Slide mang may tinh

  • View
    1.655

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Slide mang may tinh

Transcript

  • 1. Phn IMng my tnhcn bn

2. Ni dung chnhCc kin trc mng khc nhau: Ethernet,Token Ring, WLAN, FDDINi mng dng Windows nh th no?Ci t card mng v giao thc mng dngWindowsChia x ti nguyn trong mt mngNi cc mng vi nhau: lin mng 3. Ni mng my tnhNi mng l cch thc ghp ni cc my tnhvi nhau bng mt phng tin truyn dn vtl no v tun theo mt kin trc nht nhsao cho chng c th chia x ti nguyn (thitb v d liu)vi nhauTopology vt l v Topology logic: dng vGiao thc: Cc qui tc, qui cPhng tin truyn dn: cp hoc sng radio 4. Kin trc mngVic kt ni cc thit b trong mng cung cp cchthc cho cc my con, my ch, my in v cc thit bkhc thng tin v chia x ti nguyn M t thit k ton b ca mng:Cc thnh phn vt lPhn mm giao tipGiao thc (Protocols) cn thit thit lp cuc truyn thng tin cy gia cc nt mng 5. Phn loi mngCc c trng c bn dng phn bit Cc my tnh c ni kt v mt logic? Lu thng d liu c iu khin?Cc loi mng LAN (Mng cc b) WAN (Mng din rng) Internetwork (Lin mng) 6. M hnh tham chiu OSIMt m hnh 7 lp v truyn thng trong mng;cc lp c trch nhim: Tch s liu thnh tng on a vo cc giring bit Ghp cc gi to li cc d liu lin tc Chuyn cc gi n hoc nhn cc gi t phng tintruyn dn ca mng (cp)Lu : Ton b 7 lp ch cp n phn mmv phn sn (c np sn trong ROM ccthit b phn cng) 7. By lp ca m hnh OSILp ng dng (Application layer) Giao tip vi ngi s dng hoc phn mm ng dng s dng mngLp biu din (Presentation layer) Nn v Gii nn d liu; Giao tip vi lp ng dng v lp phinLp phin (Session layer) Thit lp v duy tr mt phin truyn thng gia hai nt mngcontinued 8. By lp ca m hnh OSILp vn ti (Transport layer) Kim sot li v yu cu pht li khi s liu b hng do b liLp mng (Network layer) nh tuyn cho cc giLp lin kt d liu (Data-link layer) Tch v Ghp cc giLp vt l (Physical layer) Giao tip vi phng tin truyn dn mng (cp) 9. Khung d liu 10. Cc kin trc mng ph binEthernet (ph bin nht)LAN khng dyToken RingFDDI (Fiber Distributed Data Interface) 11. EthernetThng dng nhtNi ghp theo dng bus hoc starMt mng th ng (cc my tnh, khngphi l thit b mng chuyn dng, iukhin cc tn hiu trn mng)Mt h thng da trn tranh chp (tngmy tnh tranh nhau c hi pht ln mng) 12. EthernetS dng giao thc Carrier Sense Multiple Accesswith Collision Detection (CSMA/CD) Carrier Sense (cm nhn sng mang) Trc khi pht i mt tn hiu, mt my phi nhn bit c l mng ang rnh gii quyt nhu cu truyn ti Multiple Access (a truy cp) Nhiu my tnh dng chung phng tin truyn dn mng Collision Detection (pht hin xung t) Tng my tnh phi pht hin v gii quyt xung t 13. Cc bin th Ethernet10-Mbps Ethernet Dng cp xon i c bo v (STP), cp xon khng bo v (UTP) hoc cp ng trc100-Mbps Ethernet hay Fast Ethernet Ch dng UTP hoc STP 100BaseFX dng cp quang (n mode, a mode v plastic)1000-Mbps hay Gigabit Ethernet Dng cp xon v cp quang 14. Cp mng 15. Cp mng 16. Cp mng 17. EthernetBus topology Ni tng nt vo ng truyn Khng c im kt ni trung tmStar topology Ni tt c cc nt vo mt hub trung tm Ph bin v d bo qun 18. Ethernet 19. Ethernet vi Star Topology 20. Ethernet Hub 21. Ethernet vi Star Bus Topology 22. Trm lpThit b khuch i v sa dng tn hiu trongmngKhc phc hn ch v di ni cpHai loi Trm lp khuch i Trm lp sa dng tn hiu (dng trong Ethernet) 23. Trm lp sa dng tn hiu 24. LAN khng dy (WLANs)Dng NIC khng dy thc hin cc kt niThng tin trc tip vi nhau hoc ni n LAN nhmt im truy cp khng dy (AP)Dng cho nhng ni kh dng cp ni mngChm hn cc mng c dyAn ninh mng l mt vn Cc chun 1999 IEEE 802.11b (Wi-Fi, AirPort) Bluetooth 25. WLAN (LAN khng dy) 26. Token RingL Star v vt l nhng l Ring v logicTc 4 Mbps hoc 16 MbpsDng thit b trung tm gi l MAU(Multistation Access Unit)t ph bin so vi Ethernet 27. Ni ghp cc thnh phn trong mngToken Ring 28. Truyn thng trong mng Token Ringc iu khin bng mt th bi (Token) Mt khung nh lu chuyn thng xuyntrong vng theo mt hng duy nhtKhi mt trm bt gi c th bi, n s iukhin knh cho n khi thng ip c gi i 29. FDDIDng mt th bi di chuyn trong mt vngCc khung d liu di chuyn trong vng khng c thbiNhiu nt trong vng c th nhn d liu cng lcTc 100 MbpsThng dng cho mng LAN ln trong mt cng tyln hoc lm mng backbone ni kt mt vi mngLAN trong mt to nh ln 30. FDDI 31. FDDI 32. 3.Tng kt v cc kin trc mng continued 33. Tng kt v cc kin trc mng 34. NICCm vo mt khe cm m rngCung cp cc cng mng phn cui ca cardQun l vic truyn thng v cung cp cc giaothc ni mng mc thp cho PC 35. NIC FDDIToken ring 36. Network Cardsa. FDDI b. Token ringc. Ethernet d. Wireless 37. NICEthernetWireless 38. Hot ng ca NICNetwork card Trao i d liu vi bus h thng dng song song Trao i d liu vi mng dng ni tip Dng mt b thu pht chuyn i tn hiuLm cho mng tr thnh trong sut vi ccphn mm s dng mngNt mng c nhn dng bng a ch MAC(Media Access Control) ca NIC 39. Truyn thng trn NIC 40. Ethernet Combo Card 41. Network Card cn:IRQa ch I/Oa ch b nh trn (vi DOS v Windows 9x mode thc)C th l PnP hoc dng jumper v cc cngtc DIP xc lp ti nguyn cn thit 42. Chn la NICTc v kiu mngKiu cp ni (STP, cp ng trc hay cp siquang) vi cc mng c dyKiu khe cm (PCI hay ISA) 43. Phn on mngGim lu lng trn ton b mngDng cu ni v switch Thng minh hn hub; c th quyt nh cho phphay khng cho php lu thng d liu, hocchuyn tip d liu n u S dng a ch MAC cha trong cc bng nhtuyn xc nh ni gi cc gi 44. Bridges (Cu ni) 45. Bridge v SwitchBridge Pht thng ip qung b; khng tt vi cc mng ln Kh hiu qu khi dng phn chia mt LAN thnh cc vng khc nhau Hot ng tt khi dng ni cc mng LAN t c thng tin ra bn ngoi phm vi ca mngSwitch Gi d liu ch c gi n mng m n hng n 46. Bridges v Switches 47. Bridges v Switches 48. Windows trn mngCung cp 3 b giao thc: TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) B giao thc cho Internet IPX/SPX (Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange) Dng cho mng Novell NetWare Khng h tr trn Internet NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface) Giao thc c quyn ca Windows dng cho cc mng tch bit viInternet 49. Windows trn mng 50. S dng cc giao thc trn mngNi my tnh vo mng bng cch ci t NIC,ni cp,Ci t giao thc trong OS Mt khi ci t, giao thc s t ng kt ni nNIC m n tm thy 51. S dng cc giao thc trn mng 52. nh a ch trn mnga ch MACa ch IPTn (Tn min, Tn host, Tn NetBIOS)a ch cng Mt s gia 0 v 65,535 nhn dng mt chngtrnh chy trn my tnh 53. Addressing on a NetworkMAC addressUnique address permanently embedded in a NIC; identifies a device on a LAN Expressed as six pairs of hexadecimal numbers and letters Used only by devices inside local networkIP address 32-bit address consisting of a series of four 8-bit numbers separated by periods Identifies a computer or device on a TCP/IP networkCharacter- Include domain names, host names (Windows 2000/XP),based namesNetBIOS names (Windows 98) Identify a PC with letters; easier to remember Name resolution services: DNS and Microsoft WINSPort address Number that identifies a program or service running on a computer to communicate over the network 54. a ch MACa ch duy nht c nhng c nh trongNIC dng nhn dng mt thit b trongmngc biu din dng su cp s hexaa ch cc bDng lp thp nht (vt l) NIC v ccthit b khc thng tin vi nhau 55. a ch MAC v a ch IP 56. Dng Winipcfg xem a ch MAC v a ch IP 57. Dng Ipconfig xem a ch MAC v a ch IP 58. a ch IPa ch 32-bit dng nhn dng mt my tnhhoc mt thit b trong mt mng TCP/IP.Thng c vit dng thp phn c cc duchm (v d: 190.180.40.120)Mt a ch IP bao gm 2 phn: Phn nhn dng mng (Netid) Phn nhn dng host (Hostid)Mt a ch ng di 59. Cc lp a ch IP: A,B,C 60. Phn chia a ch IP thnh phnNetwork v phn Host: Cc lp 61. Cc cch gn a ch IPPublic, private, v reserved IPGn a ch IP ng Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) 62. DHCP Server 63. Proxy serverProxy server dng mt a ch IP public truycp Internet i din cho tt cc cc host trongmng dng nhng a ch IP khcProxy server i khi kim nhim lun chcnng ca mt Firewall 64. Proxy Server 65. Tn Host v Tn NetBIOSDng k t nhn dng cc my tnh trongmngD nh v d s dng hn a ch IPHai dch v phn gii tn kim sot mi lin hgia tn v a ch IP DNS (Domain Name System) kim sot tn host Microsoft WINS (Windows Internet NamingService) kim sot tn NetBIOS 66. Tn Host v Tn NetBIOSWindows 98 chp nhn mi my tnh c mttn NetBIOS (ti a 15 k t)Windows 2000/XP chp nhn mi my tnh cmt tn host theo qui c TCP/IP ti a 63 ktCc ng dng da trn TCP/IP dng WinSock thc hin cc li gi API n OS 67. Tm kim my tnh trong LANVi Windows 98 dng tn NetBIOS, my tnhs duyt mt danh sch pht hin a ch IPNetBEUI dng DNS phn gii tn chkhng dng WINS 68. Tm kim my tnh trong LAN 69. Ci t card mng v kt ni mngVic kt ni 1 PC vo mt mng cn: NIC Cp Thit b ni ti PC ( v d: hub)Th tc ci t v kt ni Gn NIC vo PC; ci t trnh iu khin cho NIC Xc nh cu hnh cho NIC dng Windows, sao cho n cmt a ch thch hp trn mng v c cc giao thc mngng Th NIC thy rng PC c th truy cp cc ti nguyntrn mng 70. Ci t NIC dng Windows 9xt cng tc DIP v jumper nu cn thitBt ngun PC; chy Add New Hardwarewizard; dng trnh iu khin NIC ca nh snxutM Device Manager xem kt qu ca vicci t trnh iu khin cho NICDng cp ni cng mng ca NIC vi hubmng (hoc mt gic cm no ) 71. Xem ti nguyn trong Device Manager 72. Ni mng NetBEUI 73. Gn tn NetBIOS 74. Xem cc my tnh trong mng dng Network Neighborhood 75. Ni mng TCP/IPPC s c cp pht a ch IP tnh hay ng?Nu l a ch tnh cn bit a ch IP, Mt nmng con v gateway dng cho my tnhDNS s hot ng nh th no? Cho php haycm. Nu cho php th a ch IP ca cc DNSserver l bao nhiu?C dng proxy server khng? Nu c th ach IP ca Proxy server l bao nhiu? 76. Ci t TCP/IP vi Windows 98 77. Cu hnh TCP/IP vi Windows 98 78. Cu hnh DNS Service di TCP/IP vi Windows 98 79. Ci t NIC dngWindows 2000/XP 80. Ci t NIC dngWindows 2000/XP 81. Ci t NIC dngWindows 2000/XP 82. Ci t NIC dngWindows 2000/XP 83. Ci t NIC dngWindows 2000/XP 84. Ci t v nh cu hnh TCP/IP vi Windows 2000/XP 85. Ci t NIC khng dyDng phn mm cu hnh NIC xc lp cc thngs ca mng khng dy Trng thi (State) Knh hin thi (Current Channel) Tc hin thi (Current Tx Rate) My tnh phi trong phm vi cho php i vi mtim truy cp Khong cch ny c xc nh tu thuc vo cng nghc s dn