Sztuka wzbogacania się

  • View
    243

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Sztuka wzbogacania się

  • 1. Niniejszy darmowy ebook zawiera fragmentpenej wersji pod tytuem: "Sztuka wzbogacania si"Aby przeczyta informacje o penej wersji, kliknij tutaj Darmowa publikacja dostarczona przezPatBank - bank bankw Niniejsza publikacja moe by kopiowana, orazdowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabronione sjakiekolwiek zmianywzawartoci publikacji bezpisemnejzgodywydawcy.Zabrania si jej odsprzeday, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Zote Myli. Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl Data: 20.05.2007 Tytu: Sztuka wzbogacania si (fragment utworu) Tytu oryginau: The Science Of Getting Rich Autor: Wallace D. Wattles Tumaczenie: Tomasz MigaczProjekt okadki: Marzena Osuchowicz Korekta: Anna Popis-Witkowska, Sylwia Fortuna Skad: Anna GrabkaInternetowe Wydawnictwo Zote Myli Netina Sp. z o. o. ul. Daszyskiego 5 44-100 Gliwice WWW: www.ZloteMysli.pl EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl Wszelkie prawa zastrzeone. All rights reserved.

2. SPIS TRECIWstp.......................................................................................4 Rozdzia I Prawo do bogactwa..................................................................6 Rozdzia II Istnieje nauka o zdobywaniu bogactwa...................................10 Rozdzia III Czy istnieje monopol na sprzyjajce okolicznoci ?.................15 Rozdzia IV Pierwsza regua nauki o zdobywaniu bogactwa ......................20 Rozdzia V Zwikszanie ycia...................................................................27 Rozdzia VI W jaki sposb przychodzi bogactwo........................................34 Rozdzia VII Wdziczno..........................................................................40 Rozdzia VIII Mylenie w pewien sposb......................................................45 Rozdzia IX Jak wykorzysta wol ............................................................50 Rozdzia X Dalsze uycie woli..................................................................56 Rozdzia XI Dziaanie w Pewien Sposb....................................................62 Rozdzia XII Efektywne dziaanie ..............................................................69 Rozdzia XII Waciwa forma dziaalnoci..................................................75 Rozdzia XIV Wraenie wzrostu..................................................................80 Rozdzia XV Czowiek postpu...................................................................85 Rozdzia XVI Pewne ostrzeenia i uwagi kocowe.......................................90 Rozdzia XVII Podsumowanie nauki o zdobywaniu bogactwa.......................95 3. SZTUKA WZBOGACANIA SI darmowy fragment kliknij po wicej str. 4 Wallace D. Wattles Rozdzia I Prawo do bogactwa Cokolwiek by powiedzie w pochwale biedy, fakt pozostaje faktem, e nie da si prowadzi penego, udanego ycia, jeli nie jest si za- monym. aden czowiek nie jest w stanie osign peni rozwoju swego talentu czy ycia duchowego, jeli nie posiada odpowiedniej iloci rodkw finansowych; by odkry dusz czy rozwin talent potrzeba uycia wielu rzeczy, a eby je zdoby niezbdne s pie- nidze do ich zakupu.Czowiek rozwija swj umys, dusz i ciao poprzez robienie uytku z rzeczy, a spoeczestwo jest zorganizowane w taki sposb, e czo- wiek musi mie odpowiedni ilo pienidzy, by sta si posiada- czem tych rzeczy, dlatego podstaw wszelkiego rozwoju czowieka musi by nauka o zdobywaniu bogactwa.Celem kadego ycia jest rozwj; wszystko, co yje, ma niezaprze- czalne prawo do osignicia takiego stopnia rozwoju, jaki jest w sta- nie osign.Prawo czowieka do ycia oznacza prawo do swobodnego, niczym nie ograniczonego uywania rzeczy, ktre mog okaza si konieczne do jego penego umysowego, duchowego i fizycznego rozwoju; innymi sowy jego prawo do bogactwa.Nie zamierzam w tej ksice pisa o bogactwie w znaczeniu przeno- nym; bycie naprawd bogatym nie oznacza bowiem poprzestawania na rzeczach maych i bycia z nich zadowolonym. aden czowiek nie powinien by zadowolony z maych rzeczy, jeli sta go na zdobycieCopyright by Wydawnictwo Zote Myli & Wallace D. Wattles 4. SZTUKA WZBOGACANIA SI darmowy fragment kliknij po wicej str. 5 Wallace D. Wattlesrzeczy duo wikszych i cieszenie si nimi. Celem Natury jest postp i rozwj ycia i kada jednostka ludzka powinna posiada wszyst- ko to, co moe przyczyni si do wzrostu siy, elegancji, pikna i bo- gactwa ycia; zadowalanie si rzeczami maymi jest grzechem.Czowiek, ktry posiada wszystko, co chciaby mie w yciu, i yje peni ycia, jest bogaty; jednak nie jest moliwe wejcie w posiada- nie tego, czego si pragnie, bez duej iloci pienidzy. ycie posuno si naprzd i stao si tak zoone, e nawet najprostsi ludzie potrze- buj znacznej iloci rodkw, by prowadzi ycie chocia zblione do kompletnego i spenionego. Naturalny jest fakt, e czowiek dy do penego wykorzystania swego potencjau i osignicia tego, na co go naprawd sta; ta ch, by wykorzysta wrodzone moliwoci, jest cech dziedziczn ludzkiej natury; nie moemy powstrzyma denia do bycia tym, kim chcemy. Sukces w yciu to stanie si tym, kim chcesz by; a jedyna droga do tego wiedzie przez wykorzystanie rzeczy materialnych, do ktrych dostp otwiera bogactwo. Dlatego zrozumienie nauki o zdobywaniu bogactwa jest podstaw caej wiedzy.Nie ma nic zego w pragnieniu bycia zamonym. Ch posiadania bo- gactwa jest tylko odzwierciedleniem pragnienia bogatszego, peniej- szego i obfitszego ycia, co jest godne pochway. Czowiek, ktry nie chce prowadzi obfitszego ycia i posiada wystarczajcej iloci rod- kw do zakupu wszystkiego, czego pragnie, jest istot anormaln.S trzy powody, dla ktrych yjemy; yjemy dla ciaa, yjemy dla umysu i yjemy dla duszy. aden z nich nie jest lepszy czy bardziej wzniosy od drugiego; wszystkie one s w podobny sposb podane i aden z nich nie jest peny, jeli pozostae s pozbawione peni ist- nienia i wyrazu. Nie jest waciwe i godne ycie tylko dla duszy, z za-Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Wallace D. Wattles 5. SZTUKA WZBOGACANIA SI darmowy fragment kliknij po wicej str. 6 Wallace D. Wattlesprzeczeniem ciaa czy umysu, tak samo, jak nie jest waciwe ycie tylko dla umysu, z pominiciem ciaa i duszy.Wszystkim nam s dobrze znane ohydne konsekwencje ycia tylko dla ciaa, z zaprzeczeniem umysu i duszy; i kady z nas jet wiado- my, e ycie oznacza peni wyrazu wszystkiego, co czowiek moe da i zyska poprzez ciao, umys i dusz. aden czowiek nie moe by naprawd szczliwy czy zadowolony, jeli jego ciao nie yje w peni w kadym aspekcie, to samo odnosi si rwnie do umysu i ducha. Gdziekolwiek pojawia si niewykorzystana moliwo lub funkcja, tam mamy do czynienia z niezaspokojon potrzeb. Po- trzeba jest moliwoci szukajc wyrazu lub funkcj szukajc za- stosowania.Ciao nie moe w peni funkcjonowa bez poywienia, wygodnego ubrania, ciepego schronienia i wolnoci od nadmiernego trudu. Od- poczynek i regeneracja s rwnie niezbdne do ycia fizycznego.Umys czowieka nie moe w peni si rozwin i funkcjonowa bez ksiek i czasu na ich zgbianie, bez moliwoci podrowania i ob- serwacji czy bez intelektualnego towarzystwa.Umys potrzebuje intelektualnej rozrywki i otoczenia, w ktrym znaj- dzie wszystkie dziea sztuki i pikne przedmioty, ktrymi moe si cieszy i je podziwia.By y w peni w aspekcie duchowym, czowiek potrzebuje mioci, a mio jest pozbawiona wyrazu przez bied.Najwikszym szczciem czowieka jest obdarowywanie zyskami tych, ktrych kocha; mio znajduje swj naturalny i spontaniczny wyraz w dawaniu. Czowiek, ktry nie posiada niczego, czym mgby Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Wallace D. Wattles 6. SZTUKA WZBOGACANIA SI darmowy fragment kliknij po wicej str. 7 Wallace D. Wattlesobdarowa drug osob, nie da rady wypeni roli ma czy ojca, nie sprawdzi si rwnie jako obywatel czy jako jednostka ludzka w ogl- nym rozumieniu. Uywanie rzeczy materialnych jest kluczem do osignicia peni ycia ciaa oraz rozwoju umysu i duszy. Osignicie bogactwa jest wic spraw nadrzdn.Jest wic rzecz absolutnie prawidow, e czowiek pragnie by bo- gaty, kada normalna jednostka ludzka podziela to pragnienie i nie moe mu zapobiec. Jest rwnie rzecz prawidow, by powici swoj uwag Nauce o Zdobywaniu Bogactwa, gdy jest ona najbar- dziej wznios i konieczn ze wszystkich nauk. Jeli si j zaniedba, zaniedba si rwnie obowizek wzgldem siebie, Boga i ludzkoci; nie mona bowiem bardziej przysuy si Bogu i ludzkoci, ni po- przez pene wykorzystanie swojego potencjau. Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Wallace D. Wattles 7. SZTUKA WZBOGACANIA SI darmowy fragment kliknij po wicej str. 8 Wallace D. Wattles Rozdzia II Istnieje nauka o zdobywaniu bogactwa Istnieje Nauka o Zdobywaniu Bogactwa i jest ona nauk cis, tak jak algebra czy arytmetyka. Istniej pewne prawa rzdzce procesem zdobywania bogactwa; jeli czowiek zdecyduje si ich nauczy i przestrzega, to stanie si bogaty z matematyczn wrcz pewnoci.Posiadanie pienidzy i wasnoci jest rezultatem pewnego schematu postpowania; ci, ktrzy postpuj w Pewien Sposb celowo lub przez przypadek staj si bogaci; natomiast ci, ktrych dziaania odbiegaj od tego Pewnego Sposobu, pozostaj biedni bez wzgldu na to, jak ciko pracuj i jak bardzo s uzdolnieni.Jest prawem naturalnym, e podobne przyczyny zawsze wywouj podobne skutki, dlatego kady mczyzna lub kobieta, ktrzy naucz si dziaa w pewien odpowiedni sposb, stan si nieodmiennie bo- gaci.To, e stwierdzenia te s prawdziwe, mona udowodni za pomoc nastpujcych faktw:Stawanie si bogatym nie zaley od rodowiska, poniewa gdyby tak byo, to wszyscy ludzie z danego ssiedztwa stawaliby si zamoni; mieszkacy danego miasta byliby bogaci, podczas gdy ci zamieszku- jcy inne miejscowoci pozostaliby biedni.Gdziekolwiek mona zaobserwowa bogatych i biednych yjcych obok siebie, czsto zaangaowanych w te same zajcia, mamy do czy- nienia z tym samym rodowiskiem. Gdy dwie osoby znajduj siCopyright by Wydawnictwo Zote Myli & Wallace D. Wattles 8. SZTUKA WZBOGACANIA SI darmowy fragment kliknij po wicej str. 9 Wallace D. Wattlesw tej samej spoecznoci lokalnej i wykonuj t sam dziaalno, i jedna z nich staje si bogata, podczas gdy dru