Rpt bm pemulihan khas

  • View
    539

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of Rpt bm pemulihan khas

  • 1. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU PENDIDIKAN PEMULIHAN KHASTAJUK / OBJEKTIFISI KANDUNGAN AKTIVITIKEMAHIRAN1. Huruf-huruf Pada akhir pelajaran 01. Menyebut/mengenal nama huruf1.1 Paparan kad-kad abjad kecil murid dapat :kecil secara turutan. abjada z.02. Menyebut/ mengenal nama hurufa z. a. Menyebut huruf- kecil secara rawak. 1.2 Menyebut huruf padahuruf yang03. Mencari, mewarna, memilih huruf carta abjad secaradipaparkankecil tersembunyi.turutan a z.dengan betul. 04. Menulis huruf kecil di udara, di1.3 Menyebut kad-kad b. Memadankandulang, di atas pasir, huruf timbul abjad bergambar:huruf-huruf kecil dengan jari, di belakang kawana-ayamyang sama.dan sebagainya. b-bola c. Mengenal dan05. Membentuk huruf kecil denganc-cawanmengingat huruf-plastisin atau tanah liat mengikutd-daduhuruf kecil yangurutan. 1.4 Mewarna gambarterdapat dalam06. Menekap atau melukis hurufberabjad.paparan ataudaripada kad-kad tebuk mengikut 1.5 Melengkapkancarta.turutan.lembaran kerja. d. Menulis huruf kecil 07. Menyurih huruf kecil mengikutyang disebut oleh turutan.guru atau yang08. Menyalin huruf kecil daripada kad-didengar. kad huruf kecil.09. Menulis huruf kecil yangdisebutkan oleh guru atau rakanatau menggunakan rakamanaudio dan kaset audio.2. Huruf-huruf Pada akhir pelajaran 10. Menyebut/mengenal nama huruf2.1 Paparan kad-kad besar A Z murid dapat :besar secara turutan. abjad11. Menyebut/ mengenal nama hurufa z. e. Menyebut huruf- besar secara rawak. 2.2 Menyebut huruf padahuruf yang12. Mencari, mewarna, memilih huruf carta abjad secaradipaparkanbesar tersembunyi.turutan a z.1

2. dengan betul.13. Menulis huruf besar di udara, di2.3 Menyebut kad-kad f. Memadankan dulang, di atas pasir, huruf timbul abjad bergambar:huruf-huruf besardengan jari, di belakang kawana-arnabyang sama. dan sebagainya. b-bakul g. Mengenal dan 14. Membentuk huruf besar denganc-cerminmengingat huruf- plastisin atau tanah liat mengikutd-durianhuruf besar yang urutan. 2.4 Mewarna gambarterdapat dalam 15. Menekap atau melukis hurufberabjad.paparan atau daripada kad-kad tebuk mengikut 2.5 Melengkapkancarta. turutan.lembaran kerja h. Menulis huruf16. Menyurih huruf besar mengikutbesar yang turutan.disebut oleh guru17. Menyalin huruf besar daripadaatau yangkad-kad huruf besar.didengar.18. Menulis huruf besar yang i. Memadankan disebutkan oleh guru atau rakanhuruf besaratau menggunakan rakamandengan huruf kecil audio dan kaset audio.dan menyalinnyasemula.3. Huruf-huruf Pada akhir pelajaran19. Mengenal dan membunyikan3.1 Paparan kad-kad huruf vokal murid dapat : vokal a, e, i, o, u dengan sebutan vokal a, e, i, o, u.a e i o u. yang betul. 3.2 Memadankan kad j. Mengenal huruf-20. Mendengar bunyi-bunyi hurufcantuman huruf vokale taling /huruf vokalvokal dari pita rakaman atau dengan gambar:e pepet dengan betul.language master. a-api k. Membunyikan21. Menyesuaikan bunyi vokal dengane-ekorvokal dengan gambar. i-ikansebutan bunyi22. Memilih kad gambar yang sesuai o-otakyang betul.dengan huruf vokal.u-ubi l. Memilih huruf23. Memilih huruf vokal dengan3.3 Permainan menyebutvokal berdasarkangambar yang sesuai. atau menyambung bunyigambar dengan24. Menulis huruf vokal berdasarkan vokal awalan. Contoh:betul. gambar. Guru - i m. Menulis huruf25. Memadankan huruf vokal dengan Murid - kanvokal pada gambar. 3.3 Permainan dominogambar yang26. Menulis huruf vokal pada gambar dengan vokaldiberi denganperkataan yang tidak lengkap.awal dan vokal denganbetul.suku kata. 3.4 Latih-tubi ataumelengkapkan vokalpada perkatan yangbergambar.2 3. 4. Suku kata KV Pada akhir pelajaran 27. Mengenal dan membunyikan suku4.1 Paparan carta / kadmurid dapat :kata KV berdasarkan gambar.suku kata KV. 28. Mengenal dan membunyikan suku4.2 Menyebut suku katan. Membunyikan kata KV berdasarkan kad suku KV dengan gambar suku kata KVkata.yang diberi. berdasarkan 29. Menyesuaikan suku kata dengan4.3 Menyesuaikan kad gambar dengan gambar atau gambar dengan suku suku kata KV dengan betul.kata.gambar. . Contoh :o. Membunyikan 30. Memilih kad suku kata ba-baju suku kata KVberdasarkan gambar. ca-cawan berdasarkan kad 31. Menulis suku kata berdasarkan da-dahi suku kata dengangambar.4.4 Latih-tubi mengeja / betul. menyebut suku katap. Memadankan KV. suku kata KV 4.5 Menulis/melukis dengan gambar/mewarna gambar yang diberi. yang bersuku kata KVq. Menulis suku katadi bawahnya. KV berdasarkan 4.6 Melengkapkan gambar denganlembaran kerja atau betul. menulis secaramekanis pada bukulatihan.5. PerkataanPada akhir pelajaran 32. Menyebut nama benda dalam5.1 Paparan gambarKV + KV murid dapat :gambar yang ditunjukkan oleh dengan perkataan KVr. Menyebut nama guru.+ KV. benda dengan33. Menyatu dan memadankan dua 5.2 Menyebut ceraian kad- perkataan KV +suku kata berdasarkan gambar.kad suku kata KV. KV yang betul.34. Mengisi suku kata awalan atau5.3 Memadankan kad-kads. Menyatukan duaakhiran yang tertinggalsuku kata menjadi suku kata menjadi berdasarkan gambar.perkatan perkataan yang35. Menulis perkataan berdasarkan KV + KV. Contoh: bermaknagambar. ba + tu = batu berdasarkan suku36. Membina, membaca dan menulisda + hi = dahi kata KV + KV. perkataan dari kad suku kata. bo + la = bolat. Mengeja me + ja = meja perkataan KV + 5.4 Latih-tubi mengeja dan KV.menyebut perkataanu. Menulis perkataanyang dipaparkan. berdasarkan5.5 Menulis/mewarna gambar dengangambar yang lengkap betul. dengan perkataan KV 3 4. + KV.5.6 Membaca ayat-ayatmudah seperti:1. Bapa beli baju2. Baju bapa baru3. Bapa beli baju baru5.7 Melengkapkanlembaran kerja ataumenulis secaramekanis pada bukulatihan.6. Perkataan Pada akhir pelajaran 37. Menyebut nama benda dalam 6.1 Paparan gambar dua sukumurid dapat :gambar yang ditunjukkan oleh dengan perkataan V + katav. Menyebut nama guru.KV.V + KVbenda dengan38. Menyatu dan memadankan dua6.2 Menyebut ceraian kad-perkataan V + KVsuku kata berdasarkan gambar.kad suku kata V + KV.yang betul. 39. Mengisi suku kata awalan atau 6.3 Memadankan kad-kad w. Menyatukan duaakhiran yang tertinggalsuku kata menjadisuku kata menjadi berdasarkan gambar.perkatanperkataan yang40. Menulis perkataan berdasarkan V + KV. Contoh:bermaknagambar. u-ubiberdasarkan suku41. Membina, membaca dan menulisi-isikata V + KV.perkataan dari kad suku kata. a-abu x. Mengeja 42. Membaca ayat-ayat mudah i-ibuperkataan berdasarkan tajuk yang lalu.6.4 Latih-tubi mengeja dan V + KV. menyebut perkataan y. Menulis perkataanyang dipaparkan.berdasarkan 6.5 Menulis/mewarnagambar dengangambar yang lengkapbetul. dengan perkataan V + KV.6.6 Membaca ayat-ayat mudah seperti: 1. Ini baju Saya 2. Baju ibu biru 3. Abu bawa ubi6.7 Melengkapkan lembaran kerja atau menulis secara mekanis pada buku latihan. 4 5. 7. PerkataanPada akhir pelajaran43. Menyebut nama benda dalam 7.1 Paparan gambarKV + KV + murid dapat : gambar yang ditunjukkan olehdengan perkataan KVKVz. Menyebut namaguru. + KV +KV.benda dengan44. Menyatu dan memadankan suku 7.2 Menyebut ceraian kad-perkataan KV +- suku kata berdasarkan gambar. kad suku kata KV + KVKV + KV yang45. Mengisi suku kata awalan atau + KV.betul.pertengahan atau akhiran yang 7.3 Memadankan kad-kadaa. Menyatukan suku tertinggal berdasarkan gambar.suku kata menjadikata menjadi46. Menulis perkataan berdasarkan perkatanperkataan yanggambar.KV + KV + KV.bermakna47. Membina, membaca dan menulisContoh:berdasarkan sukuperkataan dari kad suku kata.ke + ru + sikata KV + KV +48. Membaca ayat-ayat mudahke + re + taKV. berdasarkan tajuk yang lalu. pe + li +tabb. Mengeja 7.4 Latih-tubi mengeja danperkataan menyebut perkataan KV + KV + KV.yang dipaparkan.. Menulis perkataan7.5 Menulis/mewarnaberdasarkan gambar yang lengkapgambar dengan dengan perkataan KVbetul.+ KV + KV.aa. Membaca 3 7.6 Membaca ayat-ayatdaripada 4 ayat-mudah secaraayat mudahmekanis, kelompokberdasarkan sukudan individu seperti:kata yang telah 1. Ali ada kerusidipelajari dengan 2. Bapa beli keretabetul.3. Abu bawa pelita7.7 Melengkapkanlembaran kerja ataumenulis secaramekanis pada bukulatihan.8. PerkataanPada akhir pelajaran49. Menyebut nama benda dalam 8.1 Paparan gambar KVKmurid dapat : gambar yang ditunjukkan olehdengan perkataanbb. Menyebut nama guru. KVK.benda dengan50. Menulis perkataan berdasarkan 8.2 Menyebut kadperkataan KVK gambar. perkatanyang betul. 51. Membaca ayat-ayat mudahKVK. Contoh:ff. Mengeja berdasarkan tajuk yang lalu. begperkataancat KVK.botdd. Menulis perkataanpen dsb.berdasarkan 8.3 Latih-tubi mengeja dan 5 6. gambar dengan menyebut perkataanbetul.yang dipaparkan.ee. Membaca 3 8.4 Menulis/mewarnadaripada 4 ayat-gambar yang lengkapayat mudahdengan perkataanberdasarkan sukuKVK.kata yang telah 8.5 Membaca ayat-ayatdipelajari dengan mudah secarabetul.mekanis, kelompokdan individu seperti:1. Rina beli beg baru2. Bas Baba cat kelabu3. Tepi bot ada pelita8.6 Melengkapkanlembaran kerja ataumenulis secaramekanis pada bukulatihan.9. Suku kataPada akhir pelajaran52. Membunyikan suku kata KVK 9.1 Meneliti dan KVKmurid dapat : berdasarkan carta atau kad-kadmembunyikan cartasuku kata KVK.atau kad-kad sukuff. Membunyikan 53. Memadankan kad-kad suku katakata KVK.suku kata KVK KVK menjadi perkataan yang9.2 Membaca kad-kadberdasarkan carta bermakna. suku kata KVK.dengan betul. 54. Menulis suku kata menjadi 9.3 Memadankan suku-jj. Membunyikan perkataan.suku kata KVKsuku kata KVK menjadi perkataan.berdasarkan kad 9.4 Menulis dalam bukusuku kata denganlatihan perkataan yangbetul.didapati dari padanankad.9.5 Membaca semulaperkataan yang ditulisdan memahamimaknanya.10. Perkataan Pada akhir pelajaran55. Menyebut nama benda dalam 10.1 Paparan gambar V + KVKmurid dapat : gambar yang ditunjukkan olehdengan perkataan Vhh. Menyebut nama guru. +KVK.benda dengan56. Menyatu dan memadankan suku 10.2 Menyebut ceraianperkataan V + - suku kata berdasarkan gambar. kad-kad suku kata V +KVK yang betul. 57. Mengisi suku kata awalan atau KVK. 6 7. ii. Menyatukan suku akhiran yang tertinggal 10.3 Memadankan kad-kata menjadiberdasarkan gambar.kad suku kata menjadiperkataan y