Taklimat Penilaian Prestasi UTeM

 • View
  210

 • Download
  12

Embed Size (px)

Text of Taklimat Penilaian Prestasi UTeM

 • 1

 • pencapaianpencapaian prestasiprestasi stafstaf

  SistemSistem PenilaianPenilaianPrestasiPrestasi

  objektifobjektif,, adiladil dandan telustelus..

  2

 • penjelasanpenjelasan

  penyemakanpenyemakan semulasemula

  penghasilanpenghasilan kerjakerja dandankepuasankepuasan stakeholdersstakeholders..

  3

 • MERANCANGMERANCANG, , MELAKSANAMELAKSANA, , MENGURUSMENGURUS DAN DAN MENILAI MENILAI PENCAPAIAN PRESTASIPENCAPAIAN PRESTASIPENCAPAIAN PRESTASIPENCAPAIAN PRESTASI

  4

 • process of process of evaluatingevaluatingevaluatingevaluating

  a a systematic evaluationsystematic evaluationyy

  qualified personqualified person

  5

 • JudgmentalJudgmental

  DevelopmentalDevelopmental

  6

 • L iL i A3 A3 LampiranLampiran A3 A3

  LampiranLampiran A2 A2

  7

 • penempatanpenempatan

  k ikk ik k tk t kk kenaikankenaikan pangkatpangkat, , pemangkuanpemangkuan, , pinjamanpinjaman dandan pertukaranpertukaran sementarasementara;;

  pergerakanpergerakan gajigaji

  anjakananjakan gajigaji

  8

 • penganugerahanpenganugerahan khidmatkhidmatpenganugerahanpenganugerahan khidmatkhidmatcemerlangcemerlang (APC), (APC), darjahdarjah kebesarankebesaran, , bintangbintangdandan pingatpingat sertaserta suratsurat penghargaanpenghargaan

  keperluankeperluanlatihanlatihan;;

  kaunselingkaunseling

  9

 • PPengesahanengesahan KKee DDalamalamPPerkhidmatanerkhidmatan

  10

 • KenaikanKenaikan PangkatPangkat ::

  markahmarkah prestasiprestasi yangyang baikbaik

  puratapurata 8080%% bagibagitigatiga tahuntahun

  11

 • PenilaianPenilaian TahapTahap KecekapanKecekapan

  markahmarkah prestasiprestasi yangyang baikbaikmarkahmarkah prestasiprestasi yangyang baikbaik

  AnjakanAnjakan GajiGajiAnjakanAnjakan GajiGaji

  8585%%dandan keke atasatasdandan keke atasatas

  12

 • AnugerahAnugerah PerkhidmatanPerkhidmatanCemerlangCemerlang (APC)(APC)CemerlangCemerlang (APC)(APC)

  8585%% dandan keke atasatas8585%% dandan keke atasatas

  13

 • OBJEKTIFADIL

  TELUS

  14

 • PegawaiPegawai PenilaiPenilai menilaimenilaiPegawaiPegawai PenilaiPenilai menilaimenilaihasilhasil kerjakerja PYDPYD

  gambarangambaran sebenarsebenar tahaptahap pencapaianpencapaian

  objektifobjektif objektifobjektif, , adiladil dandan telustelus

  performance contractperformance contractpp

  mencapaimencapai misimisi dandan visivisi

  15

 • 16

 • araharah haluanhaluan, , matlamatmatlamat

  sistemsistem kerjakerja yang yang berkesanberkesan

  komitmenkomitmenkomitmenkomitmen

  pembangunanpembangunankerjayakerjaya

  17

 • rancanganrancangan kerjakerja tahunantahunan

  petunjukpetunjuk prestasiprestasi

  ditetapkanditetapkan hendaklahhendaklah munasabahmunasabah sertaserta bolehbolehdicapaidicapai dandan diukurdiukur

  18

 • kerjakerja yang yang dijalankandijalankan mengikutmengikut jadualjadual

  LNPT LNPT untukuntuk PYD PYD mengikutmengikutperaturanperaturanpe a u ape a u a

  bertukarbertukar keke jabatanjabatan lain, lain, bersarabersara atauatau meletakmeletakjawatanjawatan menyediakanmenyediakan LNPTLNPT

  19

 • SANGAT TINGGISANGAT TINGGISANGAT TINGGISANGAT TINGGI

  CEMERLANGCEMERLANG

  SANGAT AKTIFSANGAT AKTIF

  RENDAHRENDAH

  SEDERHANASEDERHANA

  SEDERHANA AKTIFSEDERHANA AKTIF

  SANGAT RENDAHSANGAT RENDAH

  SANGAT LEMAHSANGAT LEMAH

  TIDAK AKTIFTIDAK AKTIF

  LEMAHLEMAH

  KURANG AKTIFKURANG AKTIF

  1 1 --2 2

  TIDAK AKTIFTIDAK AKTIF

  20

 • KATEGORI MARKAH PENJELASAN KATEGORI PENCAPAIANCemerlang 90-100% Memiliki kualiti kepimpinan yang cemerlang dalam memastikanp p y g g

  fungsi dan objektif organisasi tercapai.Penghasilan kerja yang cemerlang dan sentiasa melebihi

  standard yang ditetapkan.Mempunyai pengetahuan/ kemahiran/ kepakaran yang tinggiMempunyai pengetahuan/ kemahiran/ kepakaran yang tinggi

  dalam bidang tugas dan diakui serta sentiasa menjadi pakarrujuk.

  Memiliki kualiti peribadi yang cemerlang dan dijadikan contohik tikutan.

  Baik 80-89.99%

  Berupaya mentadbir/ menyelia dengan baik dalam memastikanfungsi dan objektif organisasi dipenuhi.

  Penghasilan kerja yang baik dan sentiasa menepati standard Penghasilan kerja yang baik dan sentiasa menepati standard maksima yang ditetapkan.

  Mempunyai pengetahuan/ kemahiran/ kepakaran yang tinggidalam bidang tugas dan menjadi sumber rujukan

  Memiliki kualiti peribadi yang baikMemiliki kualiti peribadi yang baik.

  21

 • KATEGORI MARKAH PENJELASAN KATEGORI PENCAPAIANSederhana 60- Berupaya mentadbir/ menyelia dengan sederhana dalam memastikanSederhana 60

  79.99%Berupaya mentadbir/ menyelia dengan sederhana dalam memastikan

  fungsi dan objektif organisasi dipenuhi.Penghasilan kerja yang sederhana dan menepati standard yang

  ditetapkan.Mempunyai pengetahuan/ kemahiran/ kepakaran yang sederhana dalamp y p g / / p y g

  bidang tugas dan boleh memberi nasihat dalam bidang-bidang kerjatertentu.

  Memiliki kualiti peribadi yang sederhana.Kurang 50- Penghasilan kerja yang kurang memuaskan dan seringkali tidak

  Memuaskan 59.99%g j y g g g

  mencapai standard minima yang ditetapkan.Mempunyai pengetahuan/ kemahiran/ yang kurang memuaskan untuk

  melaksanakan tugasMemilikii kualiti peribadi dan tahap disiplin yang kurang memuaskan

  Lemah 49.99 ke bawah

  Penghasilan kerja yang lemah dan tidak mencapai standard yang ditetapkan.

  Kurang berpengetahuan dan kurang mahir dalam melaksanakan tugas.Memiliki kualiti peribadi dan tahap disiplin di bawah tahap yang Memiliki kualiti peribadi dan tahap disiplin di bawah tahap yang

  diharapkan.

  22

 • 23

 • 24

 • FUNGSI DAN KUASAFUNGSI DAN KUASA

  25

 • 26

 • markahmarkah penilaianpenilaian 90% 90% dandan keke atasatas

  27

 • markahmarkah 70% 70% dandan kekebawahbawahbawahbawah

  bb l bihil bihi 10% 10% perbezaanperbezaan melebihimelebihi 10% 10%

  28

 • 29

 • Julat Markah Bil. staf % Kumulatif %95 dan ke atas 8 0.63 0.63

  90 ~ 94.99 99 7.81 8.4485 ~ 89.99 527 41.7 50.1480 ~ 84.99 494 39.1 89.2475 ~ 79.99 102 8.07 97.3170 ~ 74.99 23 1.82 99.13

  70 dan ke bawah 11 0 87 10070 dan ke bawah 11 0.87 100Jumlah 1264 100

  30

 • Julat Markah Bil. staf % Kumulatif %95 dan ke atas - - -

  90 ~ 94.99 5 4.67 4.6790 94.99 5 4.67 4.6785 ~ 89.99 47 43.93 48.680 ~ 84.99 47 43.93 92.5375 79 99 7 6 54 99 0775 ~ 79.99 7 6.54 99.0770 ~ 74.99 - - 99.07

  70 dan ke bawah 1 0.93 100Jumlah 107 100

  31

 • Julat Markah Bil. staf % Kumulatif %95 dan ke atas - - -

  90 ~ 94.99 4 6.89 6.8990 94.99 4 6.89 6.8985 ~ 89.99 37 63.79 70.6880 ~ 84.99 16 27.60 91.2875 79 99 1 1 72 10075 ~ 79.99 1 1.72 10070 ~ 74.99 - -

  70 dan ke bawahJumlah 58 100

  32

 • Julat Markah Bil. staf % Kumulatif %95 dan ke atas 1 4.54 4.54

  90 ~ 94.99 6 27.27 31.8190 94.99 6 27.27 31.8185 ~ 89.99 13 59.10 90.9180 ~ 84.99 2 9.09 10075 79 9975 ~ 79.99 - -70 ~ 74.99 - -

  70 dan ke bawah - -Jumlah 22 100

  33

 • Julat Markah Bil. staf % Kumulatif %95 dan ke atas 1 1.47 1.47

  90 ~ 94.99 24 35.3 36.7790 94.99 24 35.3 36.7785 ~ 89.99 17 25.0 61.7780 ~ 84.99 14 20.59 82.3675 79 99 3 4 41 86 7775 ~ 79.99 3 4.41 86.7770 ~ 74.99 5 7.35 94.12

  70 dan ke bawah 4 5.88 100Jumlah 68 100

  34

 • 35

 • BIL PEGAWAI PENILAI TARIKHBIL PEGAWAI PENILAI TARIKH

  1 Pegawai PenilaiPertama (PPP)6 Mei 2009 hingga

  9 Mei 2009P i P il i 10 M i 2009 hi2 Pegawai PenilaiKedua (PPK)

  10 Mei 2009 hingga13 Mei 2009

  36

 • 37

 • 38

 • 39