Recommended plan for studying

Embed Size (px)

Text of Recommended plan for studying

  1. 1. Odporan tudijn pln tudijnho programu Ekonomika a manament medzinrodnho podnikania tudijn program Ekonomika a manament medzinrodnho podnikania je tudijnm programom ininierskeho tdia v tudijnom odbore 3.3.18 Medzinrodn podnikanie. tudijn program sa realizuje dennou i externou formou. V tabukch . 1-3 a . 1-4 s uveden odporan tudijn plny pre tudentov dennej i externej formy tdia. Odporan tudijn pln prehadne zobrazuje: zaradenie jednotlivch predmetov do prslunho semestra, tdenn hodinov dotciu na vubu jednotlivch predmetov rozdelen na prednky, seminre, resp. cvienia a laboratrne cvienia na dennej forme tdia, alebo konzultcie na externej forme tdia, spsob povinnho ukonenia predmetu (zpoet, resp. skka, prpadne oboje), poet kreditov priradench jednotlivm predmetom, vyuujcich, ktor zabezpeuj dan predmet. Predmety zaraden do tudijnho programu s rozdelen na: povinn predmety ich absolvovanie je podmienkou spenho absolvovania tudijnho programu alebo jeho asti, predmety povinne voliten podmienkou spenho absolvovania tudijnho programu alebo jeho asti je absolvovanie stanovenho potu predmetov z tejto skupiny poda vberu tudenta, vberov predmety s to vetky ostatn predmety v tudijnom programe alebo v ponuke inch tudijnch programov a ich vber je podmienen zskanm urenho potu kreditov v danej asti tdia, predmety ttnej skky ich absolvovanie je podmienkou spenho absolvovania tudijnho programu. V rmci skupiny Povinne voliten predmet je tudent povinn si vybra jeden z ponkanch predmetov a ukoni ho predpsanou formou. Jeden povinne voliten predmet mus kad tudent absolvova v cudzom jazyku. Ako vberov predmet si tudent me vybra ubovon predmet v rmci inch faklt Paneuspkej vysokej koly, ak tento predmet nie je v tomto odbore jeho povinnm predmetom, alebo si tudent me vybra ubovon predmet v rmci inch tudijnch odborov a tudijnch programov, ak tento predmet nie je jeho povinnm predmetom. Ako vberov predmet si me tudent vybra aj predmet z ponuky povinne volitench predmetov, ak ho ete neabsolvoval a absolvova ho v semestri, v ktorom sa dan predmet vyuuje. Vybran predmet je tudent povinn ukoni predpsanou formou. Na otvorenie povinne volitenho a vberovho predmetu je stanoven minimlny poet 15 tudentov s vnimkou odbornch predmetov vyuovanch v cudzom jazyku, kde je stanoven minimlny poet na 10 tudentov. Ak poet tudentov prihlsench na niektor z predmetov nedosiahne minimlny poet, s prihlsen tudenti povinn vybra si in predmet. Predmety ttnej skky s diplomov prca a jej obhajoba a tri povinn predmety, priom jeden z nich si tudent vyber z dvoch volitench oblast. 1
  2. 2. Pri tvorbe odporanho tudijnho plnu sa vychdzalo z toho, aby minimlne 3/5 obsahu tudijnho plnu tudijnho programu Marketingov a manament bolo venovanch tudijnmu odboru 3.3.10 Obchod a marketing. prerobit na medzinarodne podnikanie tudijn program Ekonomika a manament medzinrodnho podnikania obsahuje nasledovn truktru predmetov s vyjadrenm kreditovej dotcie a podielu na celkovom pote kreditov. Tabuka . 1-1: Podiel jednotlivch ukazovateov tudijnho programu Predmety jadra znalost a * DS Vberov predmety Povinne voliten predmety *ZS Ukazovate tudijnho programu Spolu Poet % Poet % Poet % Poet % Poet % Poet predmeto v 16 + 3 63 6 20 2 6,67 3 10 30 100 Poet kreditov 80 + 6 71,67 12 10 10 8,33 120 10012 10 * DS diplomov seminr * ZS ttna zveren skka Z uvedenho prehadu vyplva, e predmety jadra tudijnho odboru tvoria predpsan podiel na obsahu tudijnho programu, t.j. minimlne 3/5, t.j. minimlne 60%. V prpade tudijnho programu Ekonomika a manament medzinrodnho podnikania je to 63 % na celkovom pote kreditov. Porovnanie jadra znalost s povinnmi predmetmi tudijnho programu Ekonomika a manament medzinrodnho podnikania poda jednotlivch tm a predmetov je uveden v nasledujcej tabuke. Tabuka . 1: Porovnanie nosnch tm jadra znalost s povinnmi predmetmi tudijnho programu 2
  3. 3. Tma jadra znalost Zodpovedajci predmet Typ predmetu* Poet kreditov Medzinrodn hospodrske vzahy PP 5 Medzinrodn obchodn politika PP 5 Medzinrodn financie PP 5 Medzinrodn preprava a logistika PP 5 Eurpska nia PP 5 Medzinrodn marketing PP 5 Medzinrodn platobn styk PP 5 Manament medzinrodnho podnikania PP 5 Hospodrska diplomacia PP 5 Medzinrodn obchodn prvo PP 5 Aktulne otzky svetovej ekonomiky PP 5 Strategick manament PP 5 Ekonomika a obchodn politika rozvojovch krajn PP 5 Interkultrny manament PP 5 Komparatvna ekonomika PP 5 Medzinrodn aspekty elektronickho podnikania PP 5 Diplomov prca Diplomov seminr I PP 2 Diplomov seminr II PP 2 Diplomov seminr III PP 2 ttna zveren skka Obhajoba diplomovej prce PP 4 Medzinrodn podnikanie PP 4 PP 4 PP 98 * Typ predmetu - PP = povinn predmet 3
  4. 4. Tabuka . 1-3: Odporan tudijn pln dennej formy tdia Ekonomika a manament podnikania 1. ronk 2. ronk Vyuujci Kredit y 1.semeste r 2. semester 3.semeste r 4.semeste r P. . Nzov predmetu Zap Sk Zap Sk Z ap Sk Zap Sk PP Medzinrodn hospodrske vzahy 5 Doc. Ing. Tom Dud, PhD. PP Medzinrodn obchodn politika 5 Ing. Marek Csabay, PhD. PP Medzinrodn financie 5 Ing. Vladimr Valach, PhD. PP Medzinrodn preprava a logistika 5 Ing. Tom Haln, PhD. PP Eurpska nia 5 Doc. Ing. Roman Seren, PhD. PP Medzinrodn marketing 5 Prof. Ing. Eduard Urban, PhD. Doc. Ing. Soa Supekov, PhD. PP Medzinrodn platobn styk 5 Doc. Ing. ubo Pavelka, PhD. PP Manament medzinrodnho podnikania 5 PP Hospodrska diplomacia 5 Ing. Marek Csabay, PhD. PP Medzinrodn obchodn prvo 5 JUDr. Slavomr Rudenko, PhD. PP Aktulne otzky svetovej ekonomiky 5 Prof. Ing. Jn Pokrivk, PhD. PP Strategick manament 5 Doc. PhDr. Frantiek Okruhlica, PhD. PP Ekonomika a obchodn politika rozvojovch krajn 5 Doc. Ing. Mria Zbkov, PhD. PP Interkultrny manament 5 Doc. Ing. Jir Dedina, CSc. PP Komparatvna ekonomika 5 Ing. Martin Dolinsk, PhD. PP Medzinrodn aspekty elektronickho podnikania 5 Prof. Ing. Jir Dvork, DrSc. PP Diplomov seminr I 2 PP Diplomov seminr II 2 PP Diplomov seminr III 2 PV Povinne voliten predmet 1 5
  5. 5. P PV P Povinne voliten predmet 2 5 VP 1 Vberov predmet 1 2 VP 2 Vberov predmet 2 2 VP 3 Vberov predmet 3 2 VP 4 Vberov predmet4 2 VP 5 Vberov predmet 5 2 VP 6 Vberov predmet 6 2 Z S Obhajoba diplomovej prce 4 Z S 4 Z S 4 120 Tdenn hodinov vmera - Prednky/Seminre 24 12/12 24 12/12 24 - 12/12 18- 9/9 PP - povinn predmet, PVP - povinne voliten predmet, VP - vberov predmet, ZS ttna zveren skka, Zap - zpoet, Sk skka.
  6. 6. Ponuka povinne volitench a vberovch predmetov pre 2. ronk ininierskeho tdia(denn a extern forma tdia). - povinne voliten predmet v letnom semestri I. ro. Ing. tdia Povinn voliten predmety Vyuujci PVP Opercie a technika zahraninho obchodu PVP Znalostn manament - povinne voliten predmety v zimnom semestri II. ro. Ing. tdia Povinn voliten predmety Vyuujci PVP Priame zahranin investcie PVP Projektov manament - vberov predmety Vberov predmety Vyuujci VP1 Manament inovci Telesn vchova I.
  7. 7. Veobecn jazykov prprava - NJ I. Marketingov komunikcia VP2 Manament udratenosti Veobecn jazykov prprava - NJ II. Telesn vchova II. Certificate VP3 Hodnotenie podniku VP4 Nrodohospodrsky seminr VP5 Efektvna komunikcia VP6 Analza finannch trhov Predmety pre ininierske tdium zabezpeovan v cudzom jazyku pre 1. a 2. ronk ininierskeho tdia (denn a extern forma tdia) Predmety v cudzom jazyku Vyuujci Anglick jazyk PP PVP VP Nemeck jazyk VP Poas akademickho roka 2013/2014 me tudent absolvova cvienia z predmetu Medzinrodn hospodrske vzahy v anglickom jazyku. Podmienkou uskutonenia cvienia je zujem skupiny zloenej z minimlne ptnstich tudentov. Tabuka . 1-4: Odporan tudijn pln externej formy tdia Marketingov manament 1. ronk 2. ronk Kredit y 1.semeste r 2. semester 3.semeste r 4.semeste r
  8. 8. P.. Nzov predmetu Zap Sk Zap Sk Z ap Sk Zap Sk PP Medzinrodn hospodrske vzahy 5 PP Medzinrodn obchodn politika 5 PP Medzinrodn financie 5 PP Medzinrodn preprava a logistika 5 PP Eurpska nia 5 PP Medzinrodn marketing 5 PP Medzinrodn platobn styk 5 PP Manament medzinrodnho podnikania 5 PP Hospodrska diplomacia 5 PP Medzinrodn obchodn prvo 5 PP Aktulne otzky svetovej ekonomiky 5 PP Strategick manament 5 PP Ekonomika a obchodn politika rozvojovch krajn 5 PP Interkultrny manament 5 PP Komparatvna ekonomika 5 PP Medzinrodn aspekty elektronickho podnikania 5 PP Diplomov seminr I. 2 PP Diplomov seminr II. 2 PP Diplomov seminr III. 2 PVP Povinne voliten predmet 1 5 PVP Povinne voliten predmet 2 5 VP1 Vberov predmet 1 2 VP2 Vberov predmet 2 2 VP3 Vberov predmet 3 2 VP4 Vberov predmet 4 2 VP5 Vberov predmet 5 2 VP6 Vberov predmet 6 2 ZS Obhajoba diplomovej prce 4 ZS 4
  9. 9. ZS 4 120 Tdenn hodinov vmera - Prednky/Seminre 24 12/12 24 12/12 24 - 12/12 18- 9/9 PP - povinn predmet, PVP - povinne voliten predmet, VP - vberov predmet, ZS ttna zveren skka, Zap - zpoet, Sk - skka
  10. 10. ZS 4 120 Tdenn hodinov vmera - Prednky/Seminre 24 12/12 24 12/12 24 - 12/12 18- 9/9 PP - povinn predmet, PVP - povinne voliten predmet, VP - vberov predmet, ZS ttna zveren skka, Zap - zpoet, Sk - skka