Click here to load reader

Pronunciation practice- vowel

  • View
    585

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Pronunciation practice- vowel

Slide 1

PRONUNCIATION(Pht m)

Long vowel /i:/Cch pht m: li a hng ln trn v ra pha trc, khong cch mi trn v di hp, m rng ming sang 2 bn

Sheep/i:p/

Meal/mi:l/

see/si:/

cheese/ti:z/

Short vowel /i/Cch pht m: li a hng ln trn v ra pha trc, khong cch mi trn v di hp, m rng ming sang 2 bn

So snh vi cch pht m /i:/Khi pht m m//ngn, v tr li thp hn, khong cch mi trn-di rng hn v ming m rng 2 bn nhng hp hn mt cht so vi m /i:/ di

ship/ip/

fish/fi/

six/sik/

king/k/

Comparison

Sheep/i:p/Ship/ip/

Comparisonbean/bi:n/bin/bin/

Comparisoncheek/t:k/chick/tk/

Comparisoneat/:t/it/t/

Comparisonseat/s:t/sit/st/

Practice: /i:/ and /i/

receive/r'si:v/nhn cceiling/'si:l/trn nhreceipt/r'si:t/giy bin laiseize/si:z/nm ly, tm lydeceive/d'si:v/nh la, la oseignior/'si:nj/lnh cha

Practice: /i:/ and /i/

grief/gri:f/ni lo bunchief/ti:f/ngi ng ubelieve/bi'li:v/tin tngbelief/bi'li:f/nim tin, lng tinrelieve/ri'li:v/lm nh bt (au bun)relief/ri'li:f/s cu trgrievance/'gri:vns/li trch, phn nngrievous/'gri:vs/au kh, au n

Short vowel /e/Cch pht m: gn ging nh pht m//, nhng khong cch mi trn-di m rng hn, v tr li thp hn.

ten/ten/

hen/hen/

pen/pen/

head/hed/

bell/bel/

Short vowel / /

Cch pht m: V tr li thp, chuyn ng theo hng i xung, ming m rng. (nhn hnh v)

apple/ pl/

camera/ kmr/

pan/pn/

sad/sd/

Comparisonpen/pen/pan/pn/

Comparisonsaid/sed/sad/sd/

Comparisonmen/men/man/mn/

Comparisonbeg/beg/bag/bg/

Short vowel//

Cch pht m: M ming rng bng 1/2 so vi khi pht m //a li v pha sau hn mt cht so vi khi pht m //

cup/kp/

hug/hg/

mug/mg/

bug/bg/

honey/hni/

nut/nt/

Long vowel//

Cch pht m: a li xung thp v v pha sau, ming m khng rng cng khng hp qu (nhn hnh v)

carpet/ka:pet/

barn/ba:n/

cart/ka:t/

guard/ga:d/

park/pa:k/

Long vowel//

Cch pht m: Li di chuyn v pha sau, phn li pha sau nng ln, mi trn v m rng

horse/h s/

four/fr/

fork/fk/

sport/spt/

Short vowel//

Cch pht m: Nguyn m ny gia m na m v m m i vi v tr ca li, pht m trn mi.

hot/ ht /

cot/ kt /

cod/ kd /

Comparisonhorse/hs/hot/ ht /

Comparisoncord/kd/cod/ kd /

Comparisonfork/fk/fox/ fk /

Comparisonport/pt/pot/ pt /

Comparisonsport/spt/spot/ spt /

MORE PRACTICE

Long vowel//ExampleTranscriptionMeaningbar/b/qun ru, qun barguard/gd/bo vheart/ht/tri timfather/f./bstart/stt/bt uhard/hd/kh khncarp/kp/bt b, ch baicart/kt/xe b, xe ngabarn/bn/ngi nh n sMarch/mt/thng bamarvelous/mvls/k diusmart/smt/thng thihearken/'hkn/lng nghe (thng dng trong vn chng)laugh/lf/ci

Practice more with /i/

begin/bgn/bt ubecome/bkm/tr nnbehave/bhv/c xdefrost/dfroust/x nc decide/dsad/quyt nhdethrone/droun/ph v, trut phrenew/rnju/i mireturn/rtn/ tr v, hon liremind/rmad/gi nhreorganize/rgnaz/chnh n, t chc li

Practice: /i/village/vld/lng xcottage/ktd/nh tranh, lu tranhshortage/td/tnh trng thiu htbaggage/bgd/hnh l trang b cm taycourage/krd/lng cam mdamage/dmd/s thit hiluggage/lgd/hnh lmessage/mesd/thng ipvoyage/'vd/cuc du lchpassage/psd/s i qua, thng qua

Practice:

hat/ht/ci msad/sd/bunfat/ft/bobank/bk/ngn hngmap/mp/bn fan/fn/ci qutslang/sl/ting lngtan/tn/rm nngrank/rk/hng, cp bcdam/dm/p ngn ncthanks/ks/li cm tthatch/t/r, rmchasm/'kzm/hang su

candle/'kndl/cy nncaptain/'kptn/i y, thuyn trngbaptize/bptaz/ra tilatter/'lt(r)]/ngi sau, ci sau, mun hnmallet/'mlt/cy chynarrow/nr/cht, hpmanner/'mn(r)]/cch thc, th cchcalculate/klkjlet/tnh, tnh tonunhappy/nhpi/khng hnh phc

British EnglishAmerican EnglishAsk (hi)/sk//sk/can't (khng th)/knt//knt/commander/k'mnd//k'mnd/

- Ch : Mt s t ngi Anh c l/a/,ngi M c l//

ExampleTranscriptionMeaningup/p/ln trn, trnwonderful/'wndfl/tuyt diucut/kt/ctbun/bn/bnh bao nhn nhodump/dmp/ng rcshutter/'t(r)/ca chpstump/stmp/gc r, gc cycup/kp/tch, chnhut/ht/tp lusuck/sk/mt, ht (v)bug/bg/con rphug/hg/ci m chtmust/mst/phimuch/mt/nhiusunny/sni/nng, c nngugly/gli/xu xshut down/'tdan/tt my (my tnh)untrue/ntru/sai, khng ng

Short vowel//

Short vowel//

Cch pht m: Nguyn m ny gia m na m v m m i vi v tr ca li, pht m trn mi.

Short vowel//

ExampleTranscriptionMeaningshot/t/n, vin nlock/lk/khacot/kt/ci ln, nh tranhpot/pt/ci bnh, lshock/k/s tn thng, sctop/tp/nh caobox/bks/ci hpblock/blk/khi, tngbody/bdi/thn th, th xclot/lt/nhiuodd/d/lt vt, linh tinhhop/hp/bc nhy ngn, nhy l ccomma/km/du phyrob/rb/n trm, cp otrobbery/rbri/v trmstop/stp/dng li

Short Vowel//

Cch pht m: li di chuyn v pha sau, mi m hp v trn

Short Vowel//

ExampleTranscriptionMeaningsput/pt/t, cook/kk/nu thc ngood/gd/ttlook/lk/nhnrook/rk/con qubook/bk/schwould/wd/thi qu kh ca willcould/kd/c th (qu kh ca can)woman/wmn/ph nwolf/wlf/ch sifull/fl/y pull/pl/li kofoot/ft/chn, bn chn

Long vowel/u:/

Cch pht m: mi m trn, nh. Li a v pha sau nhiu hn so vi khi pht m//

Long vowel/u:/ExampleTranscriptionMeaningsyou/ju/bntoo/tu/cng...shoe/u/giyblue/blu/mu xanhLuke/luk/(tn ngi)fool/ful/ng ngnpool/pul/ao, b bifood/fud/thc nglue/glu/keo dnhchoose/tuz/chnhoop/hup/ci vngboot/but/ng, giy ngcoot/kut/chim sm cmtwo/tu/s haiwho/hu/ai (ch ngi)whose/huz/ca ai (s hu)

Long vowel/:/

Cch pht m: y l nguyn m di, khi pht m ming m va, v tr li thp.(lu : mt s sch // c phin m l //

Long vowel/:/

ExampleTranscriptionMeaningbird/bd/con chimword/wd/t, li niburst/bst/s n tung, ting nfur/f(r)/lng thburden/bdn/gnh nngherd/hd/by, n, b lworld/wld/th giiwere/w(r)/th, l (qu kh ca to be)colonel/knl/i tcourtesy/kts/lch s, nh nhncurl/kl/qun, s un qungirl/gl/c giearly/li/smsearch/st/tm kimsir/s(r)/ngi (trong xng h)surgeon/sdn/bc s phu thutoccur/k(r)/xy ra, xy ncircuit/skt/chu vi

Short vowel//

Cch pht m: y l mt nguyn m rt ngn. Khi pht m a li ln pha trc v hi hng ln trn.(Nhng nguyn m nh a, e, i, o, u trong phn khng nhn mnh ca mt ch c th c pht m l//hoc//v d trong taccept, t a c pht m l//v n khng phi l t c trng m nhn vo).

ExampleTranscriptionMeaningbanal/bnl/thng, tm thngletter/let(r)/l thcalendar/klnd(r)/lchpicture/pkt(r)/bc tranhfigure/fg(r)/con sthorough/r/cn thn, k lngmadam/mdm/qu bnation/nen/quc giawoman/wmn/ph naccept/ksept/chp nhneffort/eft/n lcfrom/frm/t (u )around/rand/xung quanhavailable/velb/sn csurprise/spraz/ngc nhinago/g/trc y

Short vowel//

Search related