Rebolusyong Pranses

  • Upload
    mharidyl

  • View
    12.810

  • Download
    39

Embed Size (px)

Text of Rebolusyong Pranses

  • 1. PROYEKTO SA ARALING PANLIPUNAN

2. ANG REBOLUSYONG PRANSES 3. ANG REBOLUSYONG PRANSES Mga Salik Noong 1774, umupo sa trono ng France si HaringLouis XVI. Minana niya ang isang kaharian na pinatakbo ng makalumang patakaran, isang sistemang walang ipinagbago sa loob ng mahabang panahon. 4. FIRST ESTATE Ang unang antas o First Estate ay binuo ng mga pari na siyang may hawak sa buhay pulitika at panlipunan ng bansa. Sila ang nagmamay-ari ng ikalimang bahagdan ng buong lupain ng France. Karapatan din nilang mangolekta ng buwis sa mga magsasaka at hindi rin sila kasali sa pagbabayad ng buwis. 5. Isang katangian ng lumang rehimen ay ang magarbong pamumuhay ng hari simula pa kay Haring Louis XVI na siyang dahilan ng pagbagsak ng bansa. Walang paraan upang mapigilan ang pagmamalabis ng hari sa dahilang taglay nito ang lubos ng kapangyarihan. Ang mga tao man ay nahati-hati sa tatlong pangkat. 6. MAHARLIKA Ang mga maharlika ang bumubuo sa Ikalawang Estado. Nagtaglay din sila ng mga karapatan tulad ng di pagbabayad ng buwis. Sila ang namuno sa kanilang mga lupain gaya ng isang hari at habang ang mga kasama ay namumuhay sa kahirapan at kasalatan, sila naman ay namuhay sa kasaganahan at luho. 7. KARANIWANG TAO Ang Ikatlong antas ay binuo ng mga karaniwang tao, na siyang pinakamarami sa buong populasyon ng bansa. Sila ang mga mangangalakal, propesyonal, manggagawa,at mga magsasaka. Damang-dama ng pangkat na ito ang kawalan ng katarungan. Bukod dito, marami sa kanila ang nakapag-aral kung kayat taglay nila ang mga kaisipang liberal nina Rousseau, Montesquieu, at Voltaire. 8. Buhay na buhay rin sa isipan nila ang tagumpay ng mga Americano laban sa Britain. 9. ANG ESTADO HENERAL Napilitang ipatawag ni Louis XVI ang Estado Heneral o ang Kongreso ng France, na hindi na nagpupulong mula pa noong 1614, na ang layunin ay upang makakuha ng pondo. Nang magpulong ang Estado Heneral sa Versailles noong 1789, bibuo ito ng tatlong kapulungan ang Unang Estado, ang Pangalawang Estado, at angIkatlong Estado. 10. Noong mga nakaraang panahon, ang bawat Estado ay binubuo ng isang yunit, kung kayat pag nag sanib ang Una at Ikalawang Estado, nalalamangan nila ang Ikatlong Estado. 11. Sa pulong na ito, iminungkahi ng Ikatlong Estado na sila ang mag pupulong bilang isang kapulungan upang makasiguro na makukuha ang nakararamina kailangan sa kanilang mga patakarang ipapasok. 12. Tinanggihan ito ng mga pari at maharlika. Hindi gumawa ng anumang aksyon ang hari tungkol sa bagay na ito, kung kayat pagkaraan ng mahabang panahon ng pagdedebate, ay ipinroklama ng Ikatlong Estado na sila na ang Pambansang Asamblea. 13. Ipinasara ng hari ang silid-pulungan nang makita niyang handa nang magpulong ang Ikatlong Estado, kayat sila ay lumipat sa may tennis court sa loob ng palasyo at dito sumumpa silang di maghihiwalay hanggat di nakabubuo ng mga maharlika at pari upang sumama sa kanila. 14. ANG PAGBAGSAK NG BASTILLE Nagsimula ang kaguluhan sa Paris ng lumusob ang mga taosa Bastille noong Hulyo 14, 1789. ang Bastille ay isang moog na ginawang bilangguang pulitikal. Dahil dito, ang Bastille ay naging simbolo ng kalupitan ng Lumang Rehimen. Nagapi ng taong bayan ang mga tagapagtanggol sa moog kayat napalaya ang mga bilanggo. 15. Hindi nakisimpatya ang hari at kanyang mga tagapayo, bagkus ay kanilang inudyukan ang hari na ipahanda ang mga kawal sa pagkakataong maaaring maghimagsik ang Asamblea. Kumalat ang balita sa Paris na bubuwagin ang hari ang Asamblea. 16. Ang pagbagsak ng Bastille ay nagbigay-hudyat sa pagkawasak ng Lumang Panahon sa France, at ang Hulyo 14 ay itinuring na pambansang araw ng France. Sinimulan ng pambansang asamblea ang mga reporma sa pamahalaan. Inalis ang natitira pang bagay na may kinalaman sa feudalismo at pang-aalipin. 17. Winakasan ang kapangyarihan ng simbahan sa pagbubuwis. Sa takot ng mga hari at maharlika sa lumalaganap na kapangyarihan ng mga magsasaka, binitawan na nila ang kanilang mga karapatan. Sinamsam ng mga tao ang mga ari-arian at binawasan ang bilang ng mga pari. 18. ANG PAMBANSANG ASAMBLEA Nabuo ang Pambansang Asamblea ang isang kasulatan ng deklarasyon ng mga karapatan ng tao noong 1789. Ipinahihiwatig sa kasulatang ito ang liberal na kaisipan. Ipinahihiwatig din sa kasulatan na ang kapangyarihan ay nasa kamay ng mga tao. 19. Noong 1791, nabuo ang asamblea ang isang saligang batas na nagtatag ng isang limitadong monarkiya para France. Nanatiling pinuno si haring Louise XVI. Karaamihan sa mga kapangyarihan ng pamahalaan ay nasa kamay ng asamblea. Noong nagpulong ang asamblea,binuo ito ng mga kinatawan ng walangkaranasan sa pamamahala. 20. Nahati ang bansa-may naniniwala na kulang pa ang mga reporma o pagbabago at ang iba naman ay naniniwalang sapat na ang mga pagbabago marami na ang mga nasiyahan ngunit,nais pa rin nila ang republika. Masusing pinagmasdan ng mga haring pinuno ng Europe ang nagaganap na himagsikan sa France. 21. Nangamba sila sa maaring pagkalat ng kilusang mapanghimasik sa kanilang bansa. Nagpahayag ng paglusob sa France ang emperador ng Austria na kapatid ni Marie Antoinette at ang hari ng Russia upang maibalik sa kapangyarihan ang monarkyang Bourbon. 22. Ang pamahalaang mapaghimagsik sa France ay nagtatag ng hukbo upang maipagtanggol ang bansa sa mga lulusob. Masiglang tumugon ang mga Prances nangdahil sa madamdaming pag-awit sa bagong Pambansang awi, ang Marseillaise. Ginamit nilang islogan ang Kalayaan, Pagkakapantaypantay , at kapatiran (Liberty,Equality , and Faternity). 23. Lubhang nahirapan ang mga hukbong Pranses noong una dahil sa kakapusan ng kagamitan. Ipinamalita ng mga lumulusob na hukbo ng Prussia na ibabalik sa kapangyarihan ang hari at nagbantang wawasakin ang Paris kung may ,mangyayari sa pamilya ng hari. 24. Nagsiklab sa galit ang mga Pranses, ibinilanggo ang pamilya ng hari at nag-utos ang Asamblea na magkaroon ng halalan ng mga kinatawan para sa Pambansang Kumbensyon upang makagawa ng bagong Saligang Batas 25. ANG UNANG REPUBLIKA NG FRANCE Noong 1792, nagpulong ang Pambansang Kumbensyon at tuluyan nang inalis ang monarkya at ipinalit ang Unang Republika ng France. Nilitis ni Louis XVI at napatunayang nagkasala sa bansa. Pinugutan siya ng ulo noong 1793 sa harap ng maraming tao. 26. ANG PAGHAHARI NG LAGIM Bagamat gusto ng nakararami ang Pamhalaang Panghimagsikan ng France marami pa ring pag-aalsa ang naganap sa bansa. Upang mabigyan ito ng solusyon, binuo ang komite ng Kaligtasang Pambayan (Public Safety) noong 1793, sa ilalim ng pamumuno nina Robespierre, Danton at Marat. 27. Nais linisin ni Robespierre ang France at ang lahat ng kaaway nito. Dahil dito, libu-libong tao ang namatay sa pamamagitan ng gilotina. Kabilang na rito sina Reyna Marie Antonette, at si Danton, isang kasapi ng komite na pinugutan din ng ulo nang dahil lamang sa pagpapaalala niya na magdahan-dahan si Robespierre. 28. Noong Hulyo, 1794, hinuli si Robespierre ng kanyang mga kaaway at inihatid sa gilotina. Sa kanyang pagkamatay, nagwakas din ang paghahari ng lagim. 29. Samantala, nagkaisa ang malalakas na bansa sa Europe laban sa France. Binubuo ito ng Austria, Prussia , Britain , Spain , Holland , at Sardinia, ngunit napigilan sila ng isang hukbo sa pamumuno ng isang magiting na heneral na si Napoleon Bonaparte 30. ANG REBOLUSYONG PRANSES NARITO ANG ISANG PAGSUSULIT UPANG MAS MAUNAWAAN PA ANG ARALING ITO. 31. 10.) SILA ANG NAGMAMAY-ARI NG IKATLONG BAHAGDAN NG BUONG LUPAIN NG MGAFRANCE. ANONG PANGKAT NG MGA TAO DITO ?A. FIRST STATEC. THIRD STATEB. SECOND STATED. FOURTH STATE 32. GROUP # 6 33. LEADER Christel JoyMantilla 34. ASSISTANT LEADER MharidylPeralta 35. MEMBER CelineAncheta 36. MEMBER Portia ArabellaMortela 37. Ipinasa kay : Gng. Leticia M. Balanon