Betonda ‡evresel Etki S±n±flar±

  • View
    250

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Betonda ‡evresel Etki S±n±flar±

1. BBEETTOONN PPEERRFFOORRMMAANNSSIINNII EETTKKLLEEYYEENN1EEVVRREESSEELL EETTKK SSIINNIIFFLLAARRIIVVEETTSS 1133551155 SSTTAANNDDAARRDDIINNAA GGRREEBBEETTOONN ZZEELLLLKKLLEERRMays, 2013 2. Kutularatklaynz2XCXDXAXFwww.betonvecimento.com 3. 3KutuyatklaynzXOZararsz zeminwww.betonvecimento.com 4. 4Su seviyesi(dk)XC XS XF Kutularatklaynzwww.betonvecimento.com 5. Kutularatklaynz5XCXDXAXFYeralt su seviyesiwww.betonvecimento.com 6. 6Stok alan retim alan(kuru)XC XF XAKutularatklaynzKimyasalstokwww.betonvecimento.com 7. Kutularatklaynz7XCXAXFwww.betonvecimento.com 8. 8XOXCXDXAXFXSXMKutularatklaynzwww.betonvecimento.com 9. 9MENTO AGREGAaallkkaalliilleerr aammoorrff//rreeaakkttiiff ssiilliissXWAlkali-SilikaReaksiyonuKutuyatklaynzBetonda zararl mertebede genlemeye sebep olabilecekmineraller, kayalar ve maddeler iin tklaynzwww.betonvecimento.com 10. 10evresel Etki Snf evrenin tanmKorozyon veya zararl etki tehlikesi yokX0 - Donat veya gml metal bulunmayan betonlarda hibir zararl etkinin olmad evrelerevresel EtkiSnfEn byksu/imento oranEn dk betonsnfbEn az imentoieriic (kg/m3)Mineral katk ile birlikteen az imento ierii(kg/m3)En az havaierii (%)DierzelliklerX0a - - C8/10 - - - -GGeerri iD DnnAklamalar iin tklaynzKullanlacak imento cinsleri iin tklaynzwww.betonvecimento.com 11. 11evresel Etki Snf evrenin tanmKarbonatlamann sebep olduu korozyonXC1 Kuru veya srekli slak2 Islak, ara sra kuru3 Orta derecede nemli4 Dngl slak ve kuruevresel Etki Snf En byksu/imento oranEn dk betonsnfbEn az imentoieriic (kg/m3)Mineral katk ilebirlikte en azimento ierii(kg/m3)En az havaierii (%)DierzelliklerXC1 0,70 C20/25 240 240 - -2 0,65 C25/30 260 240 - -3 0,60 C30/37 270 240 - -4 0,55 C30/37 280 270 - -GGeerri iD DnnAklamalar iin tklaynzKullanlacak imento cinsleri iin tklaynz 12. 12evresel Etki Snf evrenin tanmDeniz suyu haricindeki klorrlerin sebep olduu korozyonXD1 Orta derecede nemli2 Islak, ara sra kuru3 Dngl slak ve kuruevresel Etki Snf En byksu/imento oranEn dk betonsnfbEn az imentoieriic (kg/m3)Mineral katk ilebirlikte en azimento ierii(kg/m3)En az havaierii (%)DierzelliklerXD1 0,55 C30/37 300 270 - -2 0,50 C35/45 320 270 - -3 0,45 C35/45 320 270 - -GGeerri iD DnnAklamalar iin tklaynzKullanlacak imento cinsleri iin tklaynz 13. 13evresel Etki Snf evrenin tanmDeniz suyundan kaynaklanan klorrlerin sebep olduu korozyonXS1 Hava ile tanan tuzlara maruz kalan, ancakdeniz suyu ile dorudan temas etmeyen2 Srekli olarak su ierisinde3 Gelgit, dalga ve serpinti blgelerievresel Etki Snf En byksu/imento oranEn dk betonsnfbEn az imentoieriic (kg/m3)Mineral katk ilebirlikte en azimento ierii(kg/m3)En azhavaierii (%)DierzelliklerXS1 0,55 C30/37 300 270 - -2 0,50 C35/45 320 270 - -3 0,45 C35/45 320 270 - -GGeerri iD DnnAklamalar iin tklaynzKullanlacak imento cinsleri iin tklaynz 14. 14evresel Etki Snf evrenin tanmBuz zc maddenin de bulunduu veya bulunmad donma/zlme etkisiXF1 Buz zc madde iermeyen suya ortaderecede doygun2 Buz zc madde ieren suya orta derecededoygun3 Buz zc madde iermeyen suya yksekderecede doygun4 Buz zc madde ieren su veya deniz suyunayksek derecede doygunevreselEtki SnfEn byksu/imentooranEn dk beton snfb En az imentoieriic (kg/m3)Mineral katk ilebirlikte en azimento ierii(kg/m3)En az hava ierii(%)DierzelliklerXF1 0,60 C25/30 280 270 - f42 0,55f 0,50f C25/30 C35/45d 300 320 270f e - MS253 0,55 0,50 C25/30 C35/45d 300 -320 270 e - F24 0,50f C30/37 320 270f e, i MS18GGeerri iD DnnAklamalar iin tklaynzKullanlacak imento cinsleri iin tklaynz 15. 15evresel Etki Snf evrenin tanmBetonun kimyasal etkilere maruz kalmasXA1 Az zararl kimyasal ortam2 Orta zararl kimyasal ortam3 ok zararl kimyasal ortamevresel Etki Snf En byksu/imento oranEn dk betonsnfbEn az imentoieriic (kg/m3)Mineral katk ilebirlikte en azimento ierii(kg/m3)En azhavaierii (%)DierzelliklerXA1 0,60 C25/30 280 270 - -2 0,50 C35/45d 320 270 - -3 0,45 C35/45 320 270 - -GGeerri iD DnnAklamalar iin tklaynzKullanlacak imento cinsleri iin tklaynz 16. 16evresel Etki Snf evrenin tanmMekanik anma etkisiXM1 Orta derecede anma2 nemli derecede anma3 ok yksek derecede anmaevreselEtki SnfEn byksu/imentooranEn dkbeton snfb En az imento ieriic (kg/m3)Mineral katk ilebirlikte en azimento ierii(kg/m3)En azhavaierii(%)DierzelliklerXM1 0,55 C30/37 300 270 - -2 0,55 0,45 C30/37 C35/45 300 320 270 - J3 0,45 C35/45 320 270 - SertagregaGGeerri iD DnnAklamalar iin tklaynzKullanlacak imento cinsleri iin tklaynz 17. Zararl agrega ierdii belirlenen normal betonlarda, tm bileenlerden gelen toplamZararl agrega ierdii belirlenen normal betonlarda, tm bileenlerden gelen toplam17evresel Etki Snf evrenin tanmAlkali silika reaksiyonu etkisiyle donatnn korozyonuXWO Normal kr ileminin ardndan ok ksa sreyle rutubetli kalmadnda, kullanm boyunca byk lde kuru kalan betonF Sk sk veya daha uzun sreyle rutubetli ortamlara maruz betonA Sk sk veya daha uzun sreyle rutubetli ve alkali ierenortamlara maruz betonS Yksek dinamik yklerin olduu ve alkalilerin dorudan etkiettii ortamdaki betonGGeerri iD Dnnalkali ierii 3,0 kg/m3 deerini amamaldr.alkali ierii 3,0 kg/m3 deerini amamaldr.www.betonvecimento.com 18. GGeerri iD Dnn18 19. 19AIKLAMALARGGeerri iD Dnn 20. 20GGeerri iD Dnn 21. 21KAYNAKLAR1.The New Concrete Standards, The Irish Concrete Society, 20042.TS 13515 - TS EN 206-1in Uygulamasna Ynelik Tamamlayc StandartKAYNAKLAR1.The New Concrete Standards, The Irish Concrete Society, 20042.TS 13515 - TS EN 206-1in Uygulamasna Ynelik Tamamlayc Standartwww.betonvecimento.com