of 22 /22
SEKOLAH MENENGAH AGAMA REPAH GEOGRAFI Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH 1

RPT GEOGRAFI TINGKATAN 1 2018

Embed Size (px)

Text of RPT GEOGRAFI TINGKATAN 1 2018

 1. 1. SEKOLAH MENENGAH AGAMA REPAH GEOGRAFI Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH 1
 2. 2. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 2018 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara." MATLAMAT KURIKULUM GEOGRAFI Kurikulum Geografi bermatlamat untuk melahirkan insan bermaklumat geografi yang mampu berinteraksi dengan persekitaran secara berhemah ke arah kelestarian alam dan kesejahteraan hidup. OBJEKTIF KURIKULUM GEOGRAFI KSSM Geografi bertujuan untuk membolehkan murid mencapai objektif berikut: 1. Menerangkan ciri-ciri geografi negara Malaysia yang unik dan istimewa; 2. Mengenal pasti ciri fizikal, manusia dan fenomena alam di Asia Tenggara, Asia dan dunia; 2
 3. 3. 3. Membincangkan kesan kegiatan manusia ke atas alam sekitar; 4. Menghubungkaitkan pengetahuan dan kemahiran berkaitan ilmu geografi; 5. Merumus data dan maklumat geografi berbentuk kuantitatif dan kualitatif; 6. Menggunakan kemahiran geografi dalam kehidupan; 7. Menjelaskan amalan sikap menghargai kualiti alam sekitar setempat, wilayah dan global; dan 8. Menggabungkan ilmu geografi dalam mengurus sumber dan alam sekitar secara bijaksana dan bertanggungjawab. PENTAKSIRAN Pentaksiran mata pelajaran Geografi dilaksanakan secara formatif ke arah melahirkan murid yang bersikap positif terhadap kelestarian alam sekitar. Pentaksiran formatif ini boleh dijalankan sebelum, semasa dan selepas pengajaran dan pembelajaran melalui kaedah pemerhatian, lisan dan penulisan. Guru boleh mentafsir Tahap Penguasaan murid melalui pemerhatian terhadap perubahan tingkah laku dan respons serta pemeriksaan hasil kerja murid. Perekodan Tahap Penguasaan murid hanya boleh dibuat setelah pengajaran dan pembelajaran bagi setiap kelompok SK dan SP selesai dilaksanakan. Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. ORGANISASI STANDARD KURIKULUM Standard Kandungan (SK) ialah penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Standard Pembelajaran (SP) ialah suatu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan. Standard Prestasi (Spi) ialah suatu set kriteria umum yang menunjukkan tahap-tahap prestasi yang perlu murid pamerkan sebagai tanda bahawa sesuatu perkara itu telah dikuasai murid (indicator of success).Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksir dan dicapai. ELEMEN MERENTAS KURIKULUM Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah yang diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran selain yang ditetapkan dalam standard kandungan. Elemen-elemen di dalam EMK adalah seperti berikut: 1. Bahasa Penggunaan bahasa pengantar yang betul, aspek sebutan, struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras bahasa perlu diberi penekanan bagi membantu murid menyusun idea dan berkomunikasi secara berkesan. 2. Kelestarian Alam Sekitar Memupuk kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam jiwa murid. 3
 4. 4. 3. Nilai Murni Merangkumi aspek kerohanian, kemanusiaan dan kewarganegaraan yang menjadi amalan dalam kehidupan harian. 4. Sains dan Teknologi Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat membantu serta menyumbang kepada pembelajaran yang lebih cekap dan berkesan. 5. Patriotisme Memupuk semangat patriotism iaitu semangat cintakan negara dan berbangga sebagai rakyat Malaysia. 6. Kreativiti Dan Inovasi Menerapkan kreativiti dan inovasi untuk memastikan pembangunan modal insan yang mampu menghadapi cabaran abad ke- 21. 7. Keusahawanan Menerapkan ciri keusahawanan melalui aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti rajin, jujur, amanah dan bertanggungjawab serta membangunkan minda kreatif dan inovatif untuk memacu idea ke pasaran. 8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi TMK mendorong murid menjadi kreatif malah menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan menyeronokkan serta meningkatkan kualiti pembelajaran. TAFSIRAN UMUM TAHAP PENGUASAAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 Tahap penguasaan Tafsiran 1 Mengetahui perkara asas tentang pengetahuan dan kemahiran geografi yang dipelajari serta bersikap positif terhadap alam sekitar. 2 Memahami perkara asas tentang pengetahuan dan kemahiran geografi yang dipelajari serta bersikap positif terhadap alam sekitar. 3 Menggunakan pengetahuan dan kemahiran geografi yang dipelajari pada suatu situasi serta bersikap positif terhadap alam sekitar. 4 Menguasai pengetahuan dan kemahiran geografi yang dipelajari pada suatu situasi secara sistematik serta bersikap positif terhadap alam sekitar. Membuat penilaian tentang pengetahuan dan kemahiran geografi yang dipelajari pada situasi baharu mengikut 4
 5. 5. 5 prosedur, sistematik, tekal dan bersikap positif terhadap alam sekitar. 6 Menghasilkan idea yang kreatif, inovatif dan boleh dicontohi serta bersikap positif terhadap alam sekitar berdasarkan pengetahuan dan kemahiran geografi yang dipelajari untuk digunakan pada situasi baharu. STRATEGI P&P Strategi P&P Keterangan Berpusatkan murid Penglibatan murid secara aktif dalam pembelajaran iaitu dari mencari maklumat, membina kefahaman sehingga membuat refleksi. Pendekatan bersepadu Menjalin unsur ilmu, kemahiran, bahasa, nilai murni dan unsur patriotisme dalam p&p. Pembelajaran berasaskan kerja projek Mengkaji sesuatu isu, menyiasat isu tersebut dan menghasilkan sesuatu produk. Pembelajaran berasaskan inkuiri Mencari maklumat sesuatu tajuk atau isu melalui penerokaan dan penyiasatan. Pembelajaran secara koperatif Bekerjasama melalui perbincangan, pencarian maklumat, mengolah dapatan dan mempersembahkan idea secara berkumpulan. Pengajaran tematik Menggunakan tema untuk perbincangan dalam bilik darjah atau secara berkumpulan. 5
 6. 6. 1.0 KEMAHIRAN GEOGRAFI 6
 7. 7. 7 MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CADANGAN AKTIVITI ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK) STRATEGI PdPcTAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN M1 02.01.2018 Hingga 05.01.2018 M2 08.01.2018 hingga 12.01.2018 1.1 Arah Arah mata angin dan bearing sudutan Murid boleh: 1.1.1 Mengenal pasti lapan arah mata angin. 1.1.2 Menggunakan matahari sebagai panduan untuk menentukan arah mata angin. 1.1.3 Menggunakan kompas untuk menentukan arah mata angin. 1.1.4 Mengukur bearing sudutan pada peta dengan menggunakan jangka sudut. 1 Menunjukkan arah mata angin. Menunjuk cara pergerakan kedudukan arah mata angin dalam kumpulan. Menyelesaikan masalah yang diberi dengan menggunakan kompas untuk menentukan arah sesuatu kedudukan dalam kumpulan. Mengadakan aktiviti permainan harta karun dengan menggunakan kompas. Melukis dan mengukur kedudukan bearing antara dua tempat. Kelestarian Global, TMK , Kreativiti dan Inovasi Kelestarian alam sekitar Nilai murni Pembaris Jangka sudut Lembaran kerja Pelan sekolah Peta lakar Buku teks Geografi Tingkatan 1 Peta i-think 2 Mengenal pasti arah berpandukan matahari. 3 Mengorientasi kompas untuk menentukan arah dan mengenal pasti arah berpandukan matahari. 4 Menentukan arah berpandukan matahari, mengorientasi kompas dan mengukur bearing sudutan dengan menggunakan jangka sudut. 5 Menentukan arah dan bearing sudutan sesuatu tempat di atas peta dengan menggunakan kompas dan jangka sudut. 6 Menentukan arah dan bearing sudutan sesuatu tempat di persekitaran dengan menggunakan kompas dan jangka sudut.
 8. 8. 8 MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CADANGAN AKTIVITI ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK) STRATEGI PdPcTAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN M3 15.01.2018 hingga 19.01.2018 M4 22.01.2018 hingga 26.01.2018 1.2 Kedudukan Kedudukan relatif dan kedudukan berdasarkan latitud dan longitud sesuatu tempat. Murid boleh: 1.2.1 Membincangkan kedudukan relatif sesuatu tempat berdasarkan peta. 1.2.2 Mengaplikasikan latitud dan longitud untuk mengenal pasti kedudukan sesuatu tempat. 1 Memberitahu maksud kedudukan relatif. Melukis pelan kedudukan murid dalam kelas mengikut lajur dan baris. Perbincangan mencari kedudukan sesuatu tempat berdasarkan latitud dan longitud dengan menggunakan glob atau atlas. Menggunakan TMK untuk mengenal pasti kedudukan relatif dan latitud dan longitud sesuatu tempat. Kelestarian Global, TMK , Kreativiti dan Inovasi Kelestarian alam sekitar Nilai murni Sains dan teknologi Peta topografi Gambar ciri budaya dan ciri fizikal Lembaran kerja Glob Atlas Buku teks Geografi Tingkatan 1 Peta i-think 2 Menjelaskan kedudukan sesuatu tempat berdasarkan kedudukan relatif. 3 Mengenal pasti kedudukan relatif sesuatu tempat berdasarkan latitud dan longitud. 4 Mengesan kedudukan sesuatu tempat secara relatif dan berdasarkan latitud dan longitud. 5 Menentukan lokasi sesuatu tempat pada peta berdasarkan latitud dan longitud yang diberi dengan menggunakan atlas. 6 Menggabungkan pengetahuan dan kemahiran dalam menentukan kedudukan lokasi yang baharu secara relatif dan berdasarkan latitud dan longitud dengan menggunakan pelbagai media.
 9. 9. 9 MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CADANGAN AKTIVITI ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK) STRATEGI PdPcTAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN M5 29.01.2018 hingga 02.02.2018 M6 05.02.2018 hingga 05.02.2018 1.3 Peta Lakar Peta lakar yang lengkap dengan ciri, simbol, pandang darat fizikal dan pandang darat budaya. Murid boleh: 1.3.1 Menggunakan peta lakar yang tepat dengan ciri-ciri peta. 1.3.2 Menggunakan simbol yang tepat dalam peta lakar. 1.3.3 Membezakan pandang darat fizikal dan pandang darat budaya berdasarkan simbol dalam peta lakar. 1.3.4 Menghasilkan peta lakar yang lengkap berdasarkan pandang darat setempat. 1 Menyatakan ciri-ciri peta lakar. Membina peta pemikiran atau peta minda untuk membezakan pandang darat fizikal dan budaya berdasarkan peta lakar yang dihasilkan melalui kerja kumpulan. Melakar peta setempat yang mengandungi ciri fizikal dan budaya untuk pembangunan masa depan dan membuat persembahan. Kelestarian Global, TMK , Kreativiti dan Inovasi Kelestarian alam sekitar Nilai murni Patriotisme Sains dan teknologi Peta topografi Gambar ciri budaya dan ciri fizikal Lembaran kerja Peta i-think Buku teks Geografi Tingkatan1 2 Memberi contoh simbol yang terdapat dalam peta lakar. 3 Mengenal pasti simbol pandang darat fizikal dan pandang darat budaya. 4 Melakar peta dengan ciri-ciri peta dan simbol yang lengkap. 5 Melakar peta kawasan persekitaran sekolah yang lengkap dengan ciri-ciri peta, simbol pandang darat fizikal serta pandang darat budaya. 6 Melakar peta kawasan persekitaran sekolah yang lengkap dengan ciri-ciri peta, simbol pandang darat fizikal serta pandang darat budaya dan mempersembahkannya. M7 & M8 CUTI TAHUN BARU CINA : 14.02.2018 18.02.2018
 10. 10. 10 MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CADANGAN AKTIVITI ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK) STRATEGI PdPc TAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN M9 26.02.2018 hingga 02.03.2018 M10 05.03.2018 hingga 09.03.2018 1.4 Lakaran Peta Malaysia Peta Malaysia yang lengkap dengan nama negeri, Wilayah Persekutuan, ibu negeri, ibu negara dan pusat pentadbiran persekutuan Murid boleh: 1.4.1 Menentukan kedudukan negeri-negeri dan Wilayah Persekutuan di Malaysia berdasarkan peta. 1.4.2 Menentukan kedudukan ibu negeri, ibu negara Malaysia dan pusat pentadbiran kerajaan persekutuan di Malaysia berdasarkan peta. 1.4.3 Melakar peta Malaysia yang lengkap dengan berpandukan peta sebenar. 1 Menyatakan negeri- negeri dan Wilayah Persekutuan di Malaysia berdasarkan peta. Menggunakan TMK untuk melengkapkan maklumat peta lakar Malaysia yang dihasilkan dan menceritakan keistimewaan setiap negeri. Membina model peta Malaysia dengan menggunakan bahan kitar semula. Kelestarian Global, TMK , Kreativiti dan Inovasi Kelestarian alam sekitar Nilai murni Sains dan teknologi Lembaran kerja peta kosong Permainan meneka dan memadan bendera negeri Buku teks Geografi Tingkatan1 Tarsia 2 Menyatakan negeri- negeri dan Wilayah Persekutuan di Malaysia berdasarkan peta. 3 Melakar peta Malaysia tanpa melabel negeri- negeri, Wilayah Persekutuan, ibu negeri, ibu negara dan pusat pentadbiran kerajaan persekutuan berpandukan peta sebenar. 4 Melakar peta Malaysia dan melabel negeri- negeri dan Wilayah Persekutuan berpandukan peta sebenar. 5 Melakar peta Malaysia dan melabel negeri- negeri, Wilayah Persekutuan, ibu negeri, ibu negara dan pusat pentadbiran kerajaan persekutuan berpandukan peta sebenar. 6 Melakar peta Malaysia dan melabel negeri- negeri, Wilayah Persekutuan, ibu negeri, ibu negara dan pusat pentadbiran kerajaan persekutuan yang lengkap berpandukan peta sebenar. M11
 11. 11. 2.0 GEOGRAFI FIZIKAL: BENTUK MUKA BUMI DAN SALIRAN 11
 12. 12. 12 MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CADANGAN AKTIVITI ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK) STRATEGI PdPc TAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN M12 26.03.2018 hingga 30.03.2018 M13 02.04.2018 hingga 06.04.2018 2.1 Bumi Sistem fizikal bumi, struktur bumi, benua, lautan, laut utama, selat dan kesan pergerakan kerak bumi Murid boleh: 2.1.1 Menjelaskan empat sistem fizikal bumi. 2.1.2 Menjelaskan struktur bumi. 2.1.3 Mengenal pasti benua, lautan, laut utama dan selat. 2.1.4 Membincangkan kesan pergerakan kerak bumi. 1 Menamakan sistem fizikal dan struktur bumi. Mencari maklumat tentang empat sistem fizikal bumi, struktur bumi, pergerakan bumi yang berlaku dengan menggunakan TMK. Membina model lapisan struktur bumi. Kelestarian Global, TMK , Kreativiti dan Inovasi Kelestarian alam sekitar Nilai murni Sains dan teknologi Lembaran kerja Globe Slide power point Kertas A4 Video struktur bumi Video kejadian tsunami Buku teks Geografi Tingkatan 1 Frog VLE 2 Menjelaskan sistem fizikal dan struktur bumi. 3 Menerangkan stuktur bumi dan sistem fizikal bumi dengan memberi contoh tiga benua, tiga lautan, satu laut utama dan satu selat. 4 Menerangkan kejadian kesan pergerakan kerak bumi di benua dan lautan. 5 Membincangkan kesan pergerakan kerak bumi di sesuatu kawasan. 6 Menghasilkan karya kreatif dan menunjukkan keaslian dengan menggunakan pelbagai media berkaitan tajuk bumi.
 13. 13. 13 MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CADANGAN AKTIVITI ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK) STRATEGI PdPc TAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN M14 09.04.2018 hingga 13.04.2018 M15 16.04.2018 hingga 20.04.2018 2.2 Bentuk Muka Bumi di Malaysia Kepelbagaian, lokasi dan kepentingan bentuk muka bumi di Malaysia Murid boleh: 2.2.1 Membincangkan pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia. 2.2.2 Menentukan lokasi pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia. 2.2.3 Membandingkan kepentingan pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia. 1 Menyatakan empat bentuk muka bumi di Malaysia. Mengumpul maklumat untuk menghasilkan buku skrap tentang kepentingan bentuk muka bumi Malaysia. Membuat persembahan multi media tentang bentuk muka bumi setempat dan kepentingannya. Kelestarian Global, TMK , Kreativiti dan Inovasi Kelestarian alam sekitar Nilai murni Sains dan teknologi Lembaran kerja Slide power point Kertas A4 Video pembentukan sungai Buku teks Geografi Tingkatan 1 Frog VLE Peta i-think 2 Memberi contoh pelbagai bentuk muka bumi berdasarkan peta Malaysia. 3 Mengenal pasti kepentingan pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia. 4 Menghuraikan dengan contoh kepentingan pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia. 5 Membandingkan kepentingan antara pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia. 6 Menjana idea tentang potensi pelbagai bentuk muka bumi di persekitaran atau mana- mana kawasan di Malaysia dengan menggunakan pelbagai media.
 14. 14. 3.0 GEOGRAFI MANUSIA: PENDUDUK DAN PETEMPATAN 14 MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CADANGAN AKTIVITI ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK) STRATEGI PdPc TAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN M16 23.04.2018 hingga 27.04.2018 M17 30.04.2018 hingga 04.05.2018 2.3 Saliran di Malaysia Lokasi, pandang darat fizikal dan kepentingan saliran di Malaysia. Murid boleh: 2.3.1 Membincangkan pandang darat fizikal di setiap peringkat aliran sungai. 2.3.2 Mengenal pasti nama sungai dan tasik utama di atas peta Malaysia. 2.3.3 Membandingkan kepentingan sungai dan tasik utama di Malaysia. 1 Menyenaraikan pandang darat fizikal di setiap peringkat aliran sungai. Membina model pandang darat fizikal sungai. Mengadakan pidato berkaitan dengan tajuk sungai di Malaysia Kelestarian Global, TMK , Kreativiti dan Inovasi Kelestarian alam sekitar Nilai murni Sains dan teknologi Lembaran kerja Slide power point Kertas A4 Video pembentukan sungai Buku teks Geografi Tingkatan 1 Peta i-think Frog VLE 2 Mengenal pasti nama dan lokasi sungai atau tasik utama berdasarkan peta Malaysia. 3 Menjelaskan kepentingan sungai atau tasik utama di Malaysia. 4 Menghuraikan dengan contoh kepentingan sungai dan tasik utama di Malaysia. 5 Membandingkan kepentingan sungai dan tasik utama di Malaysia. 6 Mempersembahkan idea tentang potensi sungai atau tasik di persekitaran atau mana-mana kawasan di Malaysia dengan menggunakan pelbagai media. CUTI HARI PEKERJA : 01.05.2018
 15. 15. 15 MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CADANGAN AKTIVITI ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK) STRATEGI PdPc TAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN M18 07.05.2018 hingga 11.05.2018 M19 14.05.2018 hingga 18.05.2018 3.1 Penduduk di Malaysia Taburan penduduk dan faktor yang mempengaru hinya di Malaysia. Murid boleh: 3.1.1 Menjelaskan dengan contoh taburan penduduk di Malaysia. 3.1.2 Membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia 1 Menyatakan taburan penduduk di Malaysia. Membina peta pemikiran atau peta minda untuk menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia. Mengadakan forum untuk membincangka n tajuk taburan penduduk Kelestarian Global, TMK , Kreativiti dan Inovasi Kelestarian alam sekitar Nilai murni Sains dan teknologi Lembaran kerja Peta Kosong Malaysia Slide power point Kertas A4 Buku teks Geografi Tingkatan 1 Peta i-think Frog VLE 2 Melabel taburan penduduk pada peta Malaysia. 3 Menjelaskan faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia. 4 Menerangkan dengan contoh faktor yang mempengaruhi taburan penduduk di Malaysia. 5 Membandingkan faktor penduduk padat dan penduduk jarang di Malaysia. 6 Mencadangkan langkah- langkah mengurangkan kesan negatif taburan penduduk di kawasan setempat atau mana-mana kawasan di Malaysia.
 16. 16. 16 MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CADANGAN AKTIVITI ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK) STRATEGI PdPc TAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN M20 21.05.2018 hingga 25.05.2018 M21 28.05.2018 hingga 01.06.2018 3.2 Petempatan di Malaysia Jenis, pola, dan fungsi petempatan di Malaysia Murid boleh: 3.2.1 Membincangkan jenis petempatan yang terdapat di Malaysia. 3.2.2 Menjelaskan dengan contoh empat pola petempatan di Malaysia. 3.2.3 Membezakan fungsi petempatan bandar dan luar bandar di Malaysia. 1 Menyatakan jenis petempatan dan pola petempatan di Malaysia. Membincangkan idea untuk mewujudkan petempatan masa depan. Membahaskan tajuk petempatan bandar lebih baik daripada luar bandar. Kelestarian Global, TMK , Kreativiti dan Inovasi Kelestarian alam sekitar Nilai murni Sains dan teknologi Lembaran kerja Projek membuat pola petempatan Slide power point Kertas A4 Buku teks Geografi Tingkatan 1 Peta i-think Frog VLE 2 Memberi contoh jenis petempatan di Malaysia. 3 Menjelaskan dengan contoh jenis dan pola petempatan di Malaysia. 4 Menerangkan jenis dan pola petempatan serta membezakan fungsi petempatan bandar dan luar bandar di Malaysia. 5 Menjelaskan jenis, pola dan fungsi petempatan kawasan persekitaran masing- masing. 6 Mencadangkan idea petempatan lestari di kawasan persekitaran masing-masing pada masa hadapan. M22 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN : 04.06.2018 08.06.2018 CUTI PENGGAL PERSEKOLAHAN : 09.06.2018 24.06.2018
 17. 17. 4.0 GEOGRAFI KAWASAN: ASIA TENGGARA 17 MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CADANGAN AKTIVITI ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK) STRATEGI PdPc TAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN M23 25.06.2018 hingga 29.06.2018 M24 02.07.2018 hingga 06.07.2018 4.1 AsiaTenggara Nama negara, bentuk muka bumi dan saliran di Asia Tenggara. . Murid boleh: 4.1.1 Melengkapkan peta Asia Tenggara dengan nama negara. 4.1.2 Menjelaskan dengan contoh bentuk muka bumi di Asia Tenggara. 4.1.3 Menjelaskan dengan contoh sungai dan tasik utama di Asia Tenggara. 1 Menyatakan nama negara- negara di Asia Tenggara. Membuat persembahan multi media tentang bentuk muka bumi dan saliran di mana- mana negara di Asia Tenggara yang dipilih. Mengadakan aktiviti kuiz tentang bentuk muka bumi dan saliran di Asia Tenggara Kelestarian Global, TMK , Kreativiti dan Inovasi Kelestarian alam sekitar Nilai murni Sains dan teknologi Lembaran kerja Peta kosong Asia Tenggara Permainan mengenal bendera negara Asia Slide power point Kertas A4 Buku teks Geografi Tingkatan 1 Peta i-think Frog VLE Tarsia 2 Melabel nama negara- negara di Asia Tenggara di atas peta. 3 Menjelaskan bentuk muka bumi, sungai dan tasik di Asia Tengara. 4 Menjelaskan melalui contoh bentuk muka bumi, sungai dan tasik di Asia Tenggara. 5 Membandingkan bentuk muka bumi, sungai dan tasik antara dua buah negara di Asia Tenggara. 6 Menghasilkan karya kreatif dan menunjukkan keaslian dengan menggunakan pelbagai media berkaitan bentuk muka bumi, sungai dan tasik di salah sebuah negara Asia Tenggara.
 18. 18. 18 MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI STANDARD PRESTASI ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK) STRATEGI PdPc TAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN M25 09.07.2018 hingga 13.07.2018 M26 16.07.2018 hingga 20.07.2018 4.2 Asia Tenggara Taburan penduduk dan fungsi petempatan bandar utama di Asia Tenggara. Murid boleh: 4.2.1 Membincangkan taburan penduduk di Asia Tenggara. 4.2.2 Menilai fungsi petempatan bandar utama di Asia Tenggara. 1 Menyatakan taburan penduduk di Asia Tenggara. Mengadakan mini pameran tentang penduduk di Asia Tenggara. Mengadakan aktiviti kuiz tentang penduduk dan fungsi petempatan bandar utama di Asia Tenggara. Kelestarian Global, TMK , Kreativiti dan Inovasi Kelestarian alam sekitar Nilai murni Sains dan teknologi Lembaran kerja Peta kosong Asia Tenggara Permainan mengenal bendera negara Asia Slide power point Kertas A4 Buku teks Geografi Tingkatan 1 Peta i-think Frog VLE Tarsia 2 Melabelkan taburan penduduk di Asia Tenggara. 3 Menjelaskan dengan contoh taburan penduduk berdasarkan fungsi petempatan bandar utama mana-mana negara di Asia Tenggara. 4 Menghubungkait taburan penduduk dan fungsi petempatan bandar utama mana-mana negara di Asia Tenggara. 5 Membandingkan taburan penduduk dan fungsi petempatan bandar utama sekurang-kurangnya antara dua buah negara di Asia Tenggara. 6 Menghasilkan karya kreatif dengan menggunakan pelbagai media berkaitan taburan penduduk dan fungsi petempatan bandar utama di salah sebuah negara Asia Tenggara.
 19. 19. 5.0 ISU DAN PENGURUSAN ALAM SEKITAR 19 MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CADANGAN AKTIVITI ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK) STRATEGI PdPc TAHAP PENGUASAAN TAHAP PENGUASAAN M27 23.07.2018 hingga 27.07.2018 M28 29.07.2018 hingga 03.08.2018 M29 06.08.2018 hingga 1008.2018 M30 13.08.2018 hingga 17.08.2018 5.1 Sumber Air Jenis sumber air, punca, kesan dan langkah- langkah mengurangkan kesan krisis air di Malaysia Murid boleh: 5.1.1 Mengenal pasti jenis sumber air. 5.1.2 Menjelaskan dengan contoh punca krisis air di Malaysia. 5.1.3 Membincangkan kesan krisis air di Malaysia. 5.1.4 Menerangkan langkah-langkah mengurangkan kesan krisis air. 1 Menyatakan jenis sumber air di Malaysia. Membuat lawatan atau tinjauan di dalam kawasan persekitaran sekolah atau di luar kawasan sekolah. Mendokumentasi kan maklumat hasil tinjauan. Kelestarian Global, TMK , Kreativiti dan Inovasi Kelestarian alam sekitar Nilai murni Sains dan teknologi Lembaran kerja Rajah kitaran air Slide power point Kertas A4 Buku teks Geografi Tingkatan 1 Peta i-think Frog VLE 2 Menjelaskan jenis sumber air dan punca krisis air di Malaysia. 3 Menjelaskan jenis sumber air, punca dan kesan krisis air di Malaysia. 4 Menghuraikan dengan contoh jenis sumber air, punca dan kesan krisis air di Malaysia. 5 Menjelaskan jenis sumber air, punca dan kesan krisis air, serta mencadangkan langkah- langkah mengurangkan kesan krisis air secara bijaksana di Malaysia. 6 Menghasilkan idea yang kreatif, inovatif dan boleh dicontohi sebagai amalan penggunaan air secara bijaksana. M29 UJIAN PENILAIAN 2 : 06.08.2018 10.08.2018 CUTI PERTENGAHAN TAHUN PENGGAL 2: 18.08.2018 26.08.2018
 20. 20. 20 MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CADANGAN AKTIVITI ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK) STRATEGI PdPc TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN M31 27.08.2018 hingga 31.08.2018 M32 03.09.2018 hingga 07.09.2018 M33 10.09.2018 hingga 14.09.2018 5.2 Sisa Domestik Jenis dan contoh sisa domestik, kesan pembuangan sisa domestik dan langkah- langkah mengurangka nnya di Malaysia Murid boleh: 5.2.1 Mengenal pasti jenis sisa domestik. 5.2.2 Menjelaskan dengan contoh sisa domestik di Malaysia. 5.2.3 Membincangkan kesan pembuangan sisa domestik di Malaysia. 5.2.4 Menerangkan langkah-langkah mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik. 1 Menyatakan jenis dan contoh sisa domestik di Malaysia. Mengadakan pertandingan 3R (Recycle, Reuse, Reduce) antara kelas. Menghasilkan kraf daripada bahan kitar semula. Menjalankan kajian kes tentang sisa domestik di salah satu kawasan seperti sekolah atau kawasan tempat tinggal murid. Kelestarian Global, TMK , Kreativiti dan Inovasi Kelestarian alam sekitar Nilai murni Sains dan teknologi Lembaran kerja Video kitar semula Video kitar semula di Jepun Slide power point Kertas A4 Buku teks Geografi Tingkatan 1 Peta i-think Frog VLE 2 Menjelaskan jenis dan contoh sisa domestik, serta kesan pembuangannya di Malaysia. 3 Menerangkan jenis, contoh sisa domestik dan kesan pembuangannya berserta contoh. 4 Menerangkan jenis sisa domestik, kesan pembuangannya berserta contoh dan menghuraikan langkah- langkah mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik secara berkesan. 5 Menerangkan jenis sisa domestik, kesan pembuangan dan langkah-langkah mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik secara bijaksana di kawasan setempat 6 Menghasilkan idea yang kreatif, inovatif dan boleh dicontohi sebagai amalan pengurusan sisa domestik secara bijaksana.
 21. 21. 6.0 KERJA LAPANGAN MINGGU / TARIKH KRITERIA PROSES KERJA STANDARD PRESTASI TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN M34 17.09.2018 hingga 21.09.2018 Perancangan Memilih isu atau tajuk Membuat jadual kerja Membuat pengagihan kerja Menentukan objektif kajian Menentukan kaedah kajian 1 Menyediakan perancangan, proses awal dan laporan akhir yang tidak lengkap. 2 Menyediakan perancangan, proses awal dan laporan akhir yang kurang lengkap. 3 Menyediakan perancangan, proses awal, laporan akhir yang lengkap dan tidak tersusun.M35 24.09.2018 hingga 28.09.2018 Proses awal Merekod, mengumpul dan menganalisis maklumat/data daripada pelbagai sumber dengan menggunakan kaedah yang sesuai. 4 Menyediakan perancangan, proses awal dan laporan akhir yang lengkap dan tersusun. M36 01.10.2018 hingga 05.10.2018 Perkembangan Menambahkan bahan-bahan grafik yang sesuai. Membuat tafsiran konsep jika berkaitan 5 Menyediakan perancangan, proses awal dan laporan akhir yang lengkap, tepat, tersusun dan realistik. 6 Menyediakan perancangan, proses awal dan laporan akhir yang lengkap, tepat, tersusun dan realistik serta menunjukkan keaslian serta boleh dicontohi. M37 08.10.2018 hingga 12.10.2018 Laporan akhir Menyiapkan laporan akhir mengenai isi utama, huraian atau contoh. Merumus dan membuat laporan. 21
 22. 22. 22 MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CADANGAN AKTIVITI ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK) STRATEGI PdPc TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN M38 15.10.2018 hingga 19.10.2018 SEMAKAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH TP1 TP6 SEMUA MURID TINGKATAN 1 M39 22.10.2018 hingga 26.10.2018 ULANG KAJI : TOPIK KEMAHIRAN GEOGRAFI, GEOGRAFI FIZIKAL , GEOGRAFI MANUSIA, GEOGRAFI KAWASAN DAN PENGURUSAN ALAM SEKITAR M40 29.10.2018 hingga 02.11.2018 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN 1 M41 CUTI DEEPAVALI : 05.11.2018 M42 12.11.2018 hingga 16.11.2018 PERBINCANGAN JAWAPAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN TINGKATAN 1 M43 19.11.2018 hingga 23.11.2018 PELAPORAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) KEPADA SEMUA MURID TINGKATAN 1 CUTI AKHIR TAHUN 24.11.2018 31.12.2018