Perbandingan Pencen dan KWSP.pdf
Perbandingan Pencen dan KWSP.pdf
Perbandingan Pencen dan KWSP.pdf
Perbandingan Pencen dan KWSP.pdf

Perbandingan Pencen dan KWSP.pdf

  • View
    2.894

  • Download
    55

Embed Size (px)

Text of Perbandingan Pencen dan KWSP.pdf

9 Lampiran A Perbandingan Antara Faedah Persaraan/Faedah Terbitan Yang Akan Diterima Oleh Anggota Yang Memilih Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) dan Pilihan Pencen, Ganjaran atau Faedah-Faedah Lain PERBANDINGAN ANTARA SKIM KWSP DAN PILIHAN PENCEN, GAN1ARAN ATAU FAEDAH-FAEDAH LAIN PERKARA SKIM KWSP PENCEN, GAN1ARAN ATAU FAEDAH-FAEDAH LAIN 1.ASAS PERUNDANGAN AktaKumpulanWangSimpananPekerja(KWSP) 1991 (Akta 452) NOTA:Tertaklukkepadapindaanyangberkuat kuasa dari semasa ke semasa. (1)Akta Pencen 1980 (Akta 227); (2)AktaPencenPihak-PihakBerkuasaBerkanun dan Tempatan 1980 (Akta 239); dan (3)Akta Penyelarasan Pencen 1980 (Akta 238). NOTA:Tertakluk kepada pindaan yang berkuat kuasa dari semasa ke semasa. 2.SKIM CARUMAN (a)CarumanKerajaan (majikan) (b)Caruman anggota (a)Caruman oleh Kerajaan (majikan) atas kadar 12emolumen(iaitugajidanimbuhan tetap)sepanjangtempohperkhidmatan anggota. (b)Carumanolehanggotaataskadar11 emolumen(iaitugajidanimbuhantetap) sepanjang tempoh perkhidmatan anggota. NOTA:Tertaklukkepadaapa-apakadarcaruman yangditetapkandibawahAktaKumpulan WangSimpananPekerja(KWSP)1991 (Akta 452). (a)CarumanolehKerajaan(majikan)ataskadar 12 emolumen (iaitu gaji dan imbuhan tetap). (b)Carumanolehanggotaataskadar11 emolumen (iaitu gaji dan imbuhan tetap). NOTA: i.Tertaklukkepadaapa-apakadarcarumanyang ditetapkandibawahAktaKumpulanWang Simpanan Pekerja (KWSP) 1991 (Akta 452). ii.CarumandihentikanapabilaanggotadiberitaraI berpencen.JumlahcarumanKerajaan(majikan) berserta Iaedahnya dikembalikan kepada Kerajaan apabilaIaedahpersaraanatauIaedahterbitandi bawahundang-undangpencendiberikepada anggota atau tanggungannya, atau semasa anggota mengeluarkan carumannya berserta Iaedah melalui Skim Pengeluaran Pekerja Berpencen KWSP. 3.PEMBERIAN TARAF BERPENCEN (PTB) Tiada konsep 'pemberian taraI berpencen.TaraIanggotaberpencendiberiolehPihakBerkuasa Melantik (PBM) |bagi pegawai Perkhidmatan Awam| atauKetuaPengarahPerkhidmatanAwam|bagi pekerjaPihakBerkuasaBerkanunatauTempatan| selepasanggotadisahkandalamperkhidmatandan mempunyaisekurang-kurangnya3tahuntempoh perkhidmatan. NOTA:TaraI anggota berpencen melayakkan anggota diberiIaedahpersaraansekiranyaberlaku persaraan(kecualibagimaksudpersaraan atassebabkesihatandanpersaraansetelah dilantikuntukberkhidmatdalampertubuhan yangmanasyaratpengesahandalam perkhidmatansahajaadalahmemadai). Faedahterbitanbolehdiberidengansyarat telah disahkan dalam perkhidmatan sahaja.10 PERBANDINGAN ANTARA SKIM KWSP DAN PILIHAN PENCEN, GAN1ARAN ATAU FAEDAH-FAEDAH LAIN PERKARA SKIM KWSP PENCEN, GAN1ARAN ATAU FAEDAH-FAEDAH LAIN 4.FAEDAH PERSARAAN/ FAEDAH TERBITAN (1)Apabilaanggotabersaraataumeninggal duniadalamperkhidmatan,anggota/penama/ baluataududa/anakakandiberijumlah carumanKerajaan(majikan)dancaruman anggotakepadaKWSP,bersertaIaedahke atasnyauntukdikeluarkanmengikut peruntukanundang-undangKWSPyang berkuat kuasa. (2)Jikaanggotameninggalduniadalam persaraan,tiadaapa-apapemberiandibuat kepadamana-manapihaksekiranyaanggota telah mengeluarkan keseluruhan carumannya di KWSP berserta Iaedah ke atasnya. (1)Faedahpersaraanyangbolehdiberiapabila anggota bersara ialah(i)pencen (bulanan) atas kadar: 1/600xjumlahgenapnyabulan perkhidmatanyangbolehdimasukkirax gajiyangakhirditerima,tertaklukkepada maksimumsebanyaktigaperlima daripada gaji akhir yang diterimanya; dan (ii)ganjaran (sekaligus) atas kadar: 7.5xjumlahgenapnyabulan perkhidmatanyangbolehdimasukkirax gaji yang akhir diterima. (2)Faedah terbitan yang boleh diberi jika(i)anggotameninggalduniadalam perkhidmatan ialah(a)pencen terbitan (bulanan) atas kadar sepertidi (1)(i) tetapi tidak kurang 1/5 dari gaji akhir, kepada: baluataududa(diberiseumur hidup,tidakkirasamaada berkahwin semula atau tidak); anakyangbelumberkahwin (sehinggamencapaiumur21 tahunatausehingga menamatkanpendidikanke ijazahpertama,mengikut mana yang terkemudian); dan anakcacatdantidakboleh menanggungnaIkahsendiri (diberiseumurhidup) |sekiranyagemulahdilantik selepas16Mei1986, kecacatananaktersebut hendaklahsebelumdia mencapai umur 21 tahun|. (b)ganjaranterbitan(sekaligus)atas kadar seperti di (1)(ii), kepada: balu atau duda; anakdibawahumur21tahun (tiadahadumurbagianak cacat); ibu(ataubapatanggungan sekiranyaibutelahmeninggal dunia)11 PERBANDINGAN ANTARA SKIM KWSP DAN PILIHAN PENCEN, GAN1ARAN ATAU FAEDAH-FAEDAH LAIN PERKARA SKIM KWSP PENCEN, GAN1ARAN ATAU FAEDAH-FAEDAH LAIN Jikatiadaahlikeluargatanggungan, ganjaran terbitandiberikepadawakil diri di sisi undang-undang. (ii)anggotameninggal dunia dalam persaraan ialah(a) pencen terbitan yang kadarnya sama banyak dengan kadar pencen yang telah dibayar kepada gemulah, diberi kepada: balu atau duda (seumur hidup, tidak kira sama ada berkahwin semula atau tidak); anakyangbelumberkahwin (sehinggamencapaiumur21 tahunatausehingga menamatkanpendidikanke ijazahpertama,mengikut mana yang terkemudian); dan anakcacatdantidakboleh menanggungnaIkahsendiri (diberiseumurhidup) |sekiranyagemulahdilantik selepas16Mei1986, kecacatan anak tersebut adalah sebelumdiamencapaiumur 21 tahun|. (3)Faedah-Iaedahlainyangbolehdiberikepada anggota ialah(i)elaun bersara/elaun bersara terbitan kepada pegawaisementaradibawahseksyen 24/25 Akta 227; atau (ii)pencenhilangupayasebagaipemberian tambahan kepada pencen di 1(i); atau (iii)pencentanggungansebagaipemberian tambahankepadapencenterbitandi 2(i)(a); atau (iv)elauntanggungansebagaimenggantikan pencenyangdihentikandalamkeadaan pesara ataupenerimapencendipenjarakan atau diisytiharkan bankrap. NOTA:Pencen/pencenterbitan,elaunbersara/elaun bersaraterbitan,pencenhilangupayadan pencentanggungandiselaraskandibawah Akta238apabilaberlakusemakanatau pelarasan gaji sektor awam secara umum.12 PERBANDINGAN ANTARA SKIM KWSP DAN PILIHAN PENCEN, GAN1ARAN ATAU FAEDAH-FAEDAH LAIN PERKARA SKIM KWSP PENCEN, GAN1ARAN ATAU FAEDAH-FAEDAH LAIN Pemberian Wang Tunai Sebagai Gantian Cuti Rehat (GCR) dibayar kepada semua anggota sama ada yang memilih Skim KWSP atau pencen, ganjaran atau faedah-faedah lain atas kadar 1/30 x gaji yang akhirditerima(termasukimbuhantetap)xjumlahhariCutiRehat(atauCutiRehatKhas,bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan) yang dikumpulkan, tertakluk kepada had maksimum 150 hari. 5.FAEDAH PERUBATAN Tiada.KemudahanrawatandanperubatandiHospital Kerajaanuntukpesaradanahlikeluargatanggungan adalah seperti yang diperuntukkan di bawah Perintah AmBabF1974danPekelilingPerkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2001. NOTA: i. Kad pesara akan dikeluarkan kepada semua pesara untukpengenalandanbagimelayakkanpesara mendapat Iaedah perubatan. ii.Tuntutanbayaranbalikbagikemudahanrawatan danperubatanbolehdibuatkepadapihak-pihak seperti berikut(1)kepadaJabatanPerkhidmatanAwambagi pesara Perkhidmatan Awam Persekutuan; (2)kepadaPihakBerkuasaNegeribagipesara Perkhidmatan Awam Negeri; dan (3)kepadaPihak-PihakBerkuasaBerkanundan Tempatan bagi pekerja Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan. 6.SEKIRANYA TAMAT PERKHIDMATAN TANPA BERSARA (CONTOHNYA, LETAK 1AWATAN ATAU DIBUANG KER1A) JumlahcarumanKerajaan(majikan)dancaruman anggota kepada KWSP, berserta Iaedah ke atasnya kekaldalamakaunKWSPanggotauntuk ditambahkankepadacarumansemasapekerjaan seterusnyadanbolehdikeluarkanolehpekerja mengikutperuntukanundang-undangKWSPyang berkuat kuasa. Anggotatidakdiberipencen,ganjaranatauIaedah- Iaedahlain. Jumlahcaruman Kerajaan(majikan)dan carumananggotakepadaKWSP,bersertaIaedahke atasnyasebelumanggotamemperolehitaraI berpencen,kekaldalamakaunKWSPanggotauntuk ditambahkankepadacarumanKWSPsemasa pekerjaanseterusnyadanbolehdikeluarkanoleh pekerjamengikutperuntukanundang-undangKWSP yang berkuat kuasa. NOTA: (1)Untukfahamanterperinci,silarujukundang-undangberkaitantermasukperundangantambahandi bawah undang-undang tersebut. (2)SebarangpertanyaanmengenaipelaksanaanPekelilingPerkhidmataninitermasukpenjelasan perbandinganantarafaedah-faedahpersaraanyangakanditerimaolehanggotayangmemilihSkim KWSP dan yang memilih pencen, ganjaran atau faedah-faedah lain hendaklah dirujuk kepada 1abatan Perkhidmatan Awam (Bahagian Pasca Perkhidmatan).