T4 Organitzaci³ econ²mica

  • View
    57

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of T4 Organitzaci³ econ²mica

TEMA 4: LORGANITZACI ECONMICA DE LES SOCIETATS

TEMA 4: LORGANITZACI ECONMICA DE LES SOCIETATS

NDEXLes activitats econmiquesEls factors de producciEls agents econmicsEls sectors econmicsEls sistemes econmicsEl mercat laboral

1. LES ACTIVITATS ECONMIQUES

Lactivitat econmica s el conjunt d'activitats que fan els humans per cobrir diverses necessitats de les persones o de les societats, mitjanant la producci de bns o prestant serveis.Les fases duna activitat econmica sn:FasesProducci Comercialitzaci Consum

PRODUCCI DE BNSPRODUCCI DE SERVEISBNS DE CONSUMBNS DE PRODUCCIEs fan servir per a la producci daltres bns (mquines, eines, etc.)Satisfan les necessitats del consumidor final.Productes no materials que donen un servei al ciutad: sanitat, educaci, transport, etc.

PRODUCCI: Elaboraci de productes. Combina els recursos naturals, la tcnica i el treball per obtenir els bns o serveis que necessita la societat.Tipus deproducci

FASESEMMAGATZEMATGE del producte.TRANSPORT del punt de producci al de venda.VENDA del producte.VENDA A LENGRS. s la que fan els majoristes (compren grans quantitats de productes i els venen a uns altres comerciants o altres empreses). VENDA AL DETALL. La fan els minoristes, que compren petites quantitats als majoristes i les venen al pblic a les botigues.

COMERCIALITZACI: Distribuci de bns i serveis.

TIPUS DE BNSBNS NO DURADORS. Es consumeixen en un o en uns quants usos (aliments, etc.).BNS DURADORS. Es poden utilitzar durant un perode de temps relativament llarg (televisions, cotxes, etc.).

CONSUM: Fase final de l'activitat econmica. La compra de bns i serveis permet que les persones satisfacin les seves necessitats.

2. ELS FACTORS DE PRODUCCI

Els factors de producci sn els elements necessaris per produir els bns i serveis.

FACTORS PRODUCCIRECURSOS NATURALSTREBALLCAPITALTECNOLOGIA I CONEIXEMENT

FACTORS DE PRODUCCIRECURSOS NATURALS: Sn els elements que ens ofereix la natura i que transformem.Sn recursos limitats , sesgoten. Cal evitar la sobreexplotaci.TREBALL:Tota activitat humana (fsica o intellectual) que serveix per produir bns o donar serveis.CAPITAL:Conjunt de recursos:1. Capital fsic, capital hum i capital financer,: sn els elements materials (terrenys, maquinria, matria primera...).2. Capital financer: sn els diners que es necessiten.3. Capital hum: treballadors.TECNOLOGIA I CONEIXEMENTEls coneixements tcnics i les habilitats fan possible el disseny, la construcci i ls dartefactes que permeten transformar el medi i produir bns i serveis. Podem parlar de producci manual, producci mecanitzada i producci tecnificada.

Els recursos naturals sn limitats. Cal desenvolupar una economia sostenible per preservar la natura i el futur dels nostres fills.

TIPUS DE RECURS NATURALPRIMERES MATRIES DORIGEN ANIMAL: llana, cuir PRIMERES MATRIES DORIGEN VEGETAL: cot, cautx FONTS DENERGIA: carb, petroli PRIMERES MATRIES DORIGEN MINERAL: ferro, coure

RECURSOS NATURALS: Recursos que l'sser hum troba a la natura i que per mitj de la seva extracci, domesticaci o transformaci li permeten produir nous bns.

TIPUS DE TREBALLTREBALL PER COMPTE DALTRI. Es treballa per una empresa que dna a canvi un salari.TREBALL AUTNOM. Es treballa per un mateix. TREBALL: Qualsevol activitat humana que serveix per produir bns o subministrar serveis tils a les persones.

TIPUSCAPITAL FSICCAPITAL HUMCAPITAL FINANCEREl terreny, els edificis, les installacions, els equipaments, la maquinria i les primeres matries necessries per produir bns o serveis Totes les persones que participen al procs productius: cientfic, dissenyador, treballador, empresri, etc.Els diners necessaris pel desenvolupament del procs productiu. CAPITAL: Conjunt de recursos que serveixen per produir bns o serveis.

TIPUS DE PRODUCCIPRODUCCI MANUALPRODUCCI MECANITZADAPRODUCCI TECNIFICADA

TECNOLOGIA I CONEIXEMENT: En funci de la tecnologia emprada trobem:

3. ELS AGENTS ECONMICS

FAMLIESEMPRESESESTAT

ELS AGENTS ECONMICS: Sn les persones, els grups o les institucions que intervenen de manera decisiva en el funcionament de l'economia. S'encarreguen de produir, intercanviar i consumir els productes o els serveis.

Mitjanant els salaris i daltres ingressos (rendes, prestaci de desocupaci)

LES FAMLIES: Sn els principals agents de consum final. Cada famlia dedica una bona part dels seus recursos econmics a comprar bns i serveis per cobrir les seves necessitats.

obtenir BENEFICISPREU DE COSTPREU DE VENDASuma del preu de la primera matria + l'energia + la inversi en mquines i installacions + el transport + els salaris + els interessos pagats pels diners que han rebut prestats dels bancs. El preu que decideix lempresa que pot ser pagat pel consumidor. s sempre superior al preu de cost.finalitatDiferncia entre

EMPRESA: s la unitat econmica que per mitj del treball i el capital fabrica i distribueix bns (roba, mobles...) i serveis (transport, gesti bancria, etc.).

TIPUS DEMPRESASegons la propietat:Segons la mida (n treballadors/ facturaci):Segons n de propietaris:PbliquesMicroempresa-10PrivadesGran empresa +1000Empresa mitjana -1000Empresa petita -100IndividualsDiversos propietarisSLSA

LES LLEISELS IMPOSTOSLEstat s el que crea el marc regulador de les activitats econmiques: Legislaci laboral Legislaci empresarial Legislaci aduanera Control de la moneda etc.LEstat redistribueix la riquesa mitjanant la recaptaci dimpostos entre els ciutadans i les empreses. LESTAT: Anomenem sector pblic el conjunt d'activitats i iniciatives econmiques i socials que porta a terme l'Estat.

Intervmitjanant

ACTUACIONS DE LESTATADMINISTRACI PBLICAINFRAESTRUCTURESSERVEIS PBLICSA Espanya gaireb el 20% dels treballadors sn empleats del govern. Les infraestructures ms importants (urbanisme, transport, investigaci, etc.) sn pagades per lEstat.Sanitat, ensenyament, policia, etc.ECONOMIA PRIVADAPRESTACIONS SOCIALSMitjanant ajudes directes subvencions-o indirectes desgravacions fiscals, proteccionisme, etc.- lEstat pot afavorir determinats sectors o empreses.Per afavorir determinats collectius desafavorits: pensions, subsidi de desocupaci, minusvalies, etc.

4. ELS SECTORS ECONMICS

ELS SECTORS ECONMICS

La poblaci ocupada a Espanya per sectors econmics el 2014SECTOR PRIMARI: inclou les activitats dedicades a la producci i extracci de recursos directament de la natura (agricultura, ramaderia, pesca, explotaci forestal).SECTOR SECUNDARI: es dedica a la transformaci dels recursos naturals (matries primeres) en productes elaborats i tangibles (indstria, construcci).SECTOR TERCIARI: conjunt dactivitats que no es dediquen a la producci de bns tangibles, sin a la prestaci de serveis (educaci, sanitat, seguretat, transport, turisme,...).SECTOR QUATERNARI: activitats relacionades amb la gesti i la distribuci de la informaci, aix com les de recerca i innovaci econmica, social i cultural. Sector basat en el coneixement. M dobra molt qualificada.

5. ELS SISTEMES ECONMICS

Un sistema econmic s la manera com es produeixen els bns i serveis en una societat. Donant resposta a qu han de produir, com ho fan i per a qui.SISTEMA DE SUBSISTNCIASISTEMACAPITALISTASISTEMA PLANIFICATTIPUS DE SISTEMA ECONMICECONOMIESALTERNATIVES

SISTEMADE SUBSISTNCIAEs produeix exclusivament per cobrir les necessitats bsiques. Sistema econmic predominant en societats molt poc desenvolupades.SISTEMACAPITALISTASistema econmic que predomina actualment al mn. CARACTERISTIQUESPROPIETAT PRIVADA DELS MITJANS DE PRODUCCIEL LLIURE MERCATLA LLEI DE LOFERTA I LA DEMANDAEls factors productius (primeres matries, treball i capital) es troben en mans de particulars.

MERCAT: s el lloc on es compren i es venen els bns i els serveis. All coincideixen els venedors (mxim benefici dels productes que venen) i els compradors(satisfer necessitats amb la mnima despesa). nicament amb el lliure joc de loferta i la demanda saconsegueixen els preus justos. PUBLICITAT: s utilitzada per les empreses per donar a conixer els productes i els serveis que ofereixen.Lobjectiu de la publicitat s incentivar el consum. A vegades, ens fa creure que un desig s una necessitat. Utilitzaci de publicitat enganyosa.

PREU: depn de la quantitat de productes i de compradors. Si loferta s escassa i hi ha molts compradors que volen un mateix producte, el preu puja.

Alguns elements del sistema capitalista:

SISTEMADECONOMIA PLANIFICADASistema econmic on lEstat s el propietari dels factors productius.CARACTERISTIQUESLES EMPRESES SN DE LESTAT.LESTAT DECIDEIX QU SHA DE PRODUIR I EN QUINA QUANTITAT.LESTAT DECIDEIX COM ES REPARTEIXEN ELS BENEFICIS.Durant la segona meitat del segle XX va tenir molta importncia. Avui perdura a pasos com Corea del Nord, Cuba o la Xina.

ECONOMIES ALTERNATIVESRebutgen el sistema capitalista perqu creuen que no satisf les necessitats reals de la poblaci i fomenta desigualtat.Fomenta la solidaritat entre persones, el respecte a la natura i el b com.

6. EL MERCAT LABORAL

MERCAT LABORALOFERTADEMANDALes persones ofereixen el seu treball a canvi dun salari. Les empreses demanden treballadors amb determinades habilitats per fer funcions determinades.POBLACI ACTIVANO ACTIVALes persones que treballen o que volen treballar aturats que cerquen una feina-.Persones que no poden o no volen treballar:Menors de 16 anysMajors de 67 anys (jubilats)Persones amb minusvalideses greusPersones que estudien o no volen treballar EN FUNCI DEL TREBALL

El mercat laboral s la situaci de loferta i demanda de treball i treballadors.

La legislaci reconeix el dret dels treballadors a elegir uns representants, que exerceixin la funci dinterlocutors davant dels empresaris per negociar i arribar a pactes i convenis individ