27
PROPOSAL KAJIAN METODOLOGI PENDIDIKAN AKHLAK MENURUT AL- QUR’AN NAMA MASLIZA BINTI MANSOR M20131001315 SARJANA PENGAJIAN ISLAM (USULUDDIN) PENYELIA DR. ABD RAHMAN BIN ABD GHANI FAKULTI SAINS DAN KEMANUSIAN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI)

Slaid proposal

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Slaid proposal

PROPOSAL KAJIAN

METODOLOGI PENDIDIKAN AKHLAK MENURUT AL-QUR’AN

NAMAMASLIZA BINTI MANSOR

M20131001315SARJANA PENGAJIAN ISLAM (USULUDDIN)

PENYELIADR. ABD RAHMAN BIN ABD GHANIFAKULTI SAINS DAN KEMANUSIAN

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI)

Page 2: Slaid proposal

PENGENALAN

Pendidikan akhlak amat penting dalam membangunkan modal insan bersifat fizikal. Masyarakat kini mula sedar kepentingan modal jati diri yang mampu membawa kemajuan dan kecemerlangan peradaban ummah .

Jati diri yang dilahirkan itu pula hendaklah mempunyai nilai kerohanian dan nilai etika yang mantap hasil daripada kesepaduan jasmani, rohani, emosi dan intelek .

Page 3: Slaid proposal

LATA

R B

ELA

KA

NG

MA

SA

LAH -Metodologi pendidikan akhlak semestinya

berpandunya sumber al-Qur’an dan al- Hadis. -Kajian ini memfokuskan metodologi pendidikan

akhlak daripada tiga surah pilihan ini iaitu surah Luqman, surah Yusof dan surah Nuh.

-Meneliti ayat-ayat yang terdapat dalam surah tersebut yang menjurus kepada pendidikan akhlak.

-Mengaitkan dengan metodologi pendidikan akhlak yang dapat mengimplentasikan dalam kehidupan seharian.

-Contoh : surah Luqman yang menekankan metod pendidikan akhlak ibu bapa dan metod pendidikan akhlak anak kepada kedua ibu bapanya.

Page 4: Slaid proposal

PE

NY

ATA

AN

MA

SA

LAH a. Penekanan akhlak merupakan intipati

ayat yang paling banyak ditekankan dalam al-Qur’an.

Kepincangan aqidah dan masalah akhlak remaja merupakan masalah sosial yang kian membarah dalam masyarakat (Jamsiah dan Hazlinda (2009), Vol.5 “ Journal of Community Health” yang bertajuk “ Faktor pendorong salah laku sosial dalam kalangan remaja Daerah Melaka Tengah”

Page 5: Slaid proposal

b. Faktor dalaman yang menyumbang kepada keruntuhan akhlak adalah merujuk kepada kekurangan daya tahan minda dan agama untuk menolak elemen-elemen yang bertentangan dengan nilai akhlak timur dan Islam. ( Asmawati Hamzah 2007).

c. Masalah remaja Melayu yang banyak terlibat dalam pelbagai masalah sosial seperti penyalahgunaan dadah, sumbang mahram, rogol dan lain-lain berbanding masyarakat bukan Islam yang menjadi topik kajian Asmawati Hamzah (2007) , Syed Othman Al-Habshi (2002) dan Ismail Ibrahim (1999).

Page 6: Slaid proposal

d. Fenomena pesongan tingkah laku dan keruntuhan akhlak yang berlaku di kalangan individu sering dikaitkan dengan kerendahan tahap taakulan mereka dalam membuat pertimbangan ketika berdepan dengan masalah kehidupan seharian ( Abdul Rafie Mahat, 2001).

Page 7: Slaid proposal

OBJEKTIF KAJIAN

a.Menjelaskan konsep pendidikan akhlak .

b.Mengenalpasti metodologi pendidikan akhlak berdasarkan surah Luqman, surah Yusuf dan surah Nuh.

c.Mengenalpasti pandangan sarjana Islam dan Barat mengenai akhlak.

Page 8: Slaid proposal

PERSOALAN KAJIAN

a..Apakah konsep pendidikan akhlak yang terdapat didalam Islam?.

b.Apakah metodologi pendidikan akhlak yang terdapat di dalam surah Luqman , surah Yusuf dan surah Nuh.

c.Bagaimanakah pandangan sarjana Islam dan Barat mengenai pendidikan akhlak?.

Page 9: Slaid proposal

DEFINASI OPERASI KAJIANa) Metodologi

-Kaedah dan teknik mereka bentuk, mengumpul dan menganalisis data supaya dapat menghasilkan bukti yang boleh menyokong sesuatu kajian ( merumuskan apa yang dikaji ).

-Menerangkan cara seuatu masalah yang dikaji dan sebab sesuatu kaedah dan teknik tertentu digunakan.

-Metodologi ialah kaedah yang akan digunakan sama ada untuk mengumpul data atau menganalisa data.

-Penghuraian perkara ini sangat penting bagi melihat kaedah-kaedah yang dirangka boleh mencapai objektif yang dicadangkan (Ahmad Sunawari Long:2008).

Page 10: Slaid proposal

b)Pendidikan

- Pendidikan ialah tindakan yang dilakukan secara sedar dengan tujuan memelihara dan mengembangkan fitrah serta potensi diri insan menuju terbentuknya manusia sebgai insan kamil. (Al-Furqon Hasbi ,2006)

Page 11: Slaid proposal

c)AkhlakPengertian akhlak secara etimologi dapat diertikan sebagai budi pekerti, watak dan tabiat. Perkataan akhlak berasal daripada bahasa Arab , jamak dari khuluqun yang diterjemahkan sebagai budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat.-sifat yang terbentuk daripada bersifat batiniyyah (kejiwaaan) dan bersifat zahiriyyah yang terwujud dalam perlakuan.( Ali Abdul Halim Mahmud ,1996)

Page 12: Slaid proposal

d) Al-Qur’an Kalamullah dan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. melalui perantaraan Jibril a.s.Imam al-Shafi’i mengatakan: al-Qur’an adalah nama khas kepada Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w.

Page 13: Slaid proposal

LIMITASI KAJIAN

-Pendidikan akhlak yang terdapat secara khusus yang terdapat di dalam surah Luqman, surah Yusuf dan surah Nuh.

-Mengenalpasti ayat-ayat yang menyentuh secara khusus mengenai pendidikan akhlak dan menghubungkaitkan ayat tersebut dengan metodologi pendidikan akhlak dalam Islam.

- Pemilihan surah adalah merujuk kepada tiga aspek pendidikan yang akan dikupas iaitu pendidikan dan pembinaan akhlak oleh ibu bapa, pendidikan kehidupan dan pendidikan kemasyarakatan.

-Menganalisis ayat-ayat tersebut mengikut kupasan sarjana Islam dan membuat perbandingan kepentingan agama khususnya akhlak dari sudut pendidikan Islam, konsep dan metodologi aqidah dan akhlak dalam Islam serta membuat perbandingan pendidikan mengikut sudut pandang sarjana islam dan barat.

Page 14: Slaid proposal

KERANGKA KONSEPTUAL KAJIAN

Surah Luqman Surah Yusuf Surah Nuh

Ayat khusus tentang pendidikan akhlak

Konsep Metodologi Pendidikan Pendidikan Akhlak

Sarjana Islam dan Barat

Model Kerangka Konseptual Kajian

Page 15: Slaid proposal

ME

TOD

OLO

GI K

AJI

AN

-Kajian ini merupakan satu kajian kualitatif , kerana ia lebih cenderung kepada metod pengumpulan data melalui pemerhatian ataupun penganalisaan kandungan dokumen (Ahmad Sunawari Long :2008).

-Kajian ini juga melibatkan bentuk perpustakaan yang mengkaji tentang metodologi akhlak dalam surah Luqman, surah Yusof dan surah Nuh.

-Metode ini dilakukan melalui pembuktian, penghujahan dan perdebatan terhadap sesuatu perkara bagi mencapai keputusan yang sah menggunakan teknik induksi, metode perbandingan, pertimbangan, pengujian berdasarkan data bersifat eksternal dan kekuatan intelek serta logik.

Page 16: Slaid proposal

Metodologi yang digunakan ialah: a)Kajian Perpustakaan

Kaedah pengumpulan data melalui sumber primer iaitu sumber al-qur’an dan hadis dan sumber sekunder sepanjang kajian untuk menganalisa kembali laporan, teori metodologi atau penemuan hasil kajian sebelumnya yang boleh dijadikan panduan sebagai rujukan asas kepada kajian penulisan.

Page 17: Slaid proposal

b) Kaedah Induktif -metod induktif dengan cara mengumpulkan maklumat

secara berterusan bagi menjelaskan masalah yang dikaji.

-mencari hubungan antara fakta-fakta atau keterangan yang dikumpul untuk membentuk satu gagasan pemikiran iaitu dengan satu cara menarik dan mengeluarkan kesimpulan dari beberapa data yang dianalisa yang bersifat khusus untuk mencari kesimpulan yang bersifat umum.

Sebagai contohnya, metod ini dalam bab ketiga iaitu dengan mengkonklusikan metodologi pendidikan akhlak yang terdapat dalam surah Luqman berdasarkan ayat-ayat khusus yang berkaitan dengan pendidikan akhlak.

Page 18: Slaid proposal

c)Kaedah KomparatifKaedah ini akan digunakan dengan cara membuat kesimpulan dengan melakukan perbandingan terhadap segala fakta yang diperolehi agar kesimpulan yang diperolehi lebih tepat. Sebagai contohnya, menggunakan metod ini dalam bab empat. Dalam kaedah ini akan membuat perbandingan pendapat antara sarjana Islam dan Barat tentang keperluan pendidikan akhlak dan aqidah secara bersama dalam pendidikan.

Page 19: Slaid proposal

b) Kaedah Deduktif

Kaedah ini adalah satu cara menganalisis data dan melakukan penulisan berdasarkan cara berfikir dengan mencari pembuktian yang bersifat umum.

Sebagai contoh, menggunakan metod ini dalam bab kedua. Kaedah kajian ini akan digunakan penulis dalam menganalisis metodologi dalam pendidikan akhlak Islam secara umum dan mengaitkan dengan metodologi pendidikan akhlak yang khusus dalam surah Luqman.

Page 20: Slaid proposal

KAJIAN LITERATUR

- Kajian oleh Aswati Hamzah (2007), “ Satu Kajian Skema Taakulan Akhlak Dalam Kalangan Pelajar Melayu”. Dapatan kajian kualitatif melihat kesan perbezaan umur, pilihan orientasi keagamaan dan kecenderungan sikap dan pegangan terhadap standard kelaziman sosial orang Melayu terhadap kualiti taakulan.

- Keseluruhan dapatan kajian ini menjelaskan elemen-elemen yang mempengaruhi pembentukan skema akhlak pelajar Melayu. Kecenderungan pelajar dalam sikap dan pegangan terhadap standard kelaziman sosial orang Melayu memainkan peranan penting dalam menentukan kualiti taakulan akhlak mereka.

Page 21: Slaid proposal

-Terdapat beberapa kajian kes yang memperlihatkan masalah sosial dikalangan remaja, kajian kes oleh Samat et all (2010),”Persepsi Pelajar Fakulti Pendidikan (Sains Sukan) Terhadap Gejala Seksual Di Kalangan Kanak-Kanak”.

- Hasil kajian ( 90.3 %) agenda barat yang membawa masuk unsur hiburan, fesyen dan bahan-bahan lucah menjadi penyebab berlaku gejala seksual di kalangan kanak-kanak.

-Dapatan kajian yang hampir seimbang mengenai faktor penggunaan internet serta penyalahgunaan internet boleh mendorong kanak-kanak untuk terjebak dengan gejala sosial.

Page 22: Slaid proposal

-Walaupun terdapat kajian mengenai akhlak namun masih kurang kajian yang memperincinkan tajuk ini dengan mengambil sudut pandang sarjana Islam dan barat dalam pendidikan akhlak dan moral.

-Ini berpunca daripada dua sebab iaitu pendedahan berterusan kepada corak pemikiran barat dan kurang keberkesanan pendekatan yang digunakan dalam pendidikan moral dan agama Islam dalam memupuk nilai-nilai kerohanian.

-Penolakan nilai-nilai tradisi dan agama yang dilihat sebagai tidak holistik, bersifat sempit dan ortodoks kerana terpengaruh dengan falsafah kemoralan barat yang mengasingkan sesuatu yang bersifat agama dengan sesuatu bersifat sekular ( Hassan Langgulung, 1986).

Page 23: Slaid proposal

BIBLIOGRAFIAl-Qur’an al-Karim

AA.Hamid al-Atsari .(2006). Intisari Aqidah Ahlissunnah Wal Jama’ah. Jakarta:Pustaka Imam Asy-Syafi’i.

Abd.Hamid, Mohd. Azhar dan Balwi,Mohd. Koharuddin dan Othman, Muhamed Fauzi dan A. Kassim dan Othman .(2004). Wajah Moral Masyarakat Melayu Pascamoden: Antara Realiti, Harapan dan Gagasan Pendidikan Moral Tinggi. Seminar Antarabangsa Nilai Dalam Komuniti Pasca Modenisme (Sivik). Langkawi,4-6 September.

Abdul Rahman Md. Aroff .(1999). Pendidikan Moral , Teori Etika dan Amalan Moral. Serdang : Penerbit UPM.

Abu a Al- Syaikh Al Asfahani. (1998). Akhlaq Al-Nabi Wa Adabuhu. Riyadh: Darul Muslim.

Ahmad Sunawari Long. (2008). Penyelidikan Pengajian Islam. Bangi:Jabatan Usuluddin dan Falsafah, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ahmad Redzuan Mohd. Yunus. (2003). Gejala Sosial Dalam Masyarakat Islam. Kuala Lumpur: Utusan Publication Sdn. Bhd.

Ahmad Mohd Salleh.1(997). Pendidikan Islam, Falsafah, Pedagogi dan Metodologi.Shah Alam:Sdn.Bhd.

Al-Furqon Hasbi (2006).Konsep Pendidikan Islam Menurut Ibn Qayyim:Relevensi Dengan Pendidikan Moden. (Tesis Sarjana). Universitas Muhammadiya. Surakarta.

Al-Qaradawi. (1985). Iman dan Kehidupan.Edisi Terjemahan oleh Fachriddin HS.Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Fajar.

Page 24: Slaid proposal

Mohd.Nasir Omar. (2005). Akhlak dan Kaunseling Islam. Kuala Lumpur:Utusan Publications And Distrubutors. Mohd Sulaiman b. Yasin .(1992). Akhlak dan Tasawuf. Bangi:Yayasan Salman.Mohd Farid Mohd. Shahran. (2014). Pluralisme agama:satu penelitian Islami. Kuala Lumpur : IKIM.Rosna aini Hamid, Suhanim Abdullah & Syahrul Faizaz Abdullah. (2004). Pendidikan Keibubapaan Berdasarkan Surah Luqman. Latihan Penyelidikan. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Samat, Abd. Basit and Idris, Mohd Rajiee .( 2010). Persepsi Pelajar Fakulti Pendidikan (Sains Sukan) Terhadap Gejala Seksual Di Kalngan kanak-Kanak. pp1-10.

Sayid Qutb. (2010). Tafsir Fi Zilalil Qur’an. Jilid 7.Terj. Yusoff Zaky Yacob. Kuala Lumpur: Pustaka Darul Iman.

Sayid Qutb. (2010). Tafsir Fi Zilalil Qur’an. Jilid 5.Terj. Yusoff Zaky Yacob. Kuala Lumpur: Pustaka Darul Iman.

Sheikh Muhammad Ali As-Shabuni. 2005. Penjelasan Ilmu- Ilmu Al-Qur’an. Terjemahan : M.S. Hafid Masyuri. Selangor : Crescent News (KL) Sdn. Bhd.

Subhi al-Salih. 1972. Mabahith Fi Ulum al-Qur’an. Bairut. Dar al-Shuruq.Syed Hussein Nasr. (1975). Panji Masyarakat. Volume 30, Isu 610-620

Tajul Ariffin Noordin .(1993). Perspektif Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Page 25: Slaid proposal

Ali Abdul Halim Mahmud .(1996). Karakteristik Umat Terbaik. Jakarta:Gema Insani Press. Asmawati Hamzah (2007). Satu Kajian Skema Taakulan Akhlak Dalam Kalangan Pelajar Melayu. ( Tesis Doktor Falsafah). Universiti Sains Malaysia. Pulau Pinang.Asnawati Suhid.(2009). Pendidikan Akhlak dan Adab Islam. Kula Lumpur :Utusan Publications And Distrubutors.Frederic J. Mc. Donald. (1959). Educational Psychology: Instruction and Behavioral Change. San Francisco Wadsworth Publishing compony Inc.Haron Din.(2007).Islam Rujukan Efektif Akhlak. Kuala Lumpur : PTS Millenia Sdn.Bhd.

Hassan Langgulung. (1986).Pengenalan Tamadun Islam. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.Halim Zainal dan Wan Zulkifli Wan Hassan. (2009). Penekatan Islam dalam Menangani Disiplin Tegar Dalam Kalangan Pelajar Sekolah.Journal of Islamic and Arabic Education 1 (2) 1-14.Jamsiah dan Hazlinda .(2009)., Vol.5 Journal of Community Health.Khairul Hamimah Mohammad Jodi. (2014). Sejauhmana Bahan Bacaan Mempengaruhi Pemahaman Akidah Remaja: Satu Kajian Di Institut Pengajian Swasta (IPTS). Anjuran International Conference on Arabic Studies and Islamic Civilition iCasic 2014. Kuala Lumpur,4-5 Mac.L.R.Gay . (1996). Educational Research . New Jersey: Englewood Cliff Publications.Mohammad Khalifa. 1994. Al-Qur’an dan Orientalisme. Penterjemah : Zakaria Stapa dan Mohamad Asin Dollah. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd. Nasir Omar. (2010). Falsafah Akhlak. Bangi : Universiti Kebangsaan Malaysia.

Page 26: Slaid proposal

Tajulashikin Jumahat.( 2014) . Procedding of The International Confrence on Arrabic Studies and Islamic Civilization iCasic 2014 ( e-ISBN 978-967-11768-4-9 ) , Kuala Lumpur , Malaysia ,4-5 Mac.

Wan Norlina Wan Hamat,Zaharah Hussin,Ahmad Fkrudin Mohamed Yusoff,Ahmad Arifin

Sapar. (2013). Pengaruh Media Massa Terhadap Penampilan Akhlak Pelajar Islam Politeknik Malaysia. The Online Journal of Islamic Education Vol.1 Issue 1.

Wan Nurulhuda Wan Jusoh . (2011) .(Tesis Sarjana Muda ). Metodologi Pendidikan Anak Menurut Surah Luqman . (Tesis Sarjana Muda ). Latihan Ilmiah. Universiti Teknologi

Malaysia.

Page 27: Slaid proposal

SEKIAN. TERIMA KASIH