Rancangan Pengajaran Harian 2013

  • View
    830

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

(RPH) rancangan pengajaran harian untuk biologi tingkatan 4 bagi topik 4,1 komposisi kimia dalam sel

Text of Rancangan Pengajaran Harian 2013

  • 1. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN HARI : TARIKH : KELAS : 4 SUBJEK : BIOLOGI TINGKATAN 4 TEMA : MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN SKOP PEMBELAJARAN : 4.1 Komposisi Kimia dalam sel OBJEKTIF PEMBELAJARAN : 1. Memahami komposisi kimia dalam sel HASIL PEMBELAJARAN : 1. Menyatakan unsur dalam sel 2. menyenaraikan sebatian kimia di dalam sel 3. menerangkan kepentingan sebatian organik di dalam sel 4. menerangkan kepentingan air di dalam sel ALAT BANTU MENGAJAR : Laptop, LCD, Papan tulis, Pen marker, bahan bercetak, Kad Manila. KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KREATIF DAN KRITIS : 1. Menjana idea 2. Menghubungkait

2. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Masa Perkembangan Pengajaran Isi Pengajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid Terminologi/Stra tagi/ Kaedah/KBKK/ KPS 5 Minit Induksi Set Gambar air terjun 1. Guru menunjukkan gambar air terjun dan unsur karbon dengan menggunakkan persembahan slaid kepada pelajar. 2. Guru meminta pelajar memerhati gambar tersebut. 3. Guru meminta pemahaman mereka berdasarkan gambar tersebut. 4. Guru menghubungkait kan gambar 1. Pelajar melihat paparan gambar pada slaid. 2. Pelajar memerhati gambar secara teliti. 3. Pelajar menjana idea dengan menyatakan pemahaman berdasarkan gambar pada slaid. 4. Pelajar memahami Strategi: Berpusatkan guru Berpusatkan pelajar Pendekatan: Kontekstual Kaedah: Soal jawab KBKK: Menjana idea Menghubungkait KPS: Memerhati 3. Gambar karbon dengan topik pembelajaran. hubung kait antara isi kandungan gambar dengan topik pembelajaran. 20 Minit Penerangan 4.1 KOMPOSISI KIMIA DALAM SEL UNSUR Unsurialahbahan yang terdiridaripadasatujenis atom sahaja yang tidakbolehdiuraikankepadaba han yang lebihringkasmelaluitindakbala s. Unsur paling umumdalamorganismaialahun surkarbon (C ), oksigen (O), hidrogen (H), dan nitrogen (N). 1. Guru menerangkan topik dengan bantuan persembahan slaid powerpoint. 2. Guru menghubungkait kan jenis unsur dengan peratus unsur dalam badan manusia. 3. Guru menjelaskan kepentingan 1. Guru mendengar topik penerangan guru dengan teliti. 2. Pelajar memahami hubungkait jenis unsur dengan peratus dalam badan manusia. 3. Pelajar mendengar penjelasan Terminologi: 1. karbohidrat 2. lipid 3. sebatian 4. unsur Strategi: Berpusatkan guru Pendekatan: Kontekstual Kaedah: Kuliah Bersoal jawab 4. Sebatian organik Sebatiankimia yang mengandungiunsurkarbon. Contoh :karbohidrat, protien, lipid, danasidnukleik. Sebatian tak organik Sebatiankimia yang tidakmengandungiunsurkarbo n. Sebatiantakorganikterdiridarip adahidrogendanoksigen. Contoh: Air dangaramminerel. sebatian organik dalam sel. 4. Guru menjanakan idea pelajar dengan meminta contoh kepentingan air secara umum. 5. Guru menjelaskan kepentingan air dalam sel. 6. Guru menghubungkait kan kepentingan air dengan kehidpuan seharian. gurutentang kepentingan sebatian organik dalam sel. 4. Pelajar menjana idea dengan memberi contoh kepentingan air secara umum. 5. Pelajar mendengar penjelasan guru dengan teliti. 6. Pelajar memahami hubung kait kepentingan air dengan kehidupan seharian. 5. Kepentingan sebatian organik dalam sel Karbohidrat Sebagaisumbertenaga utamadalam sel. Contoh: gula, kanji, glikogendanselulosa Lipid Membentuk 15% protoplasmadantidakla rutdalam air. Contoh: lemak, minyak, lilin, fosfolipiddan steroid. AsidNukleik Makromolekulkomplek s yang menyimpanmaklumatg enetikdalambentukkod . Duajenis; Asiddeoksiribo nukleik Asidribonukleik 6. Kepentingan Air Air merupakansebatianbukanorga nik yang paling banyakdanterpentingdalampr otoplasma sel. Kira-kira 70% daripadaberatbadanmanusiat erdiridaripada air. Air adalahkomponenbagidarah, limfa, danbendalirinterstis. Air merupakansebagai medium pengangkutan. Air sangatpentingdalampengosm okawalaturanbendalirdarah. Air merupakankomponen di dalampelincirdanrembesan. Contoh: bendalirsinovial di sendi, jus pencernaan, mukusdanpeluh. Air bertindaksebagaipenimbalter madanmembantudalammeng ekalkansuhubadan optimum bagitindakbalasenzim. Air memberistrukturdansokongan . contoh: Selsegahmemberisoko 7. ngankepadatumbuhan herba. Air membentukrangkahidr ostatikdalamsesetenga hhaiwanseperticacingt anah. Air bertindaksebagai medium bagiresapan. contoh: membanturesapanbagioksige ndankarbondioksidamerentasi membran alveolus. 30 Minit Aktiviti Aktiviti dalam kumpulan Prosedur 1. Kelas dibahagikan kepada 5 kumpulan. 2. Setiap kumpulan mempunyai 5 atau 6 ahli. 3. Setiap kumpulan akan diberi teka silang kata yang mempunyai soalan sama tetapi kedudukan silang kata yang berbeza. 4. Setiap kumpulan diminta 1. Guru membahagikan kelas kepada 5 kumpulan. 2. Guru memberi soalan teka silang kata. 3. Guru menerangkan bahawa setiap teka silang kata tersebut mempunyai soalan yang sama tetapi kedudukan teka silang kaa adalah berbeza. 1. Pelajar diabhagikan kepada 5 kumpulan. 2. Pelajar mendapat soalan teka silang kata. 3. Pelajar mendengar penerangan guru. Strategi: Berpusatkan pelajar Pendekatan: Konstruktivisme Kaedah: Bermain sambil belajar. Nilai Murni: Kerjasama 8. untuk melengkapkan teka silang kata. 5. Kumpulan yang siap dahulu akan diberikan ganjaran pada akhir kelas. Melintang 1. Gula ringkas dalam pokok tebu. 2. Protien berserat yang membentuk kuku. 3. Contoh lipid. 4. Juga dikenali sebagai gula kompleks. Menegak 4. Guru memberitahu kumpulan yang paling pantas menjawab soalan mndapat ganjaran 5. Guru meminta pelajar berbincang dalam ahli kumpulan untuk menjawap soalan teka silang kata. 6. Guru meminta pelajar berkerjasama semasa melakukan aktiviti. 7. Guru berbincang bersama murid untuk menyemak hasil kerja pelajar. 4. Pelajar mendengar pemberitahuan guru. 5. Pelajar berbincang dengan ahli kumpulan. 6. Pelajar berkerjasama semasa melaksanakan aktivtiti. 7. Pelajar mengambil bahagian dalam perbincangan untuk menyemak hasil kerja. 9. 5. Jenis unsur surih. 6. Protien dalam tisu penghubung. 7. Komponen utama membran plasma. 8. Unsur paling umum dalam organisma. Sejenis molekul berkutub. 20 Minit Penilaian 1. Berikan definisi unsur. (2m) Unsur ialah bahan yang terdiri daripadasatu jenis atom sahaja yang tidak boleh diuraikan kepada bahan yang lebih ringkas melalui tindak balas kimia. 2. Namakan empat unsur yang terdapat dalam sel. (4m) a) nitrogen b) hidrogen 1. Guru meminta pelajar menjawab soalan-soalan yang diberikan dengan masa yang ditetapkan. 2. Guru menyebut nama pelajar dan meminta pelajar untuk memberikan jawapan. 3. Guru membincangkan jawapan bersama pelajar. 1. Pelajar menjawab setiap soalan yang diberi dengan masa yang ditetapkan. 2. Pelajar terpilih memberikan jawapan. 3. Pelajar menyemak soalan dan membuat pembetulan jawapan. Strategi: Berpusatkan pelajar Masteri Kaedah: Perbincangan Soal jawab 10. c)karbon d)oksigen 3. Senaraikan dua jenis sebatian kimia dalam sel. (2m) a)sebatian organik b)sebatian tak organik 4. Berikan fungsi sebatian organik berikut dalam sel. (3m) a) Karbohidrat :sumber utama tenaga. b) Lipid :membina struktur sel dan tisu yang baru. c) Nukleik Asid :tempat menyimpan maklumat genetik. 5. Berikan tiga kepentingan air dalam sel.(3m) a)medium tindak balas yang berlaku dalam sel. 4. Guru meminta pelajar mengangkat tangan yang mendapat markah 80 peratus ke atas. 5. Guru meminta pelajar mengangkat tangan yang mendapat 80 peratus ke bawah. 6. Guru memberikan pujian atas pencapaian pelajar yang memberangsang kan. 7. Guru memberikan rangsangan kepada pelajar yang bawah 80 peratus agar berusaha dan belajar bersungguh- sungguh. 4. Pelajar yang mendapat 80 peratus keatas mengangkat tangan. 5. Pelajar yang mendapat 80 ke bawah mengangkat tangan. 6. Pelajar mendangar pujian guru dengan gembira. 7. Pelajar mendapat motivasi untuk berusaha dan belajar bersungguh- sungguh. 11. b)Bertindak sebagai pelarut c)sebagai pengangkut utama dalam sistem biologi. 5 Minit Penutup 1. Guru meminta pelajar secara bergilir menyebut jenis- jenis unsur dalam sel. 2. Guru meminta pelajar secara suka rela memberi kepentingan air dalam sel. 3. Guru meminta pelajar membaca pelajaran seterusnya iaitu topik 4.2 Karbohidrat. 1. Pelajar secara bergilir-gilir menyatakan jeinis-jeins unsur dalam sel. 2. Pelajar secara suka rela menyatakan kepentingan air dalam sel. 3. Pelajar membaca pelajaran seterusnya iaitu topik 4.2 Karbohidrat. Strategi: Berpusatkan pelajar Kaedah: Soal jawab