of 21 /21
1 BÙI QUỐC BẢO LẬP TRÌNH HỆ THỐNG NHÚNG BM Kỹ Thuật ðiện Tử - ðH Bách Khoa TP.HCM 2 Vi ñiều khiển 8051

slide 8051

Embed Size (px)

Text of slide 8051

 • 1BI QUC BO

  LP TRNH H THNG NHNG

  BM K Thut in T - H Bch Khoa TP.HCM 2

  Vi iu khin 8051

 • 2BM K Thut in T - H Bch Khoa TP.HCM 3

  Vi iu khin 8051

  BM K Thut in T - H Bch Khoa TP.HCM 4

  Phn mm

  KEIL

  PROTEUS

 • 3BM K Thut in T - H Bch Khoa TP.HCM 5

  Cu trc b nh ca 8051

  BM K Thut in T - H Bch Khoa TP.HCM 6

 • 4BM K Thut in T - H Bch Khoa TP.HCM 7

  Cu trc b nh ca 8051

  8051 c 3 vng nh ring bit (b nhchng trnh, b nh d liu trong, bnh d liu ngoi). Mi vng nh ctruy cp bng cc cu lnh khc nhau.

  Khi khai bo cc bin, ta phi xc nhvng nh cho cc bin .

  BM K Thut in T - H Bch Khoa TP.HCM 8

  Cu trc b nh ca ARM7 LPC2000

  Cc vi x l c kin trc Von-Newman (VD: ARM) dngchung 1 khng gian nh chob nh chng trnh v dliu.

 • 5BM K Thut in T - H Bch Khoa TP.HCM 9

  Khng gian b nh chng trnh

  c gi l code space Cha chng trnh v cc hng s VD: khai bo hng s cha bnh phng

  cc s t 0 n 3:code char square[4] = {0,1,4,9};

  Lnh assembly: MOVC A, @A+DPTR

  BM K Thut in T - H Bch Khoa TP.HCM 10

  Khng gian b nh d liu ni

  Vng nh ni truy xut trc tip (00H-7FH) c khiu l data Lnh assembly: MOV A, 7FH

  Vng nh ni truy xut gin tip (00H-FFH), c khiu idata Lnh assembly:

  MOV R0, #80H MOV A, @R0

  Hai vng nh ny dng cha cc bin thngdng v bin tm

  VD: khai bo mt bin integer: idata unsigned int temp;

 • 6BM K Thut in T - H Bch Khoa TP.HCM 11

  Khng gian b nh d liu ngoi

  c gi l external data space (xdata)

  Lnh assembly: MOV DPTR, #2000H

  MOVX A,@DPTR

  Cha cc bin t dng, cc khi d liu lnhoc ngoi vi theo kiu memory-mapped

  VD: xdata unsigned int[1000] ADC_value;

  BM K Thut in T - H Bch Khoa TP.HCM 12

  VD:

  Vit hm c prototype nh sau:

  unsigned int checksum (unsigned int

  start, unsigned int end)

  tnh checksum ca vng nhch*+ng trnh t a ch start n end (code)

 • 7BM K Thut in T - H Bch Khoa TP.HCM 13

  unsigned int checksum (unsigned int start, unsigned int end) { unsigned int code *codeptr, *codeend; unsigned int data checksum = 0;

  codeptr = (unsigned int code *)start; codeend = (unsigned int code *)end;

  while (codeptr

 • 8BM K Thut in T - H Bch Khoa TP.HCM 15

  Ki float v double

  Trong C51, kiu float v double gingnhau, gm 4 byte theo chun EEE-754

  BM K Thut in T - H Bch Khoa TP.HCM 16

  Cc kiu c bit ca C51

  0 to 65,535 216sf16

  0 to 25518sfr

  0 or 11sbit

  0 or 11bit

  RangeBytesBitsType

 • 9BM K Thut in T - H Bch Khoa TP.HCM 17

  Thanh ghi

  Keil cho php khai bo cc thanh ghibng t kha sfr

  VD: sfr P0 = 0x80; //khai bo thanh ghi P0

  //a ch 80H

  P0 = 0x0F;

  BM K Thut in T - H Bch Khoa TP.HCM 18

  Tc ng n bit trong SFR

  8051 c cc lnh tc ng n bit. tc ng n bit trong thanh ghi ta dngkhai bo sbit

  sbit name = sfr-name ^ bit-position;

  sbit name = sfr-address ^ bit-position; sbit name = sbit-address;

 • 10

  BM K Thut in T - H Bch Khoa TP.HCM 19

  Tc ng n bit trong SFR

  sfr PSW = 0xD0;

  sbit CY = PSW^7;

  sbit CY = 0xD0^7;

  sbit CY = 0xD7;

  BM K Thut in T - H Bch Khoa TP.HCM 20

  Tc ng n bit trong SFR

  sfr char P0 = 0x80; sbit SW = P0^0; void main(void) { while(1) { SW = !SW; } }

  a ch ca cc bin sfr, sfr16, sbit phi nm bnngoi hm.

 • 11

  BM K Thut in T - H Bch Khoa TP.HCM 21

  Vng nh c nh a ch bit

  8051 c vng nh c nh a ch bit. tc ng n vng nh ny ta dng khai bobdata

  bdata char temp _at_ 0x2F;

  bit flag = temp ^0;

  void main(void)

  {

  flag = 1;

  }

  BM K Thut in T - H Bch Khoa TP.HCM 22

  Lu :

  Cc khai bo code, idata, xdata, bdata, sfr, sbit l c bit cho trng hp lptrnh 8051.

 • 12

  BM K Thut in T - H Bch Khoa TP.HCM 23

  VD:

  Vit chng trnh cho 8051 to hm nhsau:

  P1.0 = P1.1 AND P1.2

  BM K Thut in T - H Bch Khoa TP.HCM 24

  Cu trc vng lp v tn (endless loop)

  void main(void)

  {Task1_init();

  Task2_init();

  While(1) //m/t vng l2p v t4n th5c hin task1 v task2

  {

  Task1();

  Task2();

  }

  }

 • 13

  BM K Thut in T - H Bch Khoa TP.HCM 25

  Endless loop

  u im: n gin.

  D thc hin, sa li v bo tr

  Khng cn s dng nhiu ti nguyn hthng (VD: timer)

  D dng thay i chy vi cc vi x lkhc (portable)

  BM K Thut in T - H Bch Khoa TP.HCM 26

  Endless loop

  Nhc im: Khng ph hp vi cc ng dng i hi

  thi gian chnh xc (VD: ng h s).

  Tiu tn nng lng v CPU hot ng ch bnh thng trong ton b thi gian

 • 14

  BM K Thut in T - H Bch Khoa TP.HCM 27

  Look-up table

  unsigned char code square[]={0,1,4,9,16,25,36,49,64,81};

  unsigned char cal_square(unsigned char num){

  return square[num];}

  Assembly:

  MOV A,R7MOV DPTR, #SQUAREMOVC A,@A+DPTRMOV R7,A

  BM K Thut in T - H Bch Khoa TP.HCM 28

 • 15

  BM K Thut in T - H Bch Khoa TP.HCM 29

  Question

  a ch ca LED 7 on l bao nhiu?

  lm LED hin th s 8, ta dng lnhcho 8051 nh th no? (dng assembly v C)

  Xy dng bng m 7 on cho LED (chocc s ln hn 9 tt tt c on LED).

  Vit chng trnh C c gi tr t 4 SW v hin th ln LCD. (Dng bng tra ly m 7 on).

  BM K Thut in T - H Bch Khoa TP.HCM 30

  Giao tip switch

  Switch l 1 trong nhng phng phpgiao tip chnh ca h thng nhng

  Cc contact c kh s b rung khi nghoc m.

 • 16

  BM K Thut in T - H Bch Khoa TP.HCM 31

  Chng rung

  Not pressedPress

  detected

  delay

  Read againConfirmed

  Press detected

  delay

  Read againJust a bounce

  BM K Thut in T - H Bch Khoa TP.HCM 32

  Giao tip switch

  Vi 8051, trc khi cswitch ta phighi 1 ra bcht ca chnport ang giaotip switch

 • 17

  BM K Thut in T - H Bch Khoa TP.HCM 33

  Vit chng trnh C c gi tr switch (cchng rung) v xut ra LED.

  BM K Thut in T - H Bch Khoa TP.HCM 34

  Giao tip keypad

 • 18

  BM K Thut in T - H Bch Khoa TP.HCM 35

  Giao tip keypad

  Chng trnh getkey():

  Gi tr tr v: m phm (0-15) hoc 255 nu khng c phm nhn.

  V lu

  Vit code C

  BM K Thut in T - H Bch Khoa TP.HCM 36

  Giao tip keypad

  Chng trnh getkey_Debound()

  Gi tr tr v: m phm (0-15) hoc 255 nu khng c phm nhn.

  Cch thc hin:

  Nu trong 20 ln lin tip gi chngtrnh getkey() tr v cng 1 gi tr, th l gi tr tr v ca getkey_Debound().

 • 19

  BM K Thut in T - H Bch Khoa TP.HCM 37

  Giao tip keypad

  V lu cho chng trnhgetkey_Debound()

  Vit code C

  BM K Thut in T - H Bch Khoa TP.HCM 38

 • 20

  BM K Thut in T - H Bch Khoa TP.HCM 39

  Giao tip keypad

  Vit chng trnh getCalKey_Debound():

  Gi tr tr v l 1 trong cc k t:

  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, C, =, +, -, x, / hoc N nu khng cphm c nhn

  BM K Thut in T - H Bch Khoa TP.HCM 40

  Hm printf()

  Hm printf() rt c ch trong qu trnh vit vdebug chng trnh.

  Mc nh, hm printf xut 1 chui k t raserial port ca 8051

  Cu trc:

  int printf ( const char * format, ... );

  Chi tit tham kho ti:

  http://www.cplusplus.com/reference/clibrary/cstdio/printf/

 • 21

  BM K Thut in T - H Bch Khoa TP.HCM 41

  Th vin ca Keil C

  Keil C h tr rt nhiu th vin nh thvin xut nhp (stdio), ton (math),

  Cc th vin v hm ca Keil C c ththam kho ti:

  http://www.keil.com/support/man/docs/c51/c51_library.htm