RTU Scientific Library

Embed Size (px)

Text of RTU Scientific Library

 • 1. Pieredzes apmaias projekti bibliotkas pakalpojumu uzlaboanai un attstbai MOBILITTES PROJEKTU PIEREDZE RTU ZB
      • RTU Zintnisks bibliotkas
      • Projektu vadtja
      • Ilrita Jundase
      • 13.11.2010

2. Bibliotka piedals LeonardodaVinci M OBILITTESPROJEKTI Erasmus MCBSPKIEMUN ADMINISTRATVAMPERSONLAM 3. RTU ZB pieredzes apmaias projekti NORVIJA 2010 2 EHIJA 2010 2 NORVIJA 2010 2 HOLANDE 2009 4 SOMIJA 2008 6 PIEREDZESAPMAIAS PROJEKTI POLIJA 20114 VCIJA 2010 2 2012 4. 4 6 6 6 Dalbnieku skaits 8016,00 8964,009748,00 4 4 4 PRAKSESprojekta pieteikums atbalstts Eiropas Kopienas Mizgltbas programmas (2007-2013)Leonardo da Vinciapakkprogramm 2910,00 2910,002 2 PIEREDZES APMAIA Spieteikums atbalstts RTU ERASMUS MCBSPKIEM UNADMINISTRATVAM PERSONLAM 9798,006 PIEREDZES APMAIA S projekts atbalstts Eiropas Kopienas Mizgltbas programmas (2007-2013)Leonardo da Vinciapakkprogramm 11 874 EUR12658EUR 9798,00EUR 2011 2010 2009 2008RTU ZBDARBINIEKU SKAITS PROJEKTI 5. 2007.gad tika atbalstts RTU ZB mobilittes projekts Informcijpratbas pilnveidoana(Nr.LLP-LdV-VETPRO-2007-LV-301)

 • Atbalstts Eiropas Kopienas Mizgltbas programmas (2007-2013)Leonardo da Vinciapakkprogramm.
 • Pieirtais finansjums:9798,00 EUR
 • Projekta mris - iepazties ar Helsinku Tehnoloisks universittes bibliotkas pieredzi informcijpratbas veidoanas jom, apgt jaunu pieredzi vietjo elektronisko datubzu veidoan un uzlabot Rgas Tehnisks universittes Zintnisks bibliotkas lietotju informcijpratbas prasmes informcijas avotu atraan un izmantoan.

6. PIEREDZES APMAIA HELSINKOS

 • Pieredzes apmai uzHelsinku Tehnoloisks universittes bibliotku2008. gada aprluz 1 nedudevs 6 Rgas Tehnisks universittes Zintnisks bibliotkas specilistes -Sarmte Krauze, Larisa Levinoka, Dzintra Ldaka, Dace Kivlia, Maija Neilande, Ilrita Jundase.
 • Tika pttas un apgtas inovcijas lietotju informcijpratbas pilnveidoanas darb, datubzu administran.

7. Projekt paredzjm labko, mums piemrotko Helsinku augstskolu bibliotku pieredzi aprobt sav darb:

 • pilnveidot visu bibliotkas darbinieku zinanas informcijpratb;
 • iesaistt vairk darbinieku informcijpratbas kursu izstrd un vadan;
 • sadarbb ar doctjiem izstrdt jaunus kursus un nodarbbas studentiem informcijpratb;
 • piedvt un popularizt individuls konsultcijas visiem bibliotkas lietotjiem;
 • papildint un pilnveidot RTU 1.kursu studentu apmcbas bibliotkas izmantoan;
 • uzlabot sadarbbu ar mcbu spkiem;
 • reorganizt loklo datubzu administranu;
 • sagatavot jaunus informatvos materilus, papildint informciju RTU ZB mjaslap.

8. 2008. gad tika atbalstts RTU ZB mobilittes projekts Eiropas prakses apgana bibliotku darb ar elektroniskajiem resursiem(Nr.LLP-LdV-PLM-2008-LV-203)

 • Atbalstts Eiropas Kopienas Mizgltbas programmas (2007-2013)Leonardo da Vinciapakkprogramm.
 • Pieirtais finansjums:9748,00 EUR
 • Projekta stenoanas periods sks 2009.gada 5.oktobr un beidzs 2009.gada 16.oktobr.
 • Projekta mris - nodroint Rgas Tehnisks universittes Zintnisks bibliotkas darbiniekupraksiNderland, ar mri paldzt pilnveidot darbinieku kompetences un zinanas par Eirop izmantojamm darba metodm ar dadiem elektroniskajiem resursiem.

9. P RAKSE NDERLAND

 • Praksuz 2 nedm uzDelft Tehnoloisks universittes bibliotkudevs Rgas Tehnisks universittes Zintnisks bibliotkas (RTU ZB) specilistes Larisa Levinoka, Linda Brae, Sandra Silmane un Sarmte Krauze .

10. Projekta dalbnieku ieguvumi

 • Visi dalbnieki pilnveidoja savas profesionls prasmes un ieguva jaunas praktiskas iemaas darb ar elektroniskajiem resursiem bibliotk un darb ar jaunm Informcijas tehnoloijm, k ar uzlaboja profesionlo angu valodu, apguva jaunus terminus IT un bibliotku jom un ieguva praktiskas zinanas par darbu ar brvpieejas elektroniskajiem resursiem un e-resursu menedmentu Nderlandes bibliotks.

11.

 • Larisa Levinoka ieguva jaunas, praktiskas zinanas e-resursu vadb, komplektan,
 • e-grmatu pastan, brvpieejas un augstskolu dokumentu e-arhivan, Wiki un Webloga satura veidoan, k ar papildinja savas zinanas informcijpratbas nodarbbu organizan.
 • Linda Brae ieguva jaunas, praktiskas zinanas e-resursu vadb, komplektan,
 • e-grmatu pastan, brvpieejas un augstskolu dokumentu e-arhivan, Wiki un Webloga satura veidoan, k ar papildinja savas zinanas Starpbibliotku abonementa (SBA) darb.

12.

 • Sandrai Silmaneit bija pirm iespja kltien redzt un praktiski strdt rzemju bibliotk. Via uzlaboja savas angu valodas zinanas, kuva prliecintka par sevm un pilnveidoja savas profesionls zinanas - ieguva jaunas, praktiskas zinanas e-resursu vadb, komplektan, e-grmatu pastan, Wiki un Webloga satura veidoan.
 • Sarmte Krauzeieguva nodergas inovatvas idejas k plnot un attstt darbu ar elektroniskajiem resursiem RTU ZB tuvkaj nkotn, k maint komplektanas un pastanas politiku no tradicionlajiem uz e-resursiem, k ar pilnveidoja savas angu valodas zinanas un ieguva jaunas zinanas un prasmes darb ar elektroniskajiem resursiem bibliotk.
 • Uzemos puses koordinators sagatavoja apliecinjumu par praksi Nderland katram dalbniekam.
 • Atgrieoties Latvij, dalbnieki samaEuropass Mobilitydokumentu.
 • Europass Mobilittes apliecinjums ir standartizts Eiropas lmea dokuments, kur uzskatm veid ir pardtas prasmes un kompetences, ko t panieks ir ieguvis cits Eiropas valsts mcbu, prakses, darba vai pieredzes apmaias laik.
 • http://www.europass.lv/

13. Uzemo organizcija izveidoja Interneta blogu http:// rigavistingdelft.blogspot.com /

 • kur prakses dalbnieki rakstja par iespaidiem un iegto pieredzi aj praks. Blog tika ievietotas fotogrfijas no Nderlandes Tehnisks universittes bibliotkas.
 • Komentrus varja ievietot visi interesenti gan no uzemos, gan no nostos puses.
 • T bija lieliska iespja iegt operatvu informciju par prakses gaitu un dalbnieku iespaidiem un vrtjumu.

14. 2009. gad tika atbalstts RTU ZB mobilittes projekts Bibliotekru prakse Informcijpratb (Nr. LPP-LdV-PLM-2009-LV-204)

 • Atbalstts Eiropas Kopienas Mizgltbas programmas (2007-2013)Leonardo da Vinciapakkprogramm.
 • Pieirtais finansjums:8964,00 EUR
 • Projekta stenoanas periods sks 2010.gada 10.maij un beidzs 2010.gada 19.jnij.
 • Projekta mris- nodroint Rgas Tehnisks universittes Zintnisks bibliotkas darbinieku praksi Vcij un ehij ar mri pilnveidot darbinieku kompetences un zinanas par Eirop izmantojamm darba metodm informcijpratb un bibliotkas integrts informcijas sistmas ALEPH500 18.versijas izmantoanas paplainan.

15. PRAKSE EHIJ

 • RTU Zintnisks bibliotkas darbiniecesLsma Zaria, Maija Neilandedevs praks uz Prgas Tehnoloisks universittes bibliotku no09.05.2010ldz22.05.2010 .

16. Projekta dalbnieku ieguvumi

 • Projekta dalbnieki praktizjs ar ar jaunm, nozmgm datubzm, kIEEE Computer Society Digital Library ,IoP Science&ACM Digital Library , k ar ieguva informciju par jaunm meklanas sistmm Dspace, eBooks on Demand,
 • 360 Search ,kuruplnojm ieviest. Bibliotk tiks ieviesta ldzga Latvij izstrdta programma.

17. PRAKSE VCIJ

 • RTU Zintnisks bibliotkas darbiniecesLolita Jonikne, Gita Teidedevs praksuz Berlnes Tehnoloisks universittes bibliotkuno06.06.2010ldz19.06.2010.

18. Projekta dalbnieku ieguvumi

 • Projekta dalbnieki iepazins un apguva visus bibliotkas darba procesus, kas saistti ar lietotju informcijpratbas veidoanas darba metodm un formm un to vadbu bibliotk, praktiski apguva jaunu darba pieredzi lietotju apmcbu organizan bibliotkas pakalpojumu un informcijas resursu (elektroniskais katalogs, datubzes, e-grmatas, druktie dokumenti, bibliotkas mjaslapa) izmantoan.Ieguva jaunas zinanas un praktiskas iemaas darb ar programmmCitavi, Wiki, Datenbank-Infosystem (DBIS), e-Zeitschriften, ISIS, Galilea .

19. Pieredzes apmaias IEGUVUMI

 • visi mobilittes projektu dalbnieki pilnveidoja savas profesionls prasmes un ieguva jaunas praktiskas iemaas,
 • uzlaboja profesionlo angu un vcu valodu,
 • apguva jaunus terminus IT un bibliotku jom,
 • t bija lieliska iespja iepazt citu valstu kultru, valsti un nodibint jaunus kontaktus,
 • t bija lieliska iespja redzt, saldzint k strd tehnisko augstskolu bibliotkas rpus Latvijas,
 • projekta dalbniekiem ir radusies papildus motivcija un interese strdt sav bibliotk,
 • jauns iegts zinanas projekta dalbnieki vars sekmgi izmantot gan turpmkaj dzv, gan bibliotkas pakalpojumu uzlaboanai un attstbai.

20. 2010.gad tika atbalstts RTU ZB mobilittes projekts Bibliotkas lietotju apmcbu programmu plnoana, izstrde un vadana

 • Projekta virsmris nodroint4Rgas Tehnisks universittes Zintnisks bibliotkas darbinieku praksi Polij, pilnveidojot un paplainot darbinieku kompetences un prasmes Eirop izmantojamo progresvo darba metou pielietoan dadu lmeu bibliotkas lietotju informcijpratbas attstanas un pilnveidoanas programmu un kursu organizan, veidoan, va