Stöd för förskolans kvalitetsarbete

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentationen kommer från Skolverkets dialogkonferenser som berörde hur förskolor kan jobba med kvalitet, styrning och ledning. På konferenserna informerade Skolverket även om NT-satsningen, Matematiklyftet och den kommande satsningen på läs- och skrivutveckling. Konferenserna hölls i april och maj 2014. Läroplan för förskolan: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442 Allmänna råd för förskolan: http://www.skolverket.se/publikationer?id=3139 BRUK http://www.skolverket.se/BRUK Matematiklyftet http://www.skolverket.se/matematiklyftet

Text of Stöd för förskolans kvalitetsarbete

  • 1. Frskola Dialogkonferenser 2014 Carina Hall carina.hall@skolverket.se Magdalena Karlsson magdalena.karlsson@skolverket.se

2. Allmnna rd Allmnna rd fr arbetet mot diskriminering och krnkande behandling Allmnna rd fr frskolan Allmnna rd fr systematiskt kvalitetsarbete 3. Uppfljning, utvrdering, utveckling Stdmaterial Stdmaterialet beskriver bl.a. hur man kan synliggra processerna i frskolans verksamhet och hur det kan anvndas fr att bedma verksamhetens kvalitet. 4. Syfte Syftet med BRUK r att Underltta det systematiska kvalitetsarbetet, stdja ett kollegialt lrande, synliggra processer och resultat i verksamheten, och motivera och inspirera till att utveckla kvaliteten. Syftet r inte att anvnda BRUK till att jmfra olika verksamheter med varandra. 5. Analys steg 1 - nulgesbedmning 6. Analys steg 2 plan fr utveckling Hur gr vi vidare? Vad behver tgrdas omgende? (rd markering) Vad? Hur? Varfr? Vad behver utvecklas p lng sikt? (gul markering) Vad fungerar bra och hur ska det skras? (grn markering) Vad? Hur? Varfr? Vad? Hur? Varfr? Hur kan vi anvnda dessa slutsatser i vrt systematiska kvalitetsarbete? 7. Allmnna rd fr frskolan Huvudman (kommun eller styrelse) Frskolechef Frskollrare Arbetslag 8. Allmnna rd fr frskolan Barnkonsekvensanalys Resursfrdelning Kompetensfrsrjning Personaltthet och barngrupper Lokaler och utemilj samt nringsriktiga mltider Kompetensutvecklingsinsatser Frskolechefens frutsttningar Srskilt std Samarbete med hemmet 9. Allmnna rd fr frskolan Huvudmannen och frskolechefen br: infr beslut som pverkar barnen i den befintliga barngruppen genomfra barnkonsekvens- analyser. 10. Allmnna rd fr frskolan Huvudmannen br: ha en fungerande modell fr resursfrdelning som tar hnsyn till de lokala frutsttningarna och behoven i de olika frskolenheterna, ssom upptagningsomrdenas socioekonomiska karaktr, barnens lder, personalens kompetens, lokalernas och utemiljns utformning, barn med annat modersml n svenska, barn i behov av srskilt std i sin utveckling, och barngruppens sammansttning och storlek. 11. Allmnna rd fr frskolan Huvudmannen br: i dialog med frskolechefen anpassa personaltthet samt storlek och sammansttning av barngrupperna till frutsttningarna som finns p varje frskolenhet. Frskolechefen och arbetslaget br terkommande: fra en dialog om planeringen av och frutsttningarna fr arbetet i barngruppen utifrn att barngruppen i sig r en aktiv del i varje barns utveckling och lrande. 12. Allmnna rd fr systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsarbetet p huvudmannaniv ska bygga p de uppgifter som kommer fram i verksamhetens kvalitetsarbete och p andra uppgifter som r vsentliga fr uppfljning och utveckling. (prop. 2009/10:165) 13. Uppfljning, utvrdering och utveckling Genom pedagogisk dokumentation blir det mjligt att verblicka barns delaktighet och inflytande, trygghet och tillit. 14. BRUK 1. Varje frskolas utveckling 1.3 Barngruppens sammansttning och storlek Exempel p frga: Vi ser till att barnen har en fast grupptillhrighet s att de upplever trygghet och kontinuitet och kan skapa varaktiga relationer. 15. Allmnna rd fr frskolan Huvudmannen och frskolechefen br: se till att frskolans lokaler och utemiljer r utvecklande, hlsosamma och skra samt att det finns fungerande rutiner fr att skerstlla en hlsosam och sker milj fr alla barn. Frskolechefen och arbetslaget br terkommande: fra en dialog om planeringen av och frutsttningar fr arbetet i frskolans milj utifrn att miljn i sig r en aktiv del i varje barns utveckling och lrande. 16. Allmnna rd fr frskolan Huvudmannen och frskolechefen br: se till att det i frskolan serveras varierade och nringsriktiga mltider jmnt frdelade fr dagen. 17. Allmnna rd fr frskolan Huvudmannen br: ha en planering fr kompetensfrsrjning i syfte att tillgodose behovet av frskollrare. 18. Allmnna rd fr frskolan Huvudmannen och frskolechefen br: utforma kompetensutvecklingsinsatser fr personalen utifrn en kontinuerlig kartlggning och analys av verksamhetens behov i frhllande till frskolans uppdrag. 19. Allmnna rd fr frskolan Huvudmannen br: se till att frskolechefen ges frutsttningar fr att ha inblick i och kunskap om det dagliga arbetet p frskoleenheten fr att kunna bedriva ett aktivt och nra ledarskap. 20. Allmnna rd fr frskolan Frskolechefen br: vid delegation av enskilda ledningsuppgifter gra det tydligt vad som delegeras och till vem samt vilka befogenheter som fljer av uppgiften. 21. Allmnna rd fr frskolan Frskolechefen och arbetslaget br tillsammans: bedma hur verksamheten ska utformas s att barn i behov av srskilt std i sin utveckling ges det std som deras speciella behov krver, samt kontinuerligt flja upp och utvrdera om stdinsatserna r ndamlsenliga. 22. Uppfljning, utvrdering, utveckling All dokumentation av barns utveckling och lrande ska gras i relation till den pgende verksamheten. Uppfljning, utvrdering och utveckling ska gras i relation till de barn som vistas dr. 23. Uppfljning, utvrdering, utveckling Omgivningens betydelse fr utveckling och lrande. 24. Uppfljning, utvrdering, utveckling Pedagogisk dokumentation och traditionella barnobservationer. 25. Allmnna rd fr frskolan Arbetslaget br: p olika stt uppmuntra och skapa mjligheter fr barn med annat modersml n svenska att anvnda svenska och sitt eller sina modersml i frskolans dagliga aktiviteter. 26. Allmnna rd fr frskolan Frskolchefen och frskollrare br: ta hnsyn till frldrars olika mjligheter att delta i och pverka verksamheten genom att se till att det finns olika former fr information och inflytande. Frskollrare br: se till att utvecklingssamtalet bygger p en bred och nyanserad bild av barnets utveckling och lrande dr barnet inte jmfrs med ngon annan n sig sjlv och inte heller utifrn faststllda normer. 27. Kurser fr frskolans personal 28. Kurserna Hgskolekurser p 7,5 hgskolepong anordnas av lrosten som har tillstnd att utfrda frskollrarexamen Ramkurser 20 Universitet/ hgskolor deltar Kurser p campus/distans Huvudmannen intygar anstllning De flesta kurserna r p kvartsfart 29. Dokumentera och utvrdera Mlgrupp frskollrare frskolechefer bitrdande frskolechefer 30. Leda och organisera Mlgrupp frskolechefer bitrdande frskolechefer 31. Utmana och stdja Mlgrupp frskollrare 32. Naturvetenskap och teknik Mlgrupp frskollrare barnsktare annan pedagogisk personal 33. Flersprkighet och interkulturalitet Mlgrupp frskollrare barnsktare annan pedagogisk personal 34. Kommunfrlagda kurser Frn vren 2014 Kurstrffar p hemmaplan istllet fr p campus Huvudmannen har en aktiv(are) roll Mnga deltagare frn samma kommun Ger strre effekt och genomslag i verksamheterna 26 kursstarter vt-14 35. Frskolelyftet Kommunfrlagda kurser hur gr man? Huvudmannen kontaktar hgskolan G ev. tillsammans i nromrdet Skrddarsydda lsningar fr starttid och studiefart Kurslitteraturen ingr och behlls p frskolan K av kurser infr ht-14 36. Universitet och hgskolor Gteborgs universitet Hgskolan Dalarna Hgskolan i Bors Hgskolan i Gvle Hgskolan i Halmstad Hgskolan i Jnkping Hgskolan Kristianstad Hgskolan Vst Karlstads universitet Linkpings universitet Linnuniversitetet Lule tekniska universitet Malm hgskola Mittuniversitetet Mlardalens hgskola Stockholms universitet Sdertrns hgskola Ume universitet Uppsala universitet rebro universitet 37. Frskolelyftet Mer information p: www.skolverket.se/forskolelyftet Kontaktuppgifter: karin.ameen@skolverket.se 38. Naturvetenskap- och tekniksatsningen Ntverk fr NT-utvecklare fr frskolan och grundskolan tillsammans Anskningsperioden gick ut i mars 2014 39. Befintliga NT-utvecklare 2013-2016 40. Webbresurssida www.skolverket.se/ntundervisning 41. Lslyftet 2014-2018 Stdmaterial p lrportal (liknande Lrportalen fr matematik). Processledare (p skolor) och handledare/utvecklare (utsedda av huvudman). Mlgrupp r lrare i den obligatoriska skolan, gymnasieskolan och gymnasiesrskolan. ven frskoleklass. Stdmaterial tas fram ven fr frskolan och personal i skolbibliotek. 42. Matematiklyftet i frskolan Stdmaterialet fr arbetet med matematik lrportalen fr matematik http://matematiklyftet.skolverket.se Fortbildningen huvudmnnen driver lokalt Det kollegiala lrandet hjlp av en handledare Exempel: frskolechef, frskollrare eller en handledare inom Matematiklyftet fr grundskolan 43. Lrportalen fr matematik 44. Modulen fr frskolan En modul fr frskolan Lpf 98 Forskning 2 delar Texter, filmer, diskussionsfrgor 45. Material Skolverkets webbplats www.skolverket.se/matematiklyftet broschyr film Lrportalen fr matematik http://matematiklyftet.skolverket.se allmnfrskola allmn