Click here to load reader

Računalo u razrednoj nastavi PPT

 • View
  1.004

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Računalo u razrednoj nastavi PPT

 • RAUNALO U RAZREDNOJ NASTAVI

 • DJECA I RAUNALAmala djeca raunalo koriste za crtanje za pisanjepretraivanje Internetaizrauju crtane filmove ili multimedijalne programe

 • RAUNALA SU ZANIMLJIVA DJECI Dijete treba upoznati s raunalom kada ono pokae zato interes, bez obzira na dob pruaju djeci podraaje koje mogu sami kontrolirati: auditivne, vizualne i osjetilne

 • RAUNALA SU ZANIMLJIVA DJECI djeca u najranijoj dobi (do 3 godine) mogu raunalo upoznati kao interaktivnu slikovnicu od 3-4 godine, djeje motorike vjetine su takve da su koordinirali rad s miemod 5-7 godina koriste raunalne igre, programe za crtanje, edukativne programe, mogu se usredotoiti na itanje, matematike igre i rjeavanje problemskih situacija

 • UITELJ I RAUNALOUitelji bi trebali prihvatiti nove tehnologije u nastavi i poticati uporabu takvih tehnologija zbog djece samostalni uenici raspolau podacima i primjenjuju ih u svom radu samom uitelju ovakav pristup moe ubrzati i olakati rad nauiti kako pravilno urediti svoje radno mjesto i kako pravilno raditi sa raunalom

 • ERGONOMIJA PROSTORA ZA UENJEkole uglavnom ne mogu priutiti specijalizirani namjetaj za svoje raunalne uionice

  Uenik prvog razreda Uenik petog razreda

 • ERGONOMIJA PROSTORA ZA UENJEuenike treba poticati da u radu s raunalom zauzmu dobar poloaj

 • KAKO KORISTITI ICT U KOLI?poticanje informatike pismenosti dio je kolskog programa upotreba tehnologije postaje glavno sredstvo u mijenjaju tradicionalnih kolskih uvjeta kontinuirana edukacija uitelja i nastavnika je temelj u ostvarivanju promjena u obrazovnom sustavuraunalo ne moe postati zamjena za uitelja, moe koristiti u radu kao bilo koje drugo didaktiko sredstvo

 • PREDNOSTI RAUNALA U KOLIraunalo pomae adaptaciji djeteta u obrazovni sustavraunalo nije samo sebi svrha, ve sredstvo postizanja kvalitetnijih i boljih rezultata nastaveinformatika povezuje sve predmete razredne nastave pa tako moemo suraivati s ostalim predmetima

 • NAJEI OBLICI RADA S RAUNALOM U KOLIsredstvo za zabavu: posebni zabavno-obrazovni programi i raunalne igre potiu djeju razigranost i istraivaki duh rjeavanjem razliitih problemapoticaj za likovno stvaralatvo: dolazi do izraaja djeja kreativnostsredstvo za stjecanje znanja: uenje matematike, hrvatskog jezika, stranog jezika, prirode, vjebanje pamenja, logikog razmiljanja... pomo u radu s djecom s posebnim potrebama: programi za rad s djecom s govornim poremeajima, autistinu djecu, djecu s problemima vida i sluha, tjelesno oteenu djecu...

 • RAUNALO U KOLI Kreativnost treba postati jedan od najvanijih zadataka za koji je potrebno predvidjeti vrijeme, postupke i strunu pomo uiteljimazajednica uenja predstavlja socijalnu strukturu koja omoguuje povezivanje onog to se ui s interakcijom izmeu onih koji ue i sa svojim uiteljimazajednica uenja je esto povezana sa suradnikim i aktivnim uenjem, timskom nastavom i interdisciplinarnim temama i pristupima

 • RAUNALO U KOLIZajednice uenja pomau uiteljima u unapreivanju njihove prakse na vie naina:omoguuju im prevladati izoliranost podrka u procesu prevladavanja osobnih predrasuda koje ih sputavaju u ostvarivanju promjenaomoguuju im razmjenu iskustavaslobodno eksperimentiranje idejama i postupcima koje namjeravaju uvesti u svoju nastavnu praksudaju im povratnu informaciju o onome to ine u svojoj praksipretpostavke za druenje potiu kulturu uenjaunapreuju meugeneracijsku suradnju

 • RAUNALO U KOLI Povezivanje zajednica uenja u mreu donosi i dodatne mogunosti:komuniciranje i razmjena iskustava s ljudima izvan lokalne zajednice uenjastruna pomo osoba izvan lokalne zajednice uenjastvaranje obrazovnih resursa koji su dostupni svim lanovima mree zajednice uenja, ali i svim ostalim zainteresiranim ljudimaobjavljivanje kvalitetnih iskustava i njihovo javno propitivanjeosjeaj pripadnosti iroj zajednici

 • RAUNALO U KOLI Mogue zajednice uenja u Hrvatskoj:http://www.skole.hr/ CARNetov portal za kolehttp://www.ucitelji.com/ portal sa korisnim podacima o HNOS-u, o izmjenama i dopunama zakona i pravilnika o kolstvu, o strunom ispitu za uitelje, o planovima i pripremama za sve razredne razredne nastave prema razliitim izdavaima, bazu listia....

 • UVJETI ZA PRIMJENU ICT U KOLI Ljudi o kojima ovisi primjena ICT u nastavi:

  upravanastavno osobljeosobe koje odravaju opremudjecaroditelji

 • UPRAVAVanost: izuzetno velika - odlukeOdgovornost: financije, inicijalizacija, koordinacija...Traeno znanje: ope, sposobnost upravljanjaNain osposobljavanja: specijalizirani menaderski seminariMotivacija: individualna

 • NASTAVNO OSOBLJEVanost: velika stimulacija uenika i roditeljaOdgovornost: rad s uenicimaTraeno znanje: koritenje opreme, programski alatiNain osposobljavanja: redovito kolovanje, seminari, savjetovanja, cjeloivotno obrazovanjeMotivacija: individualna, financijska, organizacijska

 • OSOBE KOJE ODRAVAJU OPREMUVanost: velika za nastavno i nenastavno osobljeOdgovornost: odravanje hardvera, mree, softvera, pomo nastavnicima, savjeti upraviTraeno znanje: iroko tehniko, ali i sposobnost komunikacije Nain osposobljavanja: razliitMotivacija: vezana uz primjenu raunala u nastavi

 • DJECAVanost: neophodna za njihovu budunostOdgovornost: uiti, ali i nauiti kako uitiTraeno znanje: razliite razine predznanja, ovisno o uzrastuNain osposobljavanja: tijekom kolovanjaMotivacija: vrlo visoka

 • RODITELJIVanost: oni su uzor svojoj djeciOdgovornost: za stavove djetetaTraeno znanje: korisno, ali ne i neophodno; pozitivan kritiki stavNain osposobljavanja: uenje, npr. s djetetomMotivacija: druenje s djetetom na korisnim sadrajima

 • EDUKACIJSKI PROGRAMI I IGRE djeca najmlae kolske dobi mogu se upoznati s raunalnim vjetinama koje obuhvaaju:

  upoznavanje djeteta s osnovnim dijelovima raunalaupoznavanje djeteta s osnovnim elementima i funkcijama korisnikog sueljaosposobljavanje djeteta za rad na raunaluosposobljavanje djeteta za primjenu raunala

 • EDUKACIJSKI PROGRAMI I IGRE Edukacijski programi su raunalni programi kojima je cilj nauiti korisnika odreene sadraje ili nove injenice Uporabom edukacijskih raunalnih programa razvija se u djeteta:interaktivan rad (pojaava zantielju, razvija meusobnu pomo, kontrolu ispravnosti i pohvale za tonost)navika individualnog ali i grupnog rada

 • EDUKACIJSKI PROGRAMI I IGRE Kroz edukativne programe djeca ostvaruju niz dobrobiti:ue na jednostavan i njima zanimljiv nain razvijaju kognitivne vjetine, inteligenciju, vjetine rjeavanja problemastjeu osjeaj kompetencije i samopouzdanjaigre imaju pozitivan uinak i na motoriku (koordinaciju oko-ruka, finu motoriku i spacijalne vjetine)

 • EDUKACIJSKI PROGRAMI I IGRE esta su istraivanja i polemike kojima se nastoje utvrditi utjecaji igranja nasilnih raunalnih igara na razvoj i funkcioniranje djece djeca iz stabilnog socijalnog okruenja u pravilu ne mogu kroz agresivne igrice i sama postati agresivna igrice s agresivnim sadrajem kod hiperaktivne djece uspjeno razgrauju agresivnost mogu imati negativan uinak kod ve agresivne djece te poticati agresivno ponaanje kod djece koja su bila rtve nasilja

 • EDUKACIJSKI PROGRAMI I IGRE Prednosti raunalnih igara:djeca razvijaju svoje perceptivne, mentalne i psihomotorne sposobnostiigrice pozitivno utjeu na sposobnost miljenja, zakljuivanja, rjeavanja problema te kreativnost i inteligenciju, odnosno sposobnost snalaenja u novim situacijama dijete se ui nositi sa stresom te posebno vlastitim neuspjehom i tako postaje emocionalno inteligentnije i kompetentnije

 • INTERNET U NASTAVI Internet u nastavi pomae u iskustvenom uenju istraivakom i otvorenom

  Zato ga koristiti u nastavi?djeca kod kue imaju raunalo i Internet i njima se slue prema HNOS-u istraivaki rad postavlja dijete u sredite obrazovnog procesa

 • PROBLEMI INTERNETAEvropski forum za dobrobit djeteta (EFCW)

  neprimjerene informacije (pornografiju),materijale i stranice koje potiu mrnju, nesnoljivost ili diskriminaciju, krvave i nasilne prizore, dezinformacije i preuveliavanje vijesti,

 • PROBLEMI INTERNETAmogu ih maltretirati ili proganjati ljudi ili druga djeca koji prostae, vrijeaju ili prijetemogu neeljeno pokupiti raunalni virus,popunjavanjem obrazaca ili sudjelovanjem u raznim on-line natjecanjima mogu dati vane ili osobne podatke i postati meta razliitih prevaramogu postati rtve pedofila ili odraslih osoba s neiskrenim namjerama

 • PROBLEMI INTERNETAUiteljev je temeljni zadatak da uz roditelje uenike naui kako se zatititi od ovakvih nasrtaja i da istraivanje ovog medija uine sigurnim

 • PREDNOSTI RAUNALA U OBRAZOVANJUSuvremenom tehnologijom integriramo raunalo kao novo nastavno sredstvo u uenju novoga sadraja kako bi se nastava uinila motivirajuom, primjerenijom, modernijomDjeca koja su odrasla uz raunalo razmiljaju drugaije: nelinearno, imaju hipertekstualne umove Marc Prensky: 'kole su zaglavile u 20. st., a uenici pohrlili u 21. stoljee. Kako da kole uhvate korak s uenicima i prue im odgovarajue obrazovanje?'

 • PREDNOSTI RAUNALA U OBRAZOVANJUOsnovna uloga cjelokupnog odgoja i obrazovanja je da doprinosi cjelovitom razvoju djeteta u skladu s njegovim sposobnostima, potrebama i mogunostima kako bi se dijete osposobilo za suvremeni ivot koji izmeu ostalog ukljuuje poznavanje ICT Suvremenu ICT treba uvesti i sustavno osmisliti, te poticati njezinu kreativnu upotrebu ve u poetnim razredima osnovne kole

 • NOVI PLAN I PROGRAM Rad u osnovnoj koli valja usmjeriti na cjeloviti razvoj uenika, imajui u vidu drutvene, politike, gospodarske, informacijsko-tehnoloke, globalizacijske i druge promjene. U tom smislu uenike valja pouiti o i osposobiti za ivljenje prema: najsuvremenijim spoznajama iz

Search related