Śladami Czesława Miłosza

 • View
  1.821

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • 1.
 • 2. Czesaw Miosz by pierworodnym synem Aleksandra Miosza i Weroniki Mioszowej z Kunatw. Urodzi si na ziemiach zabranych, na Auksztocie, w Szetejniach, dziedzicznym majtku matki pooonym nad Niewia, niedaleko Kiejdan,
 • 3. Mieszka tam w latach 1911-1913 i 1918-1920. Do lat dziecinnych w litewskim zacianku noblista powraca w wielu utworach, m.in. w powieci "Dolina Issy". W 1999 r. w odrestaurowanym budynku dworskiego wirna powstaa ekspozycja powicona Mioszowi. To jest dolina Niewiay, samo serce Litwy. Kto ni jecha, po obu stronach widzia biae dwory. Tu oto Kanobere, naprzeciwko Szetejnie, Dom w ktrym si urodziem, wyranie widoczny.- pisa Miosz
 • 4. Opitooki (Apytalaukis) "Chrzest otrzymaem, wyrzekem si diaba, w parafii Opitooki kiejdaskiego powiatu - " Gdzie wschodzi soce i kdy zapada" witobro (lit. ventybrastis ) wie na Litwie, na Litwie waciwej, nad Niewia, w okrgu kowieskim, w rejonie kiejdaskim, okoo 5km na pnocny wschd od Kiejdan. W 1911 w miejscowym kociele Przemienienia Paskiego zosta ochrzczony Czesaw Miosz. "Ginie, to przede wszystkim gra zarosa dbami. W tym, e zbudowano na niej drewniany koci, kryje si intencja wroga dawnej religii, albo, by moe, ch przejcia od dawnej do nowej bez wstrzsw: na tym miejscu odprawiali kiedy swoje obrzdy ofiarnicy boga piorunw" ("Dolina Issy")
 • 5.
  • Uczy si w gimnazjum im. Zygmunta Augusta w Wilnie, gdzie byli zatrudnieni rodzice.
  • Matura w 1929 r.
  • Studia na Uniwersytecie Stefana Batorego.
  • Zmiana kierunku studiw z filologii polskiej na prawo.
  • 1931-1934 r. praca w miesiczniku literackim ,,agary
  • Zaoenie grupy poetyckiej ,,agary, ktra gosia zaangaowanie literatury w ycie spoeczne.
  • 1933 r. Debiut Miosza- ,,Poemat o czasie zastygym
  • 1936 r. Zbir wierszy pt. ,,Trzy zimy- Nurt katastroficzny w poezji.
  • 1935 r. Praca w rozgoni radiowej
 • 6. Miasto byo ukochane i szczliwe, zawsze w czerwcowych piwoniach i pnych bzach, pnce si barokowymi wieami ku niebu. (...) Dla Polaka Wilno jest nadal kolebk romantyzmu, czyli najwaniejszego w polskiej historii ruchu, ktrego znaczenie wykracza poza literatur. Czesaw Miosz
 • 7. Ostra Brama Symbol duchowy Wilna, synie z cudownego obrazu Matki Boej, koronowanego w 1927 r. Posiada liczne wota oraz dary Ojca witego Jana Pawa II. Modlio si, proby i podzikowania skadao wielu znanych Polakw. Niegdy rwnie student Czesaw Miosz.
 • 8. Gimnazjum Zygmunta Augusta Miecio si przy ulicy Maa Pohulanka 11 (Kalinausko). Naleao do elitarnych, co podkrela jego absolwent (1921-1929) Czesaw Miosz: Gimnazja w naszym miecie dzieliy si na pierwszego i drugiego rzdu. Dobrze byo chodzi do Zygmunta Augusta, Lelewela, do eskiego Orzeszkowej czy (to ju nawet lepiej ni do pastwowych) szk zakonnych: Nazaretanek, Jezuitw. Nie nalea jednak do spokojnych i pokornych uczni, co potwierdza zapis w dzienniczku: awanturnik, biorcy udzia w burdach na korytarzu i w klasie.
 • 9. Cela Konrada Klasztor Bazylianw, w ktrym by wiziony Adam Mickiewicz i gdzie si toczy akcja III czci Dziadw, sta si w okresie midzywojennym siedzib Zwizku Literatw Polskich. Tam miay miejsce synne rody Literackie (1927-1939) co tydzie skupiajce intelektualne elity midzywojennego Wilna. W tym miejscu debiutoway agary, czstym gociem bywa Czesaw Miosz. Z jego inspiracji i przy jego obecnoci 1992 roku w celi reaktywowano tradycj rd Literackich.
 • 10. Uniwersytet Wileski Zaoony w 1579 r. przez Stefana Batorego, a po niewoli rosyjskiej odrodzony dekretem Jzefa Pisudskiego w 1919r. Czesaw Miosz studiowa na Wydziale Prawa i Nauk Spoecznych (1929-1934), udziela si jednak bardziej w Akademickim Klubie Wczgw Wileskich i Kole Polonistw, sta si jednym z animatorw Sekcji Twrczoci Oryginalnej (STO). W 1930 roku, na amach uniwersyteckiego pisma Alma Mater Vilnensis", debiutuje wierszami Kompozycja" i Podr".
 • 11. Bursa akademicka Bursa studencka na grze Bouffaowej (Tauro 5) pozostawia najmilsze wspomnienia z okresu ycia akademickiego w Wilnie. Panorama Wilna z gry Tauras (dawna gra Bouffaowa)
 • 12. Rozgonia Polskiego Radia w Wilnie dziaaa w latach 19281939. Budynek wzniesiono w 1927 r. na Zwierzycu, a maszt radiowy na Lipwce. Pierwszym dyrektorem programowym rozgoni by Witold Hulewicz. Czesaw Miosz w radiu pracowa w latach 19361937
 • 13. W czasie II wojny wiatowej Opuci Wilno i przenis si do okupowanej przez Niemcw Warszawy, gdzie pracowa jako wony w Bibliotece Uniwersyteckiej. Uczestniczy w podziemnym yciu literackim, pod pseudonimem Jan Syru opublikowa w 1940 r. tom Wiersze . Zwizanym z Warszaw przeyciem, ktre wpyno na Miosza, by los warszawskiego getta, a jego wiersz "Campo di Fiori" pozostaje jednym z najwaniejszych poetyckich wiadectwo powstania w getcie. Chodziem po ziemi jakby nieobecny. Budowaem wtedy swj kokon i zarazem jako czuem, e tamta straszna Warszawa by dla mojego dojrzewania potrzebna " - podsumuje Miosz swoje warszawskie dowiadczenie w "Abecadle Miosza".
 • 14. Warszawa
  • 1939 r. Praca w Polskim Radiu, ewakuacja do Lublina.
  • Wyjazd na front przez Lww, Bukareszt
  • 1940 r. Powrt do Wilna
  • 1940 r. Przedostanie si do Warszawy- praca w konspiracyjnym rodowisku literackim.
  • Kolportowanie wierszy pod pseudonimem Jan Syru, tumaczenie dzie Szekspira dla potrzeb teatru.
  • Fascynacja utworami Krzysztofa Kamila Baczyskiego.
  • 01.08.1944 r. Schwytany przez Niemcw, uratowany przez nieznajom zakonnic
 • 15. Miosz przebywa w Warszawie w sumie okoo 7 lat. Pierwszy raz przyjecha do stolicy w styczniu 1931 roku. Pniej wielokrotnie odwiedza j w czasie studiw. Na duej do stolicy przyjecha jesieni 1937 roku. Zacz wwczas prac w Polskim Radiu. 5 wrzenia 1939 roku ewakuowa si na wschd razem z pracownikami radia. Prawie p wieku pniej - w 1988 roku, nagrano najprawdopodobniej pierwsze w Polskim Radiu suchowisko poetyckie z wierszy Miosza pt. "Oto twj wiat na ostrzu miecza".
 • 16.
  • 1945 r. Wyjazd na placwk dyplomatyczn w USA- Nowy Jork i Waszyngton.
  • Rozterki zwizane z oderwaniem od literatury i historii Polski, bez ktrych by niezrozumiany jako twrca.
  • 1949 r. Powrt do Polski- rozczarowanie systemem politycznym panujcym w kraju.
  • 1950 r. Wyjazd do ambasady w Paryu- Azyl polityczny i ukrywanie si u Jerzego Giedroycia.
  • Publikacja w ,,Kulturze paryskiej artykuu ,,Nie- sprzeciw wobec komunizmu w Polsce.
  • 1952 r. Powie ,,Zdobycie wadzy- gwna nagroda literacka w Szwajcarii
  • 1953 r. Publikacja ,,Zniewolony umys oraz wiato dzienne
  • 1955 r. ,,Dolina Issy i ,,Traktat poetycki
  • 1958 r. ,,Rodzinna Europa; ,,Kontynenty
  • 1962 -Krl Popiel i inne wiersze", Czowiek wrd skorpionw
 • 17. Wlatach 1945-1951 Miosz jest attach kulturalnym PRL w Nowym Jorku, a potem w Paryu. W roku 1948 ogaszaTraktat moralny". We Francji przebywa do 1960 roku. W tym czasie w Bibliotece Kultury" ukazuj si kolejne jego ksiki. NajpierwZniewolony umys"(1953) - tom esejw, ktry przez lata bdzie torowa Mioszowi drog do czytelnika 1953 roku ukazuj si take tom wierszy wiato dzienne" i powie Zdobycie wadzy". W 1955 wychodz Dolina Issy" oraz Traktat poetycki", ktry otrzymuje nagrod literack Kultury". W okresie
 • 18. 1960 roku Czesaw Miosz wyjeda do Stanw Zjednoczonych. Otrzymuje posad profesor