Mekanik özellikler

Embed Size (px)

Text of Mekanik özellikler

 • 11

  Malzemelerin Mekanik zellikleri

  Mekanik tasarm ve imalat srasnda malzemelerin mekanik davranlarnn bilinmesi ok nemlidir. Balca mekanik zellikler:

  ekme/basma (tensile /compression) Sertlik (hardness) Darbe (impact) Krlma (fracture) Yorulma (fatigue) Srnme (creep)

  2

  ekme deneyi

  ekil 6.1: ekme deneyi

  Malzeme nin statik kuvvetler altnda dayanm ve dier mekanik zelliklerinin test edilmesinde kullanlr.

  l boyu

  kuvvet

 • 23

  ekme deneyinden elde edilen F-L (kuvvet uzama) erisi

  ekme deneyinden elde edilen F-L (kuvvet uzama) verilerinden - diagramna gemek gerekir.

  alanKesitkuvvetiekmeetkiyenParayagerilme =

  oAF=

  boyulilkmiktaruzamadBirim =

  o

  o

  o lll

  ll ==

  Kuvv

  et (N

  )

  Uzama (mm)

  l boyuap

  (gerinim)

  4

  ekme deneyinden elde edilen F-L (kuvvet uzama) erisi

  Yandaki veriler normalize edilerek elde edilen -(Gerilme-Gerinme) erisi

  oAF=

  o

  o

  o lll

  ll ==

  Kuvv

  et (N

  )

  Uzama (mm)

  Ger

  ilme

  (MPa

  )

  Gerinme (mm/mm)

 • 35

  Elas

  tik

  .D.

  Plastik .D.

  homojen heterojen

  x

  krlma

  ekil deiimi:Elastik ekil deiimiPlatik ekil deiimi

  HomojenHeterojen (boyun verme)

  Krlma

  elastikplastik dayan. akma gerilmeuygulanan elastik dayan. akma gerilmeuygulanan

  +>

 • 17

  33

  Tablo 6.1: ekme dayanm deerleri.

  34

  ekme diagramndan elde edilen veriler

  E, Elastiklik modl a, Akma dayanm , ekme dayanm k, Kopma gerilmesi , Kopma uzamas , Kesit daralmas n, niform uzama Statik tokluk Rezilyans

 • 18

  35

  ekme diagram1. Belirgin akma gsteren malzemelerin - diagramlar2. Belirgin akma gstermeyen malzemeler - diagramlar

  Belirgin akma noktas

  36

  A; Akma dayanm

  ; ekme dayanm

  Elastiklik modl

  k; Kopma gerilmesi

  Kopma uzamas

  Elastik Snr

  Plastik deformasyon

  Elastik deformasyo

  n

 • 19

  37

  Akma gerilmesi

  Akma noktasnn belirgin olmamas durumunda % 0.2 kalc pd oluturan gerilme olarak alnr. (Baz zel durumlarda, mutlaka belirtilmesi art ile, % 0.1 veya %0.05 alnabilir.)

  38

  Ao = lk kesit alanAk = Kopmadan sonra

  llen kesit alano

  ko

  AAA =

  Kesit daralmas: Ak, Eriden bulunamaz.

  lk = Kopma annda l boyulo = ilk l boyu

  Kopma uzamas; lk, eriden de bulunabilir.

  o

  ok

  lll =

  Sneklik

 • 20

  39

  Statik ToklukTokluk malzeme krlncaya kadar harcad enerjiyi ifade eder - erisinin altnda kalan alandr

  dTokluk =

  40

  Basit karbonlu elik

  Yay elik

  RezilyansRezilyans, - erisinde, elastik blge altnda kalan alandr.Elastik davran srasnda depolad enerjiyi ifade eder.

  2..

  :Rezilyans

  0

  eep

  e

  dU

  ==

 • 21

  41

  Scak ekil deitirme

  42

  ekil deiiminin scakta gereklemesi ile sl aktivasyonmekanizmalar aktif hale gelir.

  Pekleme olamaz: Kenar dislokasyonlarda trmanma (climb) mekanizmalar

  alr ve engellerden kurtularak kaymaya devam ederler. Vida dislokasyonlarnda apraz kayma (cross slip)

  gerekleir. Dislokasyon younluk art olmaz. Pozitif ve negatif kenar

  dislokasyonlar st ste gelip bir birini tamamlar, tam dzlem haline gelerek dislokasyon younluunu azaltrlar.

  Tane snr kaymas olur: Artan scaklkla birlikte taneleri birarada tutan kuvvet azalr. Difzyon mekanizmasnn etkinlemesi ile taneler birbirleri zerinde kayarlar.

 • 22

  43

  (a) Dislocations trmanmas: artan atom arayer veya boluklara yerleebilir

  (b) Fazla atomlern eklenmesi dislosayon aa inebilir.

  Scakln artmas ile; Elastiklik modl azalr, Pekleme etkisi azalr veya ortandan

  kalkar.

  44

  Gerek Gerilme - birim ekil deitirme

  (Gerek Gerilme Gerinme)

 • 23

  45

  u ana kadar hesaplamalarda balang geometrikveriler kullanld. Bu ekilde hesaplanan veriler Mhendislik deerlerdir.

  Gerekte plastik ekil deitirme ile birlikte kesitalan (hacmin sabit kalmas ile) srekli azalr.

  Bu ekilde elde edilen verilere Gerek deerdir. zellikle metal ekillendirme uygulamalarnda

  gerek deerler kullanlr.

  46

  oAF=

  ldld g =

  1+= oll

  )1( +===

  oog lA

  lFAF

  1+===oo

  o

  o ll

  lll

  ll

  o

  l

  lg l

  lldl

  o

  ln== )1ln( += g

  Mhendislik birim uzama.Gerek birim uzama.

  llAA lAlA oooo ==PD de Hacim sabit kalr.

  Gerek gerilme.Mhendislik Gerilme.

 • 24

  47

  ekil 6.7: Gerek ve mhendislik - (Gerilme-Gerinme) erileri.

  Gerek deerlere gre izilen gerek gerilme-birim uzama erisine Akama erisi (Flow curve) de denir.

  Elastik blgede fark yoktur. Boyun vermeden sonra

  homojen olmayan ekil deiiminden dolay uzama hesaplanamaz.

  1

  4

  23

  xxx

  x

  1

  4

  23 x

  xx

  48

  1

  4

  2

  3

  x

  x

  xx

  1

  4

  2

  3

  xx

  x

  5x

  5x

 • 25

  49

  Akma Erileri

  50

  Akma erileri: genelde Holloman bants ile ifade edilir.

  gg nK lnln)ln( +=n

  gg K =

  K = Dayanm sabitin = Pekleme steliK ve n; malzeme sabitleri

  n=0 n=0.4n=0.15g g g

  g g g

 • 26

  51

  Dorunun eimi pekleme stelini verir. 0 < n < 0.4 arasnda deerler almaktadr. n, deformasyon sertlemesine urama, ve

  deformasyonla dayanmn arttrma kabiliyeti, n, arttka boyun verme zorlar, homojen d. kabiliyeti

  artar. Scak deformasyonda n 0 Bir ok mhensdislik malzemede

  0.15 < n < 0.25 K, dorudan malzemenin dayanm hakknda bilgi verir.

  52

  Tablo 6.2: eitli metal ve alamlar iin pekleme parametre deerleri.

 • 27

  53

  ekil 6.10: Dk karbonlu elik belirgin akma noktas gsterir. Ayrca 2 adet akma noktastanmlanmtr: (a)st akma noktas, (b) Alt akma noktas.

  Belirgin akma gsteren malzemelerekme dayanm Boyun verme

  Bzlme

  Krlma-kopma

  Pekleme

  Luders bantlarnn oluumu

  54

  Belrigin akma ve Cottrel atmosferi

  Bu olaya C, N gibi arayer atom kmelerinin dislokasyonlarnalt ksmna yerleip hareketlerini kilitlemesinin sebep olduu dnlr.

  Bu arayer atom bulutuna Cottrell atomsferi ad verilir. C ve N den arndrlm malzemeler belirgin akma

  gstermiyor.

 • 28

  55

  Akma uzamas

  Alt akma noktas

  st akma noktas

  Lders bantlar

  Akmam blge

  st akma noktas mekanik olarak bu kilitlerin krlmasn ifade eder. lk akmann meydana geldii kayma bandnn pekleme ile kilitlenmesinden sonra dier dzlemlerde akma meydana gelir.

  Bu olayn kesit boyunca devam ile luders bantlar oluur. Bu olay tamamlannca homojen ekil deiimi balar.

  56

  Deformasyon yalanmasNormal malzemenin davran.

  A. Eger deney x te durdurulup, beklenmeden devam ettirilirse, eri kald yerden devam eder.

  B. Eger deney y de durdurulup 100-200oC civarnda sl aktivasyon uygulanrsa ve soutulan malzemeye yeniden ekme uygulanrsa, belirgin akma noktas tekrar grlr. Bu olaya deformasyon yalanmas ad verilir.

 • 29

  57

  Deformasyon yalanmas (strain aging):Souk ekil deitirmi bir malzemeye sl aktivasyon verilirse, elik iin 100-200oC, daha yksek gerilme seviyelerinde belirgin akma yeniden meydana gelir.

  Deformasyon yalanmas

  58

  Sneklik / Gevreklik /Tokluk

  Sneklik: Bir malzemenin plastik ekil deitirme kabiliyetini ifade eder. Bu deerin bymesi, malzeme kopana kadar daha byk plastik ekil deitirme gerekletirebiliyor anlamna gelir. Kopma uzamas ve alan daralmas parametreleri ile ifade edilebilir.

  Gevreklik: Plastik ekil deitirme kabiliyetinin olmamasdurumunu ifade eder. Eri bazen elastik snrda bazende elastik snra ok yakn bir noktada son bulur.

  Tokluk: Malzemenin kopana dek absorbe ettii toplam enerjiyi ifade eder. Snek malzemelerin tokluunun daha yksek, gevrek malzemelerin tokluunun da dk olduu anlam karlabilir.

 • 30

  59

  ekil 6.9: Bir alamda tokluk malzemenin dayanm ve snekliinin kombinasyonudur.

  Statik Tokluk

  Malzemenin krlana kadar ne kadar enerji yutacann gstergesidir.

  dTokluk =

  Normal sneklik

  Gevrek

  Yksek sneklik

  60

 • 31

  61

  62

 • 32

  63

  Sertlik

  Sertlik: Bir malzemenin yzeyine batrlan sert bir cisme kar gsterdii direntir.

  Sertlik deerleri direk olarak malzemelerin dayanmlar ile alakal olduu iin byk nem tar.

  ok daha basit bir ekilde, tahribatsz olarak llebilir.

  64

  Sertlik

  Sertlik deneyi; malzemelerin dayanmlar ile ilgili bal deerler veren bir test yntemidir.

  Sertlik lme yntemleri: Batcucun geometrisine ve uygulanan kuvvet byklne gre: Brinell sertlik lme metotu Vickers sertlik lme metotu Rockwell sertlik lme metotu

 • 33

  65

  Sertlik lme yntemleri: Batc ucun geometrisine ve uygulanan kuvvet byklne gre:(a) Brinell, (b)Vickers, (c) Rockwell sertlik lm metotlar.

  99

  9

  66

  Brinell Standart test: 10mm apl sert bilya ve

  3000kgf yk Yzeyde brakt izin ap llr. Pratikte daha kk yk/ap

  kombinasyonlar mevcut. Dezavantaj: malzemeye gre deien

  yk/ap oranlar Yk: F(kgf) = A.D2(mm2) A malzemenin trne baldr. 2.5mm bilya ile elik llyorsa,

  187.5 kgf, Al llyorsa 31.25kgf yk gerekir.

  5Al / Pb vb.10Cu / Pirin / Bronz30Demir / elikAMalzeme

 • 34

  67

  Brinell

  Sertletirilmi elik bilya ile 400BSD ne kadar, sinterlenmi karbr bilya ile 550BSD ne kadar lm yaplabilir.

  Bu metot daha byk sertliklere uygun deildir. Eer bilya ezilmeye bala