of 61 /61
Trường Đại học Ngân hàng TPHCM Nhóm Keep Moving Forward – Lớp DH28NH03

Tcqt presentation chương nhập môn

Embed Size (px)

Text of Tcqt presentation chương nhập môn

  • 1. Trng i hc Ngn hng TPHCMNhm Keep Moving Forward Lp DH28NH03

2. Nhp mn Ti chnh Quc t 1. Ni dung chnh 1.1 Nn kinh t ton cu 1.2 Qu trnh Ton cu ha kinh t 1.3 Tm nh hng ca Ton cu ha 1.4 Tng quan Ti chnh quc t v mn hc Ti chnh quc t2. Ph lc 2.1 Thut ng 2.2 M rng 3. 1. Ni dung chnh 1.1.1 Cc trung tm kinh t th gii 1.1.2 GDP ca cc nc trn th gii 1.1.3 Tnh hnh xut nhp khu trn th gii 1.1.4 T l tht nghip trn th gii 4. 1. Ni dung chnh 1.1.1 Cc trung tm kinh t th gii: Global Groups with the Big Three Core Areas of North America, Western Europe, and Eastern Asia 5. 1. Ni dung chnh 1.1.1 Cc trung tm kinh t th gii: Ti sao 3 khu vc ny tp trung vo khi OPEC? Du th l ti nguyn quan trng, l ti nguyn chnh, khng th thiu cho cc ngnh cng nghip Du th l ti nguyn khan him, khng ti to c v phn b khng u Cc nc khu vc OPEC thng bt n chnh tr, cc nc bn ngoi d dng li dng im ny tn cng, xm lc 6. 1. Ni dung chnh 1.1.2 GDP ca cc nc trn th gii: 7. 1. Ni dung chnh 1.1.2 GDP ca cc nc trn th gii: Khi BRIC: tn gi ca t chc cc nn kinh t ln mi ni gm Brazil, n , Trung Quc (khi cha c Nam Phi). Cui nm 2010, BRIC i tn thnh BRICS vi s gia nhp ca Nam Phi (South Africa). Khi BRICS l mt t chc ln, hin chim ti 43% trong tng dn s th gii, nm gi gn 20% GDP th gii v 50% d tr ngoi t v vng ca th gii, v chim 15% tng gi tr thng mi ton cu. Tuy nhin cc nc ny gp kh khn trong vic thiu vn u t. 8. 1. Ni dung chnh 1.1.2 GDP ca cc nc trn th gii: Theo mt s d bo hin nay th Trung Quc c kh nng s vt mt M trong tng laiTop 10 largest economies by GDP in PPP terms: 2010 and 2020 9. 1. Ni dung chnh 1.1.3 Tnh hnh xut nhp khu trn th gii: Trong nm 2012, xut khu M hng tng 4,5% so vi nm 2011, tc tng trng nhanh hn 10 quc gia ln khc nhng thp hn tc tng trng xut khu ca Trung Quc. Nhp khu ca M tng 3 phn trm. 10. 1. Ni dung chnh 1.1.3 Tnh hnh xut nhp khu trn th gii: Xut nhp khu hng ha 2011 11. 1. Ni dung chnh 1.1.3 Tnh hnh xut nhp khu trn th gii: Xut nhp khu dch v thng mi 2011 12. 1. Ni dung chnh 1.1.4 T l tht nghip trn th gii:S t l tht nghip 2011 13. 1. Ni dung chnh 1.1.4 T l tht nghip trn th gii: Tnh hnh tht nghip trn th gii hin nay: ILO cho hay s ngi tht nghip trn ton th gii nm 2013 tng 4,9 triu ngi so vi nm 2012 Tht nghip nh hng nng n nht i vi ngi lao ng tui 15 24 S ngi tht nghip trong nm 2014 s cn tng thm 4,2 triu ngi so vi nm 2013, ILO c tnh. 14. 1. Ni dung chnh1.2.1 Khi nim: Ton cu ho l qu trnh gia tng mnh m cc mi lin h gn kt, tc ng ph thuc ln nhau, l vic m rng quy m v cng cc hot ng gia cc khu vc, cc quc gia trn phm vi ton cu.Ton cu ha kinh t va l trung tm, va l c s v ng lc thc y cc lnh vc khc tham gia vo vng xoy ca ton cu ha.C tnh hai mtXu hng tt yuPhong ph >< Phc tp C hi >< Thch thc 15. 1. Ni dung chnh 1.2.2 Lch s Th gii tri qua ba ln sng ton cu ha v kinh t:Ln sng th nht18701914Ln sng th 21945Ln sng th 31980nay 16. 1. Ni dung chnh 1.2.2 Lch s 1870-19141945-19801980-nay Thc y vic ct gim hng ro thu quan Gia tng m ca th trng Nng cao khi lng hng ha thng mi Gim chi ph vn chuyn Qu trnh ton cu ha din ra ch yu gia 3 trung tm kinh t ln ca TBCN:Hoa K, Ty u, Nht Bn C ch kinh t th trng tr thnh xng sng ca nn kinh t th gii Cc quc gia tng cng cc mi quan h kinh t ra khu vc v th gii S pht trin ca khoa hc cng ngh, s xut hin v nng cao vai tr ca cc nh ch ti chnh tin t, cc t chc kinh t thng mi, khu vc hp nht kinh t => cc quc gia cng gn cht vi nhau hn. 17. 1. Ni dung chnh 1.2.3 Ni dung ton cu haNi dung ca ton cu ho c th hin thng qua nhiu biu hin ty thuc vo cc gc tip cn c th khc nhau. Tip cn ton cu ha vi gc nhn v quan st chung Tip cn ton cu ha di gc nhn ca doanh nghip kinh doanh quc t 18. 1. Ni dung chnh 1.2.3 Ni dung ton cu ha Tip cn ton cu ha vi gc nhn v quan st chung S gia tng ngy cng mnh m ca cc lung giao lu quc t v hng ho, dch v v cc yu t sn xut nh vn, cng ngh, nhn cng... S hnh thnh v pht trin cc th trng thng nht trn phm vi khu vc v ton cu.S gia tng s lng, quy m v vai tr nh hng cc cng ty xuyn quc gia ti nn kinh t th gii.Tip cn ton cu ha di gc nhn ca doanh nghip kinh doanh quc t Ton cu ha th trngTon cu ha qu trnh sn xut 19. 1. Ni dung chnh 1.2.4 ng lc thc y ton cu ha C s l thuyt gii thch Thuyt Li th so snh: Nguyn tc li th so snh cho rng mt nc c th thu c li t thng mi bt k n tuyt i c hiu qu hn hay tuyt i khng hiu qu bng cc nc khc trong vic sn xut mi hng ha. Thuyt Th trng khng hon ho: Mt khi trn th trng xut hin cc yu t khng hon ho lm cho hot ng kinh doanh km hiu qu i, th cc doanh nghip s thc thi u t trc tip nc ngoi nhm kch thch hot ng kinh doanh v vt qua cc yu t khng hon ho . C hai loi yu t khng hon ho ca th trng ch yu, l cc ro cn thng mi v kin thc c bit. 20. 1. Ni dung chnh 1.2.4 ng lc thc y ton cu ha Yu t tc ng Qu trnh quc t ha hot ng kinh doanhD b cc ro cn thng miTin b khoa hc cng ngh, c bit l cng ngh lin lc vin thng 21. 1. Ni dung chnh1.3.1 Kha cnh chnh tr Tch cc- Cng c mng li dy c cc thit ch quc t - i mi c ch qun l - Hn ch v gip gii quyt xung t gia cc nc, duy tr v cng c ha bnh, an ninh th gii 22. 1. Ni dung chnh 1.3.1 Kha cnh chnh tr Tiu cc - Thu hp quyn lc, phm vi v hiu qu tc ng ca Chnh ph - Phi sa i mt s iu lut ph hp vi nhng thng l khu vc v trn th gii - Nguy c din bin ha bnh, to ra mu thun x hi, lm hu thun cho ch ngha khng b, ch ngha ly khai - T tng chnh tr b lung lay 23. 1. Ni dung chnh 1.3.2 Kha cnh kinh t Tch cc - Ci thin s phn phi ngun vn, a ng ha danh mc u t - Thc y s pht trin mnh m v x hi ha ca lc lng sn xut - To li th so snh cho cc quc gia tch cc tham gia hi nhp kinh t th gii 24. 1. Ni dung chnh 1.3.2 Kha cnh kinh t Tch cc - C hi c hng th sn phm hng ha v dch v t cc quc gia khc - Dng vn u t dch chuyn t cc nc pht trin sang cc nc ang pht - C s chuyn giao nhng thnh tu khoa hc cng ngh, a tri thc kinh nghim n cc quc gia, rt ngn cc bc pht trin. 25. 1. Ni dung chnh 1.3.2 Kha cnh kinh t Tch cc - C hin tng Chy mu cht xm, ko theo bin tng l nn "sn u ngi". - Kh nng cnh tranh yu dn n nh mt th trng - Bin ng kinh t ly lan khng hong:s kin 11/9/2002 ti Hoa K, khng hong kinh t th gii 2008 26. 1. Ni dung chnh 1.3.3 Kha cnh vn ha, x hi Tch cc - Thng tin lin lc ton cu, tin tc c truyn i trn khp th gii - Tip cn d dng hn vi gio dc, y t v vn ho- Pht trin ngnh du lch trong v ngoi nc 27. 1. Ni dung chnh 1.3.3 Kha cnh vn ha, x hi Tiu cc - Tng thm s bt cng x hi, tht nghip tng cao, khot su h ngn cch giu ngho - Tng lng kh thi dioxide carbon trn th gii, nhim mi trng - Nguy c nh mt bn sc dn tc, quc t ha cc hin tng tiu cc 28. 1. Ni dung chnh1.4.1 Ti chnh quc t: a. Khi nim b. c trng ca cc hot ng TCQT c. Vai tr ca TCQT 1.4.2 Mn hc Ti chnh quc t: a. M t tm tt mn hc b. Ni dung mn hc c. Cch hc tp hiu qu d. nh gi kt qu hc tp mn hc 29. 1. Ni dung chnh1.4.1 Ti chnh quc t: a. Khi nimTCQT l s di chuyn tin vn gia cc quc gia gn lin vi cc quan h kinh t, vn ha, chnh tr, ngoi giao qun s gia cc quc gia gia cc ch th ca cc quc gia v cc t chc quc t thng qua vic to lp, s dng cc qu tin t mi ch th nhm p ng nhu cu khc nhau ca cc ch th trong cc quan h quc t. 30. 1. Ni dung chnh1.4.1 Ti chnh quc t: b. c trng ca cc hot ng TCQT Ri ro hi oi Ri ro chnh tr Mi trng quc t m ra nhiu c hi S thiu hon ho ca th trng 31. 1. Ni dung chnh1.4.1 Ti chnh quc t: c. Vai tr ca TCQT Khai thc cc ngun lc ngoi nc phc v cho s pht trin KT-XH trong nc Thc y cc nn kinh t quc gia nhanh chng ha nhp vo nn kinh t th gii To c hi nng cao hiu qu s dng cc ngun lc ti chnh 32. 1. Ni dung chnh1.4.2 Mn hc Ti chnh quc t: a. M t tm tt mn hc Ti chnh Quc t l mt trong s vi mn hc mi c hnh thnh v pht trin ti Vit Nam. Cung cp kin thc v: Mi trng kinh t tin t th gii, Tng tc kinh t quc gia-quc t, Mi quan h tng tc gia Gi c, Li sut, v T gi trn bnh din ton cu, Nhng c s la chn chnh sch can thip nn kinh t ca chnh ph trong bi cnh hi nhp kinh t quc t v xu th tt yu ca qu trnh ton cu ha kinh t 33. 1. Ni dung chnh1.4.2 Mn hc Ti chnh quc t: b. Ni dung mn hc Trng tm xuyn sut mn hc l mi quan h tin t gia cc nn kinh t (t gi) 34. 1. Ni dung chnh1.4.2 Mn hc Ti chnh quc t: b. Ni dung mn hcNhng ch trng tm bao gm: Nhp mn Ti chnh Quc t Cn cn thanh ton (BOP) Hnh vi T gi Cc mi quan h ngang gi Ch t gi v Can thip chnh sch bng t gi H thng tin t quc t Dng vn quc t v cc th trng ti chnh ngoi bin 35. 1. Ni dung chnh1.4.2 Mn hc Ti chnh quc t: c. Cch hc tp hiu qu: Chun b trc khi ln lp n li bi ngay sau khi tan lpDnh thi gian t hc v thc hnh kin thc Ch ng tch cc trong gi hc trn lp Rn luyn k nng phi hp nhm 36. 1. Ni dung chnh1.4.2 Mn hc Ti chnh quc t: d. nh gi kt qu hc tp mn hc Cn c nh gi da vo: Tn sut hot ng hc tp trong k Cht lng hot ng hc tp qua cc dng homework: Presentation, Lun v Bi tp, Trc nghimKt qu bi kim tra ti lp 37. 2. Ph lc NAFTA (North America Free Trade Agreement): Hip nh Thng mi T do Bc M, gm 3 nc Canada, M, Mexico. EU (European Union): Lin minh Chu u, gm 28 thnh vin EAC ( East Asian Community): Cng ng ng , gm Trung Quc, Nga, Nht, Hn OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries): T chc xut khu du la GDP in PPP ( Purchasing Power Parity) terms: tng sn phm ni a (GDP) trn c s cn bng sc mua IMF (International Monetary Fund): Qu tin t quc t 38. 2. Ph lc BOP (Balance of Payment): Cn cn thanh ton ca mt nc c coi l bn bo co giao dch quc t ca nc trong mt khong thi gian nht nh (thng l 1 nm) Forex (Foreign Exchange): Trao i ngoi t v y l th trng ti chnh ln nht trn Th gii T gi hi oi (T gi trao i ngoi t): l t gi m ti mt ng tin ny s c trao i cho mt ng tin khc. Cng c th gi t gi hi oi l gi ca mt ng tin ny tnh bng mt ng tin khc. ILO (International Labour Organization): T chc lao ng quc t Sn u ngi (Headhunter) l i sn nhn ti t cc nc khc 39. 2. Ph lc Din bin ha bnh: l chin lc chnh tr ca cc nc t bn ch ngha chng li ch ngha x hi, ch s m thm can thip ca mt nc phng Ty vo tnh hnh chnh tr ni b ca mt nc i th, d khng phi mt nc x hi ch ngha Ch ngha ly khai: l nhm tch mt khu vc tnh ra khi t nc Vit Nam Li th so snh (u th so snh) l li ch khi chuyn mn ha sn xut v xut khu hng ha sn xut vi chi ph thp; hoc nhp khu hng ha sn xut vi chi ph cao Chy mu cht xm (human capital flight hoc brain drain) l vn di c quy m ln ca ngun nhn lc c kin thc v k thut t mt nc qua nhng nc khc 40. 2. Ph lc Kin thc c bit: Kin thc c bit cng c coi l mt dng khng hon ho ca th trng. Nhng kin thc ny to nn kh nng cnh tranh khc thng ca mt cng ty so vi cc cng ty khc. Nhng kin thc ny c th l chuyn mn k thut ca cc k s hay l kh nng tip th c bit ca nh qun l.... Mt khi nhng kin thc ch l chuyn mn k thut, cc cng ty c th n gin bn nhng kin thc ny vi mt gi nht nh cho cc cng ty nc ngoi mun sn xut ra cc sn phm tng t hoc ging ht. Nhng khi nhng kin thc c bit ca mt cng ty nm trong bn thn con ngi th gii php duy nht s dng cc c hi th trng ti nc ngoi l thc hin FDI. Cc ro cn thng mi: Mt dng khng hon ho ca th trng trong kinh doanh quc t l ro cn i vi thng mi quc t nh vic nh thu nhp khu hay hn ngch. 41. 2. Ph lc 2.2.1 Indonesia tr thnh ng vin sng gi ca BRICS 2.2.2 Chnh sch kinh t mang tn Abenomics ca Nht Bn 2.2.3 Mt s tp on ti chnh ang thng tr th gii 2.2.4 Trin vng kinh t Th gii 2014 2.2.5 D bo kinh t Vit Nam 2014 2.2.6 Cc t chc ti chnh quc t lc quan v kinh t Vit Nam 2014 2.2.7 Ton cu ha kinh t: c v mt 2.2.8 Tc ng ca ton cu ha i vi Vit Nam 42. 2. Ph lc 2.2.1 Indonesia tr thnh ng vin sng gi ca BRICS: Indonesia c nh gi cao v trin vng ti chnh, l mt th trng y k vng v l mt nn kinh t ang pht trin mnh m. B sung Indonesia vo BRICS cn l vic lm hp l trc thc t trung tm kinh t th gii ang dch chuyn v khu vc chu - Thi Bnh Dng. Nhng nh gi trn cng vi cc thng tin v vic nhiu nc t mun gia nhp nhm cho thy BRICS c th m rng thnh BRIICS trong tng lai gn l iu r rng. Ngun: http://cafef.vn/tai-chinh-quoc-te/indonesia-ung-vien-sang-gia-cua-brics2013061709171518011ca32.chn 43. 2. Ph lc 2.2.2 Chnh sch kinh t mang tn Abenomics ca Nht Bn Abenomics l s tng ha 3 chnh sch, cn c gi l 3 mi tn: ni lng chnh sch tin t, kch thch ti kha, v ci cch c cu nn kinh t. 44. 2. Ph lc 2.2.2 Chnh sch kinh t mang tn Abenomics ca Nht Bn Hiu qu bc u: Vo nm 2013: Nn kinh t Nht Bn tng trng trn 3% Ln u tin trong nhiu nm qua Nht Bn thot khi tnh trng gim pht, c du hiu n nh v tng trng Hot ng xut khu sau mt thi gian di mc tng trng m, nay t tng trng dng mc 3,8% Mt khc u t vo nh tng 1,9%, u t vo lnh vc cng cng tng 0,8%. Ngun: http://vov.vn/The-gioi/Quan-sat/Chinh-sach-Abenomics-se-dua-kinh-te-Nhatden-dau/306143.vov 45. 2. Ph lc 2.2.2 Chnh sch kinh t mang tn Abenomics ca Nht Bn Tc dng ph: Theo IMF, tc ng ca vic tng chi tiu cng ti ni n khng l, hin ang ln gp i quy m ca nn kinh t Nht Bn v lm pht cao hn c th y li sut tng cao, t lm tng chi ph vay mn. Tn Hoa x ca Trung Quc bnh lun rng hiu qu ca chnh sch ny c xu hng ang gim dn, nn c kh c th ni nn kinh t Nht Bn s duy tr c tng trng nu ch da trn chnh sch Abenomics. Ngun: http://vovworld.vn/vi-vn/Binh-luan/Vien-canh-kinh-te-Nhat-Ban-mang-tenAbenomics/191081.vov 46. 2. Ph lc 2.2.3 Mt s tp on ti chnh ang thng tr th giiBARCLAYS (ANH) Tp on dch v TC-NH ton cu Doanh thu: 31,44 t bng (2010) Hot ng tri di trn 50 quc gia v vng lnh th trn ton Th gii 47. 2. Ph lc 2.2.3 Mt s tp on ti chnh ang thng tr th giiThe Capital Group Companies (M) Mt trong nhng t chc qun l qu u t ln nht th gii vi ti sn qun l ln ti gn 1.000 t USD 48. 2. Ph lc 2.2.3 Mt s tp on ti chnh ang thng tr th giiAXA (PHP) Doanh thu: 90,97 t euro (2010) Tp on bo him ton cu c tr s ti Paris, Php. Tp on AXA gm nhiu cng ty c lp, hot ng ti nhiu nc khc nhau trn th gii. 49. 2. Ph lc 2.2.4 Trin vng kinh t Th gii 2014 Paul Hild d on kinh t th gii nm 2014 c th t mc 3,6% - 3,8%. Kinh t M c th t mc t 2,7% - 2,9%. Trung Quc t mc 7,5%, thp hn nhng nm trc. EU c th tng trng xp x 1%. Nht Bn c th t mc tng trng 1,2% 1,5%. Nga c th lc quan hn, nhng ch t khong trn 2%. Nm 2014, Khu vc ng Nam , nht l cc nc ASEAN vn dn u v tc tng trng v c th t t 6,6% - 7%. Kinh t cc nc Chu Phi vn duy tr c mc ca nm 2013 v c th nhch ln, t t 5% -5,3%. M - Latinh vn cha c g bin chuyn ln, nn d kin c th t mc 3,6% - 3,8%. Ngun: http://www.baomoi.com/Kinh-te-the-gioi-2013-va-trrien-vong-2014/45/12705652.epi http://dantri.com.vn/kinh-doanh/imf-nang-du-bao-tang-truong-kinh-te-toan-cau-nam-2014830581.htm 50. 2. Ph lc 2.2.5 D bo kinh t Vit Nam 2014 Tng trng khim tn, lm pht cao hn ng Vit Nam gim gi trong bin hp Mt nm ng bun ca gi vng Doanh nghip trong nc vn gp kh FDI vn l ngi sao N xu s tng ch khng gim Hot ng mua bn v sp nhp (M&A) s si ng hn Bt ng sn tip tc ng bng Ngun: http://www.tapchitaichinh.vn/Kinh-te-Dau-tu/8-du-bao-kinh-te-Viet-Nam2014/38469.tctc 51. 2. Ph lc 2.2.5 D bo kinh t Vit Nam 2014 Bn cnh nhng d bo khng my kh quan v nn kinh t Vit Nam 2014 th vn c nhng d bo cho thy trin vng ca Vit Nam trong nm ny: Theo cc chuyn gia, mc tiu xut khu nm 2014 tng 10% hon ton c th t c D bo nm 2014, FDI ng k s tng vi mc trn 18 t USD v vn gii ngn t 10,5-11 t USD, lng vn ODA vo Vit Nam s tng mc 10-15% so vi nm 2013. C nhiu trin vng da trn tng trng v xut khu, thu ht ngun vn u t nc ngoi FDI, cc ngun h tr ODA v tng ngun kiu hi Ngun: http://www.tapchitaichinh.vn/Kinh-te-Dau-tu/Kinh-te-Viet-Nam-2014-Trien-vongtich-cuc/38520.tctc 52. 2. Ph lc 2.2.6 Cc t chc ti chnh quc t lc quan v kinh t Vit Nam 2014 ng Mark Billington - Gim c khu vc ng Nam ca Hip hi kim ton v cng chng Anh v x Wales - ICAEW nhn nh, GDP Vit Nam d kin s tng 5% vo nm 2014 v vi vic xut khu c y mnh, tng trng GDP c th t 5,5% vo nm 2015. Trong bo co cnh tranh ton cu (GCR) nm 2013 2014 c Din n Kinh t th gii (WEF) cng b, Vit Nam c xp v tr 70 trong tng s 148 nn kinh t. Nh vy, so vi GCR nm 2012, Vit Nam tng ln 5 bc ch yu nh mi trng v m c ci thin, lm pht quay tr li mc mt con s trong nm 2012; cht lng h thng giao thng v c s h tng v nng lng c ci thin... 53. 2. Ph lc 2.2.7 Ton cu ha kinh t: c v mt 54. 2. Ph lc 2.2.7 Ton cu ha kinh t: c v mtMi trng cnh tranhKinh t pht trin Gim chi phc Phn cng lao ngTp on a quc gia S trao i 55. 2. Ph lc 2.2.7 Ton cu ha kinh t: c v mt 56. 2. Ph lc 2.2.7 Ton cu ha kinh t: c v mt 57. 2. Ph lc 58. 2. Ph lc 2.2.8 Tc ng ca ton cu ha i vi Vit Nam Tch cc - thit lp quan h ngoi giao vi 171 quc gia thuc tt c cc chu lc. - L thnh vin ca 63 t chc quc t v c quan h vi hn 500 t chc phi chnh ph. - C quan h thng mi vi 165 nc v vng lnh th. - Tng gi tr xut nhp khu tng t 3 t USD nm 1986 ln 69,2 t USD nm 2005. - y mnh pht trin du lch, thu ht khch du lch quc t, nm 2005: 3,4 triu lt, nm 2007: 4,1 triu lt 59. 2. Ph lc 2.2.8 Tc ng ca ton cu ha i vi Vit Nam Tch cc - T nm 2000-2007, nhiu hc sinh Vit Nam i du hc cc nc pht trin nh: M, Anh, c, Php, c, Nht... Ring nm 2007 c 39.700 hc sinh i du hc - Nm 2007, GDP trn u ngi ca Vit Nam t 823USD/ngi, n nm 2009 t n 1040USD/ngi. - Hin nay M dnh Quy ch ti hu quc (MFN) hoc Quy ch thng mi bnh thng (NTR) hoc Quy ch thng mi bnh thng vnh vin (PNTR) cho hu ht cc quc gia 60. 2. Ph lc 2.2.8 Tc ng ca ton cu ha i vi Vit Nam --Tiu cc Buc phi cam kt thm nhiu iu khc: bi b ngay mi tr cp trong xut khu nng; t b quyn s dng bin php t v trong nng nghip Cng ty Vedan thi nc cha x l ra sng Th Vi 2009, nhm L Cng nh chng ph nh nc CHXHCN Vit Nam 2008 Khng hong kinh t do s ph sn ca hng lot ngn hng M