Dự án trang trại chăn nuôi bò sữa bò thịt

  • View
    7.669

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://lapduan.com.vn CNG TY C PHN T VN U T THO NGUYN XANH Tr s: 158 Nguyn Vn Th, P. akao, Qun 1, H Ch Minh Hotline: 0839118552 - 0918755356 - Fax: 0839118579

Transcript

  • 1. CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T do Hnh phc ----------- ---------- THUYT MINH D N U T TRANG TRI CHN NUI B SA V B THT A IM : LM NG CH U T : Lm ng - Thng 10 nm 2012

2. CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T do Hnh phc ----------- ---------- THUYT MINH D N U T TRANG TRI CHN NUI B SA V B THT CH U T N V T VN CNG TY CP T VN U T THO NGUYN XANH NGUYN VN MAI Lm ng - Thng 10 nm 2012 3. MC LC CHNG I: GII THIU CH U T V D N..............................................1 I.1. Gii thiu v ch u t ..........................................................................................1 I.2. M t s b thng tin d n.....................................................................................1 I.3. C s php l...........................................................................................................2 CHNG II: BI CNH V CN C CA D N...............................................5 II.1. Cn c xc nh s cn thit v tnh cp thit ca d n .......................................5 II.1.1. Phn tch mi trng v m.................................................................................5 II.1.2. Chnh sch pht trin...........................................................................................5 II.2. Cc iu kin v c s ca d n..............................................................................6 II.2.1. Tnh hnh chn nui b tnh Lm ng............................................................6 II.2.2. Mi trng thc hin d n ..................................................................................7 II.3. Kt lun v s cn thit u t.............................................................................10 CHNG III: A IM XY DNG ....................................................................11 III.1. V tr xy dng ....................................................................................................11 III.2. a hnh...............................................................................................................12 III.3. Kh hu................................................................................................................12 III.4. H tng khu t xy dng d n .........................................................................12 III.4.1. Hin trng s dng t.....................................................................................12 III.4.2. Hin trng thng tin lin lc.............................................................................13 III.4.3. Cp Thot nc..............................................................................................13 III.5. Nhn xt chung ...................................................................................................14 CHNG IV: QUY M D N TIN THC HIN ....................................15 IV.1. Quy m d n .....................................................................................................15 IV.2. Cc hng mc cng trnh ....................................................................................15 IV.3. Tin thc hin d n ......................................................................................16 IV.3.1. Thi gian thc hin..........................................................................................16 IV.3.2. Cng vic c th ..............................................................................................16 IV.4. Sn phm chnh...................................................................................................17 CHNG V: GII PHP THC HIN D N......................................................18 V.1. Chn nui b tht ................................................................................................18 V.1.1. Ging b tht .....................................................................................................18 V.1.2. Chm sc v nui dng...................................................................................19 V.2. Chn nui b sa..................................................................................................23 V.2.1. Ging b sa .....................................................................................................23 V.2.2. Chm sc v nui dng...................................................................................23 V.2.3. Nui b sa cng ngh cao...............................................................................25 V.3. Trng c ...............................................................................................................26 V.3.1. Ging c............................................................................................................26 V.3.2. Gi tr ca ging c VA06 ................................................................................26 V.3.3. c tnh sinh trng ca c VA06 ...................................................................27 V.3.4. K thut thm canh c VA06............................................................................28 CHNG VI: GII PHP THIT K MT BNG V H TNG K THUT.31 4. VI.1. Tiu chun thit k mt bng..............................................................................31 VI.1.1 Tiu chun v khu t xy dng.......................................................................31 VI.1.2. Quy hoch mt bng tng th khu t. ............................................................31 VI.1.3 Ni dung cng trnh v tiu chun kin trc ca chung tri..........................32 VI.2. Tiu chun thit k h thng k thut.................................................................34 VI.3. Gii php k thut...............................................................................................34 CHNG VII: NH GI TC NG MI TRNG........................................36 VII.1. nh gi tc ng mi trng...........................................................................36 VII.1.1. Gii thiu chung.............................................................................................36 VII.1.2. Cc quy nh v cc hng dn v mi trng..............................................36 VII.2. Cc tc ng mi trng ...................................................................................36 VII.2.1. Cc loi cht thi pht sinh.............................................................................36 VII.2.2. Kh thi ...........................................................................................................37 VII.2.3. Nc thi ........................................................................................................38 VII.2.4. Cht thi rn ...................................................................................................39 VII.3. Bin php gim thiu tc ng mi trng.......................................................39 VII.3.1. X l cht thi rn ..........................................................................................39 VII.3.2. X l nc thi...............................................................................................40 VII.3.3. X l kh thi, mi hi ...................................................................................41 VII.3.4. Gim thiu cc tc ng khc.........................................................................41 VII.4. Kt lun .............................................................................................................41 CHNG VIII: TNG MC U T D N.......................................................42 VIII.1. C s lp tng mc u t ...............................................................................42 VIII.2. Ni dung tng mc u t ...............................................................................42 VIII.2.1. Ni dung........................................................................................................42 VIII.2.2. Kt qu tng mc u t...............................................................................46 CHNG IX: NGUN VN U T THC HIN D N................................48 IX.1. Ngun vn u t ca d n...............................................................................48 IX.1.1. Cu trc ngun vn v phn b vn u t.....................................................48 IX.1.2. Tin s dng vn ........................................................................................48 IX.1.3. Ngun vn thc hin d n..............................................................................49 IX.1.4. Phng n hon tr vn vay v chi ph li vay................................................52 IX.2. Tnh ton chi ph ca d n ................................................................................52 IX.2.1. Chi ph nhn cng............................................................................................52 IX.2.2. Chi ph hot ng.............................................................................................53 CHNG X: HIU QU KINH T -TI CHNH ...................................................57 X.1. Cc gi nh kinh t v c s tnh ton................................................................57 X.2. Doanh thu t d n...............................................................................................57 X.3. Cc ch tiu kinh t ca d n..............................................................................58 X.4. nh gi hiu qu kinh t - x hi .......................................................................61 CHNG XI: KT LUN V KIN NGH.............................................................62 XI.1. Kt lun...............................................................................................................62 XI.2. Kin ngh.............................................................................................................62 5. --------------------------------------------------------------------------- n v t vn: Cng ty CP T vn u t Tho Nguyn Xanh 1 D N U T TRANG TRI CHN NUI B SA V B THT CHNG I: GII THIU CH U T V D N I.1. Gii thiu v ch u t Ch u t : Giy php KKD : Ngy ng k : i din php lut : Chc v : a ch tr s : Ngnh ngh chnh : - Trng rng, chm sc rng - Chn nui I.2. M t s b thng tin d n Tn d n : D n u t Trang tri chn nui b sa