of 23 /23

Rebolusyong Intelektwal

Embed Size (px)

Text of Rebolusyong Intelektwal

Page 1: Rebolusyong Intelektwal
Page 2: Rebolusyong Intelektwal

ANO?-Tumutukoy sa mabilisang pagbabagong isang institusyon o lipunan.

- Tinawag na Panahon ngKaliwanagan (Enlightenment).

Gumamit ng ideyang“reason o dahilan” sapagsagot ng mga suliranin.

Page 3: Rebolusyong Intelektwal

KAILAN?

- umunlad noongika-18 na siglo(1700’s).

Page 4: Rebolusyong Intelektwal

Pagbabago saKaisipang Politikal

Page 5: Rebolusyong Intelektwal

Baron de Montesquieu

-mas kinilala sa kaisipang balance of power na tumutukoy sa paghahating kapangyarihan ng pamahalaan satatlong sangay.

ehekutibo lehislatura hudikatura

Page 6: Rebolusyong Intelektwal

PHILOSOPHES

- Isang pangkat ng taongnaniniwalang ang reason o dahilan ay magagamit sakahit anong aspeto ngbuhay.

Page 7: Rebolusyong Intelektwal

Limang kaisipan

1. Naniniwalang ang katotohanan ay maaring malaman gamit angkatwiran.

2. Ayon sa kanila, ang likas o natural ay mabuti. Naniniwala din sila na may likas na batas (natural law)

Page 8: Rebolusyong Intelektwal

3. Naniniwala sila na angmaginhawang buhay ay maaaring maranasan sa mundo.

4. Ang mga philosophes angunang Europeong naniwala namaaaring umunlad kung gagamit ng “makaagham naparaan”.

5. Nagnanais ng kalayaan ang mgaphilosophes. Mangyayari lamangito kung gagamitin ng reason.

Page 9: Rebolusyong Intelektwal

Francois Marie Arouet-kilala bilang Voltaire-70 aklat na may temang kasaysayan, pilosopiya, politika at maging drama.-madalas gumamit ng satiriko laban sa mgapari, aristocrats at pamahalaan dahil doon, siya’y ipinakulong ng ilang beses. Ipinataponsa England ng 2 taon. Nang makalaya, itinuloy ang pambabatikos sa Pranses at nakipaglaban sa kalayaan sa pamamahayag, pagpili ng relihiyon at tolerance.

Page 10: Rebolusyong Intelektwal

“I May not agree to what you said, but I will defend to death

your right to say it”-Voltaire

-Nagpapakita ngkalayaan sa pananalitaat pamamahayag

Page 11: Rebolusyong Intelektwal

Jean Jacques Rousseau

-naniwalang ang pag-unlad ng lipunanang siyang nagnakaw sa kabutihan ngtao.-ang aklat na The Social Contract ay magkakaroon lamang ng maayos napamahalaan kung ito ay base sa‘pangkalahatang kagustuhan’

naging saligan ng mga batasng rebolusyon sa France

Page 12: Rebolusyong Intelektwal

Bumukas saprinsipyo ngdemokrasya.

Page 13: Rebolusyong Intelektwal

Iba pang halimbawa ngmga bagong pananaw

na umusbong sapanahong

Enlightment

Page 14: Rebolusyong Intelektwal

“I think therefore I am”-Rene Descartes

-Nagpapakita na angpagkilala sa sarili ay pangunahing prinsipyo.

Page 15: Rebolusyong Intelektwal

Mga tanyag na librosa panahon ngrebolusyongintelektwal

Page 16: Rebolusyong Intelektwal

ENCYCLOPEDIA-Denis Diderot

-binatikos ang Divine Right-humigit kumulang na20,000 kopya angnaimprenta sa taong 1751-1789.-naisalin sa iba’t-ibangwika at naipalaganap angideya ng RebolusyongPangkaisipan sa Amerikay, Asya at Africa.

Page 17: Rebolusyong Intelektwal

SPIRIT OF THE LAW-MONTESQUIEU

Ipinakilala ang bagongpatakaran sa

organisasyon,ng isangmakatarungang

pamahalaan

Page 18: Rebolusyong Intelektwal

Pagbabago saKaisipang Politikal

Page 19: Rebolusyong Intelektwal

Polisiyang Laissez faire

- Malayang daloy ng ekonomiya nahindi nararapat na pakialaman angpamahalaan nataliwas samerkantilismo.

Page 20: Rebolusyong Intelektwal

Physiocrats

-tawag sa mga naniniwalang anglupa ang tanging pinagmumulanng yaman o makatutulong sapagpapayaman.

Page 21: Rebolusyong Intelektwal

Adam Smith

-ekonomistang British nanagpanukala na ang pamilihan ay maaring dumaloy nang maayosnang hindi pinakikialaman ngpamahalaan.

Page 22: Rebolusyong Intelektwal

SALON

-naging lugar ng talakayan ng mgapilosopo, manunulat, artists at ibapang katulad.-nagmula sa Paris noong 1600’s tuwing nagkakaroon ng pagbasa ngtula.

Page 23: Rebolusyong Intelektwal