Průvodce databázemi Oxford Journals a Cambridge Journals

  • View
    642

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dal vrka odbornch elektronickch informanch zdroj - tentokrt jsme se vnovali prci s databzemi Oxford Journals a Cambridge Journals. A pro koho mohou bt tyto databze uiten? Pro studenty nsledujch obor: filologie, hudebn vda, filozofie, religionistika, historie, djiny umn, sociln vdy, politologie, antropologie aj.

Transcript

  • 1. DatabzeOxford Journals & Cambridge Journalsstedn knihovna FF MU http://knihovna.phil.muni.cz 4. a 5. 3. 2014

2. Obsah lekce EIZ obecn zkladn orientace obecn zsady pi vyhledvn nadstavbov sluby pro vyhledvn v EIZ MU EDS (= EBSCO Discovery Service)Open Access o jde, jak to funguje, k emu je to dobrOxford Journals, Cambridge Journals vodn informace zkladn a pokroil vyhledvn, monosti, pklady prce s vsledky osobn et: sluba My Account, Users HELP, FAQ aneb nejen npovda 3. Elektronick informan zdroje Li se: tmatikou, typem, rozhranm Podobn jsou si monostmi pi prohledvn: Prohlen listovn, rejstky, indexy Vyhledvn jednoduch a pokroil vyhledvn + pidan sluby 4. Druhy EIZ Z hlediska typ: elektronick katalogy knihoven (nap. online katalog Aleph) profesionln informan databze (zdroje od pednch vydavatel, e-asopisy, e-knihy) (nap. Science Direct) oborov portly (nap. ART: Umn a architektura) digitln knihovny (nap. Nrodn digitln knihovna) dal informan zdroje na internetu (nap. informan zdroje na internetu) primrn (plnotextov asopisy, knihy, encyklopedie) (nap. GALE e-books) sekundrn (bibliografick, abstraktov, citan db) (nap. databze asopis Ulrichs) terciln (databze databz, soupisy ) (nap. soupis eskch oborovch bibliografi ) Z hlediska tmatickho a oborovho: multioborov (nap. ProQuest Central) specializovan - zdroje zamen na konkrtn obor (nap. Art Source)Z hlediska dostupnosti: voln dostupn (veejn pstupn) (nap. (nap. Directory of open access journals, DOAJ) licencovan (profesionln informan databze, pstupn na zklad licennch smluv) (nap. EBSCO) 5. Odborn EIZ (licencovan databze) Druhy databz podle obsahu: Bibliografick/abstraktov - obsahuj bibliografick zznamy + abstrakty; sekundrn zdroj, kter informuje o existenci primrnho zdroje; oborov databze (nap. LISTA, ERIC) Faktografick - najdeme v nich konkrtn daje; maj textov nebo numerick charakter, typickm pkladem jsou online encyklopedie (nap. Art Source, ELIS) Plnotextov - obsahuj pln texty (full text) primrnch pramen (e-asopisy, e-knihy, dizertace, noviny) (nap. JSTOR, Gale e-books) Citan - jsou dleit pro hodnocen vdy; jsou v nich k dispozici citan ohlasy, impact faktory asopis (nap. Web of Science, SCOPUS) 6. Pro vyuvat odborn EIZ? Internet jsou informace dvryhodn?(autor, jazyk, stylistika, reference, citovan literatura, aktualizaceapod.)mnoho kvalitnch odbornch informac je voln dostupnch (Google Scholar, Scirus, digitln knihovny, oteven archivy, oborov portly..) vtinou vytven univerzitami, akademickmi institucemi i nrodnmi knihovnami blogy odbornkOdborn zdroje/databze: jistota kvality informac (vznamn nakladatel, recenzovan zdroje) pidan hodnota od informanch specialist (informace vkldaj/spravuj odbornci) lep vyhledvac monosti snaha producent databz o pvtiv uivatelsk rozhran, intuitivn vyhledvn, nadstavbov funkce pro pohodlnj prci se zdroji (osobn konta, peklady, alerty, tagovn, sdlen, generovn citac atd.) a v ppad poteby vdy po ruce knihovnk (referenn sluby 1.,2.,3. p., na mailu reference@phil.muni.cz nebo ICQ: 362131842) 7. Obecn zsady pi vyhledvn v EIZ definovn tmatu - klov slova, synonyma, vztahy mezi nimivolba vhodnho zdroje dle oboru, typu dokumentu ( Co chci hledat? lnky, knihy, fakta; v j, aj, )nastudovn npovdy, FAQ, ukzek vyhledvnformulace reernho dotazu nezadvat tzv. stop slova; vyut booleovsk opertory, proximitn opertory, znaky pro zkracovn a nahrazovn, vyhledvn frz aj.vyut rzn vyhledvac funkce jednoduch i pokroil vyhledvn, expertn vyhledvn; rejstky/indexy, vyhledvn publikackritria a omezen pro vyhledvn (asov, jazykov, geografick omezen, podle druhu dokumentu, vbr dl bze atd.)pi vtm mnostv nalezench informac dotaz vce zpesnit, pi nedostatku nalezench informac dotaz zobecnitvyut nadstavbov funkce databze (osobn konto, alerty, generovn citac atd.) 8. Elektronick informan zdroje MU Pstup pes: portl EIZ MU http://ezdroje.muni.czweb knihovny http://knihovna.phil.muni.cz Katalogy a databze Elektronick informan zdroje EIZ MUvzdlen pstup pro studenty a vyuujc MU 9. Sluby portlu EIZ MU seznam databz MU zdroje podle obor info o zkuebnch pstupech nastaven vzdlenho pstupu pstup na EBSCO Discovery Service 10. EBSCO Discovery Service nstroj pro integraci EIZumouje jednm dotazem souasn prohledvat rzn databze dostupn pro MU - http://discovery.muni.czpro pstup k plnm textm je nutn bt pipojen do celouniverzitn potaov st MU (potae na MU, vzdlen pstup) 11. Pklad . 1 Tma prce: literrn peklad 12. Pklad . 1 - een Do pole SU Subject terms jsme zadali literary translation*; zvolili jsme disciplny Jazyk a lingvistika a Literatura a literrn tvorba Vsledkem je cca 5 000 zznam. N dal postup se bude odvjet od toho, jak relevantn zznamy jsme tmto dotazem zskali nap. meme dotaz upravit pomoc k tomu urenho levho sloupce. 13. SFX / Link Source sluba hledn zdroj MU SFX (Special Effects) / Link Source slou k propojen bibliografickch a abstraktovch databz s plnmi texty lnk dostupnch pro MU, online katalogem MU i webovmi slubami (Google Scholar) tzv. inteligentn i kontextov citliv linkovnSFX vhledov zanikne a bude pln nahrazeno nstrojem LinkSource! 14. Open Access = oteven pstup principem je neomezen online pstup k vdeckm informacm institucionln repozite (nap. Univerzitn repozit MU) OA asopisy (nap. DOAJ, Directory of Open Access Journals) Pnosy otevenho pstupu: zrychlen vmny vdeckch informac rozen dostupnosti vdeckch informac zven viditelnosti vdeckch informac zven tensk zkladny zven informanho dopaduzdroj: http://www.openaccess.cz/ 15. Oxford Journals sluba Oxford Journals - Humanities zpstupuje online verze vdeckch asopis z produkce nakladatelstv Oxford University Presspokrv pedevm humanitn obory, pedevm historii, lingvistiku, djiny umn a hudby pstup ke zdroji je mon pouze z pota na FF MU Oxford Art Online encyklopedie z oblasti umn (vzdlen ppojen pouze pes fakultn VPN!)Oxford Music online kolekce muzikologickch zdroj, max 6 zrove pracujcch uivatel (!)pstup pes portl EIZ MU - http://library.muni.cz/ezdrojevzdlen pstup funguje prostednictvm EZproxy 16. Pklad . 2 Tma prce: K nkterm teorim humoru Bude teba ohldat si rzn pravopisn monosti, synonyma a slova pbuzn. 17. Pklad . 2 - een Do pole Abstract/Title jsme zadali theor* opertorem AND jsme pipojili humor v poli Text/Abstract/Title. Vsledkem je 135 zznam. N dal postup se bude odvjet od toho, jak relevantn zznamy jsme tmto dotazem zskali. Jist bude uiten pracovat s rznmi pravopisnmi variantami, synonymy. 18. Cambridge Journals kolekce Cambridge Journals Online HSS Collection (humanitn a spoleensk vdy) obsahuje pln texty digitalizovanch vdeckch asopis nakladatelstv Cambridge University Press z humanitnch obor; k eknihm momentln nemm pedplatn CrossRef asociace nakladatel a vdeckch instituc, kter buduje s vzjemnho sdlen a prolinkovn citac odbornch text pstup pes portl EIZ MU http://library.muni.cz/ezdroje/ vzdlen pstup pes EZproxy, Shibboleth 19. Pklad . 3 Tma prce: lidsk tlo v konceptulnm umn Oxford Journals? Cambridge Journals? 20. Pklad . 3 - een Oxford Journals: human body v poli Abstract/Title + conceptual art v poli Text/Abstract/Title + Humanities + asov rozpt 2004-2014 26 zznam Cambridge Journals: conceptual art v poli Anywhere + human body v poli Abstract asov rozpt 2004-2014 + Journals Only zznam V obou ppadech je otzka, zda budou zznamy relevantn, mon bude teba pracovat s novmi klovmi slovy. 21. Pklad . 4 literatura o Joycov romnu Odysseus Oxford Journals? Cambridge Journals? 22. Pklad . 4 Oxford Journals: Joyce Ulysses v poli Abstract-Title+ Humanities + asov rozpt 2004-2014 42 zznam Cambridge Journals: Joyce v poli Abstract AND Ulysses v poli Anywhere, asov rozpt 2004-2014 + Journals Only 5 zznam 23. Pokud mte po absolvovn dnen lekce chu dozvdt se vce o problematice vyhledvn informac, elektronickch informanch zdroj, citac a citovn a mnoh dal, doporuuji: navtvovat lekce informanho vzdlvn podan na knihovnoupidat se do skupiny Informan vzdlvn K FF MU na Facebookuzapsat si na podzim Kurz prce s informacemi (KPI 11) nebo na jae Kreativn prce s informacemi (KPI 22) 24. Dkuji za pozornost Tereza Matsov Referenn sluby email: reference@phil.muni.cz Facebook: http://www.facebook.com/knihovnaffmu http://www.facebook.com/groups/259275247481976/ stedn knihovna FF MU web: http://knihovna.phil.muni.cz