Tiếng anh chuyên ngành may

  • View
    1.383

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Cập nhật thông tin về may mặc, may vá nhanh nhất tại : http://facebook.com/maymaymininhat Mua máy may mini gia đình hiện đại nhất tại : http://muangay123.com/may-khau

Text of Tiếng anh chuyên ngành may

  • 1. TING ANH CHUYN NGNH NGNH MAY No English Vietnam 1 1 need lockstitch machines Mt kim tht nt 2 1 Pieces 1 ci mt phn 3 2 Pieces set B hai ci 4 1 st collar L c th nht 5 2 nd collar L c th hai 6 A box of pins Mt hp nh ghim 7 A mens suit Mt b comple nam 8 A rool of white thread Mt cun ch mu trng 9 A bidomainai extention rich Vng bng 10 Above trn 11 Acceptance S chp nhn 12 Accordion pocket Ti hp xp 13 Achromne Khng mu 14 Actual Thc s 15 Additive mixture of colors S pha chn tng sc mu 16 Adiastable iu chnh c 17 Against Li mi chng , ngch 18 Aggregate Ton b, ton th 19 Alleration S thay i 20 Amount S lng 21 Anorak o ngoi c mi chum u 22 Anerior 23 Antague 24 Acart 25 Apointement 26 Approval Tn thnh 27 Approvalsample comments of each style 28 Armhold Vng nch 29 Armhole penel Np vng nch 30 Armhole seam ng gip vng nch 31 Around Vng 32 Arrange the pattens Rp mu 33 Article no S loi hng

2. 34 Article number S m vch 35 As point Theo im ng v 36 As pattens Theo mu o 37 Ashen grey Xm tro 38 Assort break down Phn loi 39 Assored Pha trn 40 Assorment paper Giy phn loi 41 Asymerrical Khng i xng 42 As 43 Attached Gn, nh km 44 Attack Kha cht 45 Azure Xanh ra tri 46 A trim waistline Eo lng thon 47 Acessory Ph liu 48 Adequate Thch ng 49 Affecte nh hng 50 Aggressive detergent Cht ty ra hot tnh cao 51 Allowance S sai s 52 American cloth Vi sn 53 Anchor M neo, la 54 Annex Phc lc 55 Applicable Thch hp, ph hp, c th 56 Applique Ming nh 57 Arbitractor commitiee of Vietnam y ban trng ti vit nam 58 Armhole = armpit Nch o 59 Article iu khon 60 Artwork Hng nh minh ha 61 Assortment Phn loi, ph hp 62 Attach nh km, dn 63 Authorize person Ngi c y quyn 64 Back rise ng sau 65 Back yoke Vi con thn sau 66 Band waist Bn cp 67 Bar code M vch 68 Bartack Chn b li mi 69 Basic pants Qun hng thng 70 Bast ng khu, ng may lc 71 Basting stitch ng khu lc 72 Beak u chn c 3. 73 Beam cover B phn lm sch t ng 74 Beaumache Tn mc bao b 75 Bieger Vi len mc, mu be 76 Beyond Hng v pha bn kia 77 Binding S lin kt, ba sch, ng vin 78 Blend Pha trn, hp nhau 79 Blunt T 80 Bunding agent Cht bm dnh 81 Bsom/chest Ngc, ngc o 82 Brand Nhn hng ha 83 Brand name Tn nhn hiu 84 Brass ng, c 85 Brassand Bng tay 86 Brim Vnh m 87 Bristerbag Ti phng 88 Buff Da tru, da b 89 Bulk Sn xut hng lot 90 Bust/Chest Ngc 91 Buttonhole Khuyt o 92 Byron collar C h 93 Baby clothes Qun o tr em 94 Back Thn sau 95 Lower back Thn sau bn di 96 Back bek Dy nch thn sau 97 Back length Di thn sau 98 Back lining Lt thn sau 99 Back loose yoke cp thn sau 100 Back (front) neck drop H c sau (trc) 101 Back patch Ming lt trang tr thn 102 Back pleat facing p ly thn sau 103 Back sleeve Tay sau 104 Back slit S t thn sau 105 Back stitch seam Mi t 106 Back strap C thn sau 107 Back yoke thn sau/ng cu vai 108 Backing Vng m 109 Backward Ra pha sau 110 Badge Ph hiu 111 Band roll Cun chun 4. 112 Band Dy 113 Bartacked nh b 114 Bartacking industrial sewing machine My di b 115 Batwing sleeve Tay lin, tay cnh di 116 Behind Pha sau 117 Beige Mu be 118 Belt Tht lng 119 Belt buckle Kha tht lng 120 Belt loop a dy lng 121 Bias binding Dy vi ct cho d buc 122 Biased tape Sc nghing 123 Bib Tp d, ym 124 Bib shirt o c ym 125 Blanket Chn 126 Bleach Trng ty nht 127 Blouse with revers collar S mi c riv 128 Blue grey Mu khi hng 129 Boat neck C thuyn 130 Bobbin Stitching May cun, ch sut 131 Body Thn o 132 Boller suit Qun o lao ng 133 Bontiques Hng bn sa x 134 Boost Thc y 135 Both C hai 136 Both sides Hai bn 137 Botile trigger Nt chn 138 Bottom Gu 139 Bottom of pleat Sng ly 140 Bottom round Vng gu 141 Braces Dy eo qun 142 Bracket Ci kp 143 Braid Bng vin, ci 144 Braid hanger loop Dy mc o phng 145 Braided piping Vin phng 146 Branch ng nhn 147 Brass ng 148 Brass zipper Kha ng 149 Breast pocket Ti ngc,c 150 Briefs Qun lt nam 5. 151 Buckle Ci kha 152 Bulk Khi lng ln 153 Bulk yam Ch c ln 154 Bust Height Cao ngc 155 Butterfly N c 156 Button Nt 157 Button article Loi nt 158 Button attaching machine My nh cc 159 Button color Mu cc 160 Button distance Khong cch nt 161 Button fastener Kha nt 162 Button hole Khuy 163 Button hole panel facing p np khuy 164 Button hole panel Np khuy 165 Button hole welt Vin khuy 166 Button loop Khuy vi ci nt 167 Nt i 168 Button panel (seam) Np che {ng may np} 169 Button panel seam ng may np tre 170 Button panel facing p np tre 171 Button shank Chn nt 172 Button welt Vin cc 173 Buttoned detachable Nt tho ri c 174 Buttonhole fishbone stitch Tha khuy, thu xng c 175 Buyer label Nhn khch hng 176 Carbord Ba cng, dy bi 177 Care label Nhn git 178 Carpenter pants Qun hng k 179 Catalogue Bng lit k mc lc, phn loi 180 CBN=Centre front Gia c sau 181 CFT=Centre front Gia c trc 182 Charcoal Ch than 183 Chestnut Mu nu ht d 184 C Yu cu, i hi 185 Clean Thng khng li 186 Clean finished ng may thng u khng b s ch 187 Clip Ghim, cp, kp 188 Clipboard Ba kp h s 189 Clips Ko bm 6. 190 Closure Kn, kt thc 191 Cloth of gold Vi kim tuyn 192 Coating Mt trng, lp trng, vi may o chong 193 Coil Cun,vng, cun 194 Collar point L c 195 Collar band Chn c 196 Collar middle seam May ln sng c 197 Collar slit reinforcement Bm nh 198 Collar stay Gc c 199 Collar tiespace Giao khuy 200 Collar tip u c 201 Collar topstitching seam M chn c 202 Collar specific Mu dng c 203 Collarstud Khuy mc c cn 204 Compensation S bi thng 205 Competent Kh nng 206 Conjugate Bng 207 Content Dung lng, th tch, b mt 208 Contract Hp ng 209 Contrast Vi phi 210 Coppy right Bn quyn 211 Cotton draw string hood Dy mi 212 Cotton fiber Si bng 213 Counter i li 214 Crease Vt nhn, rp 215 Crease Np nhn, np gp 216 Criteria Cc iu kin 217 Crookered Cong, vn, vo 218 Crotch ng qun 219 Crown M min, vng, chp m 220 Cuff C tay o 221 Cuff opening Ca tay 222 Cuff upper part Phn ca tay 223 Cuff link Khuy mng st 224 Cut away o ui tm 225 Cable pattern Mu dy trang tr 226 Calico Vi in hoa 227 Canary yellow Mu hong yn 228 Capacity Nng lc 7. 229 Cape o chong khng dy 230 Captain Rm ca 231 Card boad Ba cng 232 Cardigan o khoc ngn 233 Carrat hoe 234 Casual suit Thng phc 235 Cat suit B lin thn 236 Centre back Gia thn sau 237 Centre back fold Gp ga thn sau 238 Centre back seam ng may gia thn sau 239 Centre front Gia thn trc 240 Cerise Mu anh o 241 Cerulean Xanh ra tri, mu h thy 242 Chain stitch Mi xch 543 Charcoal black Xm than 244 Chest round (bust, girth) Vng ngc 245 Childs jumper o thun tr em 246 Chinese Mu gch 247 Claret, bordeaus Mu ru vang 248 Clip Kp phn di nt bm 249 Close S kt thc, phn cui 250 Closing seam ng may rap, chp ni 251 Closure S ng kn, kt thc 252 Clothes brush Bn chi qun o 253 Coat o mng t 254 Coat hem Lai {gu} o 255 Coat tail ui o 256 Cobalt blue Mu xanh thm 257 Cobalt violet Mu hoa sim, hoa c 258 Collar C o 259 Collar corner Gc o 260 Collar division seam ng may rp c 261 Collar edge Cnh c 262 Collar flap Chn c 263 Collar gusset Np c 264 Collar panel ng may c 265 Collar seam Chn c 266 Collar stand XX chn c 267 Collar stand pattern C c 8. 268 Collar strap p c c 269 Collar strap facing Ci XX c 270 Collar support Ph hiu 271 Collar tab ng dy c 272 Collar tunnel 273 Color Mu 274 Color arrangement Quy nh v mu sc 275 Color changer Sai mu, bin mu 276 Color difference Phai mu 277 Color fading Phn cp mu 278 Color grade S mu 279 Color no Thang mu tiu chun 280 Color scale Phi mu 281 Combination Kt hp, phi hp 282 Commen Bt u 283 Commen start Tng qut ton b 284 Complete Hon tt 285 Completely Lm xong, hon thnh, y 286 Conceal Giu kn, che y 287 Conceal stitch ng may ghim 288 Concept Khi nim 289 Conspicuos D thy, l 290 Consumer Ngi tiu dng, Khch hng 291 Consumption nh mc 292 Contrast Phi 293 Contrast bartack Bo phi 294 Contrast color Mu phi 295 Contrast panel Np phi 296 Contrast part Phn phi 297 Contrast piping Vin phi 298 Contrast yam Ch phi 299 Cord Dy lun 300 Cord stop Nt chn dy 301 Corded Co soc ni buc bng by 302 Corner Gc 303 Cotton Vi cotton 304 Cotton (lemon) yellow Mu vng chanh 305 Cotton string Dy cotton 306 Couter sample Mu dng i 9. 307 Couter sample Giy dng 308 Cover fleece C o chum u 309 Cowl collar o c l 310 Cowl neck jumper Khn qung c 311 Cravat Mu kem , m g 312 Cram Np gp 313 Crease Np m c 314 Creel ta thm 315 Crimson Ngang 316 Cross division seam ng rp ngang 317 Cross lacing Dy buc cho 318 Cross panel Np ngang 319 Cross panel facing p np ngang 320 Cross pleat Ly ngang cp 321 Cross pleat facing p ly ngang 322 Cross seam ng may ngang 323 Cross stitch ng diu ngang 324 Crotch seam ng may r 325 Crystal clear Trong sng 326 Cuff Mng sc ,ch gp ln 327 Cuff edge Cnh mng sc 328 Cuff facing Ming p trong 329 Cuff link Np tay o 330 Cuff opening M mng sc 331 Cuff seam ng rp mng sc, bo tay 332 Cuff slit Ch s tay o 333 Curio goods Hng him, ca c 334 Curve Lm cong, ng cong 335 Customable Phi ng thu 336 Cut Ct 337 Cut on the bias Ct cho vi 338 Cutting line waist round Vng eo 339 Cutting shears Ko ct 340 Cutting table Bn ct 341 Cyclamen Mu cnh sen 342 Damage Hng hc, ph hng 343 Dark blue Xanh sm 344 Dark taupe Nu sm 345 Deal with Bun bn, lm n vi 10. 346 Defect Sai, h hng 347 Defect Sai st, thiu st 348 Denim Vi bng cho 349 Destination ch im ti 350 Detachable C th tho ra, tch ra 351 Detachable collar C ri 352 Diagonatly cho 353 Diamond Hnh thoi 354 Dimentio Chiu, kch thc, c kh 355 Dirt Bi, bn 356 Discrepancy S khc bit 357 Dispute Trc chc 358 Distortion Vn rm 359 Divice Thit b 360 DN=Double needle ng may 2 kim 361 Drawcord Dy trang tr 362 Dust cover Ba cng 363 Dust-cloak = dust-wrap Tm vi che ph bi ,o 364 D-ring Vng ch D 365 Dark navy Xanh m 366 Darning needle Kim ngang 367 Date Ngy 368 Declare Khai bo 369 Decline S gim st, suy thoi 370 Decorative facing Np trang tr 371 Decorative tape Bng trang tr 372 Defects Sai, hng, li 373 Depth of pleat su ly 374 Designer Ngi thit k mu 375 Detachable Tho ri bng nt 376 Detachable hood M chp u tho c 377 Detemination S quyt nh 379 Diagonally to the thread 380 Diamon Hnh thoi 381 Discrepancy S khng thng nht 382 Disquality Loi b 383 Distance of pleat edges Khong cch cc nh cnh ly 384 Distinguish Phn bit, xp loi 385 Divisible zipper Dy ko {kha} ri 11. 386 Divis