Marathifullbooksmall

 • View
  90

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MCGM traffic updates and mobile app

Text of Marathifullbooksmall

 • 1

  HemleeJevee

  20 Jee Melekeeee DeKesjerme ceesee Menjebee JewefMe

 • 2

 • 3

  DevegkeceefCekee

  1 efveeb$eCe ke#e

  1.1 ye=nvcegbyeF& ceneveiejHeeefuekee 7 1.2 ceneje

 • 4

  4.6 cegbyeF& efJeMJemle yeboj 52

  5 cegbyeF& Heesueerme

  5.1 cenemebeeueke, Deeegkele DeeefCe Deve 53 5.2 HeeosefMeke Jeenlegke efveeb$eCe DeefOekeejer 57 5.3 Heesueerme mLeevekes (meneeke Heesueerme Deeegkele) 58

  6 jsuJes

  6.1 ceOe jsuJes 62 6.2 HeefMece jsuJes 62 6.3 keeskeCe jsuJes 62 6.4 jsuJes Heesueerme 63 6.5 ceOe jsuJes (cegKe ceeie&) 65 6.6 efoJee, keueeCe, efYeJeb[er, JeeMeer DeeefCe (Gllej ceeie&) 66 6.7 KeesHeesueer (oef#eCe HetJe& ceeie&) 66 6.8 ceeLesjeve, HesCe Je jesne ceeie&& 67 6.9 neye&j ceeie&& 68 6.10 Ssjesueer, legYex DeeefCe HeefMece ceeie&&& 68

  7 yesm

  7.1 yesm DeefOekeejer 71 7.2 yesm Deeieej JeJemLeeHeke 71

  8 ceneveiej otjmebeej efveiece efueefces[ 73

  9 lesue kebHevee

  9.1 Fbef[eve DeeF&ue 75 9.2 efnbogmLeeve Hes^esefueece kebHeveer efueefces[ 75 9.3 Yeejle Hes^esefueece kebHeveer efueefces[ 75

  10 Yeejleere nJeeceeve Keeles

  10.1 kegueeyee 76 11 veeiejer mebj#eCe oue DeeefCe ie=n mebj#eke oue

  11.1 veeiejer mebj#eCe oue 77 11.2 ie=n mebj#eke oue 77

  12 ee Hee@Jej 78

 • 5

  13 efJeYeeieJeej ceeefnleer

  S 81 kes/He 213 yeer 96 Sue 227 meer 104 Sce/Het 238 [er 111 Sce/He 248 F 122 Sve 261 SHe/o 134 Heer/Gej 276 SHe/G 144 Heer/oef#eCe 288 peer/o 160 Deej/oef#eCe 299 peer/G 170 Deej/ceOe 314 Se/Het 180 Deej/Gej 327 Se/He 190 Sme 337 kes/Het 200 er 350

  14 Hemeej ceeOeces

  14.1 cejeer Jele&ceeveHe$es 361 14.2 Fbiepeer Jele&ceeveHe$es 363 14.3 efnboer Jele&ceeveHe$es 363 14.4 iegpejeleer Jele&ceeveHe$es 364 14.5 Got& Jele&ceeveHe$es 365 14.6 leeceerU/lesueieg/kevve[ Jele&ceeveHe$es 365 14.7 Jeelee&nej DeefYekelex / yeelecee osCee-ee mebmLee 365 14.8 otjoMe&ve DeeefCe otjoMe&ve DeeefCe Je=e Jeeefnvee 366 14.9 kesyeue Dee@Hejsj 367

  15 Deve

  15.1 mecevJee DeefOekeejer, ceesyeeF&ue Dee@Hejsj 369 15.2 DeefiveMeceve mesJeebes mecevJee DeefOekeejer 370 15.3 efveeb$eCe ke#eebes mecevJee DeefOekeejer 371

  16 Yejleer JesUeHe$eke 374

  17 Hetj HeefjefmLeleerle keee kejeJes DeeefCe keee ke vees 376

 • 6

 • 7

  1efveeb$eCe ke#e 1.1 ye=nvcegbyeF& ceneveiejHeeefuekee Les He@keme ke.

  DeeCeeryeeCeer ke=leer keWo (DeeHelkeeueerve JeJemLeeHeve ke#e)

  1916,22694725, 22704403, 22694727

  22694719

  ccrsdmp@gmail.com

  DeefiveMeceve oue

  101, 23076111, 23076112,

  Je[eUe - 24132058/60,62 24153027

  23085993 Je[eUe -

  24132058

  mfbcr@rediffmail.com

  He. DeefYeeblee HepeJee (Dees De@v[ Sce) 24327674, 24224556

  che.swd@mcgm.gov.in

  ceueefvemeejCe

  cegKe ceueJeeefnveer Menj 23717261 23718363

  (keb^esue)

  23738948 23738951

  (yees[&)

  23730316

  cegKe ceueJeeefnveer HeefMece GHe.

  26368651 26368652

  (yees[&)

  26368653 26368650

  (Dee@Heerme)

  26368654 (He@keme)

  cegKe ceueJeeefnveer HetJe& GHe. 25220348 25220347

  25220390 25222780

  Ievekeeje JeJemLeeHeve eeveie=ns

  IekeJe Jeenlegke efveeb$eCe (Menj) JejUer eeveie=n

  24935687 24935689 (efveeb$eCe ke#e)

  24922138 (yees[&)

  24935688 24935693

  (eeveie=n)

  24922166

  IeekeesHej (Hebleveiej) 25007509 (efveeb$eCe ke#e)

  25003513 25006848 25006542

  (yees[& ke.)

  25000010

  meebleekegPe 26182251 26182256 (efveeb$eCe ke#e) 26176886

  (ie@jspe)

  26182252 26182253 26182254

  (yees[& ke.)

  26123266

 • 8

  Les He@keme ke. iCeJeeefnkee (DeefiveMeceve) 23076111

  23076112 23076113

  HeeCeer HegjJee

  ceueyeej efnue 23678109 23695835

  23612577 (efjPeJn& ceueyeej)

  Yeb[ejJee[e 23756008 23770446 IeekeesHej 25153258 efJeuesHeeuex 26146852 26184173 26146852

  Deejesie

  meeLeeree jesieebee ke#e 23054831 23054897 23020885 [e@ cebieuee ieesceejs GHe keee&. Deejesie DeefOekeejer

  9833898688

  epidcellmcgm@gmail.com

  DeeCeeryeeCeer Jeweefkee ceolemesJee

  108

  MJeeve efveeb$eCe ke#e

  Menj 23085118 (ceneue#ceer)

  HeefMece GHeveiejs 26409275

  (yeebe) 28808206

  (ceeuee[)

  ekeeMe Sve Hew (Je.mJe.efve) 9869187342 HetJe& GHeveiejs 25618000

  (ceguegb[)

  njveeces (Je.mJe.efve) 9819613218 peveeo&ve Sve HeW[eUs (Je.mJe.efve) 9930056396

  DeeflekeceCe

  Menj 24161614 24145028 23781379 HeefMece GHeveiejs 26821269 26848228 HetJe& GHeveiejs 25299983 25225000

  efJemlee e 158

  25224397

  Jeeeg Heog

 • 9

  1.2 ceneje

 • 10

  1.3 Yeejle mejkeej 1.3.1 ie=n ceb$eeuee

  Les He@keme ke. je

 • 11

  ceneJeJemLeeHeke (HeefMece leerve) 28012345 ceneJeJemLeeHeke (HetJe&-Ske) 25146000 25001413

  ceneJeJemLeeHeke (HetJe&-oesve) 25344949 25431441

  ceneJeJemLeeHeke (vekeer cebgyeF&) 27808000

  1.3.6 meMee yeue Les He@keme ke.

  mesveeoue otjmebeej 22152404 (24 leeme mesJee)

  22157294

  veewoue otjmebeej 22752000 22754949

  22663030 22751199

  22752472

  1.4 cegbyeF& Heesueerme

  cenemebeeueke efveeb$eCe ke#e 22026636 22026680

  22822631

  22026566

  Heesueerme Deeegkele efveeb$eCe ke#e

  100 22623054 22641752 (le efve DeefOe) 22625020

  22621983 (iegvns) 22641440 (mene.Hees.Dee.)

  22621855 (Deefle cen.Jekeleer)

  103,1090 22633333 (efeee / Jeefj

 • 12

  Gllej efJeYeeie (keebefoJeueer) 28850918 28854643

  Jeenlegke efveeb$eCe (JejUer)

  24937746 24937755 24937747 24940303

  (efJemlee ke.100)

  24939717 (efve. ke#e DeefOe.). 24954443

  (men.Hees.Dee. Jeenlegke efveeb$eCe)

  24927234

  MJeeve HeLeke, cegbyeF& Heesueerme (jsuJes Heesueerme IeekeesHej)

  pes eg ieeekeJee[ (Hees.GHe.efvejer.)

  9594931208

  efJn Sme yeuueeU (cegKe Heesefueme

  efMeHeeF&) 9870254147

  1.5 jsuJes Heoveece keeee&uee He@keme ke. YeceCeOJeveer

  Heesueerme Deeegkele 23759251 23759280 9821770111 efveeb$eCe ke#e 23759283

  23759201 23759280

  cp.railways.mumbai@mahapolice.gov.in

  HeefMece efJeYeeie efveeb$eCe (cegbyeF& meW^ue) 23094064 22084287 23070564

  22017420

  ceOe DeeefCe neye&j efveeb$eCe ke#e (ueeskeue) 22620173 22621695

  Sme Heer efmebie (ueebye Heuueebee iee[eebes HecegKe efveeb$eke)

  22622685 9987645390

  Hebkepe kegceej (efvejer#eke) MeerIe ke=leer oue

  27762640 8976853198

  jsuJes megj#ee yeue (cenemebeeueke efveeb$eCe) 23075082 23004000 23080700

  67644995 (jsuJes He@keme) 67644999

  efMejmegbos , Hees.G.efve. jsuJes Heesueerme efyeveleejer efJeYeeie

  67452132 9821898932

  ceOe jsuJes, Heesueerme Gheeegkele 23096189 keeskeCe jsuJes 27579969 27587694 MJeeve HeLeke, jsuJes cegbyeF& 27563052

 • 13

  1.5.1 jsuJes (ceOe DeeefCe HeefMece)

  ke=leer DeeefCe mebyeOeerle DeefOekeejer keeee&uee efveJeeme YeceCeOJeveer eg Heer efmebie Jeefj

 • 14

  1.6 yesm 1.6.1 oef#eCe Heefjceb[U (kegueeyee les YeeeKeUe/ nepeer Deueer)

  Les He@keme ke. Fueske^erke neTme 22799300 22856262

  22799592 22799591

  (yees[&) 22851244

  HeCeeueer efveeb$eCe 22067893 efJemleejerle 747

  22085888 64507801

  22082875

  HeekeJee[er veeogmleer efveeb$eCe (oes

 • 15

  Les He@keme ke.

  oeoj Heegpe efveeb$eCe

  24124242 24124993 22843939 (kee@ue mebsj)

  24123162

  24183276 efJemleejerle 531

  ceeefnce veeogmleer efveeb$eCe 24456611 24451060 24472045

  JejUer veeogmleer efveeb$eCe 64507805 24229257 24306611 24327007

  24926611

  megHeejeryeeie Heegpe efveeb$eCe 24161217 24114242

  64507813

  yesm (efJepe HetjJee Keb[erle Peeueeme) (Gllej Heefjceb[U)

  24145888 64507803

  24144591 24144897

  1.6.3 DeeCeeryeeCeerle keee&jle Demeuesues yesmes DeefOekeejer

  efkeeCe DeefOekee-eees veeJe otjOJeveer keceebke

  efveJeeme YeceCeOJeveer Jeenlegke efveeb$eCe efJepee veeLee meesveeJeCes, GHe He. megj#ee DeeefCe

  o#elee DeefOekeejer 24092787 9821901573

  kegueeyee ollee$ee ceesjs, megj#ee DeefOekeejer 22822592 24468505 9969252473 ye@keyes kegyesj Heeerue, Jeefj

 • 16

  efkeeCe DeefOekee-eees veeJe otjOJeveer keceebke

  efveJeeme YeceCeOJeveer osJeveej S Sce Hegjkej 9869200189 efMeJeepeer veiej Heer Sme veueeJe[s 8898254004

  OeejeJeer ceeekeue ef[meesPee, megj#ee DeefOekeejer 28362308 9869056542 keguee& peer Se Yeesmeues 9869020439 cejesU [er Sue eewOejer 9869371736 IeekeesHej efJn Sme jeCes 9869333577

  efJekeesUer efJn efJejkej 9987289316

  ceguegb[ Mejo peieoeves, megj#ee DeefOekeejer 9867889415 yeebe yeer Jeee leejer 24458712 9869344153 meebleeketPe Sve Sue efmeie 9869486980

  9869033501 ieesjsieeJe HeJeerCe HeCemeskej, mene. megj#ee DeefOekeejer 9172116495 DeesefMeJeje- Sme/ee[& jepeW eelece, o#elee DeefOekeejer 28682492 9869435219 Heesemej ceveesnj iepejs, mene. megj#ee DeefOekeejer

  meboerHe lee, mene. megj#ee DeefOekeejer

  9969593937 9869239971 9869411144

  ieesjeF& Yee