Teori tingkah laku skinner

Embed Size (px)

Text of Teori tingkah laku skinner

  • 1. Kurikulum Pendidikan Awal Kanak-kanak (Amd 2443)Teori Tingkah Laku SkinnerNama ahli:Siti Miniah Binti MatrinAini Suraya Binti Abu BakarNama Pensyarah :Pn Putri Lily Suraini Binti Baharuddin

2. Biodata diriBurrhus Frederic skinnerLahir pada 1904 (pennsylvania) 1926,Mendapat ijazah (Bi)- Kolej Hamilton 1942, -Menerima warren madel (Society Of Experimental Psyhologists) -Gold madel- ( Distinguished Scientific contributions) American Psychological Psychology & National Medalof Science. 3. Sambungan.Tahun 1990;American psyhological societys william james fellow arward.American psyhological associations presidential.Meninggal dunia pada 18 ogos 1990. 4. Teknik pelaziman operanSkinnerTingkah laku individu juga mempunyai cirimotivasi ( iaitu dapat mengawal tingkah lakunyasendiri) & cara pembelajaran juga boleh berlakukerana dipengaruhi oleh kesan tingkah lakusebelumnya.operan operate (aksi @ manipulasi) 5. Teknik pelaziman operan SkinnerTingkah Tingkahlakulakuresponden operan 6. Tingkah Laku Responden Tindak balas dirangsang oleh rangsangantertentu. Berlaku secara automatik dan tidak perludipelajari. Pembelajaran secara pasifContoh:Apabila lulut diketuk dan ia akanbertindak balas secara automatik. 7. Tingkah Laku Operan Tingkah laku berlaku secara spontan @boleh dijangkakan. Gerak balas yang dihasilkan (emitted)dari diri sendiri. Pembelajaran secara aktifContoh : Bayi menangis hendak ibu bapa datangkepadanya. 8. PENEGUHANPENEGUHAN PENEGUHANPOSITIFNEGATIF 9. Peneguhan positif Kebarangkalian berulangnyatingkah laku operan yang diingini(atau tidak diingini) ditambah. 10. Peneguhan Negatif Kebarangkalian berulangnyatingkah laku operan ditambahdengan memindahkan ataumelupuskan atau menghapuskanstimuli yang menganggu. 11. Kelupaan dan kelenyapan Kelupaan ~ Sesuatu kemahiran yang telah dikuasaidan tidak dipraktikan dalam sesuatutempoh yang lama akan dilupakan.~ Keadaan kehilangan sesuatu yang telahlama dipelajari adalah dinamakankelupaan. 12. Kelenyapan ialah proses di manakewujudan tingkah laku bertambahkurang apabila peneguhan diberikandalam satu tempoh yang agak lama. Kelenyapan tidak sama dengankelupaan kerana kelenyapan ialahpercubaan untuk mengikis sesuatuyang telah dipelajari. 13. Pelepasan Dan Pengelakan Pelepasan ialah percubaan untukmelepaskan diri daripada peneguhannegatif itu cara yang tidak diingini. Pengelakan ialah percubaan untukmelarikan diri daripada peneguhan yangkurang seronok. 14. Implikasi dalam P & P Sesuatu kemahiran atau teknik yangbarudipelajari hendaklah diberipeneguhan secara berterusan dandiikuti dengan secara berkala supayakemahiran dapat dikukuhkan. Penggunaan peneguhan positif yangmembawa keseronokan adalah lebihberkesan daripada peneguhan negatifyang membawa kesakitan. 15. Prinsip penghapusan melalui prosespelaziman operan adalah sesuai digunakanuntuk memodifikasikan tingkah laku pelajaryang tidak diingini. Membantu pelajar menguasai konsepdiskriminasi. Merancang dan melaksanakan peneguhanberterusan dan peneguhan berkala. Peneguhan negatif pula sesuai digunakanuntuk mendapat tingkah laku yang diingini. 16. PeneguhanPeneguhan berterusan Peneguhan berkala Jadual nisbah Jadual masaTetapBerubahTetapBerubahJadual peneguhan 17. Peneguhan BerterusanSesuatu peneguhan yang diberikan secara berterusan dari peringkat awal bagi setiap kali sesuatu tingkah laku operan dihasilkan, sehingga ia telah dikuasai.Peneguhan Berkala Sesuatu peneguhan diberikan mengikut bilangan @ kadar sesuatu tingkah laku operan yang dihasilkan. 18. Rujukan1. Psikologi Personaliti Individu, Azlina Abu Bakar @ Mohd, Karisma Publications Sdn Bhd.2. http://ipgipoh.info/research/index.php?opti on=com_content&view=article&id=66:refskin ner&catid=35:pedagogipsikologi 19. Sekian