Teoria sentits

  • View
    170

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. Elssentits 1 ELSSENTITS Oda OlfacteVistaTacte Gust Elseurgans Elseurgans Elseurgans Elseurgans Elseurgans lapell l'ull l'orella elnas lallengua

2. Elssentits 2 Quinssentitsfanserviraquestespersones? 3. Elssentits 3 Els ........................ sn per mirar, les mans, per agafar. El .......................... s per pensar i el cor, per estimar. Els ......................... sn per tocar i els peus, per caminar. El ............................, per olorar, la boca per parlar. La ........................... , per tastar, les dents per mastegar, les .........................., per sentir. Tho torno a repetir! Joan Amades dits llengua ulls cap nas orelles Collocalesparaulesallloccorresponentipodrsllegir unpoemadeJoanAmades 4. Elssentits 4 pestanyes crnia pupilla iris cella lacrimal parpella LAVISTA Elsentitdelavistaensserveixperveureelsobjectesi distingirelscolors,lesformes,lagrandriailaposicide lescoses.Elsullssnelsrgansdelsentitdelavista. Elsullssnelsrgansdelsentitdelavista.Amblavista percebemelcolor,laformailamidadelsobjectes,aix comladistnciaalaqualestroben. 5. Elssentits 5 Sihihamassallumestornen petites. Sihihapocallum,quanesfafosc, esdilatenperdeixarnepassar quanmsmillor. Lespupillesregulenlaquantitatde llumquepassalal'interiordel'ull. Volsveureho? 6. Elssentits 6 TINGUESCURADELSULLS Hasdellegirallocsqueestiguinbenilluminats. NomirisdirectamentelSol nifontsdellumintensa. Hasdefertevisitarperl'oculista ol'oftalmlegunavegadal'any. Quanmirislatelevisihas desituarteaunstresmetres delapantalla. Siportesulleres,nooblidisposartelessempreque calgui. 7. Elssentits 7 L'ODA cargol canal auditiu nervi auditiu cadena d'ossets timp pavell auricular Lesorellessnelsrgansdelsentitdel'oda.Amb l'odapercebemelssonsielssorollsqueesprodueixenal nostrevoltantilocalitzemd'onprovenen. 8. Elssentits 8 Relacionaelsoamblaimatgequeelprodueix 1 2 121110543 97 86 9. Elssentits 9 TINGUESCURADELESORELLES Eixugatelesbdesprsdedutxar teperqunohiquediaigua. Noetfiquisales orellesobjectesestranys opunxants. Nosotmetislesorellesasonsmoltforts. Hasdefertevisitarper l'otorrinolaringlegunavegadal'any. 10. Elssentits 10 L'OLFACTE nervi olfactori membrana pitutria nas fosses nasals narius Elnassl'rgandel'olfacte.Elsentitdel'olfacteens informadel'olorquefanlescoses. 11. Elssentits 11 TINGUESCURADELNAS Calmantenirelnasnetfentservirel mocadorirentantloambaiguaquan calgui. Noenshemd'introduir objectesalnasqueen puguindanyarlesparts internes. 12. Elssentits 12 ELGUST Lallenguasl'rgandelsentitdelgust.Elgustens permetdistingirelssaborsdelsaliments,quepodenser dolos,salats,cidsiamargs. dol cid salat amarg salat cid 13. Elssentits 13 TINGUESCURADELALLENGUA Mantentlaneta,raspallantla suaumentambelraspalletdedents. Noprenguisbegudesnimenjars gairecalentsnigairefreds. 14. Elssentits 14 ELTACTE pl epidermis porus derma glndula sudorpara Lapellsl'rgandelsentitdeltacte.Eltacteenspermet percebrelatemperatura,latexturailaduresadels objectes. 15. Elssentits 15 TINGUESCURADELAPELL simportantrentarsepermantenirlapellneta. Al'estiunohemdeprendre elsolgaireestonasienshem deposarproteccisolarper evitarlesionsalapell. Siensfemunaferidacaldesinfectarlab. Evitatocarsubstnciesque podenirritarlapell,com insecticides,productesdeneteja, etc. 16. Elssentits 16 vista vista oda olfacte gust tacte Quanelsrgansdelssentitscaptenallquehihaalnostre voltant,produeixenunssenyalsqueestransmetenalcervell atravsdelsnervis. ELCERVELL 17. Adjuntos lallengua.doc lapell.doc l'oda.doc l'olfacte.doc lavista.doc cortega1_programaci.doc