Tiếp nhận và xử lý thông tin về sự cố hóa chất cho Nuplex Resins (Đồng Nai)

Embed Size (px)

Text of Tiếp nhận và xử lý thông tin về sự cố hóa chất cho Nuplex Resins (Đồng Nai)

  1. 1. Tp on Nuplex (Australia) l tp on a quc gia c 17 nh my sn xut ha cht trn th gii. Ti Vit Nam c mt nh my ng Nai. Theo chnh sch ca tp on, ti mi quc gia ch cn duy nht 01 s in thoi nng 24/24 gi thng bo v s c ha cht c in trn xe vn chuyn ha cht, trn bao b sn phm, thng tin MSDS ca sn phm, h s an ton ca Nuplex. SOS Mi Trng, vi b dy kinh nghim ng ph s c trong sut 10 nm qua, c chn lm i tc cung cp dch v tip nhn v x l thng tin v s c ha cht cho tp on.