Struktur Daulah Khilafah

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Insyaallah sesuai dengan syariat Islam # I believe and I'm sure

Text of Struktur Daulah Khilafah

  • 1. @@@@a@@uc @@Haa@a@I
  • 2. ..135190 - 1426-2005
  • 3. STRUKTUR NEGARA KHILAFAH (Pemerintahan dan Administrasi) HIZBUT TAHRIR INDONESIA 2008 Buku ini Dikeluarkan dan Diadopsi oleh Hizbut Tahrir Sekaligus Merevisi Semua Isi Buku yang Bertentangan dengannya.
  • 4. Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KTD) Hizbut Tahrir Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)/Hizbut Tahrir; Penerjemah, Yahya A.R; Penyunting, Tim HTI-Press. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2006 293 hlm; 20,5 cm Judul Asli: Ajhizatu ad-Daulah al-Khilfah ISBN 979-97293-4-3 Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi) I. Judul. II. Yahya A.R. III. Tim HTI-Press Judul Asli: Ajhizah ad-Dawlah al-Khilfah Penerbit: Dar al-Ummah Pengarang: Hizbut Tahrir Cetakan I, Tahun 1426 H/2005 M Edisi Indonesia Penerjemah: Yahya A.R. Penyunting: Tim HTI-Press Penata Letak: Sholihan Desain Sampul: Rian Penerbit: HTI-Press Gedung Anakida Lt.7 Jl. Prof. Soepomo No.27 Tebet, Jakarta Selatan Telp. 021-8353254 Cetakan 1, Juni 2006 Cetakan 2, Maret 2007 Cetakan 3, Januari 2008
  • 5. DAFTAR ISI DAFTAR ISI .................................................................... 5 KATA PENGANTAR ....................................................... 9 Pendahuluan .................................................................. 14 STRUKTUR NEGARA KHILAFAH (Dalam Pemerintahan dan Administrasi) ........................ 31 1. Khalifah ..................................................................... 31 Gelar.......................................................................... 32 Syarat-syarat Khalifah ............................................... 34 Syarat Iniqd Khilafah: ............................................. 35 Syarat-syarat Keutamaan .......................................... 40 Metode Pengangkatan Khalifah ................................. 41 Prosedur Praktis Pengangkatan dan Pembaiatan Khalifah ..................................................................... 45 Amir Sementara ........................................................ 49 Pembatasan Jumlah Calon Khalifah .......................... 51 Tatacara Baiat............................................................ 58 Kesatuan Khilafah...................................................... 60
  • 6. Wewenang Khalifah ................................................... 63 Khalifah Terikat dengan Hukum Syariah dalam Melegislasi Hukum..................................................... 73 Negara Khilafah: Negara Manusiawi, Bukan Negara Teokrasi ..................................................................... 77 Masa Kepemimpinan Khalifah ................................... 83 Pemecatan Khalifah ................................................... 84 Batas Waktu Pengangkatan Khalifah ......................... 86 2. Muwin at-Tafwdh (Wuzar at-Tafwdh) .................. 90 Syarat-syarat Muwin at-Tafwdh.............................. 96 Tugas Muwin at-Tafwdh ......................................... 98 Pengangkatan dan Pemecatan Muwin .................... 103 3. Wuzr at-Tanfdz ...................................................... 105 4. Wali ........................................................................... 119 Khalifah Wajib Mengontrol Tugas-Tugas Para Wali .... 125 5. Al-Jihd ..................................................................... 129 1. Pasukan. ................................................................ 131 2. Keamanan dalam Negeri. ...................................... 132 3. Perindustrian. ........................................................ 133 4. Hubungan Internasional. ....................................... 137 5 Amirul Jihad Departemen Perang (Pasukan) .......... 139 Klasifikasi Pasukan..................................................... 144 Khalifah adalah Panglima Pasukan ............................ 149 6 Keamanan Dalam Negeri .......................................... 153 Tugas-tugas Departemen Keamanan Dalam Negeri .. 156 7 Urusan Luar Negeri ................................................... 170 8 Perindustrian ............................................................. 172 9 Peradilan ................................................................... 177 Macam-macam Qdh ............................................... 181 Pengangkatan Qdh ................................................. 186 Gaji Para Qdh ......................................................... 187 Pembentukan Mahkamah .......................................... 189 Al-Muhtasib ............................................................... 196
  • 7. Wewenang al-Muhtasib ............................................. 196 Qdh Mazhlim ........................................................ 197 Pengangkatan dan Pemberhentian Qdh Mazhlim .................................................................................. 202 Wewenang Qdh Mazhlim...................................... 204 Akad, Muamalah, dan Perkara-perkara Sebelum Berdirinya Khilafah.................................................... 206 10 Struktur Administratif (Kemaslahatan Umum) ........... 212 Struktur Administratif Merupakan Teknis Administrasi, bukan Pemerintahan ................................................. 218 Strategi Pengaturan Departemen............................... 221 Yang Boleh Menjadi Pegawai Struktur Administratif.. 222 11 Baitul Mal .................................................................. 225 12 Penerangan................................................................ 240 Pendaftaran Media Informasi .................................... 245 Strategi Pengaturan Informasi oleh Negara ............... 246 13 Majelis Umat (Musyawarah dan Kontrol)................... 247 Hak Syura ................................................................. 249 Kewajiban Muhsabah .............................................. 250 Pemilihan Anggota Majelis Umat ............................... 255 Tatacara Pemilihan Anggota Majelis Umat................. 256 Keanggotaan Majelis Umat ........................................ 258 Masa Keanggotaan Majelis Umat............................... 262 Wewenang Majelis Umat ........................................... 262 Hak Berbicara dan Menyampaikan Pendapat Tanpa Ada Keberatan Apapun ............................................. 280 Bendera dan Panji Negara ............................................. 285 Slogan (Nasyid) Daulah Khilafah ................................... 291
  • 8. KATA PENGANTAR Segala pujian milik Allah. Shalawat dan salam semoga dicurahkan kepada Rasulullah saw.; kepada keluarga, para Sahabat, dan orang-orang yang mengikuti Beliau. Allah SWT berfirman: Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang salih di antara kalian, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum ytu!$#t%!$#(#t#u3(#=tuMys=9$# x =tGus9F{$#$y2y#n=tG$#%!$#=6s% uj3us9um;s]%!$#4|s?$#m;]s9dt7s9u.it/ yz$Yr&4_t6t.1$x4tutx 2 yt/y79sy7s9''st)x 9$#
  • 9. 10 Struktur Negara Khilafah mereka berkuasa, akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka; dan akan menukar (keadaan) mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku tanpa mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Siapa saja yang tetap kafir sesudah janji itu maka mereka itulah orang- o r a n g y a n g f a s i k . (TQS an-Nur [24]: 55). Rasulullah saw. pernah bersabda: Di tengah-tengah kalian terdapat masa Kenabian yang berlangsung selama Allah menghendakinya. Lalu Dia mengangkat masa itu ketika Dia berkehendak untuk mengangkatnya. Kemudian akan ada masa Kekhilafahan yang mengikuti manhaj Kenabian yang berlangsung selama Allah menghendakinya. Lalu Dia mengangkat masa itu saat Dia berkehendak untuk mengangkatnya. Kemudian akan ada masa kekuasaan yang zalim yang berlangsung selama Allah menghendakinya. Lalu Dia mengangkat masa itu ketika Dia
  • 10. 11Kata Pengantar berkehendak untuk mengangkatnya. Kemudian akan ada masa kekuasaan diktator yang menyengsarakan, yang berlangsung selama Allah menghendakinya. Lalu Dia mengangkat masa itu saat Dia berkehendak untuk mengangkatnya. Selanjutnya akan muncul kembali masa Kekhilafahan yang mengikuti manhaj kenabian. Setelah itu Beliau diam. (HR Ahmad). Sesungguhnya kami, di Hizbut Tahrir, senantiasa mengimani janji Allah SWT dan membenarkan kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah saw. di atas. Kami selalu berjuang bersama-sama umat