30
Upisi u srednje škole za školsku godinu 2014./2015.

Upisi u srednje škole

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Upisi u srednje škole za 2014./2015. školsku godinu

Citation preview

Page 1: Upisi u srednje škole

Upisi u srednje škole za školsku godinu 2014./2015.

Page 2: Upisi u srednje škole

- Upoznavanja sposobnosti, vrijednosti iinteresa

- Istraživanje svijeta rada i njegovih osobina

Page 3: Upisi u srednje škole

Tko sam (osobine, stavovi, temperament, karakter)

Što mogu (moje sposobnosti: intelektualne, tjelesne,...)

Što znam (znanja, vještine, hobiji, …)

Koje škole postoje (gdje se nalaze, koje programe nude)

Koje su karakteristike pojedinih zanimanja (što se radi, u

kakvim uvjetima)

Gdje se vidim u budućnosti ( što želim postati)

Gdje se mogu zaposliti (koji poslovi su više traženi, kakva

je moja mogućnost za zaposlenje)

Page 4: Upisi u srednje škole
Page 5: Upisi u srednje škole

Nepoznavanje dovoljnog broja zanimanja

Nepoznavanje svih obilježja zanimanja

Precjenjivanje/podcjenjivanje vlastitih sposobnosti

Biranje zanimanja prema izboru prijatelja

Biranje zanimanja prema željama roditelja, ali ne i

vlastitim željama

Page 6: Upisi u srednje škole

Nastavnici i stručni suradnici u školi

Stručnjaci koji se bave profesionalnim usmjeravanjem

(učenici sa zdravstvenim poteškoćama, teškoćama u učenju,

neodlučni učenici, daroviti učenici)

Informacije na internetu, tiskani materijal

Ljudi koje rade u nekom zanimanju

RODITELJI

Page 7: Upisi u srednje škole

na stranicama Centra za informiranje i savjetovanje o karijeri www.cisok.hr

na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje www.hzz.hr (“Kamo nakon osnovne škole”)

vodič kroz zanimanja http://mrav.ffzg.hr/zanimanja)

www.skole.hr

Page 8: Upisi u srednje škole

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Područna služba Split

Odsjek za profesionalno

usmjeravanje i obrazovanje

Bihaćka 2c, III kat

Tel. 310-589

CPI

CENTAR ZA PROFESIONALNO

INFORMIRANJE

8-13

Page 9: Upisi u srednje škole

Split, Bihaćka 2c – 3.kat (CPI), 021/310 555

PRIJAVNI UPITNIK +svjedodžba 5.,6.,7. razreda, u pratnji roditelja

PROBIR:

1. učenici sa posebnim potrebama

2. učenici sa zdravstvenim teškoćama

Page 10: Upisi u srednje škole

Postupak koji pomaže u izboru zanimanja.

Sastoji se od:

- Osobnog informiranja o školama i zanimanjima

- Savjetovanja sa psihologom kojemu po potrebi može prethoditi

testiranje

- Liječničkog pregleda ako učenik ima nekih zdravstvenih teškoća

?

Page 11: Upisi u srednje škole

GIMNAZIJE

Industrijske i

srodne školeObrtničke škole

Državna matura Završni ispitPomoćnički

ispit

Nastavak obrazovanjaNastavak

obrazovanjaZaposlenje

Nastavak

obrazovanjaZaposlenje Zaposlenje Zaposlenje

SREDNJE ŠKOLEUMJETNIČKE STRUKOVNE ŠKOLE

Tehničke i druge

četverogodišnje škole

Državna matura Državna matura

Page 12: Upisi u srednje škole

U 1. razred srednje škole upisuju se kandidati koji suzavršili osnovno obrazovanje, a u skladu s planiranimbrojem upisnih mjesta.

Kandidati se za upis u obrazovne programe prijavljuju iupisuju putem mrežne stranice Nacionalnoga informacijskogsustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ) – upisi.hr

U svakome upisnom roku kandidat se može prijaviti za upisu najviše 6 OBRAZOVNIH PROGRAMA

Page 13: Upisi u srednje škole

Vrednuju se i boduju:

zajednički element

dodatan element

poseban element

Page 14: Upisi u srednje škole

Zajednički element čine prosjeci svih

zaključnih ocjena svih nastavnih

predmeta na dvije decimale u

posljednja četiri razreda osnovnog

obrazovanja.

Page 15: Upisi u srednje škole

Za upis u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju manjem od tri godine:

- prosjeci svih zaključnih ocjena svih nastavnih predmeta

- na takav je način moguće steći najviše 20bodova

Page 16: Upisi u srednje škole

Za upis u programe za stjecanje strukovnekvalifikacije i programe obrazovanja zavezane obrte u trajanju od najmanje trigodine:

- vrednuju se i zaključne ocjene u posljednjadva razreda osnovnoga obrazovanja iznastavnih predmeta hrvatski jezik,matematika i prvi strani jezik;

- na takav je način moguće steći najviše 50bodova

Page 17: Upisi u srednje škole

Za upis u gimnazijske programe i programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od najmanje četiri godine, vrednuju se i zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnoga obrazovanja iz nastavnih predmeta hrvatski jezik, matematika i prvi strani jezik te triju nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja u pojedinim vrstama obrazovnih programa (od kojih su dva propisana Popisom predmeta posebno važnih za upis, a jedan samostalno određuje srednja škola).

- Na takav je način moguće steći najviše 80 bodova

Page 18: Upisi u srednje škole

ELEMENTI VREDNOVANJA

5.razred 6.razred 7.razred 8.razred

OPĆI USPJEH 5,00 5,00 5,00 5,00

HRVATSKI JEZIK 5 5

STRANI JEZIK 5 5

MATEMATIKA 5 5

UKUPNO 5 5 20 20

BROJ BODOVA 50 (maksimalan broj)

Page 19: Upisi u srednje škole

ELEMENTI VREDNOVANJA

5.razred

6.razred 7.razred 8.razred

OPĆI USPJEH 5,00 5,00 5,00 5,00

HRVATSKI JEZIK 5 5

STRANI JEZIK 5 5

MATEMATIKA 5 5

Značajan predmet

5 5

Značajan predmet

5 5

Značajan predmet

5 5

UKUPNO 5 5 35 35

BROJ BODOVA 80 (maksimalan broj)

Page 20: Upisi u srednje škole

Dodatni element čine sposobnosti i darovitosti učenika.

Vrednuju se na osnovi:

Provjere posebnih vještina i sposobnosti *

Postignutih rezultata na natjecanjima u znanju

Postignutih rezultata na natjecanjima školskih sportskih društava

* za programe likovne umjetnosti i dizajna, glazbene i plesne umjetnosti

Page 21: Upisi u srednje škole

Natjecanje iz znanja iz Kataloga natjecanja i smotri učenika koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO) te međunarodna natjecanja koja verificira AZOO

Prvo, drugo ili treće osvojeno mjesto kao pojedinac u 5.,6.,7. i 8. razredu osnovnog obrazovanja na državnom/međunarodnom natjecanju iz znanja

Izravan upis

Prvo/drugo/treće osvojeno mjesto kao član skupine u5.,6.,7. i 8. razredu osnovnog obrazovanja na državnom/međunarodnom natjecanju iz znanja

3 boda2 boda1 bod

Natjecanja školskih sportskih društava ma temelju službene evidencije koju vodi Hrvatski školski športski savez (HŠŠS)

Prvo/drugo/treće osvojeno mjesto kao članovi ekipe na državnom natjecanju

3 boda2 boda1 bod

Page 22: Upisi u srednje škole

Poseban element vrednovanja čini uspjeh kandidata koji su ostvarili u otežanim uvjetima obrazovanja.

Kandidatu se priznaje isključivo jedno, najpovoljnije pravo, bez

obzira na to koliko prava ukupno mogu ostvariti u sljedećim

kategorijama:

1. Kandidati sa teškoćama u razvoju

2. Kandidati sa zdravstvenim teškoćama

3. Otežani uvjeti obrazovanja uzrokovani nepovoljnim ekonomskim,

socijalnim i odgojnim čimbenicima

Page 23: Upisi u srednje škole

1. Kandidati sa teškoćama u razvoju

Kandidati s teškoćama u razvoju su učenici koji su osnovnuškolu završili prema rješenju Ureda državne uprave užupaniji o primjerenom obliku školovanja.

Kandidat s teškoćama u razvoju ima pravo izravnoga upisa uprograme obrazovanja za koje posjeduje stručno mišljenjeslužbe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda zazapošljavanje te ako zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitostiu školama u kojima je to uvjet za upis.

Page 24: Upisi u srednje škole

2. Kandidati sa zdravstvenim teškoćama

… učenici koji su prethodno obrazovanje završili po redovitomenastavnom planu i programu, a kojima su teže zdravstveneteškoće ili kronične bolesti i/ili dulje liječenje utjecale napostizanje rezultata te im značajno smanjuju mogućnost izborasrednjoškolskoga obrazovnog programa.

Kandidatima sa zdravstvenim teškoćama dodaje se 1 bod nabroj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja zaprograme obrazovanja za koje posjeduju stručno mišljenjeslužbe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda zazapošljavanje.

Page 25: Upisi u srednje škole

3. Kandidati koji žive u otežanim uvjetima obrazovanja uzrokovanim nepovoljnim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima

Učenicima se dodaje se 1 bod na broj bodova koji je utvrđentijekom postupka vrednovanja, ako spadaju u jednu odkategorija:

1. Jedan i/ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti

2. Dugotrajno nezaposlena oba roditelja, u smislu članka 2. Zakonao poticanju zapošljavanja (N. N., br. 57/12 i 120/12)

3. Samohrani roditelj, korisnik prava socijalne skrbi

4. Umrli roditelj

5. Dijete bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi, u smislučlanka 27. Zakona o socijalnoj skrbi (N. N., br. 33/12).

Page 26: Upisi u srednje škole

Za obrazovne programe za koje je posebnim propisima i mjerilima određeno utvrđivanje zdravstvene sposobnosti kao obaveza pri upisu u školu, uvjet može biti (ovisno o tome što je propisano za pojedini obrazovni program):

- potvrda nadležnoga školskog liječnika o zdravstvenoj sposobnosti učenika za određeni program (donijeti u školu)

- liječnička svjedodžba medicine rade

Page 27: Upisi u srednje škole

1. Izbor kandidata za upis u programe obrazovanja za stjecanjestrukovne kvalifikacije u trajanju od tri godine utvrđuje se natemelju:

- zajedničkog, posebnog i dodatnog elementa vrednovanja

- zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnihzadaća u odabranome zanimanju (dokazuje se u skladu sapropisanim za određeni obrazovni program)

2. Izbor kandidata za programe obrazovanja za vezane obrte utvrđujese na temelju:

- zajedničkog, posebnog i dodatnog elementa vrednovanja

- zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnihzadaća u odabranome zanimanju (dokazuje se liječničkomsvjedodžbom rada)

- kandidati su na upisu dužni dostaviti sklopljeni ugovor onaukovanju

Page 28: Upisi u srednje škole

Rokovi prijava za upis, razredbeni postupak i upis uI. razred srednje škole određuju se u skladu sOdlukom o upisu učenika u I. razred srednješkole u školskoj godini 2014./2015. koju donosiministar znanosti, obrazovanja i sporta.

Bodovni pragovi se ukidaju novom Odlukom oelementima i kriterijima za upis u srednje škole(2014.)

Page 29: Upisi u srednje škole

Ukupan rezultat kandidata utvrđuje se natemelju zbroja bodova koje je kandidatstekao po svim osnovama vrednovanja.

Na temelju ukupnoga rezultata utvrđuje seljestvica poretka kandidata za upis iobjavljuje na mrežnoj stranici Nacionalnogainformacijskog sustava prijava i upisa u srednješkole.

Page 30: Upisi u srednje škole

Dragi naši,

Sretno!