Click here to load reader

taksonomi bloom dan domain krathwohl

  • View
    11.053

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of taksonomi bloom dan domain krathwohl

  • 1. TAKSONOMI BLOOM

2. TAKSONOMIDAN DOMAINTAKSONOMIDOMAINBLOOMKRATHWOHL 3. APA ITU TAKSONOMI ??? Taksonomi ialah kajian tentang prinsip, peraturan, dan amalandalam pengelasan organisma berdasarkan persamaan danperbezaaan sifat organisma itu. [Kamus Dewan Edisi Keempat(2005) ]. Dalam bidang pendidikan, taksonomi ialah satu model yang biasadigunakan untuk menganalisa bidang-bidang pendidikan. Iaberkaitan dengan objektif-objektif pendidikan yang melibatkanbidang-bidang seperti pengetahuan, kesikapan dan psikomotor. Terdapat tiga domain utama yang menjadi tujuan pendidikansebenar iaitu:I Domain Kognitif II Domain AfektifIII Domain Psikomotor 4. Domain Kognitif- Domain kognitif membincangkan pengingatan semulaatau pengecaman pengetahuan dan perkembangankebolehan intelek dan kemahiran.- Objektif kognitif berubah-ubah daripada mengingatikembali dengan mudah bahan-bahan yang telah dipelajarihinggalah kepada menggabung serta mensintesiskan ideadan bahan baru dengan cara yang asli dan kreatif.- Domain yang membincangkan pengetahuan sepertimengenal fakta-fakta, perangkaan, teori-teori dankefahaman.- Merupakan domain yang utama berkaitan dengankebanyakkan perkembangan pengujian masa kini. 5. Domain Afektif- Menekankan nada rasa, emosi atau satu darjahpenerimaan atau penolakan.- Berubah-ubah daripada perhatian biasa terhadapfenomena yang tertentu hinggalah kepada ciri-ciridalaman bagi perwatakan dan suara hati yangkonsisten tetapi kompleks.- Dinyatakan di dalam hasil-hasil penulisan sebagaiminat, sikap, apresiasi, nilai, dan set emosi atau bias(bayangan perasaan). 6. Domain Psikomotor- Menekankan kemahiran otot atau motor,beberapa pengendalian bahan dan objek yangdimanipulasi atau beberapa tindakan yangmemerlukan koordinasi otot saraf.- Dikaitkan dengan tulisan tangan danpertuturan dalam mata pelajaran bahasaMelayu. 7. - Domain kognitif melibatkan perkembanganpemikiran pelajar.- Domain afektif melibatkan perkembangan sikapdan nilai pelajar.- Domain psikomotor melibatkan perkembangankemahiran fizikal pelajar. 8. KONSEP TAKSONOMI BLOOM Bercorak hierarki (tahap rendah ke tahap tinggi). 9. ARAS TAKSONOMI BLOOM 10. PENGETAHUAN (KNOWLEDGE)- menguji kebolehan calon mengingat kembali fakta asas istilah, erti,hukum, definisi, tarikh, tempat dan nama yang telah dipelajari.- Perkataan yang biasa digunakan dalam soalan berperingkatpengetahuan ialah namakan, berikan, nyatakan, senaraikan, siapa,apa, bila, mana dan sebagainya.- Contoh soalan :-- Pelancong Barat lebih suka..di bawah matahari.A. dijemurB. berjemurC. berjemurD. menjemur 11. KEFAHAMAN (COMPREHENSION)- Menguji kebolehan calon menterjemah, memahami,danmengintepretasikan fakta asas, konsep, prinsip atau bahan yangtelah dipelajari.- Perkataan yang biasanya digunakan dalam soalan berperingkatkefahaman ini ialah terangkan, huraikan, ringkaskan, nyatakan,tukarkan, tuliskan, jelaskan, mengapa dan sebagai.- Contoh soalan :-- Pilih ayat yang paling sesuai sebagai soalan kepada penyataan dibawah :- Fahrin pergi ke hospital kerana melawat datuknya yang sedangsakit.A. Ke manakah Fahrin pergi?B. Apakah tujuan Fahrin pergi ke hospital?C. Siapakah yang pergi ke hospital?D. Fahrin berada di hospital? 12. APLIKASI (APPLICATION)- Peringkat aplikasi menguji kebolehan calon menggunakan faktaasas, konsep, prinsip dan kemahiran yang telah dipelajari untukmenyelesaikan masalah.- Perkataan yang biasa digunakan ialah bagaimana, selesaikan,carikan, kirakan, gunakan, huraikan dan sebagainya.- Contoh soalan:-- Azah menyidai pakaian yang telah dibasuh di ampaian.Manakah antara yang berikut membantu mempercepatkanpengeringanpakaian itu?i. Sejuk iii. mendungii. Berangin iv. PanasA. i dan ii sahajaB. i dan iii sahajaC. ii dan iv sahajaD. iii dan iv sahaja 13. ANALISIS (ANALYSIS)- Peringkat ini menguji kebolehan calon membuatperbandingan dan menghuraikan faktor-faktorperbezaan, kesamaan dan perhubungan.- Perkataan yang biasa digunakan ialah bandingkan,bezakan, menganalisis, mencerakinkan, mengasingkan,membahagikan dan sebagainya.- Contoh soalan:-(a) Bezakan maksud bersama dengan bersama-sama.(b) Bandingkan kelebihan belajar di dalam negara denganluar negara. 14. SINTESIS (SYNTHESIS)- Menguji kebolehan calon menggabungkan, mengintegrasikanatau mencantumkan idea-idea serta mentafsir danmerumuskan hasil yang dianalisis melalui prinsip induksi ataudeduksi.- Perkataan yang biasa digunakan ialah rumuskan, membuatkeputusan, membuat kesimpulan, bentukkan, ciptakan,rekakan, gubahkan, integrasikan, gabungkan dan sebagainya.- Contoh soalan:-Gubahkan serangkap pantun yang berunsurkan nasihat. 15. PENILAIAN (EVALUATION)- Merupakan peringkat tertinggi dan digunakan untuk mengujikebolehan calon membuktikan mengesahkan, memberi pendapat atauhujah, mengkritik, memberi komen dan menilai sesuatu penyataan,ciptaan, karya, prinsip, teori dan sebagainya.Contoh soalan :-Berikan pendapat anda tentang kepentingan menjaga alam sekitar. 16. TAKSONOMI KRATHWOHL Diasaskan oleh, David R. Krathwohl- Merupakan bidang berhubung denganperasaan, emosi dan sikap.- Guru harus berkebolehan menggunakan unsurafektif untuk mewujudkan satu suasanapembelajaran yang baik.- Pembelajaran dapat dijalankan denganberkesan dengan adanya murid yang dapatmembentuk sikap positif. 17. ARAS TAKSONOMI KRATHWOHL 18. PENERIMAAN- Berhubung dengan kemahuan pelajar untuk memberiperhatian.- Tindakan pelajar mencerminkan satu kesedaran atauperhatian terhadap ransangan dan peristiwa ataupersekitaran yang berhubung dengan domain afektif.- Konteks pengajaran menekankan kepada kebolehanmendengar, menanyakan soalan, mengenal bahagian-bahagianayat dan menjawab dengan lengkap.Terdapat tiga perkara berhubung dengan aras ini iaitu :(a) Kesedaran - pelajar dikatakan sedar dengan objek atauperistiwa jika berlaku semasa kehadiran mereka.(b) Kesudian untuk menerima - sesuatu pengajaran harusdisampaikan di dalam satu suasana atau keadaan yangbermakna dan menarik.(c) Perhatian yang terkawal atau terpilih pelajarmembezakan keseluruhan keadaan kepada 2 bahagian ataukepada bahagian-bahagian komponen dan kemudian memilihsatu daripda aspek tertentu dan terus memberi perhatian . 19. GERAK BALAS- Melibatkan diri secara aktif terhadap sesuatudan mendapat kepuasan daripadanya.- Pada aras ini, pelajar bersedia dan rela untukmembuat reaksi yang mudah terhadap sesuatuobjek atau situasi. 20. PENILAIAN- Pada peringkat ini perlakuan adalah didasarkanatas konsep dan prinsip yang telah dinuranikansehingga menjadi kepercayaan.- Perlakuan cenderung menjadi konsistenwalaupun dalam keadaan yang berbeza jikakepercayaan itu boleh dipratikkan. 21. ORGANISASI Organisasi- Membawa maksud membentuk sesuatusistem nilai.- Apabila lebih daripada satu nilai dinuranikanmaka membolehkan beberapa nilaidigunakan.- Pelajar terpaksa membina beberapahubungan dan keutamaan di antara nilai-nilainya 22. PERWATAKAN- Seseorang mematuhi sesuatu sistem nilai dansanggup mengamalkannya sebagai satu carahidup.