poslunost autoritetu koji ne objanjava svoje odluke i postupke postavljane granice i pravila iji se prekraji kanjavaju odnos se temelji se na odnosima nadreenosti i podreenosti te odnosu nagrade i kazne Dominiraju: nesigurnost i povuenost / agresivnost, udljivost, niski prag tolerancije na frustracije strah, nepovjerenje, nezadovoljstvo, uzrujanost, neiskrenost, lano potovanje, neuspjenost u rjeavanju problema, stalna briga kako udovoljiti AUTORITATIVNI STIL kombinacija emocionalne topline i vrste kontrole zahtjeve primjereni mogunostima postavljanje granica, nadzor i kontrolu uz veliku toplinu, ljubav i podrku razvijanje znatielje, samouvjerenosti, kreativnosti, sree, motivacije i nezavisnost osjeaja temelji se na odnosima demokratinosti komunikacija, poticanje, voenje rauna o osjeajima kontrola je usmjerena na nepoeljna ponaanja a ne osobnost Dominiraju: samopouzdanje, sigurnost u sebe, potreba za postignuima, visoki stupanj samokontrole osjeaj povjerenja, iskrenosti, potovanja, zrele odgovornosti 16. Kultura doma 17. Evaluacija radionice 18. Evaluacija radionice 19. Zahvaljujemo na pozornosti!