SEYAHAT ACENTECİLİĞİ VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ 14

  • View
    189

  • Download
    6

Embed Size (px)

Transcript

1. 1 NDEKLER 1. Acentann Borlar ve Haklar 2. Tketicinin Borlar ve Haklar 2. 2 2. RENME IKTILARI Bu dersin sonunda renci; Paket Tur Szlemesinde Taraflarn Borlarn ve Haklarn renir. 3. 3 1. Acentann Borlar ve Haklar Seyahat szlemesinin muhtevas ve zelliinden, organizatrn borlarn ve haklarn aadaki gibi sralamak mmkndr: Albustanlolu, 2009 4. 4 1. Acentann Borlar ve Haklar Seyahat Edenlerin ve Bagajlarnn Gvenli Bir ekilde Ulamnn Salanmas Borcu: Seyahat acentesi ulam hizmetlerini de genellikle stlendiinden, ncelikli borcu tketicileri tatil yapacaklar yere bagajlaryla birlikte en gvenli ekilde getirip gtrme borcudur. Bu kapsamda ulam aralarn seme, tur ncesi ve sresince denetleme gibi ykmllkleri vardr. Albustanlolu, 2009 5. 5 1. Acentann Borlar ve Haklar Seyahat Edimini Gerei Gibi Yerine Getirme (zen) Borcu: Organizatr, gtr bir cret karl taahht ettii seyahat edimini gerei gibi yerine getirmekle ykmldr. Bunu organizatrn asli borcu olarak nitelendirmek mmkndr. Organizatr, seyahati veya organizasyonu nceden belirtilen, duyurulan koullara ve yaplan rezervasyona uygun bir ekilde yerine getirmekle mkelleftir. Albustanlolu, 2009 6. 6 1. Acentann Borlar ve Haklar Aydnlatma-Bilgi Verme Borcu: Organizatr, tketiciyi seyahatle ilgili hususlarda aydnlatmak, bilgilendirmekle ykmldr. rnein, yurt dna dzenlenen seyahatlerde organizatr pasaport, vize, alnacak salk nlemleri konusunda aydnlatmakla ykmldr. Seyahat eden seyahati ve kendisini etkileyebilecek ekilde ortaya kan her trl gelimeden haberdar edilmelidir. Bylece seyahat edene, yeni duruma gre karar verme ve hareket etme imkan verilmelidir. Mesela seyahat eden, daha seyahate balamadan seyahatten vazgeebilir. Albustanlolu, 2009 7. 7 1. Acentann Borlar ve Haklar Seyahatin Aksamadan Yrtlmesini Salama (Organizasyon) Borcu: Organizatr, seyahatin taahht ettii biimde, aksamadan gereklemesini salamak iin gereken nlemleri almakla ykmldr. Buna hizmetler arasnda koordinasyon salama ykmll de denebilir. Seyahat acentasnn sata sunduu hizmetler iinde yer alan ulam, konaklama, bunlara dahil olmayan dier turizm hizmetlerini retenlerle yapt szlemelerde sonucun duyurulana ve amaca en uygun bir tarzda elde edilecek ekilde yaplmas ve gerekli nlemlerin alnmas bu ykmllk kapsamndadr. Albustanlolu, 2009 8. 8 1. Acentann Borlar ve Haklar Seyahate Katlann Deimesini Kabul Etme Borcu: Seyahate katlan objektif ve sbjektif nedenlerle tura katlamayacak veya katlmasna ramen tamamlayamayacak durumda olursa, szlemeyi sona erdireceine, yerine bir bakasn geirmesi seyahat acentas asndan seyahate kimin katlacann kiisel nemi yoksa acentann kabul etmesi gereken bir ykmllktr. Albustanlolu, 2009 9. 9 1. Acentann Borlar ve Haklar Sr Saklamak Borcu: Organizatr,mterilerinin isimveadresleriyle,geziyleilgilikiiselhususlar saklamaklaykmldr. Albustanlolu,2009 10. 10 1. Acentann Borlar ve Haklar Tantm Bror Verme Borcu: Seyahatacentaspakettur hakkndabilgiisteyenherkesetantmbrorvermek zorundadr.Bubrordevaatedilentmhizmetleracentay balar.Brordeyeralanhizmetlerdeyaplandeiikliklerin geerliolabilmesi,bununbrordeakabelirtilmesive szlemeakdedilmedentketiciyebildirilmesinebaldr. Szlemeakdedildiktensonraisedeiiklikleringeerlilikart taraflarnakmutabakatnabaldr. Albustanlolu,2009 11. 11 1. Acentann Borlar ve Haklar 1618saylyasann19.md.siacentaya,gereeaykrve yanltctantmavereklamyasagetirmekleberaber,reklamve tantmabelgelerindenbirernshay,datmlarndan15gn nceKltrveTurizmBakanlnagndermedevi yklemitir.Budatketicininyanlmasnvealdatlmasn nleyicitedbirlerarasndayeralr. Albustanlolu,2009 12. 12 1. Acentann Borlar ve Haklar Rehber Bulundurma Zorunluluu: 5571saylKanun gereiturveyasadecetekbiroteldekonaklamayve konaklanacakoteleulamierenlerhariolmakzere, paketturkapsamnda,paketturveyaturbana45kiiye kadarenazbirrehberbulundurulmazorunluluudur. Turistlere,rehberlerdndaherhangibirkimsearaclyla Trkiye'nintarihi,doas,kltrveturizmiyleilgili rehberlikfaaliyetiniteliindebilgiverilemeyecektir. Albustanlolu,2009 13. 13 1. Acentann Borlar ve Haklar Kararlatrlan creti Talep Etme ve Alma Hakk: cretin kararlatrlangndedenmemesihalindeacentannfaizisteme hakkdabulunmaktadr.Faizinoranszlemedebelirlenmise buorandahilinde,belirlenmemiseyasalfaizoranndakifaizi isteyebilir.Ynetmeliin5/1bendindeacentatarafndan,vadeli satlardauygulananfaizorannn,yzdeotuzfazlasn amamakzere,gecikmefaizinintalepedilebilecei belirtilmitir. Albustanlolu,2009 14. 14 2. Tketicinin Borlar ve Haklar cret deme Borcu: Tketicincelikleseyahatedimini karlndaorganizatre,gtrolaraktespitedilmiseyahat cretinidemekleykmldr.Bununyanndadrstlk kuralnauygundavranmaborcudavardr.Bucretkuralolarak szlemedebelirlenencrettir.Trklirasiledenebileceigibi yabancparaolaraktadenebilir. Albustanlolu,2009 15. 15 2. Tketicinin Borlar ve Haklar Ek Giderleri deme Borcu: Tketici,organizatrn hazrlatacaseyahatbelgeleri(pasaport,vizevb.gibi)iin yapacamasraflardeyecektir. Albustanlolu,2009 16. 16 2. Tketicinin Borlar ve Haklar Birlii Yapma Borcu: Tketicinin,yerayrttseyahate katlmasbirykmllkdeildir.Fakatkatlrsa,organizatrn seyahatediminigereigibiifaedebilmesiiingereken ibirliiniyapmaklaykmldr.rneintketici,seyahatiin belgeleriteminetmek,havaalanndaveyaotobsterminalinde zamanndahazrbulunmaklaykmldr. Albustanlolu,2009 17. 17 2. Tketicinin Borlar ve Haklar zenli Davranma Borcu: Tketici,birlikteseyahatettii gruptabulunanlarrahatszedicidavranlardankanmak, seyahatinhuzurlugemesiiinzenlidavranmaklaykmldr. Albustanlolu,2009 18. 18 2. Tketicinin Borlar ve Haklar Aklama, Bilgi Verme Borcu: Tketicidegerekli olduuhallerdevelde,kendisiyleilgilikonularda organizatrebilgivermekleykmldr. Albustanlolu,2009 19. 19 2. Tketicinin Borlar ve Haklar Hizmetin Yeniden Grlmesini steme Hakk: Pakettur szlemelerininniteliigereikesinvadeliszlemeler olduundangenelliklehizmetlerinyenidengrlmesihakknn kullanmmmknolamamaktadr.Buhakkancakdevameden seyahatsrasndabirbtnolarakpaketturunyenidengrlmesi deil,paketturiindekibirhizmetinyenidengrlmesieklinde anlamakgerekir.Bunedenlekanunun4/Aveynetmeliin ngrd,30gnlksrelerburadageerliolmayacaktr. Albustanlolu,2009 20. 20 2. Tketicinin Borlar ve Haklar Szlemeden Dnme Hakk: Kanunun4/Amd.sinegre,hizmetinaypl ifashalindetketiciszlemedendnebilir.Gemieetkiliolarakszleme sonaerdirilir.Tketicinintalebininhaklgrlmemesihalindehakimindirim ileyetinebilir.Ynetmeliin9/3md.sinegreszlemeninesasl unsurlarndanolanbirhizmetinacentatarafndanyerinegetirilemeyeceinin anlalmasyanihisunulamamashalindetketicikendisineilavemaliyet getirmeyenedeerdebiralternatifsunulmasnveszlemedeyeralan hizmetlesunulanhizmetarasndakifarkntazminedilmesiniisteyebilecektir. Sunulanbualternatifitketicihaklsebeplerlereddetmiise,budurumda tketiciszlemedendnmehakknkullanabilecektir. Albustanlolu,2009 21. 21 2. Tketicinin Borlar ve Haklar ndirim Talep Etme Hakk: ndirimhesaplanrken,ayplve eksikifannbtnturiindekiarlvenemidikkatealnarak hesaplanmasgerekir.Ynetmeliin9/2md.sinegreesasl unsurniteliindekihizmetsalanamayacaksaalternatifhizmet sunacak,sunulmasgerekenlealternatifolaraksunulanhizmet arasndafiyatfarkvarsabunutketiciyetazminetmek zorundadr. Albustanlolu,2009 22. 22 2. Tketicinin Borlar ve Haklar Tazminat Talep Etme Hakk: Tketiciayplve eksikifanedeniyleuradzararlarntazmininitalep edebilir.Kanunun4/Amd.sinde4.md.sindenfarkl olarakhertrlzararntazminidemeklemanevi zararlarndatazminedilebileceisonucunavarmak gerekir.nemliolanzararnortayakmasvebunun kusurnedeniyleolumasdr. Albustanlolu,2009 23. 23 2. Tketicinin Borlar ve Haklar Teminatn Paraya evrilmesini Talep Hak: Seyahat AcentalarBirliiYnetmeliinintketicihaklarndzenleyen beinciblmndekihkmleregre,seyahatszlemesinin ktifashalindetketiciTurizmBakanlnabavurarak, seyahatacentasnntketicihaklarnakarlkolmakzere bakanlnaverdiiteminatnparayaevrilmesinitalepedebilir. Albustanlolu,2009 24. 24 2. Tketicinin Borlar ve Haklar Sigortaya Bavurma Hakk: Zorunlusigorta;"Seyahat acentalar,Trkiyedesatlanpaketturlarda: a)Dzenledikleripaketturkapsamnda;mteriyetaahht ettiklerihizmetlerinacentanniflasdadahilolmakzere herhangibirnedenleverilmemesiveyataahhtedilenekilde verilmemesindenkaynaklanabileceksorumluluklarnsigorta ettirmekzorundadr.Budurumdasigortacnnsorumluluuen azpaketturbedelikadarolmaldr. Albustanlolu,2009 25. 25 2. Tketicinin Borlar ve Haklar Seyahatacentalarvesigortairketleri,sigortaszlemelerini yaptklarandanitibarenbeignierisindeszlemeninbir rneiniBakanlagndermekleykmldrler.Szlemenin sresindenncesonaermesihalinde,budurumaynsre ierisindeseyahatacentalarvesigortairketleritarafndan Bakanlabildirilir. Albustanlolu,2009 26. 26 2. Tketicinin Borlar ve Haklar b)Paketturszlemesidzenlenirken,mteriye; 1-Mterininkazavehastalkhalindeknoktasnadn masraflarn, 2-Hertrlkazadandoanzararnvetedavimasraflarn, polielimitikadarkarlayacakekildesigortaettirilebileceini bildirmekleykmldrler. Albustanlolu,2009 27. 27 2. Tketicinin Borlar ve Haklar rnein,acentannseyahatedenibeyldzlotelyerine yldzlkoteldekonaklatmas,turirketininiflas,geridn biletinivermemesigibihallerdetketicininkayplarsigorta irketitarafndankarlanacaktr. Albustanlolu,2009 28. 28 3. KONU DEERLENDRME SORU VE CEVAPLARI DERSNADI SEYAHAT ACENTECL VE TUR OPERATRL HAFTANO 4 KONU BALII PaketTurSzlemesindeTaraflarnBorlarve Haklar YAYIMTARH 17.10.2012 S1 Aadakilerdenhangisiacentannborlarvehaklarndanbirideildir? C1 e a) Srsaklamaborcu b) Tantmbrorvermeborcu c) Seyahatekatlanndeimesinikabuletmeborcu d) Kararlatrlancretitalepetmevealmahakk e) ndirimtalepetmehakk S2 Aadakilerdenhangisiacentannborlarvehaklarndanbiridir? C2 e a) Ekgideridemeborcu b) ndirimtalepetmehakk c) Hizmetinyenidengrlmesiniistemehakk d) cretdemeborcu e) Bagajlarngvenlibirekildeulamnnsalanmasborcu S3 Acentalar reklam ve tantma belgelerinden bir nshasn datmlarndan ka gn nce Kltr ve Turizm Bakanlnagndermekzorundadr? C3 c a) 5 b) 10 c) 15 d) 20 e) 30 29. 29 S4 cretinkararlatrlangndedenmemesihalindeacentannfaizistemehakkbulunmaktadr.Acentavadelisatlarda uygulananfaizorannn,yzdekanamamakzeregecikmefaizitalep