1500 câu hỏi về điện

 • View
  38

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • M C L C Ch ng 1 : Ki n th c c b n i n 1 - 1 Nh ng khi ni m c b n trong m ch i n 41 - 2 Dng bt th i n ki m tra m ch i n 91 - 3 Cu n dy c li s t 121 - 4 i n v t 141 - 5 V t li u cch i n 15

  Ch ng 2 : Nh ng v n c b n c a h th ng c p i n 2 - 1 Truy n t i i n 172 - 2 Dy ci 222 - 3 i n qu ng 302 - 4 V n ti p t i m trung tnh 322 - 5 C p i n v thng tin 412 - 6 Nh ng v n khc 43

  Ch ng 3 : Kh c i n 3 - 1 nh h ng c a mi tr ng i v i kh c i n 463 - 2 ng b c (l ng) v v s 483 - 3 S s n sinh v d p t t h quang i n 513 - 4 u ti p xc 543 - 5 B ng t m ch d u 583 - 6 B ng t m ch Hexafluoride l u hunh. B ng t m ch khng kh. B ng t m ch chn khng 653 - 7 Cng t c cch ly v cng t c c u dao 693 - 8 C c u thao tc v thao tc m ch i n 743 - 9 C u ch 783 - 10 Cng t c khng kh t ng 863 - 11 Nam chm i n 883 - 12 B ti p xc 923 - 13 R le 983 - 14 B i n khng 1043 - 15 Thi t b phng ch ng n i n 108

  Ch ng 4 : My bi n p 4 - 1 Nguyn l chung c a my bi n p 1124 - 2 K t c u v cng ngh c a my bi n p 1204 - 3 Ph ng php u dy my bi n p 1334 - 4 o th my bi n p 1394 - 5 V n hnh my bi n p 1444 - 6 B i u ch nh i n p v b h c m 152

  Ch ng 6 : ng c i n khng ng b 6 - 1 Nguyn l ho t ng c b n c a ng c i n khng ng b 1616 - 2 K t c u c a mt i n khng ng b 1716 - 3 V n hnh mt i n ki u l ng sc 176

  - Trang 1 -

 • 6 - 4 Kh i ng v phanh hm mt i n ki u l ng 1826 - 5 Mt ki u vnh gp 1886 - 6 Mt m t pha 1936 - 7 Mt c gp ch nh l u ba pha 1976 - 8 H h ng v ki m tra s a ch a mt 198

  Ch ng 8 : K t c u, cng ngh v nh ng v n khc c a my i n 8 - 1 K t c u c a my i n 2038 - 2 Li s t 2098 - 3 Cu n dy 2118 - 4 tr c 2188 - 5 B i chi u, vnh gp v ch i i n 2218 - 6 o ki m my i n 2238 - 7 Nh ng v n khc 226

  Ch ng 9 . ng dy i n l c 9 - 1 Nh ng v n chung c a ng dy i n 2329 - 2 Dy d n 2369 - 3 ng dy m c trn khng , ngoi tr i 2419 - 4 ng dy trong nh 2479 - 5 K t c u cp i n 2509 - 6 u n i cp i n 2549 - 7 L p t v v n hnh cp i n 256

  Ch ng 10 : Ti p t v an ton i n 10 - 1 Ki n th c c b n phng i n gi t 26210 - 2 Ti p t v ti p "khng" 26910 - 3 i n tr ti p t v an ton i n 27410 - 4 Thi t b ti p t 27810 - 5 Bi n php an ton 282

  Ch ng 11 : K thu t ch ng st 11 - 1 B thu li (B trnh st) 28511 - 2 Kim thu li, dy thu li v khe h thu li 29411 - 3 Ch ng st cho thi t b i n 29611 - 4 Ch ng st cho ng dy 29911 - 5 Ch ng st cho cng trnh ki n trc 30411 - 6 L p t dy ti p t thu li v v n an ton 305

  Ch ng 12 : H s cng su t 12 - 1 Dng t i n nng cao h s cng su t 30812 - 2 L p d t v v n hnh t i n 310

  Ch ng 13 : Chi u sng 13 - 1 n sng tr ng 31213 - 2 n hunh quang 31513 - 3 Cc ngu n sng khc 321

  - Trang 2 -

 • 13 - 4 M ch i n chi u sng v v n hnh 323

  Ch ng 14 : c qui 14 - 1 B tr b n c c c qui 32614 - 2 Dung d ch i n gi i 32714 - 3 N p - phng i n c a c qui 32814 - 4 V n hnh c qui 330

  Ch ng 15 : B o v b ng r le v thi t b t ng 15 - 1 B o v qu dng i n 33215 - 2 B o v vi sai v b o v chi u 33415 - 3 B o v th t khng 33515 - 4 Ngu n i n thao tc 33715 - 5 Thi t b t ng 339

  Ch ng 17 : K thu t i n t 17 - 1 Linh ki n i n t 34217 - 2 Thirixto 34517 - 3 V n hnh thi t b thirixto 34817 - 4 Thi t b thirixto xc pht v b o v 35017 - 5 M ch ch nh l u 35317 - 6 Linh ki n v thi t b ch nh l u khc 36217 - 7 n p ngu n i n 365

  Ch ng 18 : ng h i n 18 - 1 K t c u v nguyn l c a ng h i n 36718 - 2 S d ng ng h i n th ng dng 37718 - 3 ng h v n nng 38518 - 4 ng h m ga m 39318 - 5 Cng t i n v ng h cng su t 40018 - 6 ng h k p (d ng g ng km) 40718 - 7 C u i n 409

  Ch ng 19 : o th di n 19 - 1 o i n 41019 - 2 Th nghi m i n 418

  Ch ng 20 : Nh ng v n khc 20 - 1 S b i n kh 42820 - 2 u n i, hn n i v nhi t i n 43020 - 3 Xe i n 43320 - 4 Linh tinh 435

  - Trang 3 -

 • CH NG IKI N TH C C B N I N

  1 - 1 Nh ng khi ni m c b n trong m ch i n 1 - 1 - 1 (Tr v u ch ng , Tr v M c l c )H i: i n xoay chi u bi n i theo hnh sin, v y c ng dng i n v i n

  p m chng ta th ng ni l y g lm chu n? p: Trong m ch i n xoay chi u, chng ta dng "Tr s hi u d ng" lm

  chu n o; b ng cch tnh nhi t l ng m dng i n xoay chi u - pht ra khi qua i n tr b ng v i nhi t l ng m dng i n m t chi u pht ra khi ch y qua cng i n tr , v i th i gian l nh nhau. Tr s c a dng i n xoay chi u nh v y g i l tr s hi u d ng.

  1 - 1 - 2 (Tr v u ch ng , Tr v M c l c )H i: Sau khi m c song song m t pin kh 1.5V v i m t pin kh 1.2V c t m ch

  ngoi, m t lc sau pht hi n i n p c c pin 1.5V nhanh chng s t xu ng, t i sao? p: Khi i n th c a hai c c pin

  m c song song khng b ng nhau, th gi a hai pin c dng i n vng (hnh 1 - 1 - 2). N u i n th E 1 cao h n E 2, tuy ng t m ch ngoi, gi a hai pin v n sinh ra dng i n vng:

  0201

  21o rr

  EEI

  =

  r01, r02 l i n tr trong, khi dng i n I o ch y qua r 01, r02 s lm tiu hao i n nng c a pin c i n th cao h n, cho n khi i n th E l b ng E 2 th dng i n vng Io s b ng 0.

  Cho nn hai c c pin (ho c ACCU) c i n th khc nhau khng th m c song song v i nhau.

  1 - 1 - 3 (Tr v u ch ng , Tr v M c l c )H i: T i sao tr s c trn Ampe k t ng c a m ch i n xoay chi u nh

  h n t ng cc tr s c c trn Ampe k cc m ch nhnh? p: C ng dng i n c c trn Ampe k t ng l t ng vc t c ng

  dng i n cc m ch nhnh, ch khi h s cng su t cc m ch nhnh b ng nhau, th t ng vect c ng dng i n m i b ng t ng i s c ng dng i n cc m ch nhnh. Trong th c t , h s cng su t c a cc m ch nhnh khng b ng nhau, cho nn c ng dng i n c trn Ampe k t ng lun lun nh h n t ng c ng dng i n cc m ch nhnh.

  1 - 1 - 4 (Tr v u ch ng , Tr v M c l c )H i: T i sao b i n tr (dng gia nhi t) lo i 3 pha u hnh sao, khi t m t

  pha th dung l ng c a n gi m m t n a?

  - Trang 4 -

 • p: V i s u dy th hi n hnh 1 - 1 - 4, n u cn 3 pha th dung l ng c a n l:

  rU3IU3P

  20

  ==

  Khi t 1 pha (pha C), lc : Ic = 0

  r2U3

  r2UIBIA ===

  P t = ABA UIPP =+ (ho c I B) = r2

  U3r2U3

  U2

  =

  Do :21

  PP

  =t

  Cho nn khi t m t pha, dung l ng gi m xu ng cn m t n a so v i 3 pha.

  1 - 1 - 5 (Tr v u ch ng , Tr v M c l c )H i: Th no l cng su t ton ph n (bi u ki n)? Cng su t tc d ng (h u

  cng)? Cng su t ph n khng (v cng)? p: o Tch tr s h u hi u c a i n p v c ng trong m ch i n g i l cng

  su t ton ph n bi u ki n, t c S = UI. o Cng su t ton ph n nhn v i Cosin c a gc l ch pha gi a c ng v

  i n p (t c h s cng su t) l cng su t tc d ng (cng su t h u cng), t c P = UIcos.

  o Cng su t ton ph n nhn v i sin c a gc l ch pha gi a c ng v i n p g i l cng su t ph n khng (v cng), t c Q = UIsin.

  o Quan h gi a 3 i l ng l: S 2 = P2 + Q2 ho c S = 22 QP +

  1 - 1 - 6 (Tr v u ch ng , Tr v M c l c )H i: Khi s d ng my hn ng n m ch (hn b m i m) hn thp l th dng

  i n c c ng , nh ng khi hn b c l ln ng l th khng th dng i n c c ng . Nguyn nhn t i sao?

  p: i n tr su t c a thp l l n h n i n c c ng nhi u, khi lm ng n m ch do i n tr c a thp l t i v tr hn l n h n nhi u so v i cc b ph n khc c a my hn i m (t c I 2R c a b ph n thp l l l n nh t), cho nn sinh nhi t l n, nng ch y c c b m lin k t v i nhau.

  Khi hn b c l v i ng l, i n tr t i v tr hn lc ny th ng nh h n i n c c. K t qu b ph n nng ch y tr c l i n c c, khng th hn c. x l ph i s d ng kim lo i c i n tr l n nh ng ph i c nhi t nng ch y cao ho c dng th i than graphit (nhi t nng ch y cao) lm i n c c. Lc ny ph ng php hn l l i d ng nhi t cao c a i n c c h tr gia nhi t, khi n m t ti p xc gi a b c v i ng nng ch y tr c, nh th m i hn c.

  - Trang 5 -

 • 1- 1 - 7 (Tr v u ch ng , Tr v M c l c )H i: Gi thi t i n p ngu n l 220V, n u c hai bng n 110V 25W v

  110V 100W, li u c th m c n i ti p hai b ng n ny vo m ch i n khng ( dng i n p 220V)? Sau khi m c nh v y th k t qu s ra sao?

  p: Khng c. Bng n khc cng su t th khng th m c n i ti p, n u c m c th bng 25W s b chy. Dng i n nh m c c a bng n 25W l

  11025

  = 0.23A; i n tr l: 473)23.0(25

  2 =

  Dng i n nh m c c a bng n 100W l A91.0110100

  = ; i n tr l: 121)91.0(100

  2 =

  Khi hai bng n m c n i ti p, u v i ngu n 220V th dng i n ch y qua s l kho ng A37.0

  121473220

  =

  +. C ng dng i n ny v t qu nhi u so v i dng

  i n nh m c c a bng 25W, do bng n ny s b chy (lc , i n p hai u bng n 25W l kho ng 0.37 x 473 = 175V ch khng ph i l 110V).

  1 - 1 - 8 (Tr v u ch ng , Tr v M c l c )H i: M t ph n dy i n tr c a b i n tr b ng n m ch, khi a ngu n

  i n vo, dy i n tr b ng n m ch khng nng, cn ph n dy i n tr khng b ng n m ch nng ln. Nh ng v i m t cu n dy qu n trn li s t b ng n m ch m t s vng, khi c dng xoay chi u ch y qua, th cc vng dy b ng n m ch l i nng h n r t nhi u so v i cc vng dy khng b ng n m ch. V y l t i sao?

  p: M t b